VEKOP-6.3.2-17

Hazai
FELHÍVÁS 
a nagylétszámú intézményi ellátási forma kiváltásának, és magas minőségű, hozzáférhető közösségi ellátási formák kialakításának megvalósítására

A Felhívás címe: 
Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás 
A Felhívás kódszáma: VEKOP-6.3.2-17 
Magyarország Kormányának felhívása a fogyatékossággal élő, pszichiátriai betegek, továbbá szenvedélybeteg személyek számára ápolást-gondozást nyújtó, a célcsoportok vonatkozásában engedélyesenként 50 főnél nagyobb bentlakásos intézmények állami, egyházi és nem állami fenntartói számára, a nagy létszámú intézményi ellátási forma kiváltásának, és magas minőségű, hozzáférhető közösségi alapú ellátási formák kialakításának megvalósítása érdekében. 
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a nemzeti, regionális és helyi fejlődést szolgáló egészségügyi és szociális infrastruktúrába történő beruházást, a bentlakásos intézmények kiváltását, a jó minőségű gyermekvédelmi szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítását, az egészségi állapotbeli egyenlőtlenségek csökkentését, a társadalmi, kulturális és rekreációs szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés megteremtésével a társadalmi befogadás előmozdítását valamint az intézményi szolgáltatásokról a közösségi alapú szolgáltatásokra való átállást. A cél elérését a Kormány az állami, egyházi és nem állami intézmények fenntartói együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén. 
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy: 
– a felhívás feltételeinek megfelelő projekteket vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig; 
– a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít. 
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy: 
– projektjük megvalósításával hozzájárulnak a fogyatékos személyek, és/vagy a pszichiátriai betegek és/vagy szenvedélybeteg személyek életminőségének javításához, jogainak érvényesítéséhez; 
– 50 férőhelynél nagyobb nagy létszámú, bentlakásos intézmények férőhelyeinek a kiváltásával, a minőségi, új támogatott lakhatási férőhelyek létrehozásával hozzájárulnak az általános közösségi alapú szolgáltatásokhoz való hozzáférhetőség javítása cél eléréséhez; 
– a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet. 

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE 
1.1. A felhívás indokoltsága és célja 
A DECLOC jelentés szerint 2007-ben az Európai Unióban (és Törökországban) megközelítőleg 1,2 millió fogyatékos gyermek és felnőtt élt bentlakásos intézményekben. Az intézményekben élők nagy része értelmi fogyatékos ember, a második legnagyobb csoportot a pszichiátriai ellátásban lévők jelentik (akiknek szintén lehet kísérő diagnózisa értelmi fogyatékosság). Az intézmények mérete a kisebb (10-20 fős) ellátásoktól, a több száz embernek lakóhelyet adó intézményekig terjed. Magyarországon 14 751 férőhellyel működnek 12 fő feletti intézményi ellátások (ápoló-gondozó otthon, rehabilitációs intézmény, átmeneti intézmény). Lakóotthon (1-12 fő) 1679 férőhellyel nyújt szolgáltatást, míg támogatott lakhatás (1-6 és1-12 fő) 201 férőhelyen. A 2014 végi adathoz képest 2015 végén 660 kiváltott vagy kiváltás alatt lévő férőhelyről beszélhettünk. 
A jelenlegi nagylétszámú intézmények sok esetben a település szélén, rosszabb esetben az országhatáron, izoláltan, korszerűtlen épületekben működnek. Az intézmények a területi elhelyezkedésükből adódó korlátokat nem tudják leküzdeni, nem tudják a tényleges integrációt biztosítani. Egy több száz fős intézmény esetében fennáll továbbá annak a veszélye, hogy nem alkalmas az egyéni képességekre és szükségletekre alapozott szolgáltatás nyújtására, szükség van tehát a munkaerő-piaci részvételt és társadalmi befogadást segítő rendszerekre, az alapszolgáltatások erősítésére, a közösségi alapú szolgáltatások fejlesztésére. 
Átfogó cél az ENSZ Egyezmény 19. cikkének, a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvénynek, továbbá a fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló 2017-2036. évekre vonatkozó hosszútávú koncepcióról szóló 1023/2017. (I. 24.) Korm. határozat (a továbbiakban koncepció) foglaltaknak való megfelelés, tényleges integráció biztosítása. A fenti kötelezettségek alapján Magyarországon legkésőbb 2036-ig meg kell szűnnie a fogyatékossággal élő, pszichiátriai betegek, továbbá szenvedélybeteg személyek számára ápolást-gondozást nyújtó, a célcsoportok vonatkozásában engedélyesenként 50 főnél nagyobb bentlakásos intézményi formának, és helyét át kell vegyék a közösségi alapú ellátási formák. 
projekt célja – a fenti folyamat részeként – a fogyatékossággal élő, pszichiátriai beteg, továbbá szenvedélybeteg személyek számára ápolást-gondozást nyújtó, a célcsoportok vonatkozásában engedélyesenként 50 főnél nagyobb intézményi ellátási forma teljes körű kiváltása, és a lakók igényeire és szüksségleteire reflektáló, magas minőségű, hozzáférhető közösségi alapú ellátási formák kialakítása. 
Az intézményi kiváltással létrehozható lakhatási szolgáltatások: 
– legfeljebb hat fő számára kialakított lakás vagy ház, vagy 
– hét-tizenkét fő számára kialakított lakás vagy ház. 
A kiváltás során létrejövő új lakhatási szolgáltatásoknak meg kell felelnie a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban Szociális törvény) és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben foglalt támogatott lakhatás szakmai, személyi és tárgyi feltételeknek, továbbá összhangban kell lennie a Stratégiában foglaltakkal. 
Emellett elengedhetetlen, hogy a fejlesztés eredményeként az adott település(rész), ahol a lakhatási szolgáltatások létrehozása megtörténik, a szükséges szociális alapszolgáltatások, valamint foglalkoztatási lehetőségek, foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások megfelelő mértékben, stabilan, jó minőségben, elegendő kapacitással rendelkezésre álljanak. 
Részcélok: 
1. a fogyatékos személyek és/vagy pszichiátriai betegek és/vagy szenvedélybeteg személyek életminőségének javítása, jogainak érvényesítése, önálló életvitelük támogatása 
2. a szociális szolgáltatási rendszer fejlesztése: minőségi, közösségi alapú új támogatott lakhatási férőhelyek létrehozása, 
3. amennyiben szükséges az alapszolgáltatások fejlesztésével az általános hozzáférhetőség javítása, 
4. amennyiben szükséges foglalkoztatás lehetőségeinek kialakítása, 
5. a közösségi alapú ellátásban jól képzett szakemberek álljanak rendelkezésre, 
6. minden érintett szereplő a folyamat minden döntési pontjába való megfelelő bevonása, 
7. a lakók felkészítése. 
Jelen felhívás szorosan kapcsolódik a 2016 februárjában meghirdetett EFOP-1.9.1-VEKOP/-15-2016-00001 Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása című felhívás, melynek fő célkitűzése, hogy szakmai hátteret biztosítson az ország különböző területén működő személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények számára a férőhely kiváltási folyamatban. A cél megvalósulását az Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban FSZK) meglévő szervezetébe ágyazódó Intézményi Férőhely Kiváltási Szakmai Koordinációs Műhely segíti. 
Az intézményi férőhely kiváltás eddigi megvalósulását elősegítő uniós finanszírozású projektek bemutatása: 
Az elmúlt években hazánkban több Európai Uniós pályázati forrás is az intézményi férőhely kiváltás témájára dedikálódott. Alapvetően 3 konstrukció, egy infrastrukturális beruházás (TIOP 3.4.1.A-11/1), valamint két humán erőforrás fejlesztési projekt (TÁMOP 5.4.5-11/1-2012-0001 és TÁMOP 5.4.1.) is lezajlott, melyek kapcsolódtak a kiváltáshoz. 
TIOP-3.4.1.A-11/1 projekt Szociális Intézmények komponense keretében összesen 6 intézmény (Berzence, Bélapátfalva, Kalocsa, Mérk, Szakoly és Szentes) férőhelyeinek kiváltását támogatták. 697 lakó számára összesen 67 ingatlant (6 lakócentrumot, 40 db 12 fő részére kialakított támogatott lakhatást, valamint 12 lakást) építettek vagy újítottak fel. 
A 1257/2011. (VII.21) Korm. határozat 7. pontja tartalmazza a mentorhálózat kialakításának szükségességét – a mentorok feladata alapvetően a kiváltási folyamat szakmai támogatása volt. A TÁMOP-5.4.5.-11/1 – A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának kialakítása című konstrukció keretében az FSZK és a Kézenfogva Alapítvány konzorciumban valósította meg a mentorhálózat kialakítását, valamint működtetését. Így a mintegy 100 fő mentor rendelkezésre bocsájtásával (2013 nyarától) támogatta az intézményekben élő érintetteket, családtagjaikat, az ott dolgozó szakembereket, valamint az új, befogadó környezetet. Egy-egy intézményben 10-14 fős mentor team dolgozott 3 fős kulcsmentor team vezetésével, koordinációjával. 
TÁMOP-5.4.1-12/1 kiemelt projekt eleme volt a TIOP-3.4.1 “Bentlakásos intézmények kiváltása” konstrukció kedvezményezettjei számára egy országos, társadalmi befogadást erősítő médiakampány lebonyolítása, mely elősegíti a szakemberek és a lakosság szemléletváltását a fogyatékos személyekkel szemben. A TÁMOP-5.4.1. keretében megvalósuló kampány és az érzékenyítést célzó honlap (http://tanuljunkmegegyuttelni.hu/) a TIOP 3.4.1. pályázatot követő év végén indult el. 
A TÁMOP-5.4.5.-11/1 konstrukció keretében 2013. 09. 01. és 2014. 01. 10 között működött a nyertes pályázók számára a FESZT által biztosított, és az ÉFOÉSZ által koordinált érdekvédelmi tanácsadás. Összesen 16 fő 18 órás képzése valósult meg, belőlük alakultak azok a több esetben 4-5 fős munkacsoportok, amelyek egy-egy intézményben tevékenykedve képviselték a lakók érdekeit, és információnyújtással, konstruktív javaslatokkal segítették a kiváltási folyamatot. Munkájuk elsődleges célja az volt, hogy a kiváltásban résztvevő intézmények folyamatosan figyelembe vegyék az intézményben élő lakók érdekeit, és segítse a lakókat bevonódni a kiváltás folyamatába (FESZT, 2014). 
Illeszkedés a stratégiai környezethez és az Operatív Programhoz 
A konstrukció szorosan kapcsolódik
– a 1023/2017. (I. 24.) Korm. határozatban elfogadott, a fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló 2017-2036. évekre vonatkozó hosszú távú koncepcióban foglatak megvalósításához, 
– a Fejlesztési alapvetések a fogyatékos személyek szociális intézményi férőhelyi kiváltásáról szóló stratégia (2011-2041) végrehajtásához, 2015-2020, 
– a 1653/2015. (IX. 14.) Korm. határozat az Országos Fogyatékosságügyi program végrehajtásának 2015-2018. évekre vonatkozó Intézkedési Tervéről 5.4; 7.3; 7.4 pontjaihoz, 
– 2015-2025. évekre vonatkozó OFP szóló 15/2015. (IV. 7.) OGY határozat 7.2 ponthoz, valamint 
– a WHO jelentése pszichiátriai ellátásról elnevezésű dokumentumhoz. 
– “A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény 3., 4., 9., 19., 28. cikkelyéhez. 
A konstrukció illeszkedik továbbá a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 6.3 intézkedéshez (“A minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása egészségügyi és szociális területen”), melyben egyedi célként jelenik meg a szociális intézményi férőhelyek kiváltása. 
Célcsoport: 
– ápoló-gondozó intézményben ellátott fogyatékos személyek, és/vagy pszichiátriai betegek és/vagy szenvedélybeteg személyek; 
– az érintett intézményekben szakmai, illetve kisegítő munkakörben dolgozók; 
– az érintett fogyatékos személyek, és/vagy pszichiátriai betegek és/vagy szenvedélybeteg személyeket körülvevő mikro-makro környezet (pl. családtagok, szomszédság, gondnokok, más szolgáltatásban dolgozók, település lakossága, egészségügy stb.). 
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek. 
1.2. A rendelkezésre álló forrás 
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 730 millió Ft. 
A felhívás teljes keretösszegének becsült támogatástartalma 730 millió Ft, amely mértéke minden esetben a támogatott projektek támogatási intenzitása alapján kerül odaítélésre. 
Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. 
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 2 db. 
1.3. A támogatás háttere 
Jelen felhívást a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében a Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága hirdeti meg 1011/2016. (I. 20.) számú Kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján. 

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE 
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását. 
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja! 

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK 
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek: 
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek 
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek 
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan: 
3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek 

SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁS 
Új támogatott lakhatási férőhelyek létrehozása új ingatlan építésével vagy támogatást igénylő tulajdonában vagy, vagyonkezelésében levő vagy vásárolt, bérelt ingatlan, átalakításával, bővítésével, felújításával. 
Az intézményi férőhely kiváltással létrehozható lakhatási szolgáltatások: 
– legfeljebb hat fő számára kialakított lakás vagy ház, vagy 
– hét-tizenkét fő számára kialakított lakás vagy ház. 

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI 
4.1. Támogatást igénylők köre 
Fogyatékossággal élő és/vagy pszichiátriai beteg és/vagy szenvedélybeteg személyek számára ápolást-gondozást nyújtó, a célcsoportok vonatkozásában engedélyesenként 50 főnél nagyobb bentlakásos intézmények állami, egyházi és nem állami fenntartói, amelyek az alábbi GFO szerinti besorolással rendelkeznek: 
– GFO 311 – Központi költségvetési irányító szerv 
– GFO 312 – Központi költségvetési szerv 
– GFO 321 – Helyi önkormányzat 
– GFO 322 – Helyi önkormányzat költségvetési szerv 
– GFO 327 – Helyi önkormányzatok társulása 
– GFO 525 – Vallási tevékenységet végző szervezet 
– GFO 529 – Egyéb egyesület 
– GFO 551 – Bevett egyház 
– GFO 552 – Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy 
– GFO 555 – Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy 
– GFO 559 – Egyházi szervezet technikai kód 
– GFO 561 – Közalapítvány 
– GFO 563 – Egyéb alapítvány önálló intézménye 
– GFO 565 – Alapítvány jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége 
– GFO 569 – Egyéb alapítvány 
– GFO 572 – Nonprofit korlátolt felelősségű társaság 
– GFO 573 – Nonprofit részvénytársaság 
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. Amennyiben a támogatást igénylő saját fenntartásában nincs szociális alapszolgáltatás és/vagy foglalkoztatás, azok fejlesztése kizárólag konzorciumi formában valósítható meg. 
A konzorcium vezetője kizárólag a fogyatékossággal élő és/vagy pszichiátriai beteg és/vagy szenvedélybeteg személyek számára ápolást-gondozást nyújtó, a célcsoportok vonatkozásában engedélyesenként 50 férőhelynél nagyobb bentlakásos intézmények állami, egyházi és nem állami fenntartója lehet. 
Konzorciumi partnerek lehetnek: 
– GFO 321 – Helyi önkormányzat 
– GFO 322 – Helyi önkormányzat költségvetési szerv 
– GFO 327 – Helyi önkormányzatok társulása 
– GFO 525 – Vallási tevékenységet végző szervezet 
– GFO 529 – Egyéb egyesület 
– GFO 551 – Bevett egyház 
– GFO 552 – Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy 
– GFO 555 – Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy 
– GFO 559 – Egyházi szervezet technikai kód 
– GFO 561 – Közalapítvány 
– GFO 569 – Eegyéb alapítvány 
– GFO 572 – nonprofit korlátolt felelősségű társaság 
– GFO 573 – nonprofit részvénytársaság 
A konzorcium maximum 5 tagú lehet. 
A konzorcium esetében a finanszírozás tagi szinten történik. 
Egy fenntartó több támogatási kérelmet is benyújthat eltérő férőhelyek vonatkozásában. 
4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre 
Lásd az ÁÚF “Kizáró okok listája” c. részben. 
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja 
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. május 2-től 2019. július 1-ig van lehetőség. 
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési szakaszokban benyújtásra került projektek kerülnek együttesen értékelésre: 
2017. május 1.-2017. június 30. 
2017. július 7.-2017. augusztus 31. 
2017. szeptember 7.-2018. január 5. 
2018. január 12.-2019. július 1.
A támogatási kérelem benyújtását megelőzően együttműködés kialakítása szükséges az EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása c. konstrukció kedvezményezettjével a 3.4.1.3 pontban leírtak szerint. 
A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is! A nyilatkozat papír alapú példányát – ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el – postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás/futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre: 
Nemzetgazdasági Minisztérium 
Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság 
1525 Budapest, Pf. 95. 
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét!

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak! 
5.1. A támogatás formája 
Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül. 
5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége 
Jelen felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 730 000 000 Ft lehet. 
5.3. A támogatás mértéke, összege 
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 344 250 000 Ft, maximum 730 000 000 Ft 
b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a. 
5.4. Előleg igénylése 
Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 
a) 50%-a, de természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, civil szervezet, egyházi jogi személy, nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén legfeljebb egymilliárd forint, 
b) 100%-a központi, helyi önkormányzati vagy köztestületi költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, köztestület kedvezményezett esetén, ha a kedvezményezett 
ba) a fizetési számláit az Áht. alapján a kincstárban köteles vezetni, vagy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére a kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik, vagy 
bb) megítélt támogatásának összege nem éri el az ötszázmillió forintot. 
Az ba) vagy bb) pont nem teljesülése esetén a felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg mértéke a megítélt támogatás 50%-a. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság kedvezményezett részére támogatási előleg akkor folyósítható, ha az irányító hatóság a kedvezményezett által benyújtott, az adott naptári évre vonatkozó projektszintű likviditási tervet jóváhagyta. 
A likviditási terv sablonja a http://www.szechenyi2020.hu oldalon található meg. 
A likviditási tervre vonatkozó további szabályokat a 272/2014. (XI. 5) Korm. rendelet 117/A.§-a tartalmazza. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete – kifizetésétől számított tizenkét hónapon belül időközi kifizetés igénylést szükséges benyújtani. 
A Kbt. hatálya alá tartozó beszerzésnél, szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés – tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított – elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét. 
Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő közszféra szervezet a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés – tartalékkeret nélküli – elszámolható összege 50%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét. 
A szállítói előleg 50%-ával legkésőbb a szállítói szerződés szerinti ellenszolgáltatás elszámolható összege 50%-ának teljesítését követően haladéktalanul el kell számolni. 
A szállítói előleget a Támogató visszaköveteli, ha a Kedvezményezett nem nyújt be igénylést időközi kifizetésre a szállítói előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete – kifizetésétől számított 12 hónapon belül, valamint ha a benyújtott kifizetési igénylés vagy más körülmény – így különösen helyszíni ellenőrzés megállapítása – a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja. 
Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő közszféra szervezet a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 118. §-ában foglaltak alapján fordított áfa-előleg igénybe vételére is jogosult
https://www.palyazat.gov.hu/vekop-632-17-intzmnyi-elltsrl-a-kzssgi-alap-szolgltatsokra-val-ttrs-fejlesztse-intzmnyi-frhely-kivlts-1
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomag