PÁLYÁZAT EGYHÁZAKNAK ÉS KÖZÖSSÉGEIKNEK

Külhoni

PÁLYÁZATOT

A 2022. ÉVBEN A KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZÖKNEK A ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN MÛKÖDÕ EGYHÁZAK ÉS VALLÁSI KÖZÖSSÉGEK RÉSZÉRE VALÓ ODAÍTÉLÉSÉRE

 

I.

 

Kiírjuk a pályázatot a 2022. évre a költségvetési eszközöknek a Zenta község területén működő egyházak és vallási közösségek részére való odaítélésére.

 

E pályázat alapján 1.440.000,00 dinár kerül felosztásra, amely pénzeszközöket  Zenta  község  2022. évi költségvetéséről szóló rendelettel (Zenta Község Hivatalos Lapja, 31/2021. sz.) terveztünk az 1201-es  számú program keretében A KULTÚRA ÉS A TAJÉKOZTATÁS FEJELSZTÉSE néven,  a 003-as számú aktivitás alatt, A  kulturális-történelmi hagyaték megőrzése  és  bemutatása  rendszerének előmozdítása néven, mint  a 840-es funkcionális osztályozás kódja alatt, Vallási  és  egyéb szolgáltatások néven, a 166/0-s pozíciószám alatt, mint 481000-es közgazdasági osztályozás alatt, mint A KÖRMÁYNON KÍVÜLI  SZERVEZETEK DOTÁLÁSA 1.120.000,00 dinár összegben építészeti tevékenységre, illetve ezen pályázat III. fejezete szerinti tevékenységre lett szánva, és 320.000,00 dináros összegben és ezen pályázat IV. fejezete szerinti egyéb rendeltetésre.

 

II.

 

A költségvetési eszközök felosztására vonatkozó jelen pályázaton való részvételre azok az egyházak és vallási közösségek jogosultak, amelyeket az egyházakról és vallási közösségekről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 36/2006. szám) hagyományosként határozott meg, és amelyek Zenta község területén működnek.

 

A költségvetési eszközöknek az egyházak és vallási közösségek részére való felosztásáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 14/2011. szám) 2. szakaszának 2. bekezdése alapján a Zenta község területén működő hagyományos egyházak:

 1. a Szerb Pravoszláv Egyház – Szent Mihály arkangyal templom, Zenta,
 2. a Római Katolikus Egyház – Kis Szent Teréz Plébánia, Zenta, Szent István Király Plébánia, Zenta, Jézus Szent Szíve Plébánia, Zenta, Páduai Szent Antal Plébánia, Zenta, Szent Ferenc Plébánia, Zenta, Szent József, a Munkás Plébánia, Felsőhegy, Szent Anna Plébánia, Bogaras, Szűz Mária, Rózsafüzér Királynője Plébánia, Kevi és Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya Plébánia, Tornyos.
 3. Református Keresztyén Egyház, Zenta.

 

A nyilvántartott, de az e fejezet 2. bekezdése szerint nem említett hagyományos egyházak és vallási közösségek nem lehetnek e pályázat résztvevői. Részükre az eszközöket a benyújtott kérelmek alapján osztják fel, amelyekről a község polgármestere pályázat nélkül dönt.

 

III.

 

Az eszközöket az e döntés II. fejezetében foglalt meghatalmazott alanyok a törvénnyel és más jogszabályokkal összhangban végzettekre osztjuk fel, főképpen pedig a következőkre:

– a templomi létesítményeken folytatott beruházási munkálatokra,

–  a felújításra legalább 10 éve váró meglevő templomi létesítmények felújítására, főként pedig a műemlékké nyilvánított templomi létesítményekre,

– a parókiaépületek és vallási létesítmények-emlékművek felújítására,

– az egyházi temetők területének rendezésére és felújítására,

– a temetők kápolnáinak építésére és felújítására,

– a tönkrement tornyok és haranglábak felújítására és újak építésére,

– az ikonok, kegytárgyak és szakrális kellékek felújítására,

– a templomi létesítmények új homlokzatának kialakítására és meszelésére,

– a beázó tetők felújítására,

– a templomfalak nedvesedésének szanálására,

– a templomok körüli tönkrement kerítések felújítására,

 

IV.

 

Az eszközöket az e döntés II. fejezetében foglalt meghatalmazott alanyok a törvénnyel és más jogszabályokkal összhangban végzettekre osztjuk fel, valamint a következőkre:

– az egyházak és vallási közösségek vagyon-visszaszármaztatási eljárásában keletkezett szakmai szolgáltatások költségeire,

– a templom nevéhez fűződő hagyományos évfordulók megünneplésének megszervezésére,

– egyházi rendezvények megszervezésére,

– templomi kórusok működésének ápolására és fejlesztésére,

– az egyházhoz fűződő tudományos kutatásokra,

– a vallással és az egyházzal kapcsolatos szakmai, tudományos összejövetelek, panelviták szervezésére.

 

V.

 

Az eszközök odaítélésére a költségvetési eszközöknek az egyházak és vallási közösségek részére való felosztásáról szóló rