Szakmai programok támogatása

Hazai
NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP
Új nemzedékek jövőjéért kollégium
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2018.
Pályázati kiírás kódja:
NEA-UN-18-SZ

Az Új nemzedékek jövőjéért kollégium (továbbiakban: Kollégium) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban: Alapkezelő) nyílt pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjának támogatására az alábbiaknak megfelelően:
– az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil tv.);
– a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet (továbbiakban NEAr.);
– az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.);
– az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.);
– az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet;
– a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet (továbbiakban: Fejkez. rendelet).
Jogszabályváltozás esetén a pályázati kiírásban foglaltak módosulhatnak.
Jelen pályázati kiírás részét képezi a “Nemzeti Együttműködési Alap Pályázati Útmutató a Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2018.” című dokumentum (továbbiakban: Pályázati Útmutató), amely letölthető a http://www.emet.gov.hu illetve a http://www.civil.info.hu/web/nea linkeken.

1. A pályázat célja
A nevelés és oktatás, képességfejlesztés, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, gyermek- és ifjúságvédelem, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, kábítószer-megelőzés, természet- és környezetvédelem területén működő civil szervezetek támogatása.

2. A támogatható tevékenységek
– civil szervezeteket, határon túli civil szervezeteket érintő szakmai programok, különösen évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények, valamint a programok megvalósításához közvetlenül kapcsolódó költségek támogatása (a Civil tv. 59. § (4) bek. b) pontja szerint határon túli civil szervezet önálló pályázatára ennél a pontnál van lehetőség);
– nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok támogatása;
– civil szférával kapcsolatos tudományos kutatások, monitoringtevékenység és nyilvántartási feladatok támogatása;
– civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása;
– civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása;
– civil érdek-képviseleti tevékenység támogatása.
Civil tv. 56. §; 3789/2017. (09. 18.) sz. UN döntés

3. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke
Civil tv. 56. §, NEAr. III. fej., 20/2017. (09. 06.) sz. Tanácsi döntés
A Kollégium rendelkezésére álló forrás 295 536 000 Ft Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 54. alcím Nemzeti Együttműködési Alap fejezeti kezelésű előirányzat [ÁHT: 332995] terhére (továbbiakban: pályázati keretösszeg).
A döntés meghozatalakor a pályázó szervezetek pályázat benyújtásakor az elektronikus pályázatkezelési rendszerben (az alapadatoknál) megjelölt szervezet típusa, azaz hatályos jogi státusza (alapítvány, egyesület, szövetség) az irányadó, így az abban bekövetkező változások a pályázati eljárás illetve döntés során nem vehetők figyelembe!

5. Pályázók köre
Civil tv. 59. § (1) bek.
5.1. Pályázat benyújtására jogosult civil szervezetek:
Az alábbi – Magyarországon nyilvántartásba vett – szervezetek nyújthatják be elektronikus pályázatukat:
– szövetségek,
– alapítványok, egyesületek (ide nem értve a szakszervezetet és a pártot).
Az alábbi – külföldön nyilvántartásba vett – nonprofit szervezetek nyújthatják be elektronikus pályázatukat:
– nonprofit szövetségek
– nonprofit alapítványok, egyesületek (ide nem értve a szakszervezetet és a pártot).
Határon túli pályázó szervezet a Civil tv. 59. § (4) bekezdés b) pontja alapján önálló támogatási igény benyújtására jogosult, ha:
a) társpályázóként egy alkalommal már támogatásban részesült,
b) támogatási igényét az elektronikus pályázatkezelő rendszeren keresztül nyújtja be, és
c) a támogatási igény benyújtásának évében NEA-MA-18-SZ, NEA-NO-18-SZ vagy a NEA-TF-18-SZ kategóriákban együttesen benyújtott támogatási igény keretén belül társpályázóként nem vesz részt.
NEAr. 3 §. (4) bek. c) pont
5.2. A NEA-UN-18-SZ jelű kategórián a NEAr. 1. sz. mellékletében foglalt alapcél szerinti tevékenységeket ellátó szervezetek nyújthatják be pályázatukat:
– nevelés és oktatás;
– képességfejlesztés;
– gyermek- és ifjúsági érdekképviselet;
– gyermek- és ifjúságvédelem;
– egészségmegőrzés;
– betegségmegelőzés;
– gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység;
– kábítószer-megelőzés,
– természet- és környezetvédelem.
5.3. Nem nyújthatnak be pályázatot:
– szakszervezetek,
– pártok,
– párt által alapított alapítványok,
– párt részvételével létrehozott egyesületek,
– kölcsönös biztosító egyesületek,
– közalapítványok,
– bevett egyház, egyházi jogi személy,
– civil társaság,

6. A támogatás formája és mértéke
6.1. A támogatás formája: vissza nem térítendő.
A támogatási időszakot Kollégiumonként, a kezdő és záró időpont megjelölésével a 4. pont szerinti táblázat tartalmazza.
A Kollégium a civil szervezet fenti időszakban felmerült, pályázatban bemutatott szakmai programjához kapcsolódó költségeihez nyújt vissza nem térítendő támogatást.
A költségvetési támogatás igénybevétele utólagos elszámolás mellett, 100%-os támogatási előleg formájában vagy a beszámoló elfogadását követően folyósított támogatás formájában történhet. Támogatási előleg folyósítására a támogatást igénylő szervezet erre irányuló kérelme esetén kerülhet sor. A civil szervezet erre vonatkozó kérelmét a pályázati adatlap tartalmazza.

10. A pályázatok benyújtásának módja és helye
Felhívjuk a figyelmüket, hogy a Civil tv. 53. § (3) bekezdése szerint a civil szervezetek részére nyújtott költségvetési támogatások szakmai összehangolása, a támogatási programok párhuzamos finanszírozásának kiszűrése érdekében szakmai monitoring rendszer működik. Párhuzamos finanszírozás akkor áll fenn, ha ugyanazon pályázó nyertes pályázataiban a projektek céljának azonossága megállapítható. Párhuzamos finanszírozás esetén csak az egyik projekt támogatható.
10.1. A pályázatot kizárólag elektronikusan EPER-ben lehet benyújtani. A pályázat elektronikus benyújtásának egyes lépéseit az EPER felhasználói kézikönyvben4 leírtak szerint, illetve a Pályázati Útmutatóban rögzített módon kell elvégezni.
Az EPER-t a https://eper.emet.hu/paly/palybelep.aspx oldalon vagy az http://www.emet.gov.hu honlapon (EPER belépési pont) keresztül lehet elérni. A pályázat benyújtását megelőzően minden, regisztrációval nem rendelkező pályázónak regisztrálnia kell magát az EPER-ben, amelyhez rendelkeznie kell egy érvényes e-mail címmel.
10.2. A pályázatok benyújtása során, a jelen pályázat beadása napjáig a pályázónak egyszeri és egyösszegű pályázati díjat kell megfizetnie kizárólag banki átutalással, melynek összege 2000 Ft. A banki átutalást alátámasztó dokumentumot (pl. banki átutalási megbízás, bankszámlakivonat nyitó- és záró egyenleggel), kérjük az elektronikus pályázatkezelési rendszerbe “EPER dokumentumbeküldő”-n keresztül felcsatolni. A díjat banki átutalással, a következő számlaszámra kell befizetni:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 10032000-01451461-00000000
IBAN HU17100320000145146100000000
A pályázati díj határidőre történő meg nem fizetése vagy késedelmes teljesítése a pályázat formai érvénytelenségét vonja maga után. Kérjük, pályázatát csak akkor véglegesítse az elektronikus pályázatkezelési rendszerben, ha a pályázati díjat már elutalta és az utalást alátámasztó banki dokumentumot az elektronikus pályázatkezelési rendszer megfelelő oldalára feltöltötte.
A pályázónak nem kell befizetnie a pályázati díjat, ha a NEA-18-M kiíráshoz kapcsolódóan egyszer már megfizette azt.
Kérjük, a pályázati díj befizetésekor a beazonosíthatóság érdekében tüntesse fel a megjegyzés rovatban a pályázó szervezet -EPER-ben megadott – adószámát, továbbá azt, hogy NEA.
10.3. Felhívjuk figyelmüket, hogy a pályázónak az Alapkezelő által elfogadott (a 13. pontban foglaltak szerint érvényes) regisztrációs nyilatkozattal kell rendelkeznie. Nem kell beküldeni a regisztrációs nyilatkozatot, amennyiben az utoljára beküldött regisztrációs nyilatkozata érvényes és adataikban nem történt változás.
Regisztrációjának érvényességét a “Reg. nyilatkozat” menüpontban ellenőrizheti az EPER-ben.
A hazai civil szervezet adatait az Országos Bírósági Hivatal alábbiakban megjelölt honlapján a Civil Szervezetek Névjegyzékével kell egyeztetni.
http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-szervezetek-nevjegyzeke-kereses
Amennyiben újonnan regisztrált a szervezet vagy változás történt, esetleg módosítást lát szükségesnek, úgy a regisztrációs nyilatkozatot az Alapkezelő részére postai úton meg kell küldeni. A módosítást követően az EPER-ből kinyomtatott Regisztrációs Nyilatkozat (amelyet a szervezet képviselőjének/képviselőinek kell aláírnia) egy eredeti példányát (és az azt alátámasztó dokumentumok hiteles másolatait5) postai úton az alábbi postacímre kell küldeni:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
1381 Budapest, Pf. 1407
Az új vagy adatmódosítást/adatfrissítést tartalmazó regisztrációs nyilatkozatnak legkésőbb a pályázat benyújtásának napjáig (EPER-ben történő véglegesítésig) be kell érkeznie az Alapkezelőhöz.
Amennyiben a regisztrációs nyilatkozat nem, vagy határidő után kerül postázásra, az a pályázat formai érvénytelenségét vonja maga után.
Határon túli pályázó esetében jogi státuszként a “Személyek egyéb közössége” jogi státuszt szükséges választani a regisztrációkor.
A pályázat benyújtása és véglegesítése során kérjük, ügyeljenek arra, hogy a böngészőben beállított nyelv a magyar nyelv legyen, ellenkező esetben ugyanis a mentést követően a pályázatban hibák merülhetnek fel (pl. karakterek levágása a költségvetésben, fájlcsatolók nem megfelelő működése, stb.).

11. A pályázat benyújtási határideje
A pályázat elektronikus pályázatkezelési rendszerben való véglegesítésének határideje: 2018. február 01. 23:59
Azon pályázatok, amelyek a fent jelölt határidőben nem kerülnek EPER-ben véglegesítésre, nem minősülnek benyújtott pályázatnak, és az Alapkezelő formai ellenőrzésnek sem veti alá.
http://civil.info.hu/web/nea/palyazatok
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomag