Változás és változtatás…

Online esemény Ismeretterjesztő

Változás és változtatás: kihívások és válaszok

VÁLTOZÁS ÉS VÁLTOZTATÁS: KIHÍVÁSOK ÉS VÁLASZOK
INTERDISZCIPLINÁRIS MEGKÖZELÍTÉSBEN
– III. Ilyés Zoltán emlékkonferencia – 2020. november 20. péntek
A változás, a normalitás menetének megszakadása a társadalmak, kultúrák és egyének életében is időről-időre természetszerűen előforduló és/vagy mesterségesen előidézett módon bekövetkező esemény(sorozat), egy olyan állapot, ami nem csak leírható és értelmezhető, hanem egyszersmind lehetővé teszi a hétköznapok, a megszokott összefüggések és rutinszerű cselekvések újrakeretezését, átformálását is – sőt, az átmeneti állapotot követően azt egyenesen meg is követeli. Egy-egy krízishelyzet ugyanis nem csak új vagy átstrukturált szociokulturális összefüggésrendszer (meg)születésének lehetőségét teremti meg, hanem ideális esetben az adott kontextusban a szerep- és felelősségi körök, valamint új célok végiggondolását is magával vonja.
A III. Ilyés Zoltán emlékkonferencia a témát tárgyaló tudományközi
párbeszéd kialakulását célozva lehetőséget biztosít mindazon
kutatóknak, akik a változás és változtatás kérdéseivel foglalkozva a minket körbevevő tapasztalatokról újszerű megközelítésekkel rendelkeznek.
Rezümék beküldési határideje: 2020. szeptember 20.
A KONFERENCIÁRA OLYAN ELŐADÁSOKAT VÁRUNK, AMELYEK A KÖVETKEZŐ TÉMÁKHOZ ILLESZKEDNEK:
1. VÁLTOZÓ TÁRSADALMI-KULTURÁLIS ÉS TERMÉSZETI KÖRNYEZET
Táj és ember viszonyában bekövetkezett válságok, azok kiváltó globális okai és lokális tapasztalatai, szociokulturális hatások és válságkezelési (jó)gyakorlatok;
2. VÁLTOZÁS/VÁLTOZTATÁS ÉS A VÁLSÁG DISZCIPLINÁRIS ÉRTELMEZÉSEI
Interdiszciplináris témák, multidiszciplináris kutatások és a tudástermelés transzdiszciplináris formái a kultúra kutatások területén
3. KULTURÁLISAN ELTÉRŐ VÁLTOZÁSÉRTELMEZÉSEK ÉS
SZOCIOKULTURÁLISAN MEGHATÁROZOTT VÁLASZOK
Kontaktzónák, interetnikus találkozások, változások és lokális konfliktusok, a terep természete meghatározta válaszok
4. KIÚTKERESÉS A VÁLSÁGHELYZETEKBŐL, TÚLÉLÉSI ÉS MEGKÜZDÉSI STRATÉGIÁK
Kulturális alkalmazkodás és reziliencia, radikalizálódás és értékképzési folyamatok, az újnacionalizmus jelenségei;
5. EGYÉNI VÁLSÁGHELYZETEK, KOLLEKTÍV TRAUMÁK
Válaszok individuális és társas szinten, egyéni és közösségi ágenciák, sokszínű krízistapasztalatok, kisebbségi és többségi válságmegélések;
6. ÁTALAKULÓ TÁRSADALMI NYILVÁNOSSÁG
Megváltozott társadalmi szerepek, változó társadalmi
egyenlőtlenségek, aktív állampolgári cselekvés;
7. VÁLTOZÁSOK AZ ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI
MEGKÖZELÍTÉSEKBEN
Kreatív és innovatív megoldások, módszertani és elméleti kihívások, etikai dilemmák, audio-vizuális metódusok, tudástermelés folyamata;
8. ÖNMAGA FELÉ FORDÍTOTT KUTATÓI TEKINTET, ÖNKRITIKA ÉS ÖNREFLEXIÓ
Társadalomtudományi kutatások mint a szociokulturális változások / változtatások és a transzformáció kiindulópontjai, kutatói szerepek és válsághelyzetek a terepen.
A konferenciaszervezők nyitottak az egyéb kapcsolódó témákra, megközelítésekre is. A szervezők a témakör interdiszciplináris körbejárását támogatják, ezért bármelyik bölcsészet- és társadalomtudomány képviselőjétől szívesen fogadnak jelentkezést.
Amennyiben részt kíván venni a konferencián előadással vagy előre összeállított szekcióval, kérjük, szándékát e-mailben jelezze. Előadások esetében az e-mail tartalmazza a 20 perces előadás tervezett címét és egy 200-250 szavas rezümét. Szekciótervekkel és kerekasztal-beszélgetésekkel is lehet jelentkezni, amihez rövid szekcióleírást, a résztvevők nevét, az előadások címét és azok 200-250 szavas absztraktját kérjük.
Antropológiai dokumentumfilmek beszélgetéssel összekötött bemutatására, továbbá doktori hallgatóknak Pecha Kucha típusú előadásokra is lehetőséget biztosítunk.
A szervezők email címe:
Rezümék és szekciójelentkezések: 2020. szeptember 20.
Helyszín: ME BTK KVAT C/1. III. emelet – Miskolc-Egyetemváros
Az adott helyzetre való tekintettel a konferenciát online formában is megrendezzük!