Tedd jobbá!

Hazai
Tedd jobbá!

Pályázati felhívás és tájékoztató
Az Alternatív Közösségek Egyesülete a Régiós Közösségi Központok program keretében a Nyílt Társadalom Alapítványok forrásainak felhasználásával Tedd jobbá! címmel pályázatot hirdet az Északalföldi régió megyéiben (Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megye).

1. A pályázat célja
A program célja, hogy megerősítse és támogassa azokat a civil szervezeteket, informális csoportokat, amelyek aktívak a környezetükben tapasztalható, a helyi lakosságot közvetlenül érintő problémák kezelésében. A pályázók az elnyert támogatást aktuális és konkrét problémák kezelésére, reálisan teljesíthető célok elérésére, közösségi összefogással megvalósuló tevékenységek finanszírozására fordíthatják.
A pályázat tehát elsősorban olyan tevékenységeket támogat, amelyek elősegítik és megerősítik a civil társadalom részvételét és szerepét a helyi problémák megoldásában, vagy felhívják a környezetük figyelmét a környezetvédelem, szociális ellátás, egészségügy, oktatás, kultúra, társadalmi befogadás, esélyegyenlőség helyben, közösségi összefogással orvosolható problémáira. A támogatható tevékenységek formáinak széles köre lehetővé teszi, hogy a felmerülő szükségletek kielégítésére a pályázók a közösség igényeinek leginkább megfelelő megoldást találják meg. Ennek megfelelően támogathatók tréningek, képzések, rendezvények, táborok; kampányok, közösségi, szociális, vagy jótékonysági akciók, közterületi, vagy online tájékoztatók, felhívások; érdekvédelem; közösségépítő folyamatok, kutatások, felmérések, stb.
2. A pályázók köre
a. A programban azok az Észak-alföldi régió valamelyik megyéjében bejegyzett, és/vagy ott működő szervezetek (egyesületek, alapítványok, öntevékeny csoportok, autonóm közösségek) pályázhatnak, amelyek függetlenek az állami, vagy önkormányzati intézményrendszertől, és tapasztalattal rendelkeznek a felvállalt probléma kezelésében. 
b. Nem pályázhatnak pártok, pártokhoz kapcsolódó szervezetek, kamarák, köztestületek, munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek, a biztosító egyesületek, non-profit kft-k, szövetkezetek, valamint egyházak.
c. Egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be.
2. A program megvalósításának ideje
a. A támogatás 6, illetve 12 hónap futamidejű programokra igényelhető.
3. Pályázható források
a. A pályázatra rendelkezésre álló teljes forrás 375 000 USD.
b. Egy pályázó által igényelhető támogatás minimum 500 000 Ft, maximum 2 000 000.-Ft.
c. A 6 hónapnál nem hosszabb programok nyertes pályázói a támogatás 100%-át egy összegben, a támogatási szerződés aláírása után megkapják.
d. Az egy éves programok nyertes pályázói a támogatási összeg 50%-át a támogatási szerződés aláírása után kapják meg, a fennmaradó támogatásrészt pedig akkor, ha az 50% előleg felhasználásáról elszámolást küldenek.
e. A pályázat nem igényel önrészt, de az elbírálásnál előnyt élveznek azok a szervezetek, amelyek a program megvalósításához természetbeni hozzájárulást (pl. önkéntes munka) tudnak biztosítani.
4. Támogatható költségek
a. Személyi költségek – képzések, tréningek, konferenciák előadóinak, kutatások, felmérések szakértőinek megbízási díja. A támogatásból munkabér nem finanszírozható.
b. Utazási költségek – a program megvalósításával közvetlenül összefüggő hazai és nemzetközi utazás költsége. A támogatás terhére a munkába járás, a rendszeres napi utazás költségei nem elszámolhatóak.
c. Eszközbeszerzés költségei – a program működéséhez szükséges kisértékű (100 000 Ft egyedi költség alatt) eszközök, és nagyobb értékű (100 000 Ft felett) tárgyi eszközök beszerzése.
d. Anyagköltség – a pályázott programmal összefüggő fogyó eszközök (irodaszer, fénymásoló papír, festék, stb.) és anyagi jellegű kiadások (rendezvényen, képzésen biztosított ellátás, takarítószerek stb.) költsége.
e. Szolgáltatások költségei – szakértői, képzési szolgáltatások, szervezési költségek, helyiségek vagy eszközök bérleti díjai, szállítási költségek, rendezvények fellépőinek tiszteletdíjai, vagy a program megvalósításával összefüggő egyéb szolgáltatások költségei.
4. Partner- és együttműködő szervezetek
a. A pályázó a program megvalósításába partnerszervezeteket is bevonhat.
b. A pályázó partnerszervezete(i) részt vesz(nek) a pályázat tervezésében, megvalósításában, és a pályázati forrásból anyagi támogatásban részesülhetnek.
c. Egy pályázó maximum három partnerszervezetet vonhat be a programjába.
d. A program szakmai és anyagi megvalósításának felelőssége egyedül a pályázót terheli.
e. A pályázó és a partnerszervezete(i) között a feladatok és a felelősség megosztását, a forrásátadást együttműködési megállapodásban kell rögzíteni, amelyet a pályázathoz csatolni kell.
f. Partnerként csak olyan szervezet vonható be, amelyik megfelel a pályázó szervezettel szembeni elvárásoknak is.
g. A pályázó a program végrehajtása során tetszőleges számú együttműködő szervezetet, intézményt, magánszemélyt vonhat be. Az együttműködők nem számítanak partnerszervezetnek, a támogatási forrásból nem részesülhetnek. Az együttműködő szervezetek státuszával szemben nincs megkötés, lehet magánszemély, önkormányzat, önkormányzati intézmény, állami intézmény, köztestület, szövetség, egyház, stb.
h. Az együttműködő szervezettel kötött megállapodás benyújtása nem kötelező.
5. Nem támogatható költségek
A program projektszemléletű pályázatokat támogat, azaz nem igényelhető támogatás:
a. politikai szervezetek vagy azok jelöltjeinek programjaira;
b. beruházásokra;
c. föld és ingatlan vásárlásra;
d. általános működési költségekre;
e. elsősorban szabadidős célú tevékenységekre;
f. lízing díjakra;
g. hiteltörlesztésre;
h. bírságokra, kötbérekre és perköltségekre (kivéve a közérdekű érdekérvényesítő tevékenység során felmerült perköltségekre);
i. más forrásokból már finanszírozott tételekre;
j. a támogatási döntés előtt felmerült költségekre;
k. túlzott és felesleges kiadásokra.
6. Határidők
A pályázatírásra 62 nap áll rendelkezésre, 2018. november 30-tól 2019. január 31-ig (24.00) lehet pályázatokat benyújtani.
7. A pályázati beadás módja
Pályázni az Alternatív Közösségek Egyesülete http://www.altkozegy.hu oldalán elérhető pályázati adatlap és a költségvetési táblázat kitöltésével és visszaküldésével lehet a támogató  címére. Kérjük, hogy a pályázati adatlapot Word formátumban, a költségvetési táblázatot Excel formátumban, valamint ezeket kinyomtatva és aláírva, szkennelve PDF formában is küldjék el.
8. A pályázatok elbírálása
A pályázatok értékelése és elbírálása többlépcsős folyamatban történik, várhatóan 2019. február végéig.
formai értékelésen az Alternatív Közösségek Egyesülete által felkért szakértők azt vizsgálják, hogy a pályázó
a. megfelel-e a pályázóval szemben támasztott elvárásoknak;
b. a pályázat határidőn belül érkezett-e be;
c. a pályázati dokumentációt és a mellékleteket hiánytalanul beküldte-e;
d. az igényelt támogatási összeg összhangban van-e a pályázatban meghatározott összegekkel.
A formailag nem megfelelő pályázatok nem kerülnek tovább a tartalmi értékelésre.
tartalmi értékelést háromtagú bizottság végzi, amelyben megyénként két független bíráló, valamint egy, az Alternatív Közösségek Egyesülete által megbízott szakértő vesz részt. Egy adott megye bírálóihoz csak más megye pályázatai kerülhetnek.
A tartalmi értékelés szempontjai:
a. A szervezet alkalmassága – képes lesz-e a szervezet a pályázati program végrehajtására (a szervezet története, tapasztalatai, kapacitása);
b. A felvállalt probléma azonosítása – valóban aktuális, létező, a helyi közösséget érintő a probléma;
c. A probléma megoldására kidolgozott terv – egyértelmű, jól körülhatárolt, gyakorlatias, az akció várhatóan eléri a kitűzött célt;
d. A célcsoport elérése – képes lesz-e a szervezet a célcsoport megszólítására, bevonására, valóban a célcsoport szükségleteire, elvárásaira, elképzeléseire reagál-e;
e. Újszerű megoldások – tartalmaz-e kreatív megoldásokat, innovatív módszereket, eljárásokat a program;
f. Költségvetés – reális-e a költségvetés, a tervezett költségek összhangban vannak-e a kitűzött célokkal, sikerül-e egyéb forrásokat (önkéntes munka, egyéni felajánlások, támogatások) bevonni;
g. Megfelelő futamidő – elegendő-e a tervezett idő a program végrehajtására, mérhető változás elérésére.
Az értékelés megkezdése előtt bizottság valamennyi tagja, a megfigyelők és a külső szakértők is pártatlansági és titoktartási nyilatkozatot tesznek. A pályázati döntés eredményét az Alternatív Közösségek Egyesülete a honlapján közzéteszi, és arról a pályázó szervezeteket e-mailben is értesíti.
A döntés eredménye elleni fellebbezésre nincs lehetőség.
9. Szerződéskötés
A támogatott szervezetek a szerződést és annak mellékleteit e-mailben kapják meg az Alternatív Közösségek Egyesületétől, amit három példányban ki kell nyomtatniuk, és visszaküldeniük a szerződésben megadott címre. Az Alternatív Közösségek Egyesülete az aláírt szerződések visszaérkezése után két héten belül átutalja a teljes támogatási összeget a nyertes pályázó számlájára.
A program végrehajtása során lehetőség van a szerződés módosítására. A módosítás szándékát az Alternatív Közösségek Egyesülete felé írásban kell jelezni. A tervezett módosításra minden esetben csak annak egyedi elbírálása és jóváhagyása után kerülhet sor. A módosítás engedélyéről és annak lehetséges tartalmáról az Alternatív Közösségek Egyesülete a pályázót írásban értesíti, és részére az új támogatási szerződést megküldi.
10. A program ellenőrzése
A támogatott szervezet a program során köteles a pénzügyi szabályoknak megfelelően gazdálkodni a rábízott forrásokkal, arról az Alternatív Közösségek Egyesülete által szerkesztett olyan pénzügyi beszámolót vezetni, amelynek tételeit számlákkal, bizonylatokkal tudja igazolni.
A szakmai előrehaladásról a támogatott köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelyből az elvégzett feladatok, megvalósított programok, azok eredménye, hatása ellenőrizhető, a források felhasználása indokolható (jelenléti ívek, fotók, meghívók, képzési dokumentációk, megállapodások, cikkek, stb.) A szakmai program zárását követő 30 napon belül a támogatott köteles az Alternatív Közösségek Egyesülete által megadott formában szakmai és pénzügyi beszámolót küldeni a támogató részére.
A támogatási időszakban az Alternatív Közösségek Egyesülete, vagy képviselője előzetes értesítés és egyeztetés után bármikor időközi ellenőrzést tarthat a megvalósítás helyszínén. A támogató a szabálytalanul felhasznált támogatás visszafizetése érdekében eljárást kezdeményezhet.
A támogatott a pályázat megvalósítása során bármikor szakmai, vagy pénzügyi segítséget kérhet az Alternatív Közösségek Egyesületétől.
11. Egyéb feltételek
A támogatott szervezetek a támogatási szerződésben vállalják, hogy a program fejlesztése érdekében kötelező képzésen vesznek részt. A képzés részleteiről a szervezetek képviselőit a szerződéskötés előtt tájékoztatjuk.
http://www.altkozegy.hu/rkk-palyazat/palyazati-felhivas-2018/