Pályázat környezetvédelemre

Zenta Külhoni
 1. KÖZÉRDEK

 

Kiírásra kerül a  nyilvános pályázat  az egyesületek Zenta község közérdekű programjai/projektumai  társfinanszírozására/finanszírozására, amelyet az egyesületek   a  környezetvédelem területén valósítanak meg.

 

 1. A FELTÉTELEK, SAMELYEKNEK A PROGRAMOT/PROJEKTUMOT JAVASLÓ  EGYESÜLETNEK ELEGET KELL TENNIE

 

A nyilvános pályázaton  részt  vehet az egyesület:

 1. amely bejegyzésre került, összhangban a törvénnyel, amely az egyesületek státusát és munkáját rendezi,
 2. melynek a céljai kerülnek megvalósításra az alapszabályi rendelkezések szerint, a területen, amelyen a program megvalósításra kerül,
 3. amely legalább három  hónapja  be van jegyezve a területen  a  tevékenység ellátására,  amelyre  a  pályázat kiírásra került,  illetve legalább egy éve,  ha   000 dináron felüli összegre pályázik,
 4. aki a közvetlen felelős a program/projektum elkészítésére és kivitelezésére,
 5. amely nincs felszámolás, csődeljárás vagy a tevékenység ideiglenes ellátásának tilalma alatt,
 6. az egyesület székhelye Zenta község területén van vagy Zenta község területén van, de községközi egyesületként működik, amely  az  aktivitásait  Zenta község területén valósítja meg.

 

 1. AZ ESZKÖZÖK ÖSSZEGE, AMELYEKET AZ EGYESÜLET PROGRAMJA/PROJEKTUMA FINANSZÍROZÁSÁRA / TÁRSFINANSZÍROZSÁSÁRA TERVEZÉSRE KERÜLTEK

 

A teljes eszközök összege az egyesületek programjai/projektumai finanszírozására/társfinanszírozására a mezőgazdaság- és  vidékfejlesztést területen Zenta község 2022-es évi költségvetéséről szóló rendelettel (Zenta Község Hivatalos Lapja,  31/2021. sz.)  kerültek előirányozásra, éspedig az 0401-es program keretében  A KÖRNYEZETVÉDELEM néven,   a  0001-Es aktivitás  alatt  A környezetvédelem igazgatása néven, a  funkcionális osztályozás 540-es kódja alatt,  A növényi és állatvilág és a táj védelme  néven         a 130/0-s pozíciószámon, mint  481000 számú  közgazdasági osztályozás, leírva, mint A KORMÁNYON  KÍVÜLI SZERVEZETEK  DOTÁLÁSA,  350.000,00 dináros összegben.

 

 

Egy nyilvános pályázat keretében   lehetséges  benyújtatni a  pályázatot  10.000,00-től   100.000,00 dináros értékben programonként  és  a pályázati résztvevőiként.

 

 1. A PROGRAM/PROJEKTUM TARTAMA

 

Az eszközök, amelyek odaítélésre kerülnek a programokra  legtovább a folyó  év  december  31-éig tartanak.

 

 1. KRITÉRIUMOK A  PROGRAM/PROJEKTUM  KIVÁLASZTÁSÁRA

 

A Zenta község költségvetési eszközeiből finanszírozásra kerülő programok/projektumok kiválasztása az alábbi kritériumok alkalmazásával történik:

 1. programreferenciák: a program megvalósításának területe, a program tartama, a program használóinak  száma,  a  program fejlesztésének lehetősége és annak  fenntarthatósága (1-20 pont),
 2. az elérendő célok: a közérdek kielégítésének terjedelme, a terület állapotának előmozdítási foka, amelyen a program lefolytatásra kerül (1-15 pont),
 3. a program társfinanszírozása más forrásokból: saját források, a Szerb Köztársaság, az autonóm tartomány vagy a helyi önkormányzati egység költségvetése, az Európai Unió alapja, ajándékok, adományok, hagyományok, hitelek és egyéb, a program finanszírozása hiányzó részeinek esetében (1-15 pont),
 4. az eszközök használatának törvényessége és hatékonysága és az előző programok fenntarthatósága: ha korábban használták a költségvetési eszközöket, eleget tettek-e a szerződött kötelezettségüknek (1-20 pont),
 5. az eddigi tapasztalat és eredmények: az egyesület a megalapítása óta pályázott-e vagy valósított-e meg programokat vagy projektumokat, amelyek más forrásokból kerültek finanszírozásra (1-15 pont).
 6. a program költségszerkezetének összehangoltsága a programaktivitásokkal (1-15 pont).

 

 1. A KÖTELEZŐ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ, AMELYET MEG KELL KÜLDENI

 

A pályázati résztvevő köteles  megküldeni az alábbi dokumentációt:

 1. a szabályosan kitöltött jelentkezési űrlapot, amely  tartalmazza:
 • az adatokat a  jelentkezés benyújtójáról,
 • adatokat a programról vagy projektumról,
 • a program/projektum finanszírozási tervét,
 • a program/projektum elbeszélő költségvetését,
 • a jelentkezés benyújtója képviselőjének a nyilatkozatát, amelyek a  jelentkezési űrlapban kerülnek megjelölésre  és
 1. ha nincs közzétéve  a Gazdasági Alanyok Ügynökségének honlapján, a  pályázati résztvevő alapszabályát.

 

A jelentkezés űrlapja közzétételre kerül a  jelen nyilvános pályázat mellett.

 

 1. A PÁLYÁZATRA VALÓ JELENTKEZÉS MÓDJA

 

A kinyomtatott és (aláírással  és bélyegzővel) hitelesített jelentkezési űrlapot  a  kísérő kötelező pályázati dokumentációval  és  a   kívánt   kísérő dokumentációval  meg  kell  küldeni zárt  borítékban  a megjelöléssel „nyilvános pályázat a környezetvédelem területen  – nem felbontandó” és a program/projektum  benyújtójának  kiemelt nevével,  postával  vagy át  kell adni Zenta község Községi Közigazgatási Hivatala iktatójának a  feltüntetett  címen.

 

A jelentkezést Zenta község Községi Közigazgatási Hivatalának  postával   a  következő címre kell küldeni: 24400 Zenta, Fő tér 1. 

 

A pályázati dokumentáció letölthető Zenta község hivatalos honlapjáról (www.zenta-senta.co.rs.).

 

Kiegészítő információért az érdekeltek jelentkezhetnek   telefonon  a  024/655-428-as számra vagy elektronikus posta által  a  címre.

 

 1. A NYILVÁNOS PÁLYÁZATRA A  JELENTKEZÉSEK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE 

 

A jelen nyilvános pályázatra a jelentkezések benyújtásának határideje  a  nyilvános pályázat közzétételétől számított 15 nap.