Tradíció Néprajzi Gyűjtőpályázat 2017

Hazai

2016. augusztus 21-én meghirdeti új pályázatát a Magyar Néprajzi Társaság

Felhívás

V. Tradíció Néprajzi Gyűjtőpályázat 2017

A Magyar Néprajzi Társaság Tradíció pályázatot hirdet fő partnerével a Néprajzi Múzeummal és társkiíró partnereivel, a MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Néprajztudományi Intézetével és Történettudományi Intézetével, a ELTE BTK Néprajzi Intézettel és a Szentendrei Szabadtéri Múzeummal, a Hagyományok Házával, a Honismereti Szövetséggel. Több témában és minden korcsoport, a határon túliak részvételével az egyéni és csoportos önkéntes néprajzi gyűjtők, néprajzkutatók, pedagógusok és diákok pályázhatnak a hagyományok és a jelenkori élő kultúra dokumentálásával, gyűjtésével, feldolgozásával.

FONTOS DÁTUMOK:
Az előzetes regisztráció határideje: 2017. április 28. péntek
A pályamunkák benyújtásának határideje: 2017. május 19. péntek 24 óra.
A pályázat elbírálása 2017. szeptember 1-ig történik meg.
A Tradíció Ünnepélyes Eredményhirdető konferencia megrendezésére 2017 októberében kerül sor egy szombati napon.

Az 1889 óta fennálló Magyar Néprajzi Társaság (MNT) a magyar néprajztudomány egyik legrégebbi intézménye, egyesületi formában működik. Az MNT és a Néprajzi Múzeum tevékenysége a kezdetektől összeforrott.

A IV. Tradíció Pályázat céljai
Az MNT néprajzi gyűjtőket tömörítő szakosztályának koordinálásával 2012-ben megalapította az évente meghirdetendő Tradíció Pályázatot, hogy a néprajzi gyűjtő utánpótlásról gondoskodjék. Több neves gyűjtő az 1952 óta szervezett formában működő önkéntes gyűjtőmozgalomban tűnt fel és vált országos hírű néprajzi gyűjtővé, majd szakíróvá, és kapott szakmai díjat.
A pályaművek beérkezésére a határokon túlról is számít az MNT Önkéntes Gyűjtő Szakosztályának elnöksége, ennek érdekében a Kárpát-medence és azon kívül élő külhoni magyarjainak körében is közvetíti felhívását.
A Tradíció Pályázat a hagyományos értékeinkre és a jelenlegi kulturális formákra, azok mentésére irányul. A Társaság, a Néprajzi Múzeum és a társkiíró intézmények szakmai közössége az önkéntes és hivatásos gyűjtőket saját gyűjtésekre ösztönzi, eredményeiket segíti felszínre hozni, az egyéneket és a közösségeket motiválja a hagyományok és a jelenkori élő kultúra eredeti dokumentálására, gyűjtésére, mentésére, megismertetésére. A pályázat célja továbbá, hogy a néprajzi tudást dokumentációval, elemzéssel és szakírásaikkal gazdagítókat összegyűjtse és a legjobb pályaműveket szakmai díjakkal elismerje, azokat a Néprajzi Múzeum Etnológia Adattárában elhelyezze, és ekképpen a további kutatásokat elősegítse, az utókor számára megőrizze. A pályázatot több témában hirdetjük meg önkéntes és szakmabeli gyűjtők számára egyaránt:

A IV. Tradíció Pályázat alapelvei
A Tradíció Pályázat tárgya a még tetten érhető tradicionális elemek, események, alkotók, alkotások, tapasztalatok, képzetek, szemléletmód, eredeti anyagok és új kulturális folyamatok gyűjtése, a megújuló és ihlető hagyomány elemek és “revival” jelenségek mintavételi dokumentálása minél több fotó és film, hangzó anyag illusztráció által:
I. A hagyományos, gazdasági, kulturális önellátó közösségek többsége már felbomlott vagy átalakulóban van.
II. Emellett éppolyan fontosnak tartjuk a hagyomány mai, új funkciókkal, intézményes keretek közötti továbbélését és új formáit, a folklorizmus jelenségeit, és az ún. modern folklór, napjaink születő, néprajzilag értelmezhető jelenségeit dokumentálni és elemezni.

E kettős szándékunkat fejezzük ki tematikánkban:
A megpályázható három témakör:
1. kiemelt témakör:
1956 kulturális és történelmi emlékezete
Személyes és közösségi emlékek, visszaemlékezések, ünnepi rítusok
Személyes és közösségi emlékek, visszaemlékezések, ünnepi rítusok
2016-ban emlékezünk az 1956-os történelmi események 60. évfordulójára. Pályázatunk kiemelt kategóriáját ennek szellemében hirdetjük meg. Várjuk a még élő szemtanúk, résztvevők személyes visszaemlékezéseit, tárgyi emlékeit, fotóit, feljegyzéseit, a velük készített interjúkat és azok néprajzi, folklorisztikai szempontú feldolgozásait. Pályázni lehet naplók, visszaemlékezések, röplapok, fotók, egyéb dokumentumok közreadásával, illetve értelmezésükkel.
Gyűjthető az a viszonyulási mód, ahogy a rendszerváltozás után egyének gondolkodnak a korabeli eseményekről, illetve közösségek megemlékeznek róla.
Szóbeli visszaemlékezés a korabeli eseményekre.
Írott visszaemlékezés a korabeli eseményekre.
Jelszavak, rigmusok. Gúnyversek. Viccek. Csasztuskák, Vitaversek. Rímes átkozódások.
Travesztiák, Parafrázisok.
Rituális eseményekre történő visszaemlékezések, azok dokumentálása:
Szobordöntések, Vörös csillag leverése, Népköztársasági címer kivágása,
Okmány-, kép- és könyvégetések, Kipellengérezés, megszégyenítés,
Képletes és valóságos akasztások, Lincselés, Keresztállítás, Falfeliratok, Adománygyűjtés.
A kiemelt témakörhöz Ajánló bibliográfia készült, amelyet külön mellékelünk.

2. témakör: Emlékezünk A történeti emlékezet, a személyes emlékek (írott, hang- és képrögzített), önéletírások, naplók, levelezések, falukrónikák, saját élmények vagy mások visszaemlékezése (interjú, önéletírás), különös tekintettel a katonaéletre: II. világháborús levelek, tábori levelezőlapok, hadifogoly naplók, visszaemlékezések családi történetekre, családi források felkutatása. Továbbá várjuk a magyarországi szocializmus évtizedeire vonatkozó visszaemlékezéseket a társadalmi, közösségi és gazdasági élet területeiről, az egyéni és kisközösségi életstratégiákról.

3. témakör: Szabadon választott bármely néprajzi téma Kézművesség, mesterségek, tárgyalkotás, gazdálkodás, építkezés, lakáskultúra, viselet, táplálkozás, étkezési szokások, népszokások, néphit, népi vallásosság, játékkultúra, népköltészeti, élő népművészeti, népzenei és néptánc alkotások, tájnyelv, helynevek, a hagyományos közösségek élete régen és ma, a néprajzi oktató-nevelő munka óvodától a középiskoláig.

A Tradíció Pályázat célcsoportjai és a benyújtás feltételei
Célcsoportok: az amatőr és szakmabeli gyűjtők az alábbiak szerint:
Pályázhatnak amatőr magánszemélyek, közművelődési szakemberek, magángyűjtők, muzeológusok, honismereti gyűjtők és csoportok, kézművesek, népzenészek, néptáncosok, népdalénekesek, a Népművészet Mesterei, a Népművészet Ifjú Mesterei díjazottak, pedagógusok, gyermekek és tanulók, önképzőköri tagok. Nem-néprajz szakos képzésben létrejött, de néprajzi témájú pályaműveket is fogadunk, feltéve ha azok nem részesültek néprajz szakmai értékelésben.
Pályázhatnak szakmabeliek, a gyűjtést önkéntesen végző okleveles néprajzkutatók eredeti és lektorálatlan forrásközléssel, forrásokon alapuló kutatással és azok továbbgondolásával. Kiemelten figyelünk az eddigi és ezt követően beérkező legjobb pályamunkákra és Tradíció Magazin elindítását tervezzük: a sikeresen pályázó néprajzkutatókkal közösen publikáljuk. A szakmabeli pályázók esetén kizárólag szakmai lektorálásban a benyújtás napjáig nem részesült kiadványokat (könyv, tanulmány, cikk) és néprajzos szakemberek által még nem értékelt forrásokat, egyéb gyűjtéseket, anyagokat, pályamunkákat fogadunk el pályaműként.
Kizáró feltétel: OTKA pályázaton szereplő munka, OTDK munka és/vagy néprajz szakon bírált és megvédett szakdolgozat nem pályázhat! A szakmailag lektorált és lektorálással publikált anyag nem nyújtható be. Szakmai lektorálásnak minősül a szakdolgozati bírálat is. Ezeket nem fogadjuk el pályázatként és a tévesen, hiányosan beküldött pályázatot nem őrizzük meg. Az eredetiségre és a fentiekre vonatkozó egyértelműsítő nyilatkozatot kérjük csatolni a pályamű benyújtásakor. Egy pályázó több pályázatot is benyújthat.
További feltétel: Az a pályázó, aki eredményes gyűjtői tevékenysége, értékes pályamunkái alapján a Sebestyén Gyula Emlékéremre való jelölésre kerül, csak abban az esetben kaphatja meg a díjat, amennyiben már tagja a Magyar Néprajzi Társaságnak. A tagság kezdeményezhető a Magyar Néprajzi Társaság weboldalán: http://www.neprajzitarsasag.hu (baloldalt: “Legyen Ön is tagunk!” menüpont), az ott letölthető jelentkezési lap kitöltésével és az MNT titkárságára eljuttatásával.

1. EREDETI GYŰJTÖTT ANYAGOK KÖZLÉSE – Minél gazdagabb gyűjtési dokumentáció elkészítése, a gyűjtött anyag alapos bemutatása és gyűjtött anyag részletes közlése (hangzó, szöveges, képi).
2. ERDETI GYŰJTÉS KÖZLÉSE ÉRTELMEZÉSSEL – Eredeti gyűjtésekre épülő feldolgozás, mely az anyag lehető legrészletesebben bemutatására (és értelmezésére) vállalkozik.
3. EREDETI GYŰJTÉS KÖZLÉSE MÉLYEBB ELEMZÉSSEL – Gyűjtött anyagból készített szakmai igényű elemzéstanulmány és szaktudományos érvényű elemzés készül.

Tapasztalataink:
A három eltelt év pályázatainak ismeretében azt tapasztaljuk, hogy több, elsősorban honismereti, hely-, intézmény-, iskola- vagy családtörténeti munkát is beküldtek pályázóink. Természetesen ezek a pályaművek is tartalmaztak több-kevesebb néprajzi, szórványosan folklór adatot, leírást, de alapvetően más szempontokat érvényesítettek, a néprajztudomány számára kevésbé jelentettek új forrásanyagot. Továbbra is szívesen várjuk a szűkebb és tágabb közösségekre (családtól a faluközösségig) vonatkozó pályamunkákat, de szeretnénk felhívni pályázóink figyelmét a néprajzi szempontokra:
– a pályamunkákban az egyéni és közösségi életmódra, annak történeti változásaira, a személyközi és társadalmi kapcsolatok, intézményrendszerek dokumentálására, a sajátos kultúra és annak elemeinek bemutatására törekedjenek legfőképpen.
– képzőművészeti jellegű pályamunkákat is szívesen fogadunk, ha azokból nem hiányzik a néprajzi megközelítés. Pályázatunk célkitűzései alapján csak azokat a munkákat tudjuk értékelni, amelyek a népművészet, a folklór forrását innovatív, alkotó módon alkalmazza (folklorizmus), és a pályamunka bemutatja a forrásokat és azok felhasználásának módszereit is.

Formai kritériumok
Terjedelem. Minimum feltétel van, maximum feltétel nincs. Az eredeti gyűjtés közlése esetén, a szöveges (szkennelt), filmes vagy hangos anyagokat kérjük egy 5 oldalas szöveges bemutatás (Bevezető) kíséretében benyújtani. Azonban nem értékelhető egy mindössze öt oldalas pályamunka, ha nincs mögötte hangos/filmes vagy szöveges forrás (eredeti saját gyűjtés).
– A szöveges bemutatásban minden olyan és a pályázatban szereplő anyagra vonatkozó adatot kérünk megadni, melyre a gyűjtő szert tett a gyűjtés során, pl. név, helyszín, technika, méretek, és/vagy a pályázat tárgyát szorosan magyarázó és alapvető jellemzők, amelyek nélkül a forrás értelmezhetetlen. Az anyagot értelmező Bevezetőt követően helyezzük el ez esetben a fotókat, filmeket és a régi dokumentumról készült szkennelést. A többi esetben (értelmezett gyűjtés és mélyebb elemzés) a minimum-feltétel nem értelmezhető.
Szöveg formai jellemzői: legalább 12-es betűméret, New Times Roman betűtípus, másfeles sortávolság, jól olvasható és áttekinthetően tagolt szöveg.
Technikai feltételek: minimum 300 dpi felbontás képek esetén. Filmek/képek tömörítve.

