Vízvédelmi célú nem termelő beruházások

Hazai

A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent„Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: vízvédelmi és vizes élőhely létrehozása, fejlesztése” című (VP4-4.4.2.2-16 kódszámú) felhívás.
A módosítás a felhívás 5.1 A támogatás formája fejezetét érinti, kiegészült az alábbi bekezdéssel:
„Kifizetési kérelmet az nyújthat be a beruházás fizikai megvalósulását követően, aki támogatói okirattal rendelkezik vagy támogatási kérelmet vagy kötelezettség-átvételi kérelmet nyújtott be, de jogerős támogatási döntéssel még nem rendelkezik (pl: nem elbírált támogatási kérelemmel és kötelezettség-átvételi kérelemmel rendelkezők, kifogás alatti döntések). Utóbbi két esetben is a valóságnak megfelelően kell a kifizetési kérelmet benyújtani.”


FELHÍVÁS 
Az éghajlatváltozással és agrár-környezetvédelemmel kapcsolatos vízvédelmi célú beruházások megvalósítására

A Felhívás címe: 
Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: vízvédelmi és vizes élőhely létrehozása, fejlesztése 
A Felhívás kódszáma: VP4-4.4.2.2-16 
Magyarország Kormányának felhívása az éghajlatváltozással összefüggő problémák javítására, a biodiverzitás megőrzésére és a vizeink védelmének biztosítására vonatkozó, vízvédelmi célú nem termelő beruházások támogatásának megvalósítása érdekében. 
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást, a kockázat megelőzés és -kezelés előmozdítását, illetve a környezetvédelem és az erőforrás felhasználás hatékonyságának előmozdítását. A cél elérését a Kormány az aktív mezőgazdasági termelők együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén. 
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy: 
– A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig. 
A támogatási kérelmet benyújtók az együttműködés keretében vállalják1, hogy: 
– projektjük megvalósításával hozzájárulnak az éghajlatváltozással összefüggő problémák kezeléséhez, a biodiverzitás megőrzéséhez, vizeink védelméhez. 
– a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet. 

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE 
1.1. A felhívás indokoltsága és célja 
Jelen felhívás célja a területi vízvisszatartás elősegítése, illetve a felszíni és a felszín alatti víztesteket érő terhelések, szennyezések csökkentése, megakadályozása, mind az éghajlatváltozással összefüggő problémák minimalizálása, mind a biodiverzitás megőrzése, mind a vizeink mennyiségi és minőségi védelmének biztosítása céljából. 
A beruházások a természeti erőforrásokra, természeti környezetre pozitív hatásúak, csökkentik a felszíni vizeket érő eróziós, deflációs hatásokat, mérséklik a kijuttatott anyagok lemosódását, mozaikosabb terület kialakítását eredményezik, valamint az aszály-érzékenység csökkentését szolgálják. 
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek. 
A jelen felhívás célcsoportjába azok az aktív mezőgazdasági termelők tartoznak, akiknek fejlesztési eredményei ökológiai, környezetvédelmi célokat szolgálnak. 
1.2. A rendelkezésre álló forrás 
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1 000 000 000 Ft. 
Jelen felhívás forrását az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. 
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 5 db. 
1.3. A támogatás háttere 
Jelen felhívást a Vidékfejlesztési Program keretében a Miniszterelnökség, Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága hirdeti meg a 1248/2016. (V. 18.) számú kormányhatározatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján. 
A felhívás alapjául a Vidékfejlesztési Program 4.4.2. számú, Vízvédelmi beruházások című műveletének “C” és “D” célterületei szolgálnak. 

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE 
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06 40-638-638 telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 14 óráig fogadják hívását. 
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja. 

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK 
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek: 
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek 
3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek 
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan: 
I. Partmenti vízvédelmi pufferzóna kialakítása, fejlesztése 
Gyeptelepítés időszakos vagy állandó vízfolyás, állóvíz partján lévő, a “Vízvédelmi sáv” megnevezésű MePAR (Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer) fedvénnyel szomszédos szántó művelésű területen, a fedvény szántóval határos oldalától, illetve – amennyiben a szántó a vízfolyás, állóvíz partjával határos – a vízfolyás, állóvíz partjától számított minimum 40,00 m szélességben, az 1. számú mellékletben meghatározott hazai pázsitfűfajokból álló gyepkeverékből. 
II. Vizes élőhelyek kialakítása 
Vizes élőhelyek kialakítása szántó vagy gyep művelésű területeken, nyílt vízfelületű vagy időszakosan jelenlévő, vizenyős, mocsaras, part menti vegetációval szegélyezetten, amely magában foglalja a parti sávot és a pufferzónát is.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI 
Amennyiben jelentkezni kíván a felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe. 
4.1. Támogatást igénylők köre 
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be aktív mezőgazdasági termelők, akik: 
– a fenntartási időszak végéig a beruházással érintett terület vonatkozásában jogszerű földhasználók, 
– rendelkeznek az MVH eljárási törvény (2007. évi XVII. törvény a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről) 28. §-a szerint ügyfél-azonosítóval, tehát a törvény 9/B. § c) pontja szerinti kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél, 
– igazolják az összes bejegyzett fő- és melléktevékenységeiket a megfelelő TEÁOR és ÖVTJ kódok feltüntetésével együtt, 
– a mezőgazdasági termelők részére nyújtandó közvetlen támogatás igénybevételére vonatkozó szabályokról szóló 8/2015. (III. 13.) FM rendelet szabályai szerint részletezik a nyilvántartási (könyvvezetési) rendszerükben a mezőgazdasági és nem mezőgazdasági tevékenységéből származó összes bevételére vonatkozó adatot. 
Az első, harmadik és negyedik pont esetében a támogatási kérelmet benyújtónak kell csatolnia az igazolást. 
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja 
1. Támogatást igénylő a felhívásban meghatározott feltételek alapján Támogatási Kérelmet nyújthat be. 
2. Ezen felhíváshoz kapcsolódóan ugyanazon ügyfél évente, célterületenként legfeljebb egy támogatási kérelmet nyújthat be. 
3. Támogatási kérelmet kizárólag az ügyfél-nyilvántartási rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél-azonosítóval rendelkező támogatást igénylő nyújthat be az MVH http://www.mvh.gov.hu elektronikus felületén, ügyfélkapun keresztül. 
4. A benyújtott támogatási kérelemben módosításokat a tárgyévben meghirdetett benyújtási határidőig lehet megtenni. A támogatási kérelem a benyújtási időszak alatt tett utolsó változtatás szerinti adattartalom szerint kerül elbírálásra. Változtatás benyújtása esetén a támogatási kérelem benyújtási idejének az utolsó változtatás benyújtásának a napja minősül. 
5. A támogatási kérelmek benyújtására 2016. július 11. napjától 2018. július 11. napjáig van lehetőség. 
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra: 
2016. augusztus 9. 
2016. november 9. 
2017. február 9. 
2017. május 9. 
2017. augusztus 9. 
2017. november 9. 
2018. február 9. 
2018. május 9. 
2018. július 11. 
6. Az (5) bekezdés szerinti határidő elmulasztása jogvesztő hatályú. 
A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, (az ügyfél-nyilvántartási rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél) ügyfélkapun keresztül, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani. 
A támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus úton, szkennelés útján előállított dokumentum esetén olvasható formában kell csatolni a kérelemhez. 
A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján amennyiben a támogatásra rendelkezésre álló – EMVA esetén fókuszterületenként is meghatározott – kötelezettségvállalási keret kimerül vagy annak kimerülése előre jelezhető, az irányító hatóság a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a felhívást lezárhatja. 
A támogatási kérelem benyújtásának részletes szabályait az ÁÚF 3.2. pontja tartalmazza.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 
Kérjük a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak. 
5.1. A támogatás formája 
Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás területalapú, vissza nem térítendő támogatásnak minősül. 
A támogatási összegek a választott célterületek szerint kerülnek megállapításra. 
A támogatás a kifizetési kérelem keresztellenőrzése, illetve a helyszíni ellenőrzési eredmények kiértékelése után – a keresztellenőrzést követő 30 nap – egy összegben kerül folyósításra. 
A kifizetési kérelmet a beruházás fizikai megvalósulását követő első egységes kérelem keretén belül kell benyújtani. 
A támogatás forintban kerül kifizetésre, az euró/forint átváltási arány a támogatási kérelem benyújtás évének január 1-jén fennálló Európai Központi Bank középárfolyam szerint kerül meghatározásra. 
A támogatás folyósítása a 2007. évi XVII. törvény 28/A. § (2) bekezdése alapján a támogatást igénylő ügyfél-nyilvántartási rendszerben rögzített fizetési számlájára történik. 
5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége 
Jelen felhívás keretében nem releváns. 
5.3. A támogatás mértéke, összege 
A támogatási összeg hektár alapra van vetítve. 
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: (a 3.1.1. fejezet I.) pontja esetén): 
400 eurónak megfelelő forintösszeg/ha. 
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: (a 3.1.1. fejezet II.) pontja esetén): 
300 eurónak megfelelő forintösszeg/ha. 
A támogatás forintban kerül kifizetésre, az euró/forint átváltási arány a támogatási kérelem benyújtás évének január 1-jén fennálló Európai Központi Bank középárfolyam szerint kerül meghatározásra.
https://www.palyazat.gov.hu/vp4-4422-16-vzvdelmi-cl-nem-termel-beruhzsok-vzvdelmi-s-vizes-lhely-ltrehozsa-fejlesztse
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati dokumetumok