Versenyképességi és kiválósági program

Hazai

K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések

 

A vállalkozások, kutatóhelyek és felsőoktatási intézmények közötti fenntartható, stratégiai jelentőségű együttműködések ösztönzésére. 
A Felhívás címe: 
K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések 
A Felhívás kódszáma: 
GINOP-2.2.1-15 

Magyarország Kormányának Felhívása a vállalkozások és kutatási szervezetek számára, a kiemelkedő, több szakterület szereplőinek együttműködésében létrejövő, kutatás-fejlesztési és innovációs eredmények gazdasági hasznosítása érdekében. 
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a kutatási, fejlesztési és innovációs (K+F+I) együttműködések elősegítését, a kiválóság felkarolását, a KKV szektor, a hazai és nemzetközi nagyvállalkozások, a K+F+I központok és a felsőoktatási intézmények közötti együttműködések ösztönzését. A cél elérését a Kormány vállalkozások, kutatóhelyek és felsőoktatási intézmények együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek szerint. 
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy: 
– a benyújtott támogatási kérelmekről az adott értékelési szakasz záró időpontjától számított 30 napon belül dönt. 
– A Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket 500 millió Ft – 4 milliárd Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig. 
– Az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a projekt megítélt támogatási összeg legfeljebb 75%-ának megfelelő, maximum 450 millió Ft összegű előleget biztosít. 

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy: 
– projektjük megvalósításával hozzájárulnak a K+F+I tevékenység intenzitásának növelése cél eléréséhez. 
– a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet. 
– a projektben új tudományos és/vagy műszaki eredmények, szellemi alkotások születhetnek; a projekt révén új K+F+I munkahelyek jöhetnek létre. 

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE 
1.1. A Felhívás indokoltsága és célja 
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program célul tűzte ki a stratégiai K+F+I hálózatok számának növelését a vállalkozások, a közfinanszírozású, illetve a nonprofit kutatóhelyek közötti kapcsolatok létrehozása, továbbá a szinergiák kiaknázása, valamint a termék- és szolgáltatásfejlesztések támogatása révén. 
Jelen Felhívás célja a hazai vállalkozások, kutatóhelyek és felsőoktatási intézmények között hosszú távon fenntartható, stratégiai jelentőségű együttműködések ösztönzése üzletileg is hasznosítható tudományos eredmények létrejötte céljából. A Felhívás a nagy jelentőségű és összetett feladatok megoldásáttöbb szakterületet érintő kutatás-fejlesztési és innovációs eredmények elérését támogatja a szakterület legkiválóbb szereplőinek együttműködésében. A támogatás révén a kutatási eredmények a gazdaságban és a társadalmi élet egyéb területein hasznosulva létező, fontos társadalmi jelentőségű problémák megoldásához járulnak hozzá. A Felhívás a térségek tudásalapú gazdasági fejlődését elősegítve hozzájárul az ország gazdasági versenyképességének növekedéséhez, valamint a hazai K+F+I humánkapacitás és kompetencia fejlődéséhez. 
A Felhívás szerinti keretösszegből azon projektek kaphatnak támogatást, amelyek illeszkednek a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (továbbiakban Nemzeti S3) céljaihoz és szakosodási irányaihoz. 
A projektjavaslatokkal szemben támasztott legfontosabb szakmai követelmények: 
1) a projektjavaslat valós, nagy jelentőségű társadalmi, gazdasági probléma megoldására irányul; 
2) kutatóhelyek (egyetemi/akadémiai/ágazati) és vállalatok hatékony együttműködésével valósul meg; 
3) a szakterület elismert hazai képviselői, műhelyei vesznek részt benne; 
4) eredményei fenntartható módon (üzletileg) hasznosulnak. 
1.2. A rendelkezésre álló forrás 
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programból 50 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 12-100 db. 
Amennyiben a GINOP-2.2.1 konstrukcióra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül, vagy annak kimerülése előre jelezhető, az irányító hatóság a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy lezárhatja. 
1.3. A támogatás háttere 
Az Európai Bizottság 2015. február 13-i határozatában elfogadta a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programot, amely célul tűzte ki a hosszú távú együttműködésben végzett, fenntartható K+F+I projektek számának növelését és a stratégiai K+F+I hálózatok számának növelését. Az Európai Unió újabb, integrált innováció-politikai és kohéziós politikai elképzeléseinek megfelelően, a regionális versenyképesség növelése érdekében elengedhetetlen – az intelligens szakosodás irányába mutató – K+F+I alapú egyedi technológiai ökoszisztéma (individual ecosystem) fejlesztése, stratégiai K+F+I hálózatok kiépülése és elmélyülése. Ezek jelentős bázisát képezik a közfinanszírozású, illetve nonprofit kutatóhelyek (kutató-ismeretterjesztő szervezetek) és a vállalati szféra közötti együttműködések és a tudástranszfer, valamint az iparági együttműködő hálózatok (klaszteresedés). 
A folyamatok katalizálása érdekében kiemelt cél azon közfinanszírozású vagy nonprofit kutatóhelyek (kutató-ismeretterjesztő szervezetek), illetve vállalkozások által újonnan kialakított, valamint a már előzményekkel rendelkező stratégiai K+F+I együttműködések támogatása, amelyek révén magasabb hozzáadott értékű, új eredmények, azaz tudományos eredmények, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, illetve ezek prototípusai jönnek létre. 
Jelen Felhívást a GINOP keretében a Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság hirdeti meg a 1173/2015. (III.20.) számú kormányhatározatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján. 

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE 
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06 40-638-638 telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 14 óráig fogadják hívását. 
Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja. 

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK 
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek: 
3.1. Támogatható tevékenységek bemutatása 
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak: 
Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében (minimum a projekt elszámolható költségeinek 25%-a): 
a) Alapkutatás 
Alapkutatás: kísérleti vagy elméleti munka, amelyet elsősorban a jelenségek vagy megfigyelhető tények hátterével kapcsolatos új ismeretek megszerzésének érdekében folytatnak, anélkül, hogy kilátásba helyeznék azok közvetlen üzleti alkalmazását vagy felhasználását. 
Alapkutatási tevékenységre az a támogatást igénylő nyújthat be támogatási kérelmet, amelynek minimum 5 fő, a projekt szakterületének megfelelő tudományterületen PhD fokozattal rendelkező, a támogatási kérelem benyújtásakor és a projekt megvalósítása alatt teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottja van. 
Amennyiben a támogatást igénylő a saját alkalmazásában lévő munkavállalója révén végez alapkutatási feladatokat, úgy a támogatási kérelemben kell megadni a munkavállaló nevét, végzettségét/fokozatát, és csatolni szükséges a szakmai önéletrajzát. 
Igénybe vett szolgáltatás esetén a szolgáltatást nyújtónak kell megfelelnie a fenti feltételnek úgy, hogy a csatolt piacfelmérésben részt vevő által kiállított tájékoztatás (a továbbiakban: tájékoztatás) vagy ajánlat mellékletét kell, hogy képezze az alkalmazott(ak) neve, végzettsége/fokozata és a kutató(k) szakmai önéletrajza. 
b) Ipari kutatás 
Alkalmazott (ipari) kutatás: tervezett kutatás vagy kritikus vizsgálat, amelynek célja új ismeretek és szakértelem megszerzése új termékek, eljárások vagy szolgáltatások kifejlesztéséhez, vagy a létező termékek, eljárások vagy szolgáltatások jelentős mértékű fejlesztésének elősegítéséhez. Magában foglalja komplex rendszerek összetevőinek létrehozását, és beletartozhat a prototípusok laboratóriumi környezetben vagy létező rendszerekhez szimulált interfésszel rendelkező környezetben történő megépítése, valamint kísérleti sorozatok gyártása, amennyiben ez az alkalmazott kutatáshoz és különösen a generikus technológiák ellenőrzéséhez szükséges. 
Ipari kutatás tevékenységre az a támogatást igénylő nyújthat be támogatási kérelmet, amelynek minimum 3 fő, a projekt szakterületéhez kapcsolódó, legalább MA/Msc fokozatú diplomával rendelkező, minimum napi 4 órában, a támogatási kérelem benyújtásakor is foglalkoztatott alkalmazottja van. 
Amennyiben a támogatást igénylő a saját alkalmazásában lévő munkavállalója révén végez ipari kutatási feladatokat, úgy a támogatási kérelemben kell megadni a munkavállaló nevét, végzettségét/fokozatát, és csatolni szükséges a szakmai önéletrajzát. 
Igénybe vett szolgáltatás esetén a szolgáltatást nyújtónak kell megfelelnie a fenti feltételnek úgy, hogy a csatolt tájékoztatás vagy ajánlat mellékletét kell, hogy képezze az alkalmazott(ak) neve, végzettsége/fokozata és a kutató(k) szakmai önéletrajza. 
c) Kísérleti fejlesztés 
Kísérleti fejlesztés: a meglévő tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó ismeretek és szakértelem megszerzése, összesítése, alakítása és felhasználása új vagy javított termékek, eljárások vagy szolgáltatások kidolgozása céljából. Ide tartozhatnak például az új termékek, eljárások vagy szolgáltatások fogalmi meghatározását, megtervezését és dokumentálását célzó tevékenységek is. 
A kísérleti fejlesztéshez tartozhat az új vagy javított termékek, eljárások és szolgáltatások prototípusainak és kísérleti modelljeinek kidolgozása, illetve kiállítása, az ilyen termékeknek a tényleges működési körülményeket reprezentáló környezetben történő tesztelése és jóváhagyása abban az esetben, ha e tevékenységek elsődleges célja a véglegesnek még nem tekinthető termék, eljárás vagy szolgáltatás továbbfejlesztése. Ide tartozhat a kereskedelmileg felhasználható olyan prototípusok és kísérleti modellek kifejlesztése, amelyek kereskedelmi végterméknek minősülnek, mert előállításuk túlságosan költséges ahhoz, hogy az kizárólag demonstrációs és hitelesítési céllal történjen. 
A kísérleti fejlesztésbe még akkor sem tartoznak bele azok a szokásos vagy időszakos változtatások, amelyeket meglévő termékeken, gyártósorokon, előállítási eljárásokon, szolgáltatásokon és egyéb folyamatban lévő műveleteken végeznek, ha e változtatások fejlesztésnek minősülnek. 
Alapkutatási, alkalmazott kutatási vagy kísérleti fejlesztési tevékenységet a projektben kötelező végezni, költsége minimum a projekt elszámolható költségeinek 25%-a kell, hogy legyen. A szolgáltatásként igénybevett (megrendelt) alapkutatási, ipari kutatási és kísérleti fejlesztési tevékenységek elszámolható költsége nem haladhatja meg a teljes kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás elszámolható költségeinek 25%-át. 
Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében (kizárólag azon vállalkozások esetében támogatható, amelyek a támogatást nem elsődleges mezőgazdasági termeléshez veszik igénybe) 
a) Projekt előkészítési tevékenység jelen Felhívás 5.5. és 5.7. pontja szerint. A tevékenység önállóan nem támogatható. 
b) Projektmenedzsment tevékenység jelen Felhívás 5.5. és 5.7. pontja szerint. A tevékenység önállóan nem támogatható. 
c) Piacra jutás támogatása a projekt keretében kifejlesztett K+F+I eredmény kapcsán jelen Felhívás 5.5. és 5.7. pontja szerint. A tevékenység önállóan nem támogatható. 
d) A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele jelen Felhívás 5.5 és 5.7 pontja szerint. A tevékenység önállóan nem támogatható 
Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás keretében 
a) Eszközbeszerzés 
Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése. A tevékenység önállóan nem támogatható. 
b) A kutatási infrastruktúrához feltétlenül szükséges épület építése, korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések. A tevékenység önállóan nem támogatható. 
c) Immateriális javak beszerzése: 
Harmadik féltől piaci áron megvásárolt szabadalmak és egyéb immateriális javak (pl. licenc, oltalom), valamint ezen immateriális javakhoz (szellemi termékekhez) kapcsolódó hasznosítási jogok bekerülési értéke, amennyiben a tranzakcióra a piaci feltételeknek megfelelően került sor. A tevékenység önállóan nem támogatható. 
Regionális beruházási támogatás keretében (kizárólag azon vállalkozások esetében támogatható, amelyek a támogatást nem elsődleges mezőgazdasági termeléshez veszik igénybe) 
a) Eszközbeszerzés 
Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése. A tevékenység önállóan nem támogatható. 
b) A projekt céljához feltétlenül szükséges épület építése, korszerűsítése, bővítése, átalakítása és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések. A tevékenység önállóan nem támogatható. 
c) Immateriális javak beszerzése: 
Harmadik féltől piaci áron megvásárolt szabadalmak és egyéb immateriális javak (pl. licenc, oltalom), valamint ezen immateriális javakhoz (szellemi termékekhez) kapcsolódó hasznosítási jogok bekerülési értéke, amennyiben a tranzakcióra a piaci feltételeknek megfelelően került sor. A tevékenység önállóan nem támogatható. 
Olyan tárgyi eszközök vagy immateriális javak beszerzésére irányuló beruházás támogatható, amely a 651/2014/EU rendelet szerinti új létesítmény létrehozatalát, meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott termékekkel történő bővítését vagy egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatását eredményezi, valamint a részesedésszerzés kivételével olyan létesítmény eszközeinek az eladótól független harmadik fél beruházó általi felvásárlása, amely létesítmény bezárásra került vagy bezárásra került volna. 
A regionális beruházás keretében beszerzett eszközök vagy immateriális javak a projekt megvalósítási időszakának végéig a termelési célra nem használhatóak. 
Immateriális javakra, tárgyi eszközökre, infrastrukturális beruházásra és a beruházásra aktivált szolgáltatásra irányuló tevékenység kizárólag vagy kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás vagy regionális beruházási támogatás keretében végezhető. E két állami támogatási kategóriából projekt szinten egy választható.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI 
Amennyiben jelentkezni kíván a Felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe.
4.1 Támogatást igénylők köre 
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség. 
Jelen Felhívásra konzorciumi partnerként támogatási kérelmet nyújthatnak be 
a) mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok8, amelyek 
i. legalább 2 lezárt, jóváhagyott, teljes üzleti évvel rendelkeznek, vagy 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása(i), vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása legalább 2 lezárt, jóváhagyott, teljes üzleti évvel rendelkezik, és 
ii. éves átlagos statisztikai állományi létszámuk a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt, és 
iii. kettős könyvvitelt vezetnek, és 
iv. Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkeznek (utóbbi esetben a magyarországi fióktelep jogosult támogatási kérelem benyújtására). 
b) Főtevékenységként kutatás-fejlesztést végző non-profit gazdasági társaságok, amelyek megfelelnek az a) pontban részletezett négy feltételnek ÉS a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt társasági adóbevallásukban szereplő K+F ráfordításainak összege eléri a tagi szinten igényelt támogatás legalább 25%-át; 
c) költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben azok a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. LXXVI. törvény szerinti kutatóhelynek minősülnek; 
d) egyházi felsőoktatási intézmények. 
Konzorciumi tag kizárólag az lehet, aki rendelkezik a közép-magyarországi régió területén kívül magyarországi székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel. 
A konzorciumi tagok száma – a konzorciumvezetőt is beleértve – legfeljebb 5 lehet. 
A konzorciumi tagoknak a konzorcium létrehozására irányuló együttműködési megállapodást kell kötniük. A konzorciumi együttműködési megállapodással a tagok arra vállalnak kötelezettséget, hogy a projektet annak támogatása esetén a projektdokumentációban meghatározott módon közösen megvalósítják. Konzorcium tagja csak olyan szervezet lehet, amely a Felhívásban meghatározott követelményeknek megfelel és támogatásban részesülhet. Nem lehet konzorciumi tag a kizárólag projektmenedzsment feladatokat és/vagy a nyilvánosság biztosításához kapcsolódó feladatokat ellátni kívánó szervezet. A konzorcium tagja csak olyan szervezet lehet, amely a Felhívásban meghatározott követelményeknek megfelel és támogatásban részesülhet. 
A konzorciumot a Támogató irányában a konzorciumi együttműködési megállapodásban konzorciumvezetőnek kijelölt tag képviseli. Konzorciumvezető kizárólag közép- vagy nagyvállalkozás lehet. 
Konzorciumi tagnak kizárólag önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezetek, vagy Európai Gazdasági Térség területén székhellyel rendelkező vállalkozás magyarországi fióktelepi tekinthetők (pl. ha egy egyetem több tanszéke vesz részt a projektben, az egyetem akkor is csak egy konzorciumi tagnak számít). 
A konzorciumi tagok a projekt keretén belül egymástól anyagot, árut, szolgáltatást, eszközt, immateriális javakat nem vásárolhatnak. 
A konzorciumi tagok között szerepelnie kell legalább egy vállalkozásnak és legalább egy költségvetési szervnek vagy költségvetési szerv jogi személyiséggel rendelkező intézményének, amennyiben a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. LXXVI. törvény szerinti kutatóhelynek minősül, vagy egyházi felsőoktatási intézménynek. 
4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja 
a) Jelen Felhívás keretében a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 47. § (2) bekezdése alapján a támogatási kérelmek benyújtására a Felhívás közzétételét követő 24 hónapig van lehetőség. A támogatási kérelmek benyújtása 2015. november 30-tól 2017. november 30-ig lehetséges. 
Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra: 
– 2016. április 18. 
– 2016. október 31. 
– 2017. április 24. 
– 2017. november 30. 
b) Amennyiben a támogatást igénylő vagy annak a 651/2014/EU rendelet 1. számú melléklete alapján meghatározott partner vagy kapcsolt vállalkozása a GINOP-2.2.1-15 jelű Felhívásra egy bírálati szakaszban több támogatási kérelmet nyújt be, az elsőként benyújtott támogatási kérelem kerül elbírálásra, a többi támogatási kérelem automatikusan elutasításra kerül. A 4.1 fejezet c) vagy d) pontja alapján támogatható szervezetek kivételt képeznek. 
c) A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltőprogramon keresztül. 
d) Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a Felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is. 
A nyilatkozat papír alapú példányát – ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el – postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően minél hamarabb, de legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás/futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre: 
Nemzetgazdasági Minisztérium 
Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság 
1539 Budapest, Postafiók 684. 
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 
Kérjük a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak. 
5.1 A támogatás formája 
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül. 
5.2 A projekt javaslat maximális elszámolható összköltsége 
Jelen Felhívás keretében nem releváns. 
5.3 A támogatás mértéke, összege 
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 500 millió Ft, maximum 4 milliárd Ft. 
b) Az egyes konzorciumi tagoknak legalább 50 millió forint, vagy a projekt teljes elszámolható költségének 5%-át kitevő elszámolható költséggel kell rendelkeznie. 
c) A támogatás maximális mértéke: 
Amennyiben non-profit gazdasági társaság kutatóhely, egyházi felsőoktatási intézmény kutatóhely vagy költségvetési kutatóhely támogatandó tevékenysége nem minősül gazdasági tevékenységnek, úgy az általa elszámolható minden költség támogatási intenzitása 100%. 
Egyéb esetekben a támogatási intenzitás a támogatási kategóriáktól függ, az alábbiak szerint: 
– Kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás esetén: 
(a) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg: 
(i) alapkutatás esetén az elszámolható költségek 100%-át, 
(ii) ipari kutatás esetén az elszámolható költségek 50%-át, 
(iii) kísérleti fejlesztés esetén az elszámolható költségek 25%-át, 
(b) Ipari kutatás és kísérleti fejlesztés esetén a támogatási intenzitás legfeljebb az elszámolható költségek 80%-áig növelhető: 
(i) 10 százalékponttal növelhető középvállalkozás, 20 százalékponttal növelhető mikro- és kisvállalkozás esetén, 
(ii) 15 százalékponttal növelhető, ha a projekt hatékony együttműködést foglal magában, és legalább egy olyan kutatási és tudásközvetítő szervezet bevonásával zajlik, amely egymagában vagy más hasonló szervezetekkel közösen az elszámolható költségek legalább 10%-át viseli, és jogosult közzétenni saját kutatási eredményeit. 

A támogatási intenzitás minden konzorciumi tagra külön kerül megállapításra.
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
FelÍhívás
Segédletek
Csatolt dokumentumok letöltése egyben