Petőfi Sándor Program ösztöndíj

Ösztöndíj

A Miniszterelnök általános helyettese a nemzetpolitikai tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási ösztöndíjakról szóló 98/2015. (IV. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. § a) pontja alapján pályázatot hirdet az alábbiak szerint:

1. A pályázat célja

A Magyar Állandó Értekezlet 2016. évi zárónyilatkozata üdvözli a Petőfi Sándor Program (a továbbiakban: Program) folytatását, melynek szellemében célunk, hogy a kárpát-medencei magyar közösségek elmúlt évek során kialakult intézményrendszere, amely az egyének és közösségek integrációja révén hozzájárul a magyar önazonosság és a magyar nemzet összefogásának erősítéséhez, tovább fejlődjön és tovább erősödjön. A Programot annak érdekében hoztuk létre, hogy a magyar szórványközösséget támogassuk és az anyaországgal való kapcsolattartást erősítsük.

Ennek érdekében olyan, a magyar nemzet iránt elkötelezett, közösségszervező tevékenységekben jártas magánszemélyek pályázatait várjuk, akik segítenek e célok elérésében, megvalósításában.

A Korm. rendeletnek megfelelően a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága által létrehozott Program alapvető célja:

– a magyarság összetartozás-tudatának erősítése;

– a külhoni magyar szórványközösségek értékőrző munkájának és tájékoztatási, közösségépítő tevékenységének támogatása az ösztöndíjasok jelenléte révén, erősítve ezzel a külhoni magyarok nemzethez való kötődését;

– a szórványközösségek magyar azonosságtudatának erősítése;

– szakmailag elhivatott, gyakorlati tapasztalattal rendelkező, a közigazgatás nemzetpolitikai tevékenysége iránt elkötelezett szakember-utánpótlás biztosítása.

Értelmező rendelkezések:

– pályázati szakasz: a Program azon időszaka, amelyben a pályázóknak lehetőségük van pályázataik benyújtására, amelynek során a benyújtott pályázatok alapján a pályázók meghallgatása történik, és sor kerül a nyertes pályázók személyének kiválasztására;

– magyarországi programszakaszok: a Program azon időszaka, amikor a nyertes pályázó (a továbbiakban: Ösztöndíjas) Magyarországon teljesíti a szerződésből fakadó – a külhoni programszakaszt megelőző – képzési, valamint a külhoni programszakaszt követő beszámolási kötelezettségeit;

– oktatási szakasz: a magyarországi programszakasz azon – a külhoni programszakaszt megelőző – időszaka, amikor az Ösztöndíjas a külhoni programszakasz előtt előzetesen meghatározott tematika szerinti felkészítő oktatáson vesz részt;melynek célja a szórvánnyal kapcsolatos ismeretanyag elsajátítása;

– külhoni programszakasz: a Program azon időszaka, melyben az Ösztöndíjas a célországban, a fogadó szervezettel és a mentorral együttműködve végzi a Program célja szerinti tevékenységét;

– záró szakasz: a magyarországi programszakasz azon időszaka, melyben az ösztöndíjas a külhoni programszakasz alatt végzett tevékenységéről beszámol;

– mentor: az erre a feladatra kijelölt természetes személy, aki a külhoni programszakasz időtartama alatt az ösztöndíjas munkáját koordinálja, segíti, felügyeli, értékeli,

2. A pályázat tárgya:

A Program a külhoni magyarság magyar identitásának erősítése érdekében végzett ismeretátadási, oktatási, szervezési tevékenység ellátására nyújt (biztosít) ösztöndíjat legfeljebb 65 fő részére a 2017. év augusztus hónap és 2018. év június hónap között megvalósuló Program időtartama alatt. A Program kezdetének naptári nap szerinti meghatározására a későbbiekben kerül sor. A pályázati szakasz lezárását – azaz az ösztöndíjasok kiválasztását – követően kerül pontosan, naptári nap szerint meghatározásra az ösztöndíjasokkal létesítendő ösztöndíjas szerződéses jogviszony időtartamának kezdő és záró napja, mely a szerződésben kerül rögzítésre, egyéni jelleggel.

