Pályázat óvodaigazgatói állás betöltésére

Komárom Külhoni

A Komáromi Református Egyházközség pályázatot hirdet a Református Óvoda igazgatói állásának betöltésére. Jelentkezési határidő 2020. április 9.

Szlovákiai Református Keresztyén Egyház – Komáromi Egyházközség

945 01 KOMÁRNO, Jókaiho 34

az oktatásügy állami igazgatásáról és az iskolai önkormányzatokról szóló 596/2003. sz. törvény 3. §-a és 4. §-a, a közérdekben végzett munkáról szóló 552/2003. sz. Törvény 5.§-a, valamint a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház közoktatásáról szóló 1/2000. sz. törvénye alapján

pályázatot hirdet a

Materská škola Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským – Református Óvoda, Družstevná ul. 5458/19A, Komárno – Komárom

igazgatói állásának betöltésére

a 2020. július 1-től kezdődő időszakra.

 

Pályázati feltételek:
–       szakmai képzettség – megfelelő szakirányú pedagógiai végzettség a pedagógiai és szakvégzettségű alkalmazottakról szóló 317/2009. sz. törvény és a Szlovák Köztársaság Oktatásügyi Minisztériuma által kiadott 437/2009. sz. rendelet értelmében, amely meghatározza a pedagógiai és szakvégzettségű alkalmazottak egyes kategóriáira vonatkozó szakmai és személyi követelményeket
–       minimum 5 év pedagógiai gyakorlat
–       első atesztáció a 317/2009. sz. törvény alapján
–       szlovák nyelv használata a hivatalos ügyintézésben
–       oktatási törvények ismerete
–       erkölcsi feddhetetlenség
–       szervezői és kommunikációs készség
–       a funkció betöltésének személyiségi és erkölcsi feltételei a keresztyén tanítás és erkölcs alapján
–       református vallású, konfirmált egyháztagság
–       kateketikai képzettség, vagy ennek folyamatban lévő megszerzése előnyt jelent

Benyújtáshoz szükséges dokumentumok:
–       írásbeli jelentkezés a meghirdetett pályázatra
–       a végzettséget igazoló okirat és az első atesztációs vizsgáról szóló okirat hitelesített másolata
–       igazolás a pedagógiai gyakorlatról
–       erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)
–       szakmai önéletrajz – telefonszámmal és e-mail címmel
–       az óvoda irányítására, fejlesztésére vonatkozó elképzelés (max. 1 oldal)
–       a pályázó beleegyezése személyi adatainak felhasználására a személyi adatokról szóló 18/2018. sz. törvény alapján

A pályázatot kérjük 2020. április 9-ig az alábbi címre eljuttatni: Szlovákiai Református Keresztyén Egyház – Komáromi Egyházközség, 945 01 Komárno, Jókaiho 34. A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat – Óvoda” Ne nyissa fel! A dátum nem a postai bélyegzőt jelenti, hanem a pályázat beérkezésének időpontját!

A pályázók írásban lesznek értesítve a pályázat elfogadásáról, a meghallgatás helyéről és időpontjáról a meghallgatás előtt 7 nappal.

Komárom, 2020. március 11.

Ing. Farkas Gáspár gondnok s.k. és Mgr. Fazekas László püspök-lelkipásztor s.k.