Vodafone Digitális Díj

Hazai
Vodafone Digitális Díj

Pályázati felhívás és útmutató

A Vodafone Magyarország Alapítvány a Magyar Adományozói Fórum közreműködésével (a továbbiakban Közreműködő) első alkalommal hirdeti meg Vodafone Digitális Díj című pályázatát.

I. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CÉLJA:
A pályázati felhívás célja, hogy a Vodafone Magyarország Alapítvány ösztönözze és elismerje a digitálisan innovatív gondolkodású személyeket és szervezeteket az alábbi három kategóriában:
Digitális Gyerekek
Ebben a kategóriában személyek és szervezetek pályázhatnak olyan digitálisan innovatív megoldásokkal, amelyekkel hozzáadott értéket képeznek a gyermekek életében, például a közoktatás, a digitális felzárkóztatás vagy a segítségnyújtás területén.
Digitális Család
Ebben a kategóriában személyek és szervezetek pályázhatnak olyan digitálisan innovatív megoldásokkal, amelyekkel hozzáadott értéket képeznek a családok életében, például a kapcsolattartás vagy a generációs különbségek lebontása területén.
Digitális Nonprofit Szervezetek
Ebben a kategóriában személyek és szervezetek pályázhatnak olyan digitálisan innovatív megoldásokkal, amelyek hozzáadott értéket képeznek az oktatási-képzési, tudományos, környezettudatos, egészségügyi, szociális, életvédelmi, kulturális, esélyegyenlőségi területen egy-egy nonprofit szervezet működését tekintve.
A Vodafone Digitális Díj középpontjában a digitális innováció áll, azaz olyan, új technológiákat alkalmazó megoldásokat keres az Alapítvány, melyek nem megszokott választ adnak a fent meghatározott kategóriák egy-egy kihívására, problémájára, hozzáadott értékük van, és általuk, a mobil technológia segítségével könnyebbé és jobbá tehető a világ és a jövő.
Olyan kész megoldásokat, termékeket, szolgáltatásokat keres a Vodafone Magyarország Alapítvány, amelyek vagy bevezetésre várnak, vagy már bevezetésre kerültek, működnek, és a pályázat keretében (tovább)fejlesztésük valósulna meg. II. A PÁLYÁZÓK KÖRE:
A pályázatra 18. életévüket betöltött magánszemélyek egyedül vagy többen, valamint nonprofit és forprofit szervezetek is jelentkezhetnek.
Egy személy vagy szervezet több pályázatot is benyújthat a jelen kiírásra!

III. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MENETE:
Pályázatot 2019. február 15–ig a https://www.vodafone.hu/vodafonerol/vodafone-a-tarsadalomert#vodafone-digitalis-dij oldalról letölthető pályázati adatlapot kitöltve lehet benyújtani az alábbi e-mail címre:
A pályázati adatlaphoz nonprofit és forprofit szervezetek esetén az alábbi mellékleteket kérjük csatolni:
– a szervezet utolsó elfogadott éves beszámolója, mérlege és eredménykimutatása.
Nonprofit és forprofit szervezetek pályázata esetén feltétel, hogy a pályázó szervezet bejegyzett székhelye Magyarországon legyen. Egyházi intézmények és politikai pártok nem nyújthatnak be pályázatot.
További (a szervezet jogszerű működését igazoló) dokumentumokat a pályázat támogatása esetén a szerződéskötéskor kell benyújtani.
Valamennyi pályázó esetében érvényességi feltétel a pályázó által tett, jelen Pályázati felhívás által megkövetelt nyilatkozat kizárólag valós adatokat tartalmazzon, melyekért a pályázó büntetőjogi felelőséggel tartozik.
Magánszemély pályázata esetén az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:
– pályázó önéletrajza;
– pályázó fényképes személyazonosító iratának (személyi igazolvány, útlevél vagy jogosítvány) másolata;
– pályázó nyilatkozata a Vodafone Magyarország Alapítvány által megadott formanyomtatványon.
Magánszemélyek pályázata esetén feltétel, hogy a pályázó
– magyar állampolgár vagy tartósan, jogszerűen Magyarországon tartózkodó külföldi állampolgár legyen;
– nagykorú és cselekvőképessége nem esik korlátozás alá;
– nem áll büntetőjogi büntetés vagy intézkedés hatálya alatt;
– büntetlen előéletű, illetve mentesült a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól;
– a jelentkezés benyújtásának időpontjában nem tölt, vagy az ezt megelőző egy évben nem töltött be tisztséget a Vodafone Alapítvány vagy a Vodafone Magyarország Zrt. Felügyelő Bizottságában, Kuratóriumában, Igazgatóságában vagy egyéb vezető szervében;
– jelentkezését megelőzően semmilyen nyilvános, illetve média megnyilvánulásában (televízió, rádió, nyomtatott média, internet stb.) nem tett politikai, vallási, bármely személyre, vagy társadalmi csoportra vonatkozóan diszkriminatív, kirekesztő vagy általánosságban olyan kijelentést, mely a Vodafone Alapítvány céljaival vagy a Vodafone Magyarország Zrt. alapelveivel nem összeegyeztethető.
Több magánszemélyből álló csoport esetén a fenti dokumentumok benyújtása és a feltételek fennállása a csoport kijelölt vezetőjére vonatkozik.
Kérjük, fordítsanak gondot a pályázati űrlap kérdéseinek értelmezésére, válaszaikban pedig fogalmazzanak tömören és egyértelműen! Kerüljék az általános megfogalmazásokat, legyenek lényegre törőek, segítsék mondanivalójuk megértését!
A Vodafone Alapítvány nem felel a pályázók vagy a nyertesek által bármely harmadik személynek a projekttel összefüggésben okozott kárért, illetve harmadik személyekkel szemben elkövetett jogsértésekért.
A Vodafone Alapítvány nem téríti meg a pályázóknak a pályázatukkal összefüggésben felmerült költségeit.
Minden pályázót biztatunk arra, hogy bizonytalanság esetén kérdéseikkel, problémáikkal keressék meg a Közreműködőt, vegyék igénybe az e-mailes, telefonos konzultáció lehetőségét! (Ugyanakkor kész pályázatok előzetes elolvasására és véleményezésére a Közreműködő munkatársai nem vállalkoznak, ez az értékelők feladata.)
Konzultációért kérjük, vegye fel a kapcsolatot munkatársunkkal az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
Veres-Papp Hajnalka, vodafonedigitalisdij@donorsforum.hu, +36 (1) 700-0020

IV. A PÁLYÁZATI PROJEKTEK NAGYSÁGA ÉS HOSSZA:
A rendelkezésre álló keret: 15 000 000 forint.
A pályázati folyamat során a zsűri dönti el, hogy melyik kategóriában hányan és milyen összegben részesüljenek díjazásban.
A pályázati projektet a nyertes pályázóknak 2019. április 1.-október 15. között lehet megvalósítani.

V. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:
Minden, a projekt végrehajtásához indokolt, arányos mértékű és szükséges közvetlen költség elszámolható, amelyek a díjazottaknál merülnek fel, az alábbiak szerint:
– a tétel szerepel a pályázatban beadott projekt költségvetésben;
– a kiadás a projekt végrehajtása alatt keletkezik (azaz a költséghez kapcsolódó teljesítés, a számlázás és a kifizetés is a projekt futamideje alatt történik) Azon költségek, melyek a projekt futamidejének utolsó hónapjában kerültek kiszámlázásra, elszámolhatók abban az esetben, ha a kifizetés a projekt záró dátumát követő 30 napon belül megtörténik.;
– a költség azonosítható és ellenőrizhető
– ésszerű, indokolt, és megfelel az eredményes pénzgazdálkodás feltételeinek, különösen a hatékonyság és gazdaságosság feltételének;
– megfelel a vonatkozó, hatályos jogszabályoknak;
– számlákkal és bizonylatokkal, vagy azokkal egyenértékű könyvelési dokumentumokkal van alátámasztva.
A fentiek szerint az alábbi költségek támogathatóak:
Anyagok és eszközök költsége – a projekt megvalósításához szükséges, a tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó anyagok és eszközök költségei.
Utazási, szállítási költség – az anyagok szállítási költsége, a projektben résztvevő alkalmazottak, önkéntesek utaztatási költsége.
Szolgáltatások díja – nyomdai költségek (plakátok, szórólapok, meghívók stb.), bérleti díj (a projekthez szükséges helyszín bérleti díjai), irodai felszerelések, postai díjak stb.
Szakértői díjak – harmadik fél (tanácsadók, előadók, szakértők) szakmai munkájának ellentételezése.
Személyi költségek (bér és járulék) – a projektben résztvevő alkalmazottak munkájának ellentételezése, ami nem haladhatja meg a pályázati összeg 50%-át.
A költségeket a magyar számviteli szabályok szerint kell nyilvántartani.

VI. A PÁLYÁZATI PROJEKTEK KIVÁLASZTÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE:
1. A benyújtott pályázatok formai és jogi adminisztratív előszűrésen mennek át, amit a Közreműködő munkatársai végeznek el, a pályázat beadásától számított 15 munkanapon belül.
Az előszűrés során a Közreműködő az alábbi szempontokat vizsgálják:
– a pályázat a megadott határidőn belül érkezett be;
– a pályázat ütemterve a megadott keretek között marad;
– a pályázó személye megfelel-e a felhívásban foglaltaknak;
– a pályázó kitöltötte a pályázati adatlap valamennyi kötelező rubrikáját és csatolta a szükséges mellékleteket.
Szükség esetén a Közreműködő munkatársai e-mailen keresztül további tisztázó kérdéseket tehetnek fel, melyekre a pályázónak 5 munkanapon belül kell válaszolnia. Ha a pályázó elmulasztja az írásbeli válaszadást a megadott határidőig, akkor a pályázat – a hiányosság természetétől függően – elutasításra kerül.
Azok a pályázók, illetve projektek, amelyek a fent részletezett formai és jogi adminisztratív szempontoknak nem felelnek meg, kizárásra kerülnek, amiről a Közreműködő munkatársai a pályázati határidő lezárásától számított 15 munkanapon belül írásban értesítik a pályázót.

2. Az pályázatot a formai előszűrés után a Közreműködő részéről két független értékelő önállóan pontozza, és szövegesen is értékeli az alábbi szempontok mentén, 0-3 pontig terjedő skálán:
Illeszkedés a projekt összhangban áll a pályázati felhívás célkitűzéseivel és a célcsoport(ok) szükségleteivel.
Digitális innováció – a projekt új technológiára alapuló megoldást alkalmaz, mely újszerűen, szokatlan választ ad a pályázati kategóriák egy-egy kihívására vagy problémájára.
Hozzáadott érték – a projekt/fejlesztés társadalmi hasznossága jelentős.
– Költségvetés – a projekt költségvetése hatékonyan, a tervezett tevékenységeknek megfelelően került megtervezésre. A költségvetés minden tétele elszámolható.
– Láthatóság – a díjazott megismerteti a projektet a közösség tagjaival és/vagy a fontos véleményformálókkal.
– Megvalósíthatóság – a projekt a pályázó eddigi tevékenységeire és a leírt tervekre figyelemmel megvalósítható.
Az értékelők javaslatot tesznek a Vodafone Magyarország Alapítvány részére a pályázat támogatására vagy elutasítására, valamint a pályázatok rangsorára (rövidlista). Az értékelés 2019. március 7-ig zajlik le. A tartalmi elbírálás során az értékelők további információkat kérhetnek a projektre és a szervezetre vonatkozóan. A kérdéseket a közreműködő munkatársa küldi el e-mailben a pályázónak. Az e-mailben megjelölik a válaszadás határidejét is – ez alapesetben a kiküldéstől számított 5 munkanap. A válaszadás elmulasztása esetén a pályázatot a rendelkezésre álló információk alapján értékelik.

3. Az értékelők által adott pontszámok alapján tett javaslatokat (rövidlista) a zsűri vizsgálja felül, és dönti el a végleges támogatottak névsorát 2019. március 21-ig.
A zsűri tagjai:
– Dr. Solymár Károly, infokommunikációért felelős helyettes államtitkár, Innovációs és Technológiai Minisztérium
– Puskás András, Kockázatért és működésért felelős vezérigazgató-helyettes, Budapest Bank
– Kisgergely Kornél, vezérigazgató, Hiventures Zrt.
– Csányi Gabriella, CEO, Like Local
– Dr. Budai J. Gergő, Vállalati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettes, Vodafone Magyarország Zrt.
– Mártha Imre, kuratóriumi elnök, Vodafone Magyarország Alapítvány
– Fábián Sára, kuratóriumi elnök, Amigos a Gyermekekért alapítvány, Vodafone Digitális Kórházi Angyal

4. A pályázat nyerteseinek nyilvános bejelentésére 2019. március 28-ig kerül sor.

VII. A SZERZŐDÉSKÖTÉS MENETE:
A támogatási szerződések megkötésére a nyertesek nyilvános bejelentését követően kerül sor.
A szerződés mellékleteként az alábbi dokumentumokat kell csatolni nonprofit, forprofit szervezeteknek:
– a szervezetet létesítő alapító okirat (alapszabály/alapító okirat/társasági szerződés);
– a szervezet képviselője által aláírt, lepecsételt, a Civil szervezetek névjegyzékéből letölthető bírósági kivonat/forprofit szervezetek esetén cégkivonat;
– a szervezet bankszámláját vezető bank bankszámla igazolása.
Magánszemély(ek) esetén a támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a pályázó bemutassa a Vodafone Alapítványnak 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát.

VIII. A KIFIZETÉSEK ÜTEMEZÉSE:
A nyertes projektek számára a támogatás kifizetésére 2019. április 30-ig kerül sor, amennyiben a támogatási szerződést 2019. április 15-ig a felek aláírják.

IX. BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG
A támogatottnak a projekt lezárását követő 30 napon belül beszámolót kell küldenie a Vodafone Magyarország részére.
A beszámolók szakmai és pénzügyi részből állnak, és a később megküldendő adatlapon kell elkészíteni őket. A tartalmi beszámolónak ki kell térnie a tevékenységekre, eredményekre, az elért hatásokra (mennyiben vált be, hogyan működött az alkalmazott digitális megoldás), valamint a tervektől való eltéréseket is szükséges indokolni. A beszámolóhoz mellékelni kell a projekt végrehajtása során keletkező, kézzelfogható termékeket és dokumentumokat (pl. kiadványok, sajtómegjelenések stb.).
A pénzügyi beszámoló táblázatban szereplő a költségvetésnek megfelelő kiadásokat megfelelő dokumentációval kell alátámasztani, a magyar könyvviteli szabályoknak megfelelően. A Vodafone Magyarország Alapítvány fenntartja a jogot, hogy ha szükséges, minden pénzügyi adatot ellenőrizzenek.
A Vodafone Magyarország Alapítvány a beszámolókat a beküldés után 30 munkanapon belül ellenőrzi, majd ezt követően tisztázó kérdéseket tehet fel, és további dokumentumokat kérhet be, beleértve pénzügyi dokumentumok másolatait. A beszámoló hiánypótlására 8 nap áll rendelkezésre, amely szükség esetén 8 nappal meghosszabbítható.