CSALÁDJOGI TÖRVÉNY

Szerbia Tudástár

 (Az SZK Hivatalos Közlönye, 18/2005. szám és 72/2011. – másik törvény, 6/2015. szám)

Első rész

ALAPRENDELKEZÉSEK

A törvény tartalma

 1. szakasz

Ez a törvény a házasságot és a házassági viszonyokat, az élettársi viszonyokat, a gyermekek és a szülők viszonyát, az örökbefogadást, a nevelőszülői jogviszonyt, a gyámságot, a gondnokságot, a tartási kötelezettséget, a családi vagyonjogot, a családon belüli erőszak elleni védelmet, a családjogi eljárásokat és a személynevet szabályozza.

A család

 1. szakasz

(1) A család kiemelt állami védelem alatt áll.

(2) Mindenkinek jogában áll, hogy családi életét tiszteletben tartsák.

A házasság

 1. szakasz

(1) A házasság nő és férfi törvénnyel szabályozott együttélése.

(2) Házasság csak a házasulók szabad akarata alapján köthető.

(3) A házastársak egyenjogúak.

Az életközösség

 1. szakasz

(1) Az életközösség olyan nő és férfi tartósabb együttélése, akiknél nincs házassági akadály (élettársak).

(2) Az élettársaknak az e törvényben előírt feltételekkel házastársi jogaik és kötelezettségeik vannak.

Gyermekvállalás, anya és gyermek

 1. szakasz

(1) A nő szabadon dönt a gyermekvállalásról.

(2) Az anya és a gyermek kiemelt állami védelem alatt áll.

A gyermek

 1. szakasz

(1) A gyermekkel kapcsolatos összes tevékenység során mindenki köteles a gyermek érdekeit szem előtt tartani.

(2) Az állam köteles megtenni minden szükséges intézkedést, hogy megvédje a gyermeket az elhanyagolástól, a testi, szexuális és érzelmi zaklatástól, továbbá a kizsákmányolás bármilyen formájától.

(3) Az állam köteles tiszteletben tartani, óvni és fejleszteni a gyermek jogait.

(4) A házasságon kívül született gyermek ugyanolyan jogokat élvez, mint a házasságban született.

(5) Az örökbe fogadott gyermeknek az örökbefogadóval szemben ugyanolyan jogai vannak, mint a gyermeknek szüleivel szemben.

(6) Az állam – ha csak lehetséges − köteles biztosítani a szülői gondoskodást nélkülöző gyermek számára a családi védelmet.

A szülők

 1. szakasz

(1) A szülői felügyelet az anyát és az apát együttesen illeti meg.

(2) A szülők a szülői felügyelet gyakorlásában egyenjogúak.

(3) Tilos a szülői felügyelettel való visszaélés.

(4) Az örökbefogadók jogállása ugyanolyan, mint a szülőké.

A tartás

 1. szakasz

(1) A tartás az e törvényben kijelölt családtagoknak joga és kötelessége.

(2) A tartási jogról való lemondásnak nincs joghatása.

Vagyonjogi viszonyok

 1. szakasz

A családi vagyonjogi viszonyokat törvény szabályozza, de e törvénnyel összhangban megegyezés útján is szabályozhatók.

A családon belüli erőszak

 1. szakasz

(1) Tilos a családon belüli erőszak.

(2) A törvénnyel összhangban mindenkinek joga van a családon belüli erőszak elleni védelemre.

A nagykorúság és a cselekvőképesség

 1. szakasz

(1) A nagykorúság a 18. év elérésével beálló állapot.

(2) A teljes jogi cselekvőképesség nagykorúvá válással és bírósági engedély alapján nagykorúvá válás előtti házasságkötéssel következik be.

(3) A bíróság engedélyezheti a jogilag teljes cselekvőképessé válást olyan 16 évesnél idősebb kiskorú szülő esetében, aki testileg és értelmileg elég érett ahhoz, hogy önállóan gondoskodjon saját személyiségéről, jogairól és érdekeiről.

(4) A bíróság a 2. és 3. bekezdésben említett engedélyről nemperes eljárásban dönt.

A gyámhatóság

 1. szakasz

(1) A család védelmével és megsegítésével, továbbá a gyámsággal és gondnoksággal kapcsolatos ügyeket e törvény értelmében a szociális központ (a továbbiakban: gyámhatóság) intézi.

(2) Amikor a gyámhatóság az e törvényben kijelölt ügyekben közigazgatási ügyként dönt, megbízottként intézkedik.

(3) A gyámhatóság munkaszervezését, szakmunka-szabványait, nyilvántartásainak és dokumentációjának a tartalmát és vezetési módját a családjogi kérdésekben illetékes miniszter írja elő.

A személynév

 1. szakasz

(1) Mindenkinek joga van a személynévre.

(2) A személynévre való jog születéskor keletkezik.

(3) A személynév az e törvényben megállapított feltételekkel változtatható meg.

Felügyelet

 1. szakasz

(1) A gyámhatóság munkájára a családjogi kérdésekben illetékes minisztérium felügyel.

(2) A gyámhatóság szakmunkájára a családjogi kérdésekben illetékes minisztérium felügyel.

(3) A gyámhatóság szakmunkájára való felügyelés módját a családjogi kérdésekben illetékes miniszter írja elő.

 

A törvény teljes szövege a következő címen olvasható magyar nyelven:

www. mnt. org.rs