Az egyesületek törlése Szerbiában

Tudástár
AZ EGYESÜLETEK TÖRLÉSE
MELY ESETEKBEN TÖRÖLHETŐ AZ EGYESÜLET AZ ÜGYNÖKSÉG NYILVÁNTARTÁSÁBÓL?
A nyilvántartásból való törlésének hét különböző oka lehet:
– ha az egyesület tagjainak száma 3 fő alá csökken, s az egyesület illetékes szerve 30 napon belül nem hoz döntést új tagok felvételéről,
– ha a határozott időre létrehozott egyesület esetében a megszabott határidő letelik,
– ha az egyesület illetékes szerve döntést hoz az egyesület megszűnéséről,
– ha olyan státusbeli változásokat hajt végre, amelynek a törvény által előírt következménye az egyesület megszűnése,
– ha hosszú ideig nem fejt ki tevékenységet vagy legalább két év óta nem hívta össze a közgyűlést,
– ha tiltott a tevékenysége,
–ha csődbe megy.
STÁTUSBELI VÁLTOZÁSOK
Az egyesület státusának megváltozásáról a közgyűlés dönt. Az egyesület státusbeli változásokat hajthat végre csatlakozással, egyesüléssel és szétválással. A csatlakozás esetében csak a csatlakozó egyesület szűnik meg, s minden vagyon az új egyesületre száll át. Egyesüléssel mindkét egyesület megszűnik, s egy új jön létre, a kettő közös vagyonával. Szétválással pedig megszűnik az
egyesület, s újak jönnek létre helyette megosztott vagyonnal. Minden esetben a változásokat be kell jegyezni.
FELSZÁMOLÁS VAGY CSŐD?
Felszámolási eljárást kell végrehajtani minden esetben, kivéve ha az egyesület a megszűnést okozó szervezeti módosításokat hajtott végre vagy pedig csődbe ment. Ebben a felszámolási eljárásban is alkalmazni kell a gazdasági társaságok felszámolására vonatkozó szabályokat (fontos megjegyezni, hogy a 2012. február 1-étől alkalmazandó gazdasági társaságokról szóló törvény
lényegesen módosította az előző törvény felszámolásra vonatkozó szabályait). A szükséges taglétszám alá csökkenés, a határozott idő letelte után vagy pedig az egyesület megszűnésének kimondása esetében, 15 napon belül az egyesület közgyűlése köteles döntést hozni az egyesület felszámolással való megszűnéséről.
A felszámolási eljárás megindítását kimondó döntésben kinevezik a felszámoló biztost, s ezzel párhuzamosan megszűnik az egyesület korábban megválasztott szerveinek és képviselőjének/képviselőinek a mandátuma is (kivéve az ellenőrző bizottság illetékességét, ha ilyennel rendelkezik az egyesület). Ezt a döntést az egyesület köteles 3 napon belül a jegyzéket vezetőnek
elküldeni, s a „Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyében” is megjelentetni (amelyben felhívják az egyesület esetleges hitelezőit, hogy 30 napon belül jelezzék a fennálló követeléseiket).
A fenti eljárás leegyszerűsíthető akkor, ha a közgyűlés tagjainak többsége úgy nyilatkozik, hogy az egyesület már eleget tett az összes korábban fennálló kötelezettségének (azonban ezt a nyilatkozatot aláíró tagok az egyesület törlésétől számított 3 éven belül egyetemlegesen felelnek az esetlegesen, későbbiekben jelentkező hitelezőknek, s őket az Egyesületi jegyzékben is név sze-
rint feltüntetik). A tartósan fizetésképtelen egyesület ellen csődeljárás indul az általános csődeljárási szabályok alapján.
A felszámolási- vagy a csődeljárás lefolytatása után törlik az egyesületet a nyilvántartásból, s ezt külön bejegyzéssel jelzik. A nyilvántartásból törléssel az egyesület elveszti jogi személyiségét.
AZ EGYESÜLET BETILTÁSA
Fent már elmondtuk, hogy tiltott tevékenység végzése esetén az Alkotmánybíróság betilthatja az egyesületet. Az egyesület működésének tilalmáról szóló határozat alapulhat az egyesület tagjainak a tettein, ha e tettek és az egyesületi tevékenység vagy célok között összefüggés van, vagy ha e tettek a tagok szervezett akaratán alapulnak, és az eset körülményeiből arra lehet következtetni, hogy az egyesület tolerálta tagjainak a tetteit. Az egyesület működésének tilalma esetén az egyesület vizuális azonosító szimbólumai és más jelei (zászló, jelmondat, egyenruha, címer, jelvény stb.) nyilvánosan nem használhatóak.
Forrás: Civilportál