Programtámogatás – Reformáció kezdete

Hazai

REFORMÁCIÓ EMLÉKBIZOTTSÁG
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
PROGRAMTÁMOGATÁSRA KIÍRT PÁLYÁZAT

Pályázati kategória kódja:
REB-17-PROGRAM
Meghirdetés dátuma: 2016. november 18.
Magyarország Kormánya a 2013. október 29-én megjelent, 1780/2013. (X. 29.) számú határozatában döntött a Reformáció Emlékbizottság létrehozásáról.
A Reformáció Emlékbizottság küldetése, hogy a reformáció 2017-ben esedékes 500 éves jubileuma kapcsán minél szélesebb körben bemutassa és gazdagítsa azokat az é rtékeket, amelyeket Európa, s benne Magyarország a hitújítás nyomán képviselt, megélt és ma is használ. Ezek az értékek a szabadság, a megújulni vágyás és tudás, a munka tisztessége, a család szeretete, az egymás iránti nyitottság, a bibliai etika komolyan vétele.
Jelen kiírás keretében a Bizottság olyan megemlékezések, rendezvények, ismeretterjesztő programok megvalósulását szeretné ösztönözni és támogatni, amelyek a reformáció örökségét kifejező értékőrző, értékmentő, értékteremtő munkához kívánnak hozzájárulni.
Mindezekkel, illetőleg az alábbi jogszabályok rendelkezéseivel összhangban Reformáció Emlékbizottság nevében az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban Támogató) nyílt programtámogatásra kiírt pályázatot hirdet.
– az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
– az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.),
– 295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet az egyházi elismerésről és az egyházi jogi személyek jogállásának és működésének sajátos szabályairól
– a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
– a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény,
– a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII.30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet)

1. A kiírás célja
1.1. A reformáció kezdetének 500. évfordulójára készülve a jubileummal kapcsolatos megemlékezések, rendezvények, ismeretterjesztő programok ösztönzése,
2. Pályázat benyújtására jogosultak köre
2.1. Egyházi jogi személyek (2011. évi CCVI. törvény 10-12.§-a szerinti szervezetek)
2.2. Határon túli magyar ajkú egyházi szervezetek
2.3. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján 2014. december 31- ig Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezetek.

3. Támogatható tevékenységek
3.1. A reformáció közelgő 500. évfordulójával kapcsolatos megemlékezések, rendezvények, ismeretterjesztő programok szervezése, lebonyolítása.

4. Támogatási időszak
4.1. A pályázati kiírás keretében támogatott projektek támogatási időszaka: 2017. január 1.-2017. december 31.

5. A támogatás formája és mértéke
5.1. A pályázat útján igényelhető támogatás 100% intenzitású, vissza nem térítendő támogatás, támogatási előleg formájában.
5.2. Az igényelhető és az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 150 000 forint.
5.3. Az igényelhető és az elnyerhető támogatás összegének felső határa 2 000 000 forint.
5.4. A pályázat benyújtásához saját forrás nem szükséges, de legalább 20% önrész előnyt jelent.

6. Elszámolható és el nem számolható költségek
6.1 Elszámolható költségek
– A pályázati program megrendezése során felmerülő, közvetlenül a program megvalósításához kapcsolódó költségek, így különösen az útiköltség, étkezés és szállásdíj.
6.2. A támogatás terhére nem számolható el:
– alkohol- és dohányáru;
– jutalom (természetbeni pénzbeli), prémium;
– a munkavállaló részére biztosított természetbeni hozzájárulások (pl.: a munkába járás költségtérítése);
– késedelmi pótlék, kötbér;
– bírságok, büntetések, pótdíjak költségei;
– felhalmozási kiadás;
– gépjármű-vásárlás;
– használteszköz vásárlás;
– beruházási kiadások (ingatlan, bútor, gépjármű beszerzés);
– felújítási kiadások (ingatlan, gépjármű felújítás költsége);
– valuta átváltásokból származó árfolyamveszteségek, illetve díjak;
– egyéb pénzforgalmi költségek;
– projektmenedzser, pénzügyi vezető, szakmai vezető személyi jellegű költségei;.
– a szervezet általános működési költségei.

7. A pályázat forrása
7.1. A pályázathoz szükséges forrást, összesen 140 000 000 Ft-ot a Támogató Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény XX. EMMI fejezet 20/55/22 számú “Reformáció Emlékbizottság programjainak támogatása” elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT azonosító: 347284) terhére biztosít.

8. A pályázatok benyújtásának módja
8.1. Pályázatot kizárólag elektronikusan az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER) lehet benyújtani.
FIGYELEM! Az EPER rendszert a http://www.emet.gov.hu oldalon lehet elérni. A pályázat benyújtását megelőzően minden, regisztrációval nem rendelkező pályázónak regisztrálnia kell az EPER-ben, amelyhez rendelkeznie kell egy érvényes e-mail címmel.
8.2. Egy pályázó legfeljebb 2 db pályázatot nyújthat be jelen kiírás keretében, továbbá pályázhatnak azok is, akiknek jelenleg futó pályázatuk van a Reformáció Emlékbizottság támogatásával.
8.5. Az EPER-ből kinyomtatott Regisztrációs Nyilatkozat (amelyet a pályázó szervezet hivatalos képviselőjének kell aláírnia) egy eredeti példányát postai úton, legkésőbb a jelen pályázat beadása napján kell megküldeni az alábbi postacímre:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 1387 Bp. Pf. 1467
FIGYELEM! Az EPER-ben csak egyszer szükséges regisztrálni. Amennyiben érvényes regisztrációval rendelkezik, kérjük, ellenőrizze az EPER-ben megadott adatait. Amennyiben változás történt vagy módosítást lát szükségesnek, a kinyomtatott módosított Regisztrációs Nyilatkozat (amelyet a regisztráló szervezet hivatalos képviselőjének kell aláírnia) egy eredeti példányát postai úton legkésőbb a jelen pályázat beadása napjáig kell megküldeni a fenti postacímre.
Hiányos pályázat esetén a hiányosság rendezésére a pályázónak egyszeri lehetősége van: hiánypótlásra az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 7 nap áll rendelkezésre. Ha a pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, a hiányosságokat nem pótolja a megadott határidőn belül, a hibás, hiányos pályázat további vizsgálat nélkül elutasítható.

9. A pályázat benyújtásának határideje
9.1. A pályázat benyújtási/véglegesítési határideje: 2017. január 15. 23:59.
FIGYELEM! Azon pályázatokat, amelyek nem kerülnek véglegesítésre, a Támogatáskezelő nem tekinti benyújtott pályázatnak.
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/reformacio_emlekbizottsag21/
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)