A Program 2017. év augusztusától 2018. év júniusáig tartó teljes megvalósítási időszaka alatt az Ösztöndíjas legfeljebb 9 hónapig tartó időtartamban a külhoni magyar közösségeknél, 1 hónapig tartó időtartamban pedig Magyarországon tölti jogviszonyának idejét. A magyarországi programszakasz kétszer 2 hétből áll, melynek részét képzi a külhoni programszakaszt megelőző oktatási szakasz, és a külhoni programszakaszt követő záró szakasz.

3. A pályázók köre

Pályázat benyújtására és az ösztöndíjprogramban való részvételre az jogosult, aki

a) a pályázat benyújtásának időpontjában huszadik életévét betöltötte,

b) büntetlen előéletű,

c) magyar állampolgár,

d) legalább középfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,

e) közösségszervező, hagyományőrző egyéb közösségi tevékenységekben aktívan vesz részt vagy a magyar diaszpóra számára hasznosítható szakmai felkészültséggel rendelkezik (pl. cserkész, pedagógus, magyar mint idegen nyelv tanár, néptánc oktató, médiaszakember, könyvtáros, levéltáros, hitoktató),

f) magas szintű angol nyelvtudással vagy a célország nyelvének legalább társalgási szintű ismeretével rendelkezik, és

g) megfelel a pályázati felhívásban meghatározott egyéb feltételeknek.

A pályázó, amennyiben a korábbi Kőrösi Csoma Sándor és/vagy Petőfi Sándor Programokon ösztöndíjasként egy alkalommal részt vett, úgy 5 éven belül a Programra legfeljebb egyszer nyújthat be érvényes pályázatot, azzal, hogy ugyanazon célországot ismételten nem jelölheti meg.

4. A pályázat megvalósítási paraméterei

A pályázat benyújtása: a 2017. február 15. napjától 2017. március 15. napjáig.

Interjú a pályázókkal: 2017. március 16. – 2017. április 14.

Külhoni programszakasz tervezett megvalósítási időszaka: 2017. szeptember – 2018. június (A legfeljebb 9 hónapig tartó külhoni programszakasz ezen időtartamon belül valósul meg, azzal hogy a programszakasz kezdete legkésőbb 2017. szeptember 15. napja. Az Ösztöndíjas ezen időpontig köteles megkezdeni a külhoni programszakaszt.)

Szerződés időtartama: a szerződés időtartamának kezdete a külhoni programszakasz kezdőnapjához képest kerül meghatározásra, és legfeljebb 2018. június 30. napjáig tart.

Az Ösztöndíjasok a magyarországi programszakasz idején kötelező felkészítő oktatáson vesznek részt, melyet követően a megjelölt ország magyar közösségében folytatják a pályázatban megjelölt tevékenységet. A kiutazás – és így a szerződés fennállásának – feltétele, hogy az Ösztöndíjas a szükséges beutazási/tartózkodási engedélyeket a fogadó országtól megkapja. A magyarországi programszakasz időszakában az Ösztöndíjas vállalja, hogy a szerződésében meghatározott egyéb kötelezettségeinek (jelenléti kötelezettség, felkészítő oktatás ismeretanyagának elsajátítása, beszámolási kötelezettség stb.) eleget tesz.

A Program tervezett megvalósítási területei:

– Bosznia-Hercegovina,

– Csehország,

– Horvátország,

– Lengyelország,

– Macedónia,

– Románia,

– Szerbia,

– Szlovákia,

– Szlovénia,

– Ukrajna.

5. A pályázat benyújtásának formája

A pályázat benyújtása postai úton történik. A pályázati dokumentációt egy példányban kell benyújtani a Nemzeti Regiszter honlapján (www.nemzetiregiszter.hu) található 2017. évi pályázati adatlap pontos kitöltésével, a honlapon is megjelölt mellékletek hiánytalan csatolásával az alábbi címre:

Miniszterelnökség, Nemzetpolitikai Államtitkárság, Nemzetpolitikai Koordinációs Főosztály

1014 Budapest, Szentháromság tér 6.

A benyújtás napja a pályázati dokumentáció postára adásának a napja. Csak a 2017. március 15. napjáig postára adott pályázatokat áll módunkban befogadni. Kérjük a pályázókat, hogy a borítékon jól láthatóan tüntessék fel a következő megjelölést: ”Petőfi Sándor Program 2017”

A Magyarország határain túlról postára adott pályázatok esetében kérjük a pályázókat, a postára adással egyidejűleg elektronikus úton is szíveskedjenek a pályázati dokumentációt és postára adás igazolására szolgáló dokumentumot a elektronikus levélcímre elküldeni. Felhívjuk a figyelmet, hogy az elektronikusan benyújtott pályázati dokumentáció kizárólag az eredetben postára adott, és a Miniszterelnökséghez megérkezett pályázati dokumentációval együtt érvényes.

A Miniszterelnökség lehetőséget biztosít a pályázók számára, hogy a Programmal párhuzamosan jelentkezzenek a Kőrösi Csoma Sándor Programra is. Ebben az esetben a pályázati dokumentáció ismételt benyújtására nincs szükség – elegendő a pályázati adatlap megfelelő kitöltése és megküldése.

6. Az ösztöndíj összege

Az ösztöndíj összege az alábbiak szerint alakul:

Külhoni programszakasz: 400.000,- Ft/hó.

A magyarországi programszakaszok idejére az ösztöndíjast ösztöndíj nem illeti meg.

Az ösztöndíjasok ösztöndíját a Miniszterelnökség forintban, átutalással teljesíti kizárólag forint alapú bankszámlaszámra. Készpénz, vagy egyéb fizetési mód teljesítésére nincs lehetőség.

Az ösztöndíjon felül a Miniszterelnökség semmilyen egyéb kiadást vagy költséget nem térít meg az ösztöndíjas részére.

A Program megvalósításának pénzügyi fedezete a Miniszterelnökség költségvetésében rendelkezésre áll.

7. A pályázat formai követelményei

A pályázati dokumentáció kötelezően benyújtandó dokumentumai: 

– hiánytalanul kitöltött eredeti, aláírással ellátott 2017. évi pályázati adatlap (a továbbiakban: adatlap). Az adatlapon kiemelten fontos feltüntetni a célországra vonatkozó prioritást, mely azonban a pályázat kiíróját nem köti;

– géppel írt, strukturált szakmai önéletrajz;

– motivációs levél 1 oldal terjedelemben;

– közép- vagy felsőfokú végzettséget igazoló dokumentum, vagy folyamatban lévő felsőfokú tanulmányok esetén hallgatói jogviszony igazolásának egyszerű másolata;

– amennyiben a pályázó rendelkezik vele, úgy az angol illetve a célország nyelvének ismeretét igazoló bizonyítvány és/vagy a nyelvismeret meglétének alátámasztására szolgáló egyéb dokumentum egyszerű másolata;

– a közösségi, hagyományőrző tevékenységekben (pl. cserkészet, néptánc, magyar nyelvoktatás, énekkar stb.) való jártasságra, illetve egyéb kiemelt szaktudásra vonatkozó 2 darab ajánlás és/vagy a magyar szórvány közösségi életének szervezésére és szakmai ismereteinek fejlesztésére alkalmas szakmai tevékenység igazolására szolgáló 2 darab ajánlás;

– személyi igazolvány másolata, vagy honosítási okirat egyszerű másolata;

– útlevél egyszerű másolata (kivéve, ha a célország a schengeni egyezményt aláíró állam);

– vezetői engedély egyszerű másolata (vezetői engedéllyel való rendelkezés esetén).

A pályázati dokumentáció kötelezően benyújtandó dokumentumai közül semmilyen esetben nincs lehetőség hiánypótlásra.

Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy amennyiben a pályázó nem rendelkezik útlevéllel, az annak hivatalos igényléséről szóló igazolást kötelező csatolni – kivéve, ha a célország schengeni egyezményt aláíró állam.

8. A pályázat érvényessége

8.1. A pályázat érvénytelen, illetve annak azonnali elutasítására kerül sor, ha:

– a pályázó a pályázatot nem a felhívásban közzétett célra nyújtotta be;

– a pályázó a pályázatot a felhívásban szereplő benyújtási határidőn túl nyújtotta be;

– a pályázó nem állt rendelkezésre a megadott időpontban és helyen a pályázati interjú során.

8.2. A pályázat érvényes, ha:

– az adatlapot, az adatlaphoz tartozó sablonok formátumát sem tartalmilag, sem formailag nem változtatták meg;

– az adatlap megfelelően, hiánytalanul van kitöltve;

– a kötelezően benyújtandó mellékleteket csatolta a pályázó;

– a pályázat a benyújtási határidőn belül lett benyújtva;

– a pályázó a szükséges nyilatkozati pontokat megfelelően kitöltötte.

9. A pályázatok elbírálása

9.1. Tartalmi értékelés szempontjai

A pályázó megfelel a pályázati felhívásban megjelölt célnak és feltételeknek. A motivációs levélben alátámasztja érdeklődését és feladatvállalását a szórványban élő magyar közösségeinek szellemi gyarapodása, identitásának erősítése érdekében. Előnyt jelent, ha a pályázó minél szélesebb hagyományőrző, közösségépítő vagy speciális tudással (például magyar nyelv oktatása nem magyar anyanyelvűek számára) ismeretekkel, korábbi – akár külhoni – ilyen irányú tapasztalattal, és/vagy kiemelkedő és a külhoni magyarság számára hasznosítható szakmai ismeretekkel rendelkezik.

Az érvényes pályázati dokumentációk közül a 9.2. pontban megjelölt Bizottság egyéni elbírálás alapján, egy alkalommal, interjú keretében csak az arra kiválasztott pályázókat hallgatja meg.

9.2. Döntés a pályázatokról

A pályázatokra vonatkozóan és a pályázókkal tartott interjút követően a miniszterelnök általános helyettese által, a Korm. rendelet 3. § b) pontja alapján létrehozott kiválasztási Bizottság a fogadó szervezet igényeit figyelembe véve legkésőbb 2017. április 30. napjáig a miniszterelnök általános helyettese elé terjeszti a kiválasztásra javasolt pályázók névsorát.

A Miniszterelnökség a döntésről minden pályázót az adatlapon megjelölt elektronikus levélcímen legkésőbb 2017. május 5. napjáig értesít.

10. Szerződéskötés

Az ösztöndíjasokkal a Miniszterelnökség köt szerződést. A létrejövő szerződés tartalmazza az ösztöndíjas és a Miniszterelnökség között fennálló jogviszonyra irányadó szabályokat, összhangban a jelen pályázati felhívással, a Korm. rendelettel, illetve a Programszabályzat a Petőfi Sándor Program megvalósításához című dokumentummal.

Sikeres pályázat esetén a szerződéskötés feltétele 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány benyújtása, valamint az, hogy az ösztöndíjas rendelkezzen társadalombiztosítási azonosító jellel (TAJ szám), illetve adóazonosító jellel.

11. Elérhetőség

A pályázati felhíváshoz, a benyújtandó pályázathoz kapcsolódóan érdeklődni lehet az alábbi elérhetőségeken:

• e-mail:

• tel.: +36 1 795 9177