Szálláshely fejlesztési konstrukció

Hazai
FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ
TERVEZET
a
Magyar Turisztikai Ügynökség
mint az NFM Kezelő szerve által meghirdetett
Kisfaludy szálláshely fejlesztési
konstrukcióhoz – Balaton kiemelt
turisztikai fejlesztési térségben
Kódszám: TFC-1.1.1-2017-A

A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE
A.1. Alapvető cél
A konstrukció célja a turisztikai vonzerőkhöz kapcsolódó szálláshelyek, vagy a turisztikai vonzerők közelében található kereskedelmi szálláshelyek általános minőségének és szolgáltatási színvonalának emelése, indokolt esetben kapacitásának bővítése, kapacitáskihasználtságának javítása, a szálláshely működéséből származó árbevételek által a profitabilitás és a fenntarthatóság növelése.
Annak érdekében, hogy a magyarországi kereskedelmi szálláshelyek és desztinációk meg tudjanak felelni a modern, XXI. századi turizmus kihívásainak és a vendégigényeknek, elengedhetetlen a fenntartható, minőségi szolgáltatás biztosítása. A szolgáltatás minősége és mélysége szálláshely kategóriánként változhat és eltérő lehet, ugyanakkor tekintettel arra, hogy sok esetben ezek a változtatások kizárólag önerőből nem teljesülhetnek, jelen kiírás célja olyan támogatási konstrukció rendelkezésre bocsátása, amely lehetővé teszi a kereskedelmi szálláshelyeken belül a panziók és szállodák részére a minőségi szolgáltatási szint emelését.
A kereskedelmi szálláshely támogatási konstrukció további célja, az adófizetési morál javítása, a szektorban dolgozók számának és a bérszínvonal növelése.
Részletes célok:
– szolgáltatási színvonal emelése (szálláshelyek színvonalának – komfortfokozatának- fejlesztése, tematikus – pl. családbarát – szolgáltatások kialakítása);
– tematikus szolgáltatások kapacitásának növelése, valamint új szolgáltatások bevezetéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások (pl. családbarát, egészségturisztikai szolgáltatásokhoz kapcsolódó infrastruktúra kialakítása);
– kapacitásbővítés (férőhelyszám, kiszolgáló területek, vendéglátó egységek kapacitásának bővítése);
– kereskedelmi szálláshelyek üzemeltetési hatékonyságának, kapacitáskihasználtságának javítását szolgáló fejlesztések megvalósítása (pl. informatikai, energetikai, szervezetfejlesztési beruházások/szolgáltatások megvalósítása);
– az érintett desztinációkban a vendégek és a vendégéjszakák számának növelése, illetve az adott desztináció jellege miatt szezonálisan működő egységeknél a szezon meghosszabbítása, vagy a szezonalitás egyenetlenségének a kezelése;
– szolgáltatók folyamatos, éves működésének biztosítása;
– a projektek megvalósításán keresztül munkahelyek teremtése és a meglévő munkaerő megtartása.
A projektek esetében kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a szolgáltatásfejlesztés, modernizáció és bővítés révén létrejövő, megújuló és kibővülő szálláshelyek képesek legyenek:
– oldani a szezonalitásból fakadó egyenetlenségeket,
– képesek legyenek folyamatos foglalkoztatás biztosítására ezáltal helyi adók, közterhek és egyéb állami előírások teljesítésére,
– illeszkedjenek a turisztikai fejlesztési irányvonalakhoz.
Az egyes turisztikai térségekben fontos azon illeszkedési pontok lehatárolása és bemutatása a szálláshelyek részéről, amely markánsan elkülöníti a szabadidős és a hivatásturizmus kiszolgálására alkalmas és azt megcélzó fejlesztéseket:
– Így pl. külön be kell mutatni és indokolni a konferencia és rendezvényturizmus megszólítását és erősítését célzó fejlesztéseket azoknál a fejlesztéseknél, ahol megjelenik ilyen irányú kereslet.
– A szabadidős turizmus esetében különösen fontos kiemelni:
o Az egészségturisztikai szolgáltatások által markánsan érintett turisztikai térségekben az ilyen jellegű kereslet erősítését célzó fejlesztéseket.
o A családi vendégkör kiszolgálására létrejövő fejlesztéseket.
o Szenior turisták kiszolgálására alkalmas, kiemelten az egész évben is működő szálláshelyek termék és szolgáltatás ajánlatait.
– Külön kezelendő a speciális, vagy rétegszegmenseket is fogadni képes szálláshelyek esetében az illeszkedés:
o Bor és gasztroturisztikai jellegzetességek és kapcsolódás a történelmi borvidékek kínálatába.
o Kerékpáros, futó- és természetjáró turizmus esetében a sportolási lehetőségek, kerékpár, túra és futóútvonalakhoz való kapcsolódás.
o Speciális szabadidős csoportok (vadász, horgász) esetében a különleges technikai és biztonsági igények kielégítésére vonatkozó hatósági előírások követése. Esetlegesen a túramotoros és veteránautós kirándulás csoportok speciális igényeinek figyelembe vétele.
A tervezett fejlesztések esetében fontos az illeszkedés térbeli és időbeli lehatárolása és vizsgálata az alábbi szempontok mentén:
– Szezonalitásból fakadó kereslet vizsgálata
o Üzleti és hivatásturizmus keresletelemzése a hétköznapi, szezonon kívüli időszakokban. A nagyméretű konferenciaszállodák mellett érdemes figyelembe venni a kisebb csoportok elhelyezési lehetőségeit – bor és gasztro szállodák, illetve a csapatépítésre is alkalmas területekhez közeli szálláshelyek megjelenési lehetősége.
o Szabadidős turizmuson belüli kereslet elemzés
– Családi turizmus: a hétvégék, hosszú hétvégék, tanítási szünetek, főszezon időszaka alatti kereslet, elsősorban a partközeli és a családok kiszolgálására alkalmas, komplex szálláshelyeken (pl. wellness, játszóház, további élményelemek, turisztikai attrakciók a térségben).
– Szenior turizmus: elő- és utószezonban, hétközben megjelenő kereslet – előtérben a bor, gasztronómia, egészségturizmus. Fontos szempont a könnyű megközelíthetőség és csoportos elhelyezési lehetőség.
– Speciális szegmensek – sport, vadász, horgász turizmus- a speciális igény kielégítésére alkalmas időszakok és területek keresleteinek elemzése, melyeknél megjelenhet a családi célcsoport is pl. kerékpáros és kiránduló turizmus esetében.
A támogatott tevékenységnek a 651/2014/EU rendelet (2014. június 17.) az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról (75) pontja szerint a belső piac teljes körű működésének biztosítása érdekében a helyi infrastruktúrák rendelkezésre állása fontos előfeltétele az üzleti és a fogyasztói környezet javításának, valamint az ipari bázis korszerűsítésének és fejlesztésének.
Az ilyen infrastruktúrák, amelyeket nyílt, átlátható és megkülönböztetés mentes módon bocsátanak az érdekelt felek rendelkezésére, lehetővé teszik a magánberuházásoknak és a növekedésnek kedvező környezet megteremtését, így kedvezően járulnak hozzá a közös érdekű célkitűzésekhez és különösen az Európa 2020 stratégiában meghatározott prioritásokhoz és célkitűzésekhez (4), ugyanakkor a torzulás kockázata korlátozott marad.
A.2. Támogatás maximális mértéke, összege, jogcíme
A benyújtott támogatási igények esetében az alábbi maximális támogatási mértékeket alkalmazzuk:
Felújítás esetén a a beruházás összes elszámolható költsége nem haladhatja meg az alábbi fajlagos korlátokat:
Jelen kiírás keretében támogatható tevékenységek közösségi versenyjogi szempontból az alábbi jogcímeken, a következő támogatási kategóriákra vonatkozó előírások alapján valósíthatók meg:
– csekély összegű támogatás (de minimis)
– helyi infrastruktúrára irányuló támogatás
A támogatás számításának alapja a projekt ÁFA nélküli költsége.
Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a működési eredmény közötti különbséget.
A működési eredmény mértékét:
a megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni, és előzetesen kell levonni az elszámolható költségekből.
A számítások elvégzését költség-haszon elemzés keretében kell elvégezni, amelyet az útmutató mellékletében szereplő, pénzügyi elemzéshez készült segédlet alapján kell összeállítani és benyújtani a támogatás igényléshez. A költség-haszon elemzés eredményeképpen kerül kiszámításra a projekt megvalósításához szükséges, elszámolható támogatás összege.
A támogatási jogcímmel kapcsolatban a Kedvezményezett nyilatkozik a projekt adatlapon.
Támogatási kérelem csak de minimis vagy helyi infrastrukturára irányuló támogatási jogcímek egyikén adható be.

B. TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE
– Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű gazdasági társaságok, vállalkozások (ideértve az ingatlankezelő, ingatlanbefektetési társaságokat is)
– egyéni vállalkozások
– költségvetési szervek és intézményeik és az általuk megbízott üzemeltető gazdasági társaságok
– önkormányzatok és intézményeik
– Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű nonprofit szervezetek
– szövetkezetek
– egyházi jogi személyek
Szálláshely fejlesztésére pályázhat:
Az ingatlan tulajdonosa
Szálláshely üzemeltetője
Amennyiben a pályázatokat a tulajdonosok nyújtják be, és a szálláshely üzemeltetését bérlő vagy más konstrukcióban (koncesszió, üzemeltetési szerződés) harmadik fél végzi, a támogatási igény az üzemeltető/bérlő és a tulajdonos közös beleegyező nyilatkozata alapján kerülhet benyújtásra.
Amennyiben a szálláshely jelenlegi üzemeltetője nyújt be támogatási igényt, úgy a támogatási igényhez tulajdonosi nyilatkozat szükséges arról, hogy az hozzájárul a támogatási igény benyújtásához, annak végrehajtásához és a támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések támogatást igénylő általi aktiválásához, továbbá az ingatlan a kötelező fenntartási időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre áll.
A kötelező fenntartási időre a fenntartási kötelezettség a támogatási igényt benyújtót terheli, amennyiben ez a tulajdonos a projekt fenntartását bérlőn, üzemeltetőn vagy vagyonkezelőn keresztül is biztosíthatja. Ebben az esetben szükséges a bérleti, illetve üzemeltetési szerződés csatolása a támogatási igény benyújtásához, változás esetén a módosított szerződés benyújtása a Támogatónak a fenntartási időszak végéig.
Kezelő szerv kiköti, hogy a kötelezettségek átvállalásának biztosítása érdekében a fejlesztés eredményeképpen újonnan létrejött szálláshely elidegenítése, illetve harmadik félnek üzemeltetésbe adása esetén az új tulajdonos, illetve üzemeltető a támogatást igénylő helyébe – a támogatási jogviszony fennállásának idejére – a támogatási szerződésbe szerződésmódosítással lépjen be.
A támogatási igény benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség!

C. TÁMOGATHATÓ KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELY
KATEGÓRIÁK
A támogatási konstrukció keretében a “szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendeletben” szereplő kereskedelmi szálláshely típusok közül az alábbi kategóriákhoz kapcsolódóan nyújtható be támogatási igény és ítélhető meg támogatás:
– 1* – 5*szállodák 50 szoba kapacitás alatt
– panziók
A pályázónak vállalnia kell, hogy szállodák esetében a HOTELSTARS UNION egységes minősítési rendszerben minősítteti magát, és MSZÉSZ-tagságát megszerzi a támogatási igény benyújtásáig, a minősítést és a tagságot a fenntartási idő végéig megtartja, illetve, hogy szállodák esetében legalább évi 240 napig, panziók esetében évi 180 napig nyitva tart, és ezt a fenntartási idő végéig vállalja.

D. A TÁMOGATÁSI IGÉNY TARTALMA
D.1. Támogatható tevékenységek köre
Támogatási igény csak az alábbiakban felsorolt és kereskedelmi szálláshely fejlesztéshez kapcsolódó tevékenységhez kapcsolódóan nyújtható be.
Önállóan támogatható tevékenységek:
– meglévő (üzemelő) kereskedelmi szálláshelyek belső megjelenésének, belsőépítészeti arculatának, minőségének és szálláshelyek szobáinak, közösségi tereinek bővítésére, változtatására irányuló beruházások;
– meglévő (üzemelő) kereskedelmi szálláshelyek új tematikus szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó infrastrukturális beruházások támogatása (szálláshelyek szolgáltatási kínálatának minőségi és mennyiségi fejlesztése, valamint ezek kombinációja, pl. családbarát, szenior, egészségturisztikai, kerékpáros szolgáltatások) az adott térség turisztikai fejlesztési irányaihoz, kitörési pontjaihoz igazodva;
– meglévő (üzemelő) kereskedelmi szálláshelyek kapacitásbővítése (pl. férőhelyek számának növelése, szobaszám növelés kiszolgáló infrastruktúrával);
– a támogatott kereskedelmi szálláshelyek használatához közvetlenül kapcsolódó telekhatáron belüli infrastrukturális fejlesztések;
Önállóan nem támogatható tevékenységek:
– kereskedelmi egységen belül, annak közös üzemeltetésében levő vendéglátó egység szolgáltatási kapacitásbővítése és színvonalának növelése;
– a fejlesztésekkel érintett épületek energiahatékony működését javító beruházások,
– kereskedelmi szálláshelyek üzemeltetéséhez szükséges információs és kommunikációs technológiai, ügyviteli és/vagy értékesítési rendszerekhez szükséges szoftver és/vagy hardware beszerzés, beruházás;
– szálláshelyhez kapcsolódó bűnmegelőzési tevékenység támogatása;
– az épület teljes körű azbesztmentesítése;
– akadálymentesítés;
Támogatásban nem részesíthetők köre
Az alábbi szempontok szerint nem ítélhető meg támogatás:
– azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,
– olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi,
– a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/ EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban:
1379/2013/EU rendelet) meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez nyújtott támogatás,
– elsődleges mezőgazdasági termeléshez,
– azon támogatást igénylő részére, amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel, amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,
– exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,
– ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,
– csekély összegű támogatás igénybevétele esetén nem ítélhető meg támogatás a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások számára teherszállító járművek megvásárlására,
– azon támogatást igénylő számára, aki az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 50. § alapján nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek.
D.2. Nem támogatható tevékenységek
Nem támogathatók a D1. pont szerint támogatható tevékenységek körébe nem eső tevékenységek, különösen:
– azon típusú és kategóriájú szálláshelyek fejlesztése, amelyek a C. pontban nem szerepelnek,
– időben osztott üdülési jogokat (“time share”) értékesítő kereskedelmi szálláshelyek fejlesztése,
– falusi vagy fizetővendéglátó magánszálláshely és az ifjúsági turizmushoz kapcsolódó nem kereskedelmi szálláshelyek (gyermek és ifjúsági táborok, állandó táborhelyek, turistaházak), közösségi szálláshelyek, kempingek, üdülőházak fejlesztésére.
D.3. Elszámolható költségek
Jelen fejezetben kerül meghatározásra a kiírás keretében elszámolható költségek köre.
A támogatási igények tervezése során kizárólag az alábbiakban meghatározott költségtípusok tervezhetők elszámolható költségként:
előkészítési költségek
o üzleti és pénzügyi terv, marketing terv, előkészítéshez kapcsolódó műszaki, tervezői, tervezési dokumentáció elkészítésének költsége;
o Hotelstars minősítési eljárás költsége;
szolgáltatások igénybe vételének költségei;
o műszaki ellenőr költsége;
építési (átalakítási, bővítési, felújítási) költségek;
o szálláshely kapacitásbővítéséhez, meglévő szálláshelyek, közös használatban lévő vendéglátó egységek belsőépítészeti, felújítási, átalakítási, építési munkálatainak költségei;
o meglévő kereskedelmi szálláshelyek tematikus szolgáltatásfejlesztési tevékenységhez kapcsolódó átalakítási, felújítási, építési költségei;
o a fejlesztéssel érintett épületek energia-hatékony működését javító beruházás építési költségei;
o épület azbesztmentesítéséhez kapcsolódó építési, átalakítási munkálatainak építési költsége;
o kereskedelmi szálláshely használatához közvetlenül kapcsolódó, telekhatáron belüli infrastrukturális fejlesztésekhez, kertépítészet, parkolóhelyek, közművek kialakításának építési költsége;
o akadálymentesítéshez kapcsolódóan felmerülő építési költségek;
o fenti építési tevékenységekhez kapcsolódó bontási munkálatok költségei;
eszközbeszerzések költségei, egyenként legalább nettó 20 000 forint értékű eszközök esetében;
o szálláshely kapacitásbővítéséhez, meglévő szálláshelyek, közös használatban lévő vendéglátó egységek felújításához, átalakításához, konyhatechnológia bővítéséhez szükséges eszközök költségei;
o a fejlesztéssel érintett épületek energia-hatékony működését javító beruházásához szükséges eszközök költségei;
o info-kommunikációs technológiai, ügyviteli/értékesítési rendszerek bevezetéséhez kapcsolódó hardware eszközök beszerzésének költsége,
o szálláshely bűnmegelőzési tevékenységéhez kapcsolódó eszközök beszerzésének költsége;
o kereskedelmi szálláshely használatához közvetlenül kapcsolódó, telekhatáron belüli infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódó eszközbeszerzés költségei,
o akadálymentesítéshez kapcsolódó eszközök beszerzésének költségei;
immateriális javak beszerzése
o info-kommunikációs technológiai, ügyviteli/értékesítési rendszerek bevezetéséhez kapcsolódó software beszerzés, a szálláshely bemutatásához szükséges reszponzív honlapok létrehozása, fejlesztése, amennyiben releváns, az ügyviteli és foglalási rendszerekkel való összekapcsolás költsége.

E. PÉNZÜGYI, SZAKMAI FELTÉTELEK
E.1. Támogatás formája
A támogatást igénylő működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásban (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás) részesül.
E.2. Az önerő mértéke
A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból (pl. támogatott hitelből) állhat.
Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybevett, állami támogatást,valamint az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá sem közvetlenül, sem közvetve nem tartozó uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás minősül.
A támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 10%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie.
Az önerő rendelkezésre állását a támogatási kérelem benyújtásakor a támogatást igénylőnek nyilatkozattal – helyi önkormányzatok esetén a támogatást igénylői nyilatkozaton felül képviselő-testületi határozattal, vagy a képviselő-testület költségvetési rendeletbe foglalt, a tartalék feletti rendelkezési jogot átruházó felhatalmazása alapján a polgármester nyilatkozatával, költségvetési szervek esetén pedig a támogatást igénylői nyilatkozaton felül az irányító szerv vezetőjének nyilatkozatával – kell igazolnia.
E.3. Előleg mértéke
Jelen támogatási igényi kiírás keretében támogatott projektek esetében az igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 100%-a.
Az előleg igényléshez a támogatást igénylőnek a projektre elkülönített bankszámlával kell rendelkeznie.

G. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
Jelen felhívás keretében támogatásra kerülő támogatási igények projektfejlesztési eljárás keretében kerülnek támogatásra. A támogatás igénylési eljárás menete a következő:
1. Az eljárás során első lépésben a támogatási igények regisztrációja történik meg a https://eptk.fair.gov.hu felületen keresztül, a támogatási igénylési adatlap (projekt adatlap) és az F.3.1. pontban jelzett anyagok benyújtásával.
2. A benyújtott anyagok alapján a kereskedelmi szálláshely fejlesztéshez kapcsolódó támogatási igények jogosultsági értékelése és előzetes szakmai értékelése történik meg.
3. Ezt követően az előzetes szakmai értékelés alapján egyeztetésre és pontosításra kerülnek a fejlesztendő és támogatható tevékenységek, amely során a Kezelő szerv a támogatási igénylés esetleges módosítását, illetve további, részletes szakmai dokumentumok kidolgozását és benyújtását kéri.
4. Ezen dokumentumok benyújtása után, végleges szakmai értékelésre a projekt adatlap és mellékletei, valamint a projektfejlesztés során beadott üzleti és marketing terv/egyéb dokumentum, továbbá esetleges helyszíni szemle alapján kerül sor. A projektfejlesztés időtartama várhatóan nem haladja meg a 30 napot.
5. Az értékelés az F. pontban szereplő szakmai értékelési kritériumok alapján történik.
6. Támogatási javaslatra a végleges szakmai értékelést követően kerül sor.
7. A támogatási javaslatokat Döntés Előkészítő Bizottság (DEB) összesíti, és készíti elő a döntésre.
8. A támogatási döntés meghozatalát követő 30 napon belül sor kerül a támogatási szerződés megkötésére.
G.1. A támogatási igények benyújtásának helye és határideje
A támogatási igény magyar nyelven, kizárólag a https://eptk.fair.gov.hu felületen keresztül nyújtható be elektronikus formában.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási igények személyes benyújtására nincs lehetőség!
Támogatási igények benyújtására 2017. 09. 04. és 2017. 10. 04. közötti időszakban van lehetőség az egyes turisztikai térségekre vonatkozó eltérő ütemezés figyelembe vételével.
A Kezelő szerv külön közleményben jelenteti meg az egyéb térségekben elhelyezkedő szálláshelyek fejlesztésére vonatkozó támogatási igények benyújtási határidejét.
A Kezelő szerv a beérkezett támogatási igények számától és összetételétől függően módosíthatja a benyújtási időszakot, amelyről ugyancsak közleményben tájékoztatja a támogatást igénylőket.
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomag