Új Nemzeti Kiválóság Program

Hazai
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
az Emberi Erőforrások Minisztériuma által az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében meghirdetett
Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíjhoz

Pályázati kód: ÚNKP-17-1
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében nyílt ösztöndíjpályázatot hirdet “Nemzeti Felsőoktatási Kiválóság Ösztöndíj – Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj” elnyerésére, összhangban
– a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
– az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
– az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.),
– a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény,
– a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény,
– államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet
– a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Fejkez. rendelet),
– a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet),
rendelkezéseivel.

1. Bevezető, a pályázat célja
1.1. Az Új Nemzeti Kiválóság Program (a továbbiakban: ÚNKP) célja, hogy támogassa a hazai kutatói és alkotóművészi utánpótlást, a tudományos és művészeti pályán való elindulást, majd pályán tartást, valamint a nemzetközi szinten is kiváló tapasztalt kutatók és alkotók kutatómunkáját. A program 2017. évben meghirdetésre kerülő ösztöndíjpályázatai, a felsőoktatásban részt vevő hallgatói, kutatói kiválóságot támogatják olyan – alapképzésben, a mesterképzésben vagy a doktori képzésben részt vevő – hallgatók, doktorjelöltek, valamint fiatal oktatók, kutatók támogatásával, akik a felsőoktatási intézményben eredményes kutatási és alkotói tevékenységet folytatnak. A program a kutatói és alkotói kiválóságot minden tudomány- és művészeti területet figyelembe véve kívánja elősegíteni a tudományos kutatásokat és az innovációt.
1.2. A 2017/2018. tanévre kiírt Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj (a továbbiakban: ösztöndíj, ösztöndíjpályázat) célja a középiskolai tanulmányaikat sikeresen befejező, alapképzésben részt vevő, tehetséges hallgatók kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye publikáció (tudományos cikk vagy TDK-dolgozat), egyéb – az adott tudományágban releváns – tudományos, műszaki vagy művészi alkotás, továbbá a mester tanulmányok megkezdésére való felkészülés.

2. Az ösztöndíj formája
2.1. A pályázat útján támogatás nyerhető el ösztöndíj formájában, amelynek a pályázó pályázatában megjelölt bankszámlára történő folyósításáról az ösztöndíjast fogadó felsőoktatási intézmény gondoskodik.
2.2. Az ösztöndíjast fogadó, illetve a pályázatot lebonyolító felsőoktatási intézmény (a továbbiakban: fogadó felsőoktatási intézmény) jelen Pályázati Kiírás 1. számú mellékletében meghatározott, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. mellékletében szereplő állami felsőoktatási intézmény lehet.
2.3. A pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező.
2.4. Az ösztöndíj összege: 75 000 Ft/hó/fő.
2.5. Az ösztöndíjas jogviszony időtartama: 5 hónap (2017. szeptember 1.-2018. január 31. vagy 2018. február 1.-2018. június 30.), illetve 10 hónap (2017. szeptember 1.-2018. június 30.). Az ösztöndíjas jogviszony kezdő napja az alapképzés hallgatói jogviszony létesítés hónapjának első napja.

3. Támogatható tudományterületek
Jelen ösztöndíjpályázatra bármely, a Pályázati Kiírás 3. számú melléklete szerinti tudományterületet érintő pályázat benyújtható.

4. Pályázat benyújtására jogosultak
4.1. Jelen ösztöndíjpályázatra azon, az alábbi feltételeknek maradéktalanul megfelelő, bármely tudományterületen kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatók nyújthatnak be pályázatot, akik
4.1.1. a pályázat benyújtásakor alapképzés keretében jelen Pályázati Kiírás mellékletében meghatározott állami felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban állnak (“I.” típusú pályázat), vagy
4.1.2. valamely, jelen Pályázati Kiírás mellékletében meghatározott állami felsőoktatási intézmény 2017/2018. tanévre az általános felsőoktatási felvételi eljárás keretében meghirdetett alapképzésére felvételi jelentkezési kérelmet nyújtottak be (“II.” típusú pályázat).
4.2. Mindkét típusú pályázat esetén további feltétel, hogy a pályázók:
4.2.1. az ösztöndíjas jogviszony létesítésekor igazolni tudják teljes idejű alapképzésen (nappali) aktív hallgatói jogviszonyukat,
4.2.2. vállalják, hogy az ösztöndíjas időszakban – témavezető felügyeletével – a fogadó felsőoktatási intézmény keretében egy kutatócsoport munkájába bekapcsolódva vagy egyénileg kutatási tevékenységet végeznek, valamint az ösztöndíjas időszak alatt a fogadó felsőoktatási intézmény számára a tudományos kutatási, fejlesztési munkájuk eredményeit hozzáférhetővé teszik,
4.2.3. vállalják, hogy a kutatási tervükben meghatározott kutatási tevékenység végrehajtását, a kutatás eredményét az intézményi ÚNKP rendezvényen ismertetik (kötelező vállalás), továbbá
4.2.4.
“I.” típusú tudományos, művészeti pályázat esetén (leendő felsőbb évesek):
1. az agrár, műszaki, orvos- és egészségtudomány, természettudomány képzési területen folyó alapképzésben teljesített utolsó két lezárt félévének súlyozott tanulmányi átlaga1 lezárt félévenként legalább “3.51” minősítésű legyen,
2. az egyéb képzési területen folyó alapképzésben teljesített utolsó két lezárt félévének súlyozott tanulmányi átlaga lezárt félévenként legalább “4.00” minősítésű legyen.
Amennyiben a pályázó kizárólag egy lezárt félévvel rendelkezik, úgy lezárt félévének súlyozott tanulmányi átlagát kell figyelembe venni.
A “II.” típusú tudományos pályázat esetén (leendő első évesek) a pályázó középfokú képzésben teljesített tanulmányi eredményének utolsó két lezárt félévének átlaga lezárt félévenként legalább “4.00” minősítésű legyen.
A “II.” típusú művészeti pályázat esetén (leendő első évesek) a pályázó művészeti felvételi gyakorlati vizsga első fordulóján nyújtott teljesítményét a fogadó felsőoktatási intézmény “megfelelő” minősítéssel látja el.
4.3. “A Továbbfutó” ösztöndíjas jogviszony
Az az ösztöndíjas jogviszony, amely egyszerűsített pályázással, a képzés teljes ideje alatt, tanévenként megújítható.
4.3.1. A 2017/2018. tanévben “Továbbfutó” ösztöndíjas egyszerűsített pályázat benyújtására jogosult:
– aki a 2016/2017. tanévre kiírt Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj pályázat keretében várhatóan 2017. június 30-ig ösztöndíjas jogviszonyban áll, és az ösztöndíjas jogviszony alapjául szolgáló hallgatói jogviszonya folytatódik, valamint 2017/2018. tanévre várhatóan legkésőbb 2017. szeptember 20-ig aktív hallgatói jogviszonyt létesít, továbbá
– vállalja, hogy az ösztöndíjas időszakban – témavezető felügyeletével – egy kutatócsoport munkájába bekapcsolódva vagy egyénileg kutatási tevékenységet végez és az ösztöndíjas időszak alatt a fogadó felsőoktatási intézmény számára a tudományos kutatási, fejlesztési munkája eredményeit hozzáférhetővé teszi, melynek megvalósítására kutatási tervet készít, valamint
– aki vállalja, hogy valamely felsőoktatási intézmény által 2017/2018. tanévben szervezett tudományos diákköri konferencián ÚNKP keretében elért kutatási eredményeit pályamunka/pályamű előadásával ismerteti (kötelező vállalás), továbbá
– aki vállalja, hogy a fogadó felsőoktatási intézmény által 2017/2018. tanévben szervezett ÚNKP rendezvényen az ÚNKP keretében elért kutatási eredményeit ismerteti.
4.3.2. A “Továbbfutó” ösztöndíjas egyszerűsített pályázat benyújtására nem jogosultak:
– részben vagy egészben intézményi saját forrásból biztosított kiegészítő támogatással rendelkező ösztöndíjasok,
– 2016/2017. tanévben végzős hallgatók.
4.3.3. A “Továbbfutó” ösztöndíjas jogviszony feltételei:
– a 2016/2017. tanévre kiírt Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj pályázat keretében benyújtott záró szakmai beszámolója “kiváló” minősítésű, így az ösztöndíjak odaítéléséről szóló intézményi ÚNKP támogatási javaslaton “Továbbfutóként” az ösztöndíjas szerepel, és
– az oktatásért felelős miniszter döntött “Továbbfutóként” az ösztöndíj adományozásáról, továbbá
– a 2017/2018. tanévben 2017. szeptember 20-ig teljes idejű alapképzésen aktív hallgatói jogviszonyt létesít.
4.3.4. A 2017/2018. tanévben “Továbbfutó” kategóriában hallgatói ösztöndíjas esetén az ösztöndíjas jogviszony időtartama: 5 hónap (2017. szeptember 1. – 2018. január 31.), illetve 10 hónap (2017. szeptember 1. – 2018. június 30.).
4.3.5. A fogadó felsőoktatási intézmény a befogadott, érvényes pályázatot benyújtó “Továbbfutó” pályázót – amennyiben a 2016/2017. tanévre kiírt pályázat keretében benyújtott záró szakmai beszámolója “kiváló” minősítésű – az intézményi ÚNKP támogatási javaslat kialakítása során előre rangsorolja.

5. Kizáró okok
5.1. Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó:
– akiről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat benyújtásakor a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló, valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett,
– aki a pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből juttatott valamely támogatással összefüggésben az Ösztöndíjszerződésében foglaltakat önhibájából nem, vagy csak részben teljesítette,
– aki a kutatási tervében vállalt kutatás megvalósítását támogató egyéb magyar költségvetési forrásból származó ösztöndíjban vagy részben/egészben európai finanszírozású ösztöndíjban (egyéni kutatástámogatásban) részesül az ösztöndíjas időszak alatt, és arról nem mond le. Amennyiben az ösztöndíjas több ösztöndíjat is elnyert, választania kell az ösztöndíjak között, és csak egyet vehet igénybe.
– aki a Nemzeti Tehetség Program 2017. évi “Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj” című pályázaton (a pályázati kategória kódja: NTP-NFTÖ-17) ösztöndíjban részesül,
– aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: 2007. évi CLXXXI. tv.) 6. és 8. §-a értelmében,
– akinek a részvételből való kizártságának tényét a 2007. évi CLXXXI. tv. 13. §-a alapján az erre vonatkozó hivatalos honlapon (http://www.kozpenzpalyazat.gov.hu) közzétették.
5.2. Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye
– bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül,
– alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért,
– a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

6. A rendelkezésre álló keretösszeg, a támogatásban részesíthető pályázók száma
6.1. A pályázatok (ideértve a “Továbbfutó” státuszra pályázókat is) támogatására rendelkezésre álló keretösszeg az Új Nemzeti Kiválóság Program 2017. évi pályázati fordulójában kiírt Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj keretével együtt összesen, legfeljebb 1 598 033 000 Ft, azaz egymilliárd-ötszázkilencvennyolcmillió-harmincháromezer forint, amelynek forrása a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklete, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20/3/3. Kiválósági támogatások fejezeti előirányzat (Áht. azonosító: 338539).
6.2. Jelen Pályázati Kiírás, valamint a Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj Kiírás keretében együttesen, legfeljebb 1523 fő ösztöndíjra pályázó részesülhet támogatásban. A Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj, valamint a Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj keretösszegének célcsoportok közötti felosztásáról (alapképzésben részt vevő hallgató, mesterképzésben/osztatlan képzésben részt vevő hallgató), így a támogatott létszámok meghatározásáról, a fogadó felsőoktatási intézmény rektorának támogatási javaslata alapján az oktatásért felelős miniszter dönt.

7. A pályázat irányítója és lebonyolítói
7.1. A pályázat szakmai irányítója az Emberi Erőforrások Minisztériuma.
7.2. A pályázat lebonyolítója: a fogadó felsőoktatási intézmény.
A benyújtott pályázatokat jelen Pályázati Kiírásban megadott módon és szempontok szerint, a fogadó felsőoktatási intézmény rektora által felkért szakértő(k) pontozással értékelik. Az értékelt pályázatokat a fogadó felsőoktatási intézmény rektora rangsorolja, a szakértői értékelés alapján felállított rangsortól a rektor szakmai indokok alapján eltérhet. A rektor a támogatásra javasolt pályázókról támogatási javaslatot tesz az oktatásért felelős miniszter részére. A fogadó felsőoktatási intézmény feladata továbbá az ösztöndíjasok szakmai záró beszámolóinak minősítése, elfogadása vagy elutasítása. A fogadó felsőoktatási intézmény feladata továbbá az Ösztöndíj Működési Szabályzatban meghatározott intézményi feladatok ellátása.
7.3. A pályázat kiírója az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Az ösztöndíj odaítéléséről az oktatásért felelős miniszter legkésőbb 2017. augusztus 25-ig dönt. A támogatási döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

8. Ösztöndíjas időszak
8.1. Az ösztöndíjas időszak: a Pályázati Kiírás 2.5. pontban meghatározott időszak.
8.2. A támogatást elnyert pályázó a támogatási döntés meghozatalát követően saját felelősségére korábban megkezdheti a pályázatában foglaltak végrehajtását. Az ösztöndíjas időszak hosszát, valamint kezdő- és záró időpontját a pályázatban foglaltak végrehajtásának korábbi megkezdése nem befolyásolja.

9. A pályázatok benyújtásának határideje
A pályázatokat 2017. május 5.-2017. június 6. között lehet benyújtani.

10. Benyújtható pályázatok száma
Jelen Pályázati Kiírás keretében egy Pályázó egy felsőoktatási intézményhez egy pályázatot nyújthat be.
Amennyiben “Továbbfutó” státusz elnyerésére nyújt be a pályázó egyszerűsített pályázatot, úgy további pályázat benyújtására jelen Pályázati Kiírás keretében nincs lehetőség.

11. A pályázatok benyújtásának módja és helye
Az ösztöndíjast fogadó felsőoktatási intézmény rektorának címezve kell postai úton, ajánlott, elsőbbségi küldeményként benyújtani
1. Papír alapon, 1 példányban, aláírva:
– a Pályázati Adatlap (a Pályázati Kiírás 2. számú melléklete) és annak valamennyi melléklete, továbbá a tanulmányi eredményről szóló igazolás2 hiánytalanul, magyar nyelven kitöltve, továbbá
2. Elektronikusan 2 példányban, nem újraírható CD-n vagy DVD-n szkennelve:
– a Pályázati Adatlap és annak valamennyi melléklete, továbbá a tanulmányi eredményről szóló igazolás (Pályázati Adatlap szerkeszthető, Excel formátumban is)
– a pályázat benyújtásáig megvalósult tudományos/művészeti tevékenységét bemutató, elismerő dokumentáció,
– nyelvtudást igazoló dokumentum.
Az elektronikusan benyújtott dokumentumok az alábbi formátumban/kiterjesztésben fogadhatóak el: Word, Excel, Power Point, PDF, JPG.
“Továbbfutó” ösztöndíjas jogviszonyra pályázók esetén kizárólag a 14.1.3 pontban meghatározott dokumentumokat egy nyomtatott példányban, aláírva, postai úton, ajánlott elsőbbségi küldeményként kell benyújtani az ösztöndíjast fogadó felsőoktatási intézmény rektorához.
http://www.kormany.hu/hu/dok?type=206#!DocumentBrowse