Szárnyas huszárok

Hazai
“SZÁRNYAS HUSZÁROK”

című pályázati felhívása –
a “Wacław Felczak Alapítvány fiatal nagyköveteinek” támogatására

A Wacław Felczak Alapítványról (a továbbiakban: Alapítvány) szóló 2017. évi CLXVI. törvény 2. § (2) bekezdése alapján az Alapítvány nyílt pályázatot hirdet 18 és 35 év közötti magyar állampolgárságú művészek számára ösztöndíj elnyerésére.
1. A pályázat célja
A pályázat célja, hogy 18 és 35 év közötti magyar állampolgárságú művészeket támogasson lengyel vonatkozású tevékenységük megvalósításában. Az ösztöndíj ellenében a sikeres pályázók vállalják azt, hogy lengyel vonatkozású tevékenységük keretében erősítik a Wacław Felczak Alapítvány jó hírnevét, valamint előzetes egyeztetést követően közreműködnek annak rendezvényein és projektjeiben.

2. A pályázat benyújtására jogosult
Bármely 18 és 35 év közötti magyar állampolgár, aki kiemelkedő művészeti teljesítménnyel rendelkezik.
Egy pályázati kiírás keretében egy kérelmező legfeljebb egy pályázatot nyújthat be.

3. A támogatható tevékenységek köre
A pályázat keretében az adott pályázó tevékenységi területéhez kapcsolódó ösztöndíjas támogatásra van lehetőség.

4. A támogatás formája, mértéke
A pályázat során igényelhető ösztöndíj egyszeri juttatás, mely az elbírálást követően egy összegben kerül kifizetésre.
Az egy pályázó által elnyerhető ösztöndíj mértéke: 500 000 Ft/fő/10 hónap.

5. A pályázatok beérkezésének határideje és a benyújtás módja
A pályázatok benyújtási határideje: 2019. február 15. 12:00
A benyújtási határidőt követően a pályázathoz kapcsolódó hiánypótlásra nincs lehetőség.
A pályázatok benyújtására kizárólag elektronikus úton van mód a e-mail címre történő megküldéssel. Az Alapítvány nem tudja elfogadni azon pályázatokat, amelyek nem felelnek meg a kiírási követelményeknek, vagy a fenti határidőt követően kerülnek megküldésre.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 18.

6. Az ösztöndíjas jogviszony időtartama
Az ösztöndíjat elnyert pályázók határozott idejű, 2019. december 31-ig tartó ösztöndíjas szerződést kötnek az Alapítvánnyal.

7. A pályázat részeként kötelezően benyújtandó dokumentumok köre
1. Pályázati adatlap, adatkezelési hozzájárulás és nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ban foglalt korlátozás alatt;
2. A pályázó 2019-re tervezett lengyel vonatkozású művészeti tevékenységének bemutatása, melynek keretében erősíteni kívánja a Wacław Felczak Alapítvány jó hírnevét;
3. Szakmai önéletrajz és az adott tevékenységi terület legalább egy kiemelkedő szaktekintélyének ajánlása.
Az 1-2. pontban foglalt dokumentumok sablonjai a pályázati kiírás mellékleteit képezik, így benyújtásuk csak ezen formában lehetséges. A pályázati dokumentumok kizárólag magyar nyelven nyújthatók be. A formai követelményeknek megfelelő pályázatok az Alapítvány által befogadásra kerülnek, a formailag nem megfelelő módon benyújtott pályázatok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.

8. A pályázatok befogadása és formai vizsgálata
A beérkezést követően megvizsgálásra kerül, hogy:
1. a pályázó határidőre nyújtotta-e be a pályázatát;
2. a jelentkező a pályázat benyújtására jogosult körbe tartozik-e;
3. a pályázati felhívásban megjelölt valamennyi csatolandó dokumentum megfelelően kitöltve került-e benyújtásra.

9. A pályázatok tartalmi értékelésének szempontjai
A pályázati eljárás keretében a támogatások odaítéléséről az Alapítvány Kuratóriuma dönt. A pályázatok értékelése a támogatási kérelemben foglalt szakmai tartalom alapján történik.
A Kuratórium fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázó hiányában az ösztöndíjat nem ítéli oda.
A Kuratórium által hozott végleges döntéssel szemben jogorvoslati lehetőségre nincs mód.
A sikeres pályázatot benyújtó jelentkezők az adategyeztetést követően, az ösztöndíjas szerződést személyesen az Alapítvány székhelyén kötelesek aláírni.

10. A pályázati kiírás teljes kertösszege: 1 500 000 Ft

Kapcsolat és további információ:
Wacław Felczak Alapítvány
1062 Budapest, Andrássy út 77. II/13.
Telefon: 06-1-416-9232
E-mail: