Államigazgatási törvény

Szerbia területe Tudástár

(Az SZK Hivatalos Közlönye, 79/2005., 101/2007., 95/2010. és 99/2014. szám)

 

I ALAPRENDELKEZÉSEK

Az államigazgatás helyzete és felépítése

 1. szakasz

Az államigazgatás a Szerb Köztársaság végrehajtó hatalmának a része, és a Szerb Köztársaság jogainak és kötelességeinek a keretében közigazgatási teendőket lát el (a továbbiakban: államigazgatási teendők).

Az államigazgatást minisztériumok, minisztériumok kötelékébe tartozó közigazgatási szervek és külön szervezetek (a továbbiakban: államigazgatási szervek) képezik.

Az államigazgatási szervek megalakítása és hatásköre

 1. szakasz

Az államigazgatási szerveket törvény alakítja meg.

Az államigazgatási szervek hatáskörét törvény szabályozza.

Az államigazgatási szervek felügyelete

 1. szakasz

Az államigazgatási szervek működése felett a kormány gyakorol felügyeletet.

A Nemzetgyűlés az államigazgatási szervek működése felett a kormány és a kormánytagok működésének ellenőrzése révén gyakorol felügyeletet.

A bíróságok közigazgatási perek által ellenőrzik az államigazgatási szervek közigazgatási ügyekben alkotott egyedi aktusainak a törvényességét.

Az államigazgatási teendők átruházása

 1. szakasz

Egyes államigazgatási teendők törvényben átruházhatók autonóm tartományra, községre, városra, Belgrád városra, közvállalatra, intézményre, nyilvános ügynökségre és más szervezetre (a továbbiakban: közmegbízatás letéteményesei).

A kártérítési felelősség

 1. szakasz

Az államigazgatási szervek törvényellenes vagy szabálytalan munkája által természetes és jogi személyeknek okozott kárért a Szerb Köztársaság felel.

A közmegbízatás letéteményesei maguk felelnek az átruházott államigazgatási teendők ellátása során törvényellenes vagy szabálytalan munkájuk által természetes és jogi személyeknek okozott kárért.

Felzárkóztató intézkedések

 1. a) szakasz

Az államigazgatási szervek az alkotmánnyal, a törvényekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban gondoskodnak azoknak az intézkedéseknek a végrehajtásáról, amelyek elősegítik a többi polgárnál lényegesen rosszabb helyzetben levő személyeknek és csoportoknak a felzárkóztatását.

Az államigazgatási szervek működésének finanszírozása

 1. szakasz

Az államigazgatási szervek működéséhez szükséges eszközöket a Szerb Köztársaság költségvetésében kell biztosítani.

II AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK MŰKÖDÉSÉNEK ELVEI

Önállóság és törvényesség

 1. szakasz

Az államigazgatási szervek önállóak teendőik ellátásában, és az alkotmány, törvények, egyéb jogszabályok és aktusok keretében és alapján működnek.

Szakértelem, elfogulatlanság és politikai semlegesség

 1. szakasz

Az államigazgatási szervek a szakmai szabályokkal összhangban, elfogulatlanul és politikailag semlegesen működnek, és kötelesek mindenkinek egyenlő jogvédelmet biztosítani jogainak, kötelezettségeinek és jogi érdekeinek valóra váltása terén.

Hatékonyság az ügyfelek jogérvényesítésében

 1. szakasz

Az államigazgatási szervek kötelesek az ügyfelek számára lehetővé tenni jogaik és jogi érdekeik gyors és hatékony érvényesítését.

Arányosság. Az ügyfelek tiszteletben tartása

 1. szakasz

A közigazgatási eljárásban való döntéshozatal és a közigazgatási cselekmények foganatosítása során az államigazgatási szervek kötelesek az ügyfél számára legkedvezőbb eszközöket igénybe venni, ha általuk is elérhető a törvény célja.

Az államigazgatási szervek kötelesek tiszteletben tartani az ügyfél személyiségét és méltóságát.

A munka nyilvánossága

 1. szakasz

Az államigazgatási szervek működése nyilvános.

Az államigazgatási szervek kötelesek lehetővé tenni a nyilvánosságnak a működésükbe való betekintést, a közérdekű információkhoz való szabad hozzáférést szabályozó törvénnyel összhangban.

 

A törvény teljes szövege a következő címen olvasható.

www.mnt.org.rs