Az iskoláskor előtti nevelés és oktatás

Szerbia területe Tudástár

TÖRVÉNY AZ ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉSRŐL ÉS OKTATÁSRÓL

(Az SZK Hivatalos Közlönye, 18/2010.  szám)

 

  1. ALAPRENDELKEZÉSEK

A törvény tárgya

  1. szakasz

A jelen törvény az egységes oktatási és nevelési rendszer részét képező iskoláskor előtti nevelést és oktatást szabályozza.

Az iskoláskor előtti nevelés és oktatás az alkotmánnyal, az oktatási és nevelési rendszer alapjait szabályozó törvénnyel (a továbbiakban: Törvény), a  ratifikált nemzetközi egyezményekkel és a jelen törvénnyel összhangban valósul meg, a gyermekek jogaiból, valamint a gyermekek és kisgyermekes családok fejlődési, oktatási, kulturális, egészségügyi és szociális szükségleteiből kiindulva.

Az iskoláskor előtti nevelési-oktatási tevékenység

  1. szakasz

Az iskoláskor előtti nevelés és oktatás közvetlen társadalmi érdeket szolgáló tevékenység, amely közszolgálatként valósul meg.

Az iskoláskor előtti nevelési-oktatási tevékenység, a jelen törvény értelmében az iskoláskor előtti korosztályú gyermekek nevelése és oktatása.

A jelen törvény értelmében iskoláskor előtti korosztályúnak tekintendők a gyermekek hat hónapos koruktól beiskolázásukig.

Az iskoláskor előtti nevelési-oktatási tevékenység az óvodai intézményben folyik, de kivételesen folytatható az iskolában is, a Törvénnyel és a jelen törvénnyel összhangban.

Egyéb tevékenységek folytatása az óvodai intézményben

  1. szakasz

Az óvodai intézmény olyan tevékenységeket is folytat, melyek révén biztosítja az iskoláskor előtti korosztályú gyermekek étkeztetését, gondozását, megelőző egészségügyi és szociális ellátását, a törvénnyel összhangban.

Az étkeztetés, gondozás és megelőző egészségügyi ellátás közelebbi feltételeit és módját az egészségügyi kérdésekkel megbízott miniszter és az oktatási ügyekkel megbízott miniszter (a továbbiakban: miniszter) írják elő közös megegyezéssel.

A szociális ellátás közelebbi feltételeit és módját a szociálpolitikai kérdésekkel megbízott miniszter és a miniszter írják elő közös megegyezéssel.

Az iskoláskor előtti nevelési-oktatási tevékenység és az óvodai intézmény egyéb tevékenységeinek folytatása során tilos az erőszak, a zaklatás és a mellőzés bármilyen formájának alkalmazása, és minden olyan ténykedés, amellyel a gyermekek vagy gyermekek valamely csoportját veszélyeztetik, megkülönböztetik, illetve bármilyen alapon kirekesztik, a Törvénnyel összhangban.

Az iskoláskor előtti nevelési-oktatási tevékenység céljai és elvei

  1. szakasz

Az iskoláskor előtti nevelési-oktatási tevékenység célja támogatást nyújtani:

1) az iskoláskor előtti korosztályú gyermek teljes körű fejlődéséhez és jólétéhez, feltételeket és ösztönzést nyújtva ahhoz, hogy fejlessze képességeit, gazdagítsa tapasztalatait  és ismereteket szerezzen magáról, másokról és a világról;

2) a család nevelői szerepéhez;

3) a további oktatáshoz és neveléshez, és a közösségbe való bekapcsolódáshoz;

4) a gyermek képességeinek fejlesztéséhez, a társadalom továbbfejlődésének és előrehaladásának alapfeltételeként.

Az iskoláskor előtti nevelési-oktatási tevékenység alapelvei:

1) hozzáférhetőség: az iskoláskor előtti nevelési-oktatási tevékenység minden formája egyenlő jogon igénybe vehető és hozzáférhető, diszkrimináció, és nemi, szociális, kulturális, etnikai, vallási vagy egyéb hovatartozás, tartózkodási- vagy lakhely, anyagi helyzet vagy egészségügyi állapot szerinti, fejlődési nehézség vagy fogyatékosság és rokkantság miatti, illetve más alapon történő megkülönböztetés nélkül, a törvénnyel összhangban;

2) demokratikusság: a gyermekek és családok szükségleteinek és jogainak figyelembe vétele, beleértve a vélemény tiszteletben tartására, az aktív részvételre, a döntésre és a felelősségvállalásra való jogot;

3) nyitottság: kapcsolatteremtés a családokkal, az oktatási rendszer más intézményeivel (iskola), a közösséggel (művelődési, egészségügyi, szociális intézményekkel), a helyi önkormányzattal és a szélesebb társadalmi közösséggel;

4) hitelesség: a gyermek átfogó megközelítése, az iskoláskor előtti korosztály fejlődési jellegzetességeinek, a másságnak és egyediségeknek figyelembe vétele, a játék, mint az óvodás korú gyermek hiteles kifejezési módjának és tanulási eszközének ápolása és a kulturális sajátosságokra való támaszkodás;

5) fejlesztés: különböző formák és programok fejlesztése az iskoláskor előtti tevékenység keretében, a gyermekek és családok igényeinek megfelelően és a lokális közösség lehetőségeihez mérten, az értékelésen és önértékelésen alapuló folyamatos fejlesztés, és a pedagógiai újítások iránti nyitottság.

A nyelvhasználat

  1. szakasz

A nevelés és oktatás szerb nyelven folyik.

A nemzeti kisebbségek tagjai számára a nevelés és oktatás anyanyelven történik, de lehet kétnyelvű vagy történhet szerb nyelven is, ha a szülők és gyámok legalább 50%-a úgy dönt.

Az iskoláskor előtti nevelési-oktatási program egy része vagy a teljes program megvalósítható idegen nyelven is.

Az idegen nyelvű nevelési-oktatási program módját és feltételeit a miniszter írja elő.

Az óvodai intézmény alapszabálya meghatározza a nevelői-oktatói munka nyelvét, az óvodai program pedig a megvalósítás módját.

 

A törvény teljes szövege az alábbi címen olvasható:

www.mnt.org.rs