Richter Témapályázat 2019

Hazai
Richter Témapályázat 2019

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Richter Gedeon Nyrt. (a továbbiakban: Társaság vagy kiíró) kétfordulós pályázati felhívást tesz közzé, már megkezdett és korai eredményeket is felmutatni képes tudományos kutatási tevékenységek támogatására. A pályázat első körben nyílt jellegű, míg a második fordulóban meghívásos és pénzdíjazott.

1. A pályázat célja
A Richter Gedeon Nyrt. Közép-Európa gyógyszerkutatásában kimagasló originális kutatási tevékenysége részeként, a Társaságnál folyó kutatási tevékenységekhez kapcsolható, gyógyszeripari tárgyú és nemzetközi színvonalú innovációk felkarolására és kutatási eredményeik gyakorlati megvalósításának elősegítésére írja ki a pályázatot.

2. A pályázattal kapcsolatos elvárások
A pályázatban a Társaság a saját kutatási irányvonalához kapcsolódó, már megkezdett és kezdeti eredményeket felmutatni képes új, innovatív kutatási javaslatok kidolgozását várja, elsősorban, de nem kizárólagosan a kognitív zavarok, az autizmus és a kóros elhízás központi idegrendszeri folyamatainak vizsgálatával foglalkozó valamint autoimmun és nőgyógyászati betegségek lehetséges biológiai terápiáját célzó területekről.
A pályázati javaslattal szembeni döntő elvárás az innovatív tartalom.
Az innováció irányulhat:
– a gyógyszerkutatási folyamat bármely elemére (korai/felfedező kutatás, preklinikai vagy klinikai kutatás), illetve a biológiai, a kémiai vagy egyéb, a gyógyszerkutatásban alkalmazott tudományterületre;
– a pályázat témája lehet továbbá új utakat nyitó metodikai/biomarker megközelítés kidolgozása – elsősorban a transzlációs kutatások területén. Például: nehezen vizsgálható szubcelluláris targetekhez esszé kidolgozása, az adott indikációk mentén új megközelítéseket nyújtó állatmodell, vagy más, összetett kísérletes rendszer kidolgozása stb.
A pályázatra benyújtott kutatási témának saját, önálló témának kell lennie, amellyel a pályázó korábban még nem nyert támogatást olyan pályázaton, ami a jelen pályázatban elérhető eredménye hasznosítását esetlegesen korlátozná. A 2.sz. mellékletnek megfelelően a témának újszerűnek is kell lennie, azaz a pályázón kívüli más személy korábban ezzel, vagy ehhez nagyon hasonló kutatási témával még nem indult, és nem nyert kutatási pályázaton.
A kiíró olyan pályázatok benyújtását várja, amelyekben a vázolt kutatási javaslat megvalósításához szükséges technikai, személyi és infrastrukturális feltételek már a pályázat benyújtásának időpontjában a pályázó rendelkezésére állnak. Ennek értelmében eszköz vásárlása nem számolható el a pályázati támogatással szemben. A javasolt projekt megvalósításához szükséges infrastruktúrát és eszközöket a pályázónak kell biztosítania, a jelen pályázaton kívüli forrásból.
Elvárás, hogy a pályázat megvalósítására létrejövő, a pályázó által vezetett kutatási csoport létszáma ne haladja meg a 4 főt.
A pályázat szempontjából a kutatás társfinanszírozása megengedett, azzal a feltétellel, hogy ez nem korlátozhatja semmilyen formában a Társaságnak a projekt esetleges eredménye, a 3 létrejövő szellemi tulajdon feletti jogszerzését és a megkötésre kerülő kutatási szerződés szerinti hasznosítási és egyéb jogosultságait (ld. bővebben a 6. (2) b) pontban).

3. A lehetséges pályázók köre
Olyan magyar K+F tevékenységet végző természetes személyek, jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező profit és nonprofit társaságok, szervezetek, intézmények jelentkezését várjuk, akik a pályázat elnyerése esetén vállalják a nyertes kutatási témajavaslat Magyarországon történő megvalósítását, együttműködésben a Társasággal.
A pályázat benyújtására abban az esetben van lehetőség, amennyiben a pályázó természetes személyek a pályázattal egyidejűleg csatolják a saját és a kutatásban részt vevő valamennyi természetes személy személyes adatai kezelésének alapjául szolgáló hozzájáruló nyilatkozat aláírt példányát (ld. 1. sz. melléklet).
Amennyiben a pályázó valamely intézmény, szervezet, illetve társaság munkavállalója vagy azzal egy tekintet alá eső (közszolgálati, közalkalmazotti) jogviszonyban álló személy, úgy köteles a foglalkoztatója – a rá irányadó jogszabályok (illetve SzMSz vagy belső szabályzat) szerint érvényes módon aláírt – írásbeli jóváhagyó nyilatkozatát (ld. 2. sz. melléklet) csatolni. A nyilatkozatban a munkáltató társaság/szervezet/intézmény (a továbbiakban: munkáltató) kifejezi azon szándékát is, hogy a pályázat nyertesként történő kihirdetése esetén – amennyiben a szerződéskötésre irányuló tárgyalások eredményre vezetnek – a kutatásra és a hasznosításra vonatkozóan szerződést köt a kiíróval.
Amennyiben a pályázó egyidejűleg több munkáltatóval áll munkaviszonyban vagy azzal azonos megítélés alá eső jogviszonyban, úgy a pályázó köteles
ezt a tényt, valamint az őt foglalkoztató valamennyi munkáltatót – a szükséges azonosító adatok (név, cím/székhely, képviselő neve, telefon és e-mail elérhetősége) megadásával – a pályázatában megjelölni, továbbá
a pályázatában meghatározni, hogy az általa benyújtott kutatási javaslat nyertesként történő kihirdetése esetén a Társaságnak a pályázó mely foglalkoztatóját szükséges a szerződéskötés érdekében, a tárgyalások megkezdése céljából megkeresnie.
Az elbírálás során előnyt élveznek azok a pályázók, akik más témájú pályázatukkal már indultak a Lendület vagy az OTKA pályázati kiíráson, de támogatásban nem részesültek, annak ellenére, hogy ezeken a pályázatokon a pályázatukkal magas pontszámot értek el. A fentiek igazolására a jelen pályázatukhoz mellékelniük kell a korábbi bírálati visszaigazolásukat.

