Weleda Év Babája

Hazai
Weleda Év Babája Instagram és Facebook játékszabályzat

I. A Szervező és lebonyolító
Szervező: Biopont Kft, a Weleda hivatalos magyarországi forgalmazója (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2451 Ercsi Biopont u. 1. cégjegyzékszáma: 01-09-027072 Szervező végzi a Weleda Év Babája Instagram és Facebook nyereményjáték elnevezésű nyereményjáték – a továbbiakban: Játék – teljes körű lebonyolítását.
A nyertesek sorsolását, kiértesítését és a nyeremények kiosztását a Szervező kezeli. A résztvevők személyes adatainak feldolgozása az adatok egyeztetése a Szervező által fog történni.

II. Játékfeltételek
“Tehát: ha szívesen szerepelne valaki a babájával, nincs más teendője, mint készíteni egy cuki fotót a gyermekről, vagy saját magáról a gyermekkel együtt, és posztolnia azt #évbabája #weledahu #weledapályázat hashtagekkel, Facebookon pedig betagelve a Weleda (HU) -t.”

II/A. A Játékban való részvétel feltételei
A Játékban a 18. életévüket betöltött cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt, akik magyar állampolgárok vagy bejelentett magyarországi lakcímmel rendelkeznek.
A Játékban nem vehetnek részt Szervező, továbbá a Lebonyolító vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint az egyéb, a lebonyolításban közvetlenül részt vevő személyek és azok hozzátartozói és közeli hozzátartozói.
A Játékosok a Játékban történő részvételükkel maradéktalanul elfogadják a jelen Játékszabályzatban foglaltakat.
Játékost terheli a saját részvételéhez szükséges technikai és egyéb feltételek megteremtése, fenntartása és az ezekből származó minden költség és felelősség viselése (így többek között: Internet kapcsolat díja, számítógép és szoftverek megvásárlása, működtetése).
Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot – akár annak időtartama alatt is – egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. Szervező jogosult bármely játékost a Játékból kizárni, különösen, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, vagy bármely módon rosszhiszeműen jár el. A jelen játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a http://www.biopont.hu oldalon, a játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Szervező kizár minden, a Játék használatából eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást.
A jelen szabályzatban nem rendezett kérdések tekintetében a Játék felhasználói felületén elhelyezett utasításokat, információkat és interakciós lehetőségeket kell irányadónak tekinteni.
A Játékban történő részvétellel összefüggő vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű felelősséget elhárít, így többek között a regisztráció során megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírás stb.) Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal semmilyen felelősséget, és minden kártérítési igényt kizár a Játékban való részvétellel összefüggésben felmerült esetleges károkkal kapcsolatban. A Szervező nem felelős azokért, a nyertest vagy bármely harmadik felet érintő esetleges károkért vagy személyi sérülésekért, amelyek a nyeremény bármely módon történő felhasználásából adódnak.
A Szervező üzemelteti az Instagram közösségi hálón a Weledahu hivatalos oldalát, amelyet a http://www.instagram.com/weledahu alatt található, valamint a Facebook oldalát, amely http://www.facebook.com/weledaH alatt található. Amennyiben a Játékos valamelyik post-hoz hozzászól (kommenttel) és képet tölt fel, kifejezett hozzájárulását adja a post, valamint kép nyilvánosságra hozatalához továbbá, hogy a profil képe megjelenjen.
A Játékos a Játékban történő részvétellel megerősíti, hogy a jelen Játékszabályzatban foglaltakat maradéktalanul ismeri és magára nézve kötelezőként elfogadja

II/B. A Játék menete
A Játékosnak készítenie kell egy fotót, melyen kisbabája látható, vagy egy fotót, amelyen ő saját maga és a kisbabája látható, és azt saját Instagram profiljára publikusan fel kell töltenie #weledahu #évbabája #weledapályázat hashtaggel, vagy Facebookon be kell tagelnie a Weleda (HU)-t, 2018. október 11. és november 20 között. (továbbiakban: Pályázat)
Az a Játékos, aki legalább 1 db Pályázatot feltöltött, részt vesz a Játékban.

III. A Játék időtartama és a nyeremények
A Játék időtartama: 2018. október 11.-november 20.
Nyeremények:
A Játékosok között 1 db főnyereményt, egy Weleda Calendula baba nagy ajándékcsomag (4 db Wleda Calendula tusfürdő és sampon, 4 db Weleda Calendula pelenkakiütés elleni krém, 2 db Weleda Calendula babaápoló tej, 2 db Weleda Calendula babaolaj, 1 db Weleda Calendula időjárás balzsam, 1 db Weleda Calendula gyermekarckrém) valamint 10 db kis ajándékcsomag (1 db Wleda Calendula tusfürdő és sampon, 1 db Weleda Calendula pelenkakiütés elleni krém, 1 db Weleda Calendula babaápoló tej, 1 db Weleda Calendula babaolaj, 1 db Weleda Calendula időjárás balzsam, 1 db Weleda Calendula gyermekarckrém) kerül kiosztásra. A főnyeremény nyertese és a kisbabája továbbá részt vesz szereplésével a Weleda babaápolási video és/vagy fotókollekció elkészítésébe, amit a Weleda hivatalos magyarországi forgalmazója, a Biopont Kft készíttet el, és azt marketing tevékenységre használhatja. A nyertes játékos bármikor elállhat azon szándékától, hogy részt vegyen a Weleda babaápolási videó elkészítésében – ebben az esetben a Szervező felkérheti a tíz további nyertes valamelyikét a videóban való reszt vételre.
A Nyeremény készpénzre nem váltható.

IV. Nyertesek kiválasztása
A Játék végét követően, a fenti feltételt teljesítő Játékosok között a Biopont Kft. munktársai közül kikerült zsűri választja ki a Játék nyerteseit.
Zsűrizés időpontja:
– 2018. november 30. 10:00

V. Értesítés, nyeremények átvétele
A Nyerteseket az Instagram vagy Facebook applikáció segítségével értesítjük a következő módon: az @Weledahu Instagram account kommentet ír a nyertes kép alá, amelyben megemlíti a nyertes Pályázat készítőjének usernevét is, vagy a @WeledaH facebook profil kommentet ír a nyertes fotó alá. A kiértesített Instagram vagy Facebook felhasználónak e-mailben kell jelentkeznie a nyereményéért az e-mail címen. A nyertes Játékos az értesítés kézhezvételétől számított 10 (tíz) naptári napon belül köteles az Üzenetben megjelölt elérhetőségen a Lebonyolítóval felvenni a kapcsolatot a Nyeremény átvételének körülményeiről történő egyeztetés érdekében. A Szervező nem vállalja a felelősséget a Játékos hibás adatszolgáltatásából (pl. rossz/hibás hashtaggel, privát instagram profillal regisztráló Játékos) eredő elmaradásokért, károkért.
Az ajándékcsomag nyereményt postai úton juttatja el Lebonyolító a nyertesekhez az általa megadott címre, egyszeri alkalommal, a Játék lezárását és a nyertessel való címegyeztetést követő 30 napon belül. A sikertelen értesítés, kézbesítés, illetve egyéb okok miatt át nem vett nyereményeket a Szervező szabadon felhasználhatja. 

VI. A feltöltött Pályázat:
– 2018. október 11 – november 20. között kell készüljön és a pályázó kisbabáját vagy a pályázót és kisbabáját kell ábrázolnia
– nem lehet olyan, ami faji, nemzetiségi, vallási, világnézeti, nemi vagy politikai ellentéteket szít, illetve súlyos vagy széleskörű ellenállást vált ki,
– erőszakos és egyéb, a gyermekek fejlődését hátrányosan befolyásoló jeleneteket, kijelentéseket nem tartalmazhatnak,
– nem lehet pornográf, trágár, alpári, másokat lejárató tartalmú,
– nem tartalmazhat a Weledára és a Biopontra vonatkozó negatív kijelentéseket,
– a Pályázat nem tartalmazhat a Weleda márka versenytársaira vonatkozó logókat, képeket, üzeneteket,
– nem bátoríthat egészségre ártalmas anyagok használatára,
– nem tartalmazhat burkolt vagy nyílt reklámot,
– nem lehet a promóció témájával vagy címével összefüggésben nem álló, nem valósíthat meg plagizálást
– nem tartalmazhat bűncselekményre, vagy szabálysértésre, illetve más jogszabálysértésre való felbujtást,
– nem tartalmazhat jogosulatlan vagy tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat, szabadalmakat és védjegyeket, adatvédelmi törvénybe ütköző közléseket,
– nem sértheti a természeti, történelmi tudományos, kulturális értékek megbecsülését,
– nem készülhet olyan kép, amely az üzletek biztonsági berendezését rögzíti
– illetve nem ütközhet egyéb jogszabály rendelkezéseibe, nem sértheti az általánosan elfogadott erkölcsi normákat, valamint a jó ízlést.

VII. Személyes adatok kezelése
A jelen Adatvédelmi Szabályzat irányadó a Biopont Kft. (székhely: 2451 Ercsi Biopont u.1. cégjegyzékszám: 01 09 027072; adószám: 12295784-2-07; a továbbiakban: Adatkezelő) által szervezett “Weleda Instagram” elnevezésű nyereményjáték (“Játék”) keretében gyűjtött személyes adatok kezelésére.
A Játékkal összefüggésben a megadott adatok kezeléséért a Biopont Kft. felel, mint adatkezelő.

A. A kezelt személyes adatok köre
Regisztráció esetén és a Játék lebonyolítása során:
– vezeték- és keresztnév,
– email cím,
– postai cím (irányítószám, település, utca, házszám),
A Játékba történő regisztráció során a Játékosoknak a fenti személyes adataikat kell megadniuk.

B. Az adatkezelés célja és időtartama
Az Adatkezelő és az adatfeldolgozók a megadott személyes adatokat a Játékkal összefüggésben, a Játék lebonyolítási időtartama alatt a Játékosok regisztrációjának nyilvántartása, a sorsolások lebonyolítása, kapcsolattartás (e-mailben vagy írásban) és adminisztráció, valamint a nyeremények átadása céljából kezelik, illetve dolgozzák fel. Az Adatkezelő a Játékkal összefüggésben kezelt személyes adatokat a Játék lezárását, illetve ha a nyeremények átadására a Játék lezárását követően kerül sor, úgy a nyeremények átadását követően törli.

C. A személyes adatok kezelésének jogalapja
A Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes, amelyet a Játékos a regisztráció során a vonatkozó mező kipipálásával ad meg. Az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII törvény (továbbiakban: Infotv.) 5.§ (1) bekezdés a) pontja értelmében a Játékos a Játékban történő részvétellel (az online regisztrációs adatlap kitöltésével) és a vonatkozó mező kipipálásával önkéntes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő és az adatfeldolgozók jelen Adatvédelmi Szabályzatban meghatározottak szerint kezelje, illetve dolgozzák fel.
A Játékos kizárólag saját személyes adatait adhatja meg.

D. A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás
A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő jogosult.
Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.

E. Játékos jogai személyes adatai kezelésével kapcsolatban
Az Adatkezelő a Játékos kérésére tájékoztatást ad a Játékos általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 25 (huszonöt) napon belül, írásban válaszol.
A Játékos jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat). Az Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesítik a Játékost.
A Játékos a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását – részben vagy egészben – ingyenesen, indokolás nélkül. Az Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodnak az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Játékost a nyilvántartásából.
Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Játékos ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Játékos jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
Az Adatkezelő a tájékoztatás, helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmeket az alábbi elérhetőségeken fogadja: 1116 Budapest, Építész u. 24. II.em. vagy e-mailben a , illetve a következő weboldalon adatai megadásával: https://biopont.hu/kapcsolat
Amennyiben az adatkezelő a Játékos helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja a Játékost a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.
A Játékos bármikor dönthet úgy, hogy az Adatkezelő a továbbiakban ne keresse meg őt marketing kapcsolattartása keretében, direkt marketing üzenetekkel, amelyet megtehet a Játékos egy lemondó nyilatkozat alábbi címere történő megküldésével (a pontos személyes adatait feltüntetve) 1116 Budapest, Építész u. 24. II. em. postai címen vagy e-mailben az , illetve a következő weboldalon adatai megadásával https://biopont.hu/kapcsolat
A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi (kivéve, ha csak a direkt marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását vonja vissza a Játékos). A Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben a Játék időtartama alatt kizárólag a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulását vonja vissza, az Adatkezelő a Játék szervezéséhez, illetve lebonyolításához szükséges célból, és az ahhoz szükséges ideig a megadott személyes adatait továbbra is kezelheti.
A Játékos tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
– ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
– ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
– a törvényben meghatározott egyéb esetben.
Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és a döntésről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Játékos az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a Játékos – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

F. Adatbiztonság
Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Játékosok hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívják, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.
Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.
Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozók részére is előírja.

G. Jogérvényesítési lehetőségek
Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben úgy érzi ennek nem feleltünk meg, úgy kérjük, írjon nekünk a 1116 Budapest, Építész u. 24. II.em. postai címre vagy e-mailben a , illetve a következő weboldalon adatai megadásával: https://biopont.hu/kapcsolat
Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél, azaz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.).
Továbbá amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben olvashatók.

H. Egyéb rendelkezések
Jelen Szabályzatra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatot az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.

IX. Egyéb rendelkezések
A Játékos jelen szabályzat előírásain túl köteles megtartani a Facebook vonatkozó felhasználási feltételeit. Játékos, Szervező és Lebonyolító kijelentik, hogy az Instagram Platform üzemeltetőjét Instagram, LLC-t (1601 Willow Rd., Menlo Park California 94025, USA) és a Facebook platform üzemeltetőjét Facebook Ireland Limited Hannover Reach, 5-7 Hannover Quay Dublin 2, Ireland VAT Reg. No. IE9692928F teljes mértékben felmentik minden, jelen Játékkal kapcsolatos kártérítési, illetve jogi felelősség alól.
Szervező és Lebonyolító kijelentik, hogy jelen Játék – az Instagram és Facebook Platform használatán túl -nem áll kapcsolatban a Instagram-mal és a Facebookal, a promóciót a Instagram és a Facebook sem támogatja, ajánlja vagy szervezi.
A Játék során megadott személyes adatokat a Szervező kezeli, azokat a Instagram és Facebook részére semmilyen körülmények között át nem adja.
https://biopont.hu/weleda/evbabaja