A Tradíció pályázatra beérkező munkák értékelése, díjazásának alapelvei:
A pályázat értékelésre vonatkozó részleteit az MNT szakmai közössége és társkiíróival közösen dolgozza ki. A kurátor MNT szakmai zsűrit kér fel az értékelésre, a beérkező pályaművek szakmailag csoportosítására. Az eredeti gyűjtések azért támogatandók különösen, mert dokumentációik alapján tanulmányok, publikálásra alkalmas anyagok készíthetők a későbbiekben is. A néprajzi tudást dokumentációval, elemzéssel és szakírásaikkal gazdagítók legjobb pályaműveit szakmai díjakkal ismeri el.

A zsűrizési folyamat során alakítjuk ki minősítési kategóriáinkat és díjainkat, alapelveink a következők:
Minősítési kategóriák:
1. Etnológiai Archívumba befogadott minősítés. A fenti kritériumoknak megfelelően benyújtott pályázatok néprajzi gyűjtésnek minősülnek.
2. Díjazott minősítés. A zsűri magasabb minősítésével látja el a kimagasló teljesítményt (figyelemre méltó/jó/nagyon jó/kiváló kategóriák – kategóriánként több díjazott). A pályázat legjobbjainak a tudományos és szakmai vérkeringésbe való bejuttatásáról is gondoskodik a kurátor, lehetőségeihez mérten.

A zsűri által “befogadott” vagy “díjazott” minősítésű pályaműveket a Néprajzi Múzeum Etnológia Archívumában helyezzük el és ettől fogva a pályamű a jövő kutatóinak szabadon áll rendelkezésére és kutathatóvá válik. A pályázatra beadott anyagokat a kurátoron kívül a Szentendrei Szabadtéri Múzeum, a Hagyományok Háza, az MTA Zenetudományi Intézete és más néprajzi intézmény adattára is gondozhatja, másolatukat őrizheti és a tágabb kutathatóság érdekében online felületekre is elhelyezheti (pl. http://www.iparmuzeum.hu ).

A díjazott minősítést kapott pályamű értékelési kategóriái:
1. EREDETI GYŰJTÉS KÖZLÉSE – ERDETI GYŰJTÉS ÉRTELMEZÉSE – 18 év alatti (illetve érettségiig) és felnőtt alkategória,
2. EREDETI GYŰJTÉS MÉLYEBB ELEMZÉSE – 18 év alatti (illetve érettségiig) és felnőtt alkategória,
3. KÜLHONI, a határon túlról pályázók kategória,
4. PEDAGÓGUS ÉS ÖNKÉPZŐKÖRI kategória.
(A zsűri fenntartja magának a jogot a fenti kategóriák módosítására a beérkező pályamunkák ismeretében)

A díjazás formái:
– ELŐADÁS/KIÁLLÍTÁS: A zsűri döntése értelmében a legkiválóbb pályázóink szakmai rendezvényünk keretében bemutatkozásra kérjük fel (előadás vagy kiállítás).

A pályázatra való jelentkezés és a benyújtás módja:
A pályázat benyújtásához a pályázónak szüksége van elektronikus postafiókra és internet kapcsolatra.
Figyelem! A pályáztatás elektronikus úton zajlik! Előzetes regisztráció szükséges! Minden pályaműhöz külön azonosítót kap a pályázó. Regisztrálni a honlapon kell a weboldalunkon a REGISZTRÁCIÓ-ra kattintva: http://www.neprajzitarsasag.hu
(jobboldali menüpont: Tradíció Néprajzi Gyűjtőpályázat).

A pályaművet saját néven nyújtják be pályázóink (jelige nincs). A pályázó személyi adatait (név, születési idő és hely, anyja neve, lakcím) adja meg: Tradíció Pályázat – jobb oldali menüpont – követve az utasításokat: http://www.neprajzitarsasag.hu
Az Előzetes regisztráció határideje: 2017. április 28. péntek
A pályamunkák benyújtásának határideje: 2017. május 19. péntek 24 óra.

A Tradíció Pályázatra benyújtandó dokumentáció:
1/ A Jelentkezés lapot (pályázati űrlap) a pályaművel együtt kérjük benyújtani elektronikusan és papírformátumban egyaránt. Ez tartalmazza a pályázat címét, a pályázó adatait és a jogi nyilatkozatot is. A pályázótól nyilatkozatot kérünk arra vonatkozóan, hogy tudomásul veszi, hogy a benyújtással automatikusan beleegyezik a pályaműve kutathatóságába, Etnológiai Adattári elhelyezésébe. Továbbá nyilatkozik arról is, hogy munkája eredeti saját gyűjtésen alapul. A pályázó kötelezi magát, hogy minden ezt követő és további publikációjában megjelöli, hogy a pályaműve a Magyar Néprajzi Társaság Tradíció Néprajzi Gyűjtő pályázatán vett részt.
2/ A pályaművet 2 példány papírformátumban (postán vagy személyesen) és még ezen kívül elektronikusan is kérjük benyújtani. A hangzó- és képi digitális anyagok adathordozóját (pendrive, cd, dvd stb.) egy példányban kérjük beküldeni (címet lásd alább) a papíralapú pályaművel együtt.

A benyújtás módja és helye: Elektronikusan és papír (CD, DVD, hangzó anyag) formában is, a következőképpen:
– Postai úton, ajánlott küldeményként történő megküldésével: Magyar Néprajzi Társaság, 1055. Budapest, Kossuth tér 12. – VAGY: Személyesen a Magyar Néprajz Társaság titkárságán adható át, a Néprajzi Múzeumban: 1055. Budapest, V. kerület, Kossuth tér 12. A társaság irodavezetőjénél (időpont egyeztetés szükséges, tel.: 0036-1-2691272).
– Kérjük a borítékon feltüntetni: Tradíció Néprajzi Gyűjtőpályázat 2017.
– A teljes pályamunkát elektronikus úton is kérjük megküldeni a – címre, VAGY Google-drive használatával megosztani, Tárgy-mezőbe írt pályázati azonosítóval.

A pályázat elbírálása 2017. szeptember 1-ig történik meg. Az eredmény 2017 októberében a Tradíció Ünnepélyes Eredményhirdető konferencia keretében a Néprajzi Múzeum Dísztermében, Budapest helyszínen kerül kihirdetésre. A pontos időpontról minden pályázónk értesítést kap tőlünk elektronikus postafiókjába.

Egyéb tudnivalók:
A Magyar Néprajzi Társaság, a pályázati kurátor hivatalos honlapján olvasható a Tradíció Pályázat Felhívás és tájékoztatás a pályázati folyamatról: http://www.neprajzitarsasag.hu
A pályázati idő alatt a folyamatos kapcsolattartás lehetőségét kínáljuk pályázóinknak. A pályázat meghirdetésével egyidejűleg online felületeken szakmai útmutatást és konzultációt biztosítunk a pályaművek gondos elkészítéséhez, kérdésekre válaszolunk, informálódhatnak az előző évek pályázatairól, táborairól és gyűjtőiről:
http://www.tradicio.weebly.com
https://www.facebook.com/tradicio.hu
https://www.facebook.com/neprajzigyujto.hu
https://groups.google.com/forum/?fromgroups#!forum/oneprajzigy

További információ:
– Vasvári Zoltán titkár tel.: +36-30-2802807
– Kőrösi Dalma
– Barsi Gizella titkár tel. +36-20-3534359
Kérdésére válaszol társasági levelezőnk, Benyhe Zsuzsi:

Tradíció Pályázati Naptár!
Az egész magyar nyelvterületet átfogó néprajzi gyűjtésre felhívás hosszú idő óta nem jelent meg, Társaságunk első Tradíció pályázati meghirdetését évente újak követik. Ébren tartani és éltetni kívánjuk a nyelvterületünkön folyó néprajzi gyűjtési kedvet. Biztosítani szeretnénk pályázóinkat afelől is, hogy egy pályázati folyamat részesei lehetnek, és senki nem “marad le”, ha most nem tud pályázni. A 2017-es pályázati határidőt egy év múlva újabb követi majd. Becsléseink szerint népes a néprajzos és önkéntes gyűjtők tábora határainkon innen és túl; szeretnénk minden gyűjtőhöz eljutni.

2017 őszén bocsátjuk ki a 2018-as felhívást, így a hosszabb időszak lehetőséget teremt a terepmunkára, néprajzi gyűjtésre, akárcsak idén is.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az egyes felhívásaink kiemelt témái, célcsoportjai, tematikája és társkiírói évről évre változhatnak.

Minden gyűjtőnket bíztatjuk, hogy használja ki a benyújtásig előttünk álló hónapokat, és végezzen néprajzi gyűjtést. Ehhez vegye igénybe segítségünket elérhetőségeinken.

Ha szeretnék továbbképezni magukat, látogassák Társaságunk rendezvényeit és az őszre tervezett gyűjtői továbbképzést, mint a néprajzi gyűjtőmunka feljesztésének szakmai (térítésmentes) fórumait.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
A Tradíció 2017 pályázati felhívás (letölthető)
Jelentkezési lap nyilatkozattal (letölthető)
Tradíció 2017 – kiemelt téma leírása ajánló irodalommal (letölthető)