4. A pályázati folyamat ütemezése, a pályázatok értékelése
A támogatásra kerülő projektek két, egymásra épülő fordulóban kerülnek kiválasztásra, a következő tervezett ütemezés szerint.
Első forduló – előpályázat
előpályázat benyújtása 2019. március 21.
második fordulóra meghívottak értesítése (max. 15 db pályázat) 2019. április 2-től
Második forduló – pályázat
megbízási szerződés kötése a pályázat részletes kidolgozására 2019. április 10-ig
részletes pályázati anyag benyújtása 2019. május 10.
értesítés bírálatról 2019. július 1-2.
szóbeli meghallgatások 2019. július 15-19.
eredményhirdetés, értesítés döntésről 2019. július 26.
kutatási szerződés kötési időszak 2019. szeptember 2-december 16.
4.1 Első forduló – Előpályázat
Az első forduló- előpályázat – során a Társaság olyan, már folyamatban lévő gyógyszerkutatási projektek benyújtását kéri, amelyek megalapozott, új tudományos felismerést tartalmaznak (lásd csatolandó mellékletek: 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet).
A Társaság az első fordulóba kizárólag olyan pályázatokat vár, amelyek témái kezdeti – azonban már elvégzett kutatásokkal is alátámasztott – eredményekkel rendelkeznek, és megfelelnek a 2. pontban meghatározottaknak.
A pályázatra benyújtott pályamű terjedelme maximum négy A4-es oldal lehet (beleértve az adatlapot és a kutatás szakmai részét is), amelyben bemutatásra kerülnek a projekt tudományos háttere (munka menete, alkalmazott módszerek, hivatkozás forrásmunkákra), a személyi és tárgyi feltételek, valamint a megvalósulás helyszínei.
Az első fordulóban, az előpályázatra érkezett témajavaslatok közül a Társaság szakmai zsűrije választja ki a második fordulóba továbbjutó projekteket.
Az első forduló elbírálásakor a Társaság szakmai zsűrijének fő szempontja az innovatív tartalom, valamint az, hogy a projekt milyen mértékben illeszthető a Társaság folyamatban lévő kutatásaihoz.
4.2 Második forduló – Pályázat
A pályázónak az első fordulóba benyújtott és ott továbbjutott, eredményes pályaműve alapján kell elkészítenie a kutatási témajavaslata második fordulóban benyújtásra kerülő részletes megvalósítási tervét, az alábbi szempontok figyelembe vételével:
A részletes megvalósítási terv – mellékletek nélkül – maximum 15 oldal (A4) terjedelmű lehet.
A részletes megvalósítási tervben kerüljön bemutatásra a javasolt kutatási tevékenység, az elvégzendő feladatok, részfeladatok és azok várható eredményei.
A pályázat tartalmazza a javasolt kutatási tevékenységek szakmai részleteit. Például: térjen ki a hatásmechanizmusból következő potenciális mellékhatásokra és az elérendő szelektivitásra.
A pályamű ismertesse a kutatási munka időtervét, a döntési pontokat és az egyes kutatási fázisok költségeit (személyi, dologi kiadásokra lebontva, éves szakaszolással ).
A részletes megvalósítási terv tartalmazzon szakmai összehasonlítást a hasonló területen folyó kutatási tevékenységekkel, továbbá elvárás, hogy a pályázó pozícionálja a kutatását a jelenleg is folyamatban lévő nemzetközi kutatási aktivitásokhoz és trendekhez képest.
A pályázat mutassa be a kutatási témajavaslat megvalósításában résztvevő szervezeteket és szakembereket (megjelölve a pályázó kutató(k), valamint a közreműködő szakemberek munkavégzésre irányuló jogviszonyának típusát*, továbbá több szervezet bevonása esetén annak megjelölését, hogy mely szervezet, ill. munkacsoport milyen részfeladatot lát el). A pályázónak a részletes megvalósítási terv mellékletében fel kell tüntetnie a pályázót
*munkaviszony, köztisztviselői, közalkalmazotti jogviszony, egyetemi hallgatói, PhD hallgatói státusz, megbízási jogviszony stb. 5 foglalkoztató, szerződéskötésre megjelölt munkáltató /lásd 3. pont (2) bek./ gazdasági és jogi kérdésekben kapcsolattartásra illetékes képviselőjének nevét és elérhetőségeit.
A részletes témajavaslat kidolgozása költségeinek megtérítése céljából a Társaság 150 000 Ft + áfa – magánszemélyek esetében bruttó 150 000 Ft – díjazású megbízási szerződést köt a második fordulóba bejutott minden pályázóval. A díj magában foglalja a témajavaslat részletes kidolgozásának és további kiválasztás esetén a pályázat szóbeli bemutatásának ellenértékét, valamint az azzal kapcsolatban felmerülő költségeket is.
A második forduló pályázatainak bírálati szempontjai
Az értékelés során a Társaság szakmai zsűrije választja ki – független szakértők véleményének figyelembe vételével – a szóbeli bemutatásra kerülő részletes témajavaslatokat, a következő bírálati szempontok szerint:
A javasolt téma újszerűsége, innovatív jellege.
A témajavaslat tudományos tartalma.
A témajavaslat kidolgozottsága.
A témajavaslat kivitelezhetősége.
A részt vevő személyek és szervezetek szakmai felkészültsége.
A tervezett kutatási tevékenység ütemezettsége, ellenőrizhetősége.
A témajavaslat piaci lehetőségei a Társaság számára.
A kutatási téma megvalósítási költségeinek megalapozottsága, becsült volumene.
A javasolt téma illeszkedése a Társaság kutatási portfóliójához.
A kutatási témajavaslatban foglaltak (kutatási eredmény, innovatív ötlet, találmány stb.) tulajdon- és hasznosítási jogával, a szellemi tulajdonjogok (IP) megoszlásával összefüggésben tett előzetes nyilatkozat tartalma (lásd 6. pont).
4.3 Szóbeli meghallgatás
A második fordulóban benyújtott részletes témajavaslatok közül kiválasztott pályaművek pályázóinak a Richter Gedeon Nyrt. székhelyén, a Társaság szakmai zsűrije előtt szóban kell bemutatni és megvitatni a kutatási témajavaslataikat és a részletes megvalósítási terveiket. Ezen az eseményen a pályázat megvalósításába bevonni kívánt közreműködők (alvállalkozók, megbízottak stb.) bemutatása és a kutatásban végzendő munkájuk ismertetése is megtörténik. A Társaság jóváhagyása szükséges a közreműködők és a nevükben személyesen eljáró kutatók kiválasztásához és esetleges későbbi megváltoztatásához.
A Társaság Innovációs és Pályázati Irodája egyenként és közvetlenül veszi fel a kapcsolatot a második fordulóban kiválasztott pályázókkal, hogy tájékoztassa őket a bemutatandó anyag részletes követelményeiről, az előadás feltételeiről és körülményeiről.
Az Innovációs és Pályázati Iroda javasolhatja az egyes pályázók együttműködését, az egyes témák összevonását, a megvalósításban pedig új szempontokat és feladatokat is megadhat.

5. A Támogatás mértéke, időtartama
A nyertes pályaművek várható száma: 1-4. Az egy projektre eső támogatás mértéke a második fordulóba jutó pályázókkal történő megbeszélések és a rendelkezésre álló keret ismeretében kerül meghatározásra.
A támogatás időtartama, a projekt megvalósítás támogatott futamideje maximum 2 év. Futamidőn belül a támogatás mértéke évenként eltérő is lehet. 6

6. Szellemi tulajdonra vonatkozó kikötések
Amennyiben a pályázót foglalkoztató és szerződéskötésre megjelölt munkáltató rendelkezik szellemitulajdon-kezelési szabályzattal, a szabályzatot a pályázathoz mellékelni szükséges. Amennyiben a személyes közreműködőként megjelölt munkatárs a szerződéskötésre megjelölt munkáltató szellemitulajdon-kezelési szabályzatát a szabályzat előírása értelmében külön írásbeli nyilatkozattal magára nézve kötelező jelleggel elfogadta, az erre vonatkozó nyilatkozat másolatát is csatolni kell a pályázati anyaghoz.
A fentieken felül az első fordulóban (előpályázat) az alábbi okiratokat szükséges benyújtani:
(1) A pályázó által megjelölt munkáltató azon nyilatkozata (2. sz. melléklet), amelyben a foglalkoztató – egyebek mellett – vállalja, hogy
(a) a kutatási témajavaslattal kapcsolatban a pályázat elbírálásáig más, harmadik személy által kiírt olyan támogatást nem vett és nem vesz igénybe, amely jelen pályázati kiíráson elnyerhető támogatás igénybe vételét kizárja, és/vagy a benyújtott témajavaslat megvalósítása során elért eredmény (szellemi tulajdon) kutatás-fejlesztése tárgyában a kiíróval való szerződéskötést, továbbá a kizárólagos hasznosítási jognak a Társaság részére történő felajánlását kizárja vagy korlátozza; illetve
harmadik személy javára nem alapít, illetve harmadik személyre nem ruház át olyan jogot, amely a benyújtott témajavaslat megvalósítása során elért eredmény (szellemi tulajdon) kutatás-fejlesztése tárgyában a kiíróval való szerződéskötést, és/vagy a kizárólagos hasznosítási jognak a Társaság részére történő felajánlását kizárja vagy korlátozza; továbbá
(b) a pályázat nyertesként történő kihirdetése esetén – amennyiben a kiíróval folytatott tárgyalások eredményre vezetnek – a kiíróval a kutatási témajavaslat – teljes vagy részleges – megvalósítására kutatási szerződés köt, melyben az elért eredmények későbbi kutatás-fejlesztésére és kizárólagos hasznosításra a Társaságnak biztosít elsőbbségi jogot.
(2) A pályázó nyilatkozata (3. sz. melléklet), amelyben felelőssége tudatában kijelenti, hogy
(a) a pályázat tartalmát képező kutatási témajavaslat, valamint megvalósítási terv a saját szellemi terméke, azon nem áll fenn harmadik személynek semmilyen olyan joga, amely a későbbi jogszerzést korlátozná vagy kizárná;
(b) a pályázat benyújtásának időpontjában nem áll harmadik személlyel olyan jogviszonyban, mely a Társasággal történő szerződéskötést, illetve a hasznosítási jog Társaság részére történő felajánlását korlátozza, vagy kizárja;
(c) a pályázat elbírálásáig más, harmadik személy által kiírt olyan támogatást nem vett és a jövőben sem vesz igénybe, amely a jelen pályázati kiíráson elnyerhető támogatás igénybe vételét kizárja, és/vagy a benyújtott témajavaslat megvalósítása során elért eredmény (szellemi tulajdon) kutatás-fejlesztése tárgyában a kiíróval való szerződéskötést, továbbá a kizárólagos hasznosítási jognak Társaság részére történő felajánlását kizárja vagy korlátozza;
(d) harmadik személy javára nem alapít, illetve harmadik személyre nem ruház át olyan jogot, amely a benyújtott témajavaslat megvalósítása során elért eredmény (szellemi tulajdon) kutatás-fejlesztése tárgyában a kiíróval való szerződéskötést, és/vagy a kizárólagos hasznosítási jognak Társaság részére történő felajánlását kizárja vagy korlátozza.
Amennyiben a pályázat több kutató közös kutatási témajavaslata, úgy valamennyi érintett kutató vonatkozásában csatolni szükséges 3. sz. melléklet szerinti nyilatkozatot.

7. A támogatás formája, szerződéskötés
A Társaság a pályázóval, illetve a foglalkoztatójával tárgyalást kezdeményez és folytat a nyertes kutatási témajavaslatok munkatervének és a támogatás feltételeinek részleteiről.
A Társaság az egyes nyertes pályázókkal külön-külön tárgyalja meg a támogatás feltételeit és megegyezés esetén egyedileg köt – a titoktartásra és a szellemi alkotásokra is kiterjedő – szerződést a foglalkoztatójukkal, kivéve azt az esetet, ha a kiíró javasolta az együttműködést több nyertes pályázónak és az együttműködés megvalósult a pályázók között. Ilyen esetben közös szerződéskötésre kerül sor a nyertes pályázók foglalkoztatóival.
A tárgyalások során a Társaság minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a pályázó személyek és szervezetek egyedi igényeit saját céljaival összehangolja.
A szerződéskötés feltételei:
A pályázó párhuzamos foglalkoztatottsága esetén a szerződéskötésre vonatkozó tárgyalások megkezdésének előfeltétele, hogy a pályázó becsatolja az őt foglalkoztató, de a szerződéskötésre általa ki nem jelölt munkáltató(k) nyilatkozatát (ld. 4. sz. melléklet) a pályázó által, a kutatási témajavaslattal összefüggésben végzett tevékenységére, illetve az annak során keletkező eredményekre, szellemi alkotásokra vonatkozóan.
Ha a kutatási témajavaslat megvalósításában személyes közreműködőként megjelölt valamely munkatárs egyidejűleg szintén több munkáltatóval áll munkaviszonyban vagy azzal azonos megítélés alá eső jogviszonyban, úgy a pályázó köteles ezt a tényt, valamint a közreműködő munkatársat foglalkoztató valamennyi munkáltatót – a szükséges azonosító adatok (név, cím/székhely, képviselő neve, telefon, e-mail elérhetősége) megadásával – a pályázatában megjelölni.
A szerződéskötésre vonatkozó tárgyalások megkezdésének előfeltétele, hogy a pályázó becsatolja a közreműködő munkatársat foglalkoztató, de a szerződéskötésre a pályázó által ki nem jelölt munkáltató(k)nak a közreműködő munkatárs által a kutatási témajavaslattal összefüggésben végzett tevékenységére, illetve az annak során keletkező eredményekre, szellemi alkotásokra vonatkozó nyilatkozatát (ld. 5. sz. melléklet).
A szerződésben a pályázó, illetve foglalkoztatója hozzájárul ahhoz, hogy a szerződés keretében született eredményt a pályázatot kiíró Társaság a későbbiekben önállóan – kizárólagos jellegű felhasználási szerződés útján – hasznosítsa, illetve hogy az elért kutatási/tudományos eredmények (szellemi alkotások) további kutatás-fejlesztésére és hasznosítására a kiírónak biztosít kizárólagos elsőbbségi jogot.
Kölcsönös megegyezés esetén a kutatási szerződés megkötésének határideje 2019. december 16. Amennyiben 2019. december 16-ig nem történik meg a szerződéskötés, a Társaság eláll a támogatási szándékától és a pályázó a következő évi Témapályázatra nyújthatja be ismételten a pályázatát, az akkori kiírási feltételeknek megfelelően átdolgozva azt.
A már megkötött kutatási szerződések az innovatív céljuk elérése érdekében, a felek közös megegyezésével módosíthatóak.

8. Adatvédelem
A pályázati folyamat szükségszerűen igényli a pályázók, a kutatási csoport tagjai, valamint a foglalkoztatójuk képviseletében eljárók személyes adatainak kezelését a pályázatok fogadásában és elbírálásában közreműködő személyek (Társaság szakmai zsűrijének tagjai, a Társaság egyes munkatársai) részéről.
Természetes személy pályázó, valamint a kutatási csoport természetes tagjai esetében a személyes adatok kezelésének alapja az e célra rendszeresített nyilatkozat keretében adott hozzájárulásuk. Amennyiben valamely természetes személy nem járul hozzá személyes adatainak kezeléséhez, úgy a pályázaton nem tud részt venni.
Jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező profit és non profit társaság, szervezet, vagy intézmény pályázó esetében az adatkezelés jogalapja a Társaság jogos érdeke arra, hogy a benyújtott pályázatot el tudja bírálni. Ilyen esetekben a pályázó köteles biztosítani azt, hogy a pályázatában megadott személyes adatok vonatkozásában az érintett személyes adatainak kezelése jogszerűen történik, az adatok Társaság felé továbbítása jogszerű. A jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező profit és non profit társaság, szervezet, vagy intézmény részéről a pályázat benyújtása egyben a nyilatkozatának is minősül arról, hogy az adatkezelés jogszerűségének feltételei fennállnak, és az érintetteket megfelelő előzetes adatkezelési tájékoztatásban részesítette.
Az adatkezelés célja a pályázat lebonyolítása. A személyes adatok adatkezelője a Richter Gedeon Nyrt. (1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.). Adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor. A Társaság megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel védi a személyes adatokat.
A kezelt adatok köre a pályázati adatlapon megadott személyes adatok, illetve az adatlaphoz csatolt egyéb dokumentációban foglalt személyes adatok (így különösen a név, cím, elérhetőségi adatok).
Az adatok kezelése a pályázattal kapcsolatos esetleges igényérvényesítésre a jogszabály alapján rendelkezésre álló határidő okán 5 (öt) évig történik.
Az érintetteknek joga van arra, hogy tájékoztatást kérjenek a személyes adataik kezelésével kapcsolatban. Bizonyos körben az érintettek a személyes adataiknak törlését is kérhetik. Ilyen, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekkel, kérésekkel a e-mail címre küldött elektronikus levelükkel, illetve a +36 1 432 6183 vagy a +36 1 431 5575 telefonszám hívásával fordulhatnak a Társasághoz.
Amennyiben az érintettek úgy ítélik meg, hogy a személyes adataik kezelésével kapcsolatban visszaélés vagy jogellenes eljárás történt, úgy észrevételüket a fent megjelölt elérhetőségi adatokon terjeszthetik elő, továbbá jogorvoslatért fordulhatnak a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (http://www.naih.hu; ; + 36 1 391 1410; 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.), vagy bírósághoz keresetet nyújthatnak be.

9. A pályázatok benyújtásának helye, módja, határideje
Mind az előpályázatot, mind a részletesen kidolgozott pályázatot egy eredeti és négy másolati példányban, valamint CD-n elektronikus formában, .doc vagy .pdf formátumban a Társaság Innovációs és Pályázati Irodájának Titkárságára kell postai úton, ajánlott küldeményként elküldeni az alábbi címre:
Richter Gedeon Nyrt.
Innovációs és Pályázati Iroda
1475 Budapest 10. Pf. 27.
A pályázó a pályázat eredeti példányának minden lapját köteles szignálni! A pályázatot folyamatos oldalszámozással kell ellátni, beleértve az adatlapot és mellékleteket is.
A benyújtandó csomagon kérjük feltüntetni:
Richter Témapályázat 2019.
Beérkezési határidők:
Első forduló – Előpályázat: 2019. március 21.
Második forduló – Pályázat: 2019. május 10.
A pályázaton nem nyert pályázatokat a Társaság azok benyújtásától számított legfeljebb 5 évig őrzi meg, mely időtartam leteltét követően a pályázatok megsemmisítésére kerül sor.
A határidő utolsó napján ajánlott küldeményként postára adott pályázatok határidőben beadottnak minősülnek.
A második forduló szóbeli részére továbbjutó összes pályamű esetében a Társaság szakmai zsűrije előtti bemutatásra egy napon, előreláthatólag a 2019. július 15-i héten kerül sor.
A pályázati felhívásról és a pályamunka kidolgozásáról a Társaság Innovációs és Pályázati Irodája ad további tájékoztatást az alábbi elérhetőségeken:
email: ; tel:+36 1 432-6464;
http://www.richter.hu