Szórványterületeken dolgozó pedagógusok

Beregszász Ösztöndíj

Kárpátaljai magyar nyelvű közoktatásban, szórványterületeken dolgozó pedagógusok támogatása

FELHÍVÁS

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban:

Támogató) megbízásából meghirdeti a Bethlen Gábor Alap 2019. évi „Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzata terhére történő felhívást az alábbiak szerint

 

1. A támogatás célja
A kárpátaljai magyar közösség megmaradását és anyanyelvhasználatát biztosító alapfeltételek között
a magyar tanítási nyelvű közoktatási tevékenység szakmai és személyi feltételeinek biztosítása. A
célok teljesülése érdekében a közoktatási intézményekben magyar nyelvű oktatási és nevelési
feladatokat ellátó személyek támogatására a Bethlen Gábor Alap felhívást hirdet meg.

2. A támogatásra jogosultak köre
A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személy
(Magyarország területén lakóhellyel nem rendelkező, Ukrajnában élő, magát magyarnak valló
természetes személy), aki:

  •  Ukrajnában szórványvidéken 1 működő, akkreditált magyar vagy részben magyar tannyelvű

közoktatási intézménnyel munkaviszonyban álló pedagógiai munkát végző dolgozó,

  • rendelkezik a nevére szóló EUR vagy HUF fogadására alkalmas fizetési számlával,
  • rendelkezik az ukrán állam által elismert diplomával, adószámmal, továbbá,
  • a 2018/2019-es tanévben létesít vagy folytat munkaviszonyt az állandó lakóhelyétől legalább 40 km-es távolságra.

3. Az igényelhető támogatás mértéke
3.1. A rendelkezésre álló támogatási keretösszeg: 22 500 000 Ft.
3.2. A támogatás összege személyenként összesen 900.000 Ft (egy félévre vonatkozóan

450.000,- Ft-nak megfelelő UAH):

3.3. A Támogató a támogatási összeget egy összegben, banki átutalás útján teljesíti a
kedvezményezett fizetési számlájára (készpénzben történő kifizetésre, vagy egyéb fizetési módon
történő folyósításra nincs lehetőség).

3.4. A Támogató nem teszi kötelezővé az önrész bemutatását.

3.5. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

3.6. A támogatás intenzitásának mértéke: 100%
4. Támogatási kérelmek benyújtásának módja
Jelen felhívás alapján az igényelhető támogatásra 2019. március 25. – 2019. március 30. közötti időszakban lehet támogatási kérelmet benyújtani.

Támogatási kérelmet postai úton vagy személyesen lehet benyújtani az alábbi címre:

Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség
90200 Beregszász O. Kobiljanszka u. 17.

A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló fenti határidők elmulasztása jogvesztő!

 

1 Szórvány: A magyar közösség létszámaránya a település népességének 20 %-át nem éri el.

5. A támogatási kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok

5.1. Támogatási kérelem (Adatlap)

A támogatási kérelem (Adatlap) a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség és a Támogató honlapjáról
tölthető le. (www.kmpsz.uz.ua; www.bgazrt.hu;)

5.2. A támogatási kérelem mellékletei
– érvényes személyazonossági igazolvány fénymásolata;
– adóazonosító számot igazoló okmány fénymásolata;
– diploma (végzettséget igazoló okiratának) fénymásolata és annak magyar nyelvű fordítása;
– munkáltatói igazolás eredeti példánya, (az oktatási intézmény(ek) igazolásának eredeti példánya
a pedagógus munkaviszonyáról)
– szakmai önéletrajz

6. Hiánypótlás
Amennyiben a támogatási kérelem vagy a kötelezően csatolandó mellékletek esetében hiánypótlás
szükséges, akkor a támogatási kérelmet benyújtó személy köteles az írásbeli értesítés kézhezvételétől
számított 5 napon belül a kért adatokat vagy mellékleteket pótolni. Amennyiben a hiánypótlási
felszólításban foglaltaknak határidőre nem tesz eleget vagy nem megfelelően tesz eleget, a
támogatási kérelem érvénytelennek minősül. Hiánypótlásra csak egyszer van lehetőség.

7. Támogatási kérelem elbírálási és eljárási rendje
A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség
a) ellenőrzi, hogy a támogatási kérelem megfelel-e a támogatási kérelem érvényességi
feltételeknek,
b) ha szükséges, hiánypótlási értesítést küld az érintett kérelmezőnek,
c) az érvényes támogatási kérelmek alapján javaslatot tesz a Támogatónak támogatások
odaítéléséről.
A támogatási kérelmekről a Bethlen Gábor Alap Bizottsága hoz támogatási döntést

8. A támogatási jogviszony létrejötte
Az érvényes támogatási kérelmet benyújtó személyek részére a Bizottság jóváhagyó döntését
követően a Támogató támogatói okiratot bocsát ki. A Támogató a támogatási kérelemmel
kapcsolatos esetleges elutasító döntését nem indokolja, és azzal szemben jogorvoslatnak helye nincs.

9. A támogatási jogviszony megszegése
A kedvezményezett a megítélt támogatási összeget rendeltetésszerűen, a támogatási kérelemben
meghatározott célból köteles felhasználni. A támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő
vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a támogatás visszavonása esetén a jogosulatlanul
igénybe vett támogatás összegét a kedvezményezett köteles a jogszabályban meghatározott ügyleti
kamattal, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt mértékben visszafizetni.

A támogatási jogviszony megsértésének további eseteit és azok jogkövetkezményeit a támogatói
okirat részét képező Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák.

10. A támogatás igénylési csomag elemei
Támogatási kérelem (Adatlap), valamint annak kötelező mellékletei
A támogatási kérelemmel kapcsolatos kérdéseikkel az alábbi elérhetőségen kérhető tájékoztatás:

Email:
Telefon: (+380) 314143259

Pályázati adatlap

FELHÍVÁS

 

Forrás: http://kmpsz.uz.ua