AMIT A BEJEGYZÉSI ELJÁRÁSRÓL TUDNI KELL

Szerbia Tudástár

AMIT A BEJEGYZÉSI ELJÁRÁSRÓL TUDNI KELL

Az egyesületek, szövetségek és külföldi egyesületek jegyzékét a Cégbejegyzési
Ügynökség vezeti, szerb nyelven: Agencija za privredne registre. Minden
új egyesület alapítását és minden létező egyesületet érintő változást az
Ügynökségnél kell bejelenteni, a külön törvényben szabályozott eljárás (az
Ügynökség bejegyzési eljárásairól szóló törvény) és természetesen az egye-
sületi törvény rendelkezéseivel összhangban. A továbbiakan ismertetjük azo-
kat a legfontosabb általános szabályokat, melyek minden bejegyzési eljárásra
vonatkoznak.
1. MIT ELLENŐRIZ AZ ÜGYNÖKSÉG?
A bejegyzési eljárás során az Ügynökség minden döntését a kérelemben fel-
tüntetett adatok alapján hozza meg. Egyáltalán nem vizsgálja azt, hogy pon-
tosak-e a kérelemben leírt adatok, nem vizsgálja azt sem, hogy autentikusak-e
a mellékelt okiratok és azzal sem foglalkozik, hogy a mellékelt okiratokat az
egyesület szabályos és törvényszerű eljárásban alkotta-e meg.
2. MELYIK NAP A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK DÁTUMA?
Amennyiben az egyesület postán küldi a kérelmet, akkor a kérelem benyújtá-
sának időpontja nem a postán feladás dátuma, hanem az a nap, amikor a kére-
lem megérkezik az Ügynökségbe (az Ügynökség belgrádi székhelyű szerv, de a
kérelmek bármely szervezeti egységének postán vagy személyesen is benyújt-
hatók).
3. MILYEN HATÁRIDŐK VONATKOZNAK A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁRA?
Az új egyesület alapításának bejegyzését nem korlátozza határidő, ami egye-
nesen következik abból az elvből, miszerint az egyesület bejegyzése nem köte-
lező. Ellenben, a meglévő egyesület nyilvántartott adatainak módosítását 15
napos határidőn belül kell bejegyeztetni. A 15 napos határidőt a változásról,
módosításról szóló döntés meghozatalának napjától számítjuk. Ha az egyesü-
let a bejelentési kötelezettségét nem teljesíti a határidőn belül, illetve a kérel-
mét a határidő lejártát követően nyújtja be az Ügynökségnek, akkor késedel-
mi, „büntető” illetéket kell fizetni.
4. BENYÚJTHATÓAK-E ELEKTRONIKUS ÚTON A BEJEGYZÉSI KÉRELMEK?
A bejegyzési eljárást szabályozó törvény lehetővé teszi az elektronikus kérel-
mek benyújtását, viszont ez a lehetőség akkor nyílik meg, amikor az elekt-
ronikus aláírásra vonatkozó jogszabályok alkalmazása teljes lesz, s erről az
Ügynökség a honlapján értesíti az érintetteket.
5. MILYEN DÖNTÉSEKET HOZHAT AZ ÜGYNÖKSÉG?
Az Ügynökség háromféleképpen dönthet: a kérelmet teljes egészében jóvá-
hagyja, a kérelmet részlegesen hagyja jóvá vagy a kérelmet elveti. Amikor az
Ügynökség megállapítja, hogy a bejegyzési feltételek teljesültek, a benyújtó
ügyfél részvétele nélkül, jóváhagyja a kérelmet. Ha a bejegyzési kérelem több
nyilvántartott adat módosítására vonatkozik, akkor megtörténhet, hogy az
egyes adatok módosítására vonatkozó kérelmet jóváhagyja, másokat viszont
nem, illetve részlegesen jóváhagyja a kérelmet, részlegesen pedig eleveti azt.
Azokban az esetekben, ahol az Ügynökség megállapítja, hogy nem teljesül-
tek a bejegyzésre vonatkozó feltételek, így ha nem illetékes a kérdésben, vagy
ha a mellékelt okiratokban szereplő adatok nem szerepelhetnek a nyilvántar-
tásban vagy a kérelem már bejegyzett adatok bejegyzésére vonatkozik, ezek-
ben az esetekben elveti a kérelmet. Amennyiben más hiányosságokat álla-
pít meg az Ügynökség, határozatával elveti a kérelmet, de kötelezően megál-
lapítja, hogy mely hiányosságokról van szó és azokat miképpen lehet pótol-
ni. Az ügyfélnek 30 napja van arra, hogy pótolja a határozatban rögzített hiá-
nyosságokat, mely határidőt a határozat www.apr.gov.rs. honlapon való meg-
jelentetéstől kell számítani. Ha az ügyfél a 30 napos határidőn belül pótolja a
hiányosságokat és befizeti az eredeti illeték felét, megőrzi az eredeti kérelem
alapján szerzett jogait s az Ügynökség a kérelmet jóváhagyja.
6. HÁNY NAP ALATT DÖNT AZ ÜGYNÖKSÉG?
Az Ügynökség a kérelem átvételétől számított 5 napon belül köteles dönteni a
benyújtott kérelemről. Amennyiben arról 5 napon belül nem dönt, akkor ezt
a „hallgatást” úgy kell értelmezni, hogy az Ügynökség a kérelmet jóváhagyta.
7. MEGJELENNEK-E A DÖNTÉSEK AZ ÜGYNÖKSÉG HONLAPJÁN?
2013. szeptember 1-étől az Ügynökség minden döntését megjelenteti a hon-
lapján, emellett az egyesületek alapszabályát is megjelenteti. Fontos ez a vál-
tozás, hiszen a bejegyzett adatoknak és okiratoknak harmadik személyekre
vonatkozó jogi érvénye kizárólag azok megjelentetésétől lehet. Ennek a törvé-
nyes rendelkezésnek köszönhetően az Ügynökség az alapszabályok tartalmát
csak a bejegyzésre kerülő adatok vonatkozásában ellenőrzi.
8. EZ AZT JELENTI, HOGY AZ ÜGYNÖKSÉG ÍRÁSBAN NEM KÜLDI EL
DÖNTÉSEIT A KÉRELMEZŐNEK?
Az Ügynökség csak akkor küldi el írásban a kérelemről hozott döntését, ha
azt a kérelmező a kérelmében külön kérte.
9. HOGYAN JAVÍTHATÓK AZ ÜGYNÖKSÉG DÖNTÉSEIBEN MEGJELENŐ
HIBÁK?
Amint az fent elmondtuk, többször előfordul, hogy az Ügynökség a kérelem-
ről szóló határozatában hibásan tüntet fel egyes adatokat, ami a nem szerb
nyelvű nevek és más adatok esetében különösen jellemző. Ilyen esetekben
javítás iránti kérelemmel kell az Ügynökséghez fordulni. Az Ügynökségnek a
javítási kérelemről szintén 5 napon belül kell dönteni.
10. LEHET-E FELLEBBEZNI AZ ÜGYNÖKSÉG DÖNTÉSE ELLEN?
Az Ügynökség döntéseire fellebbezni lehet az illetékes minisztériumnál, a
döntés ügynökségi honlapon való megjelentetésétől számított 30 napon belül.
Forrás: Civil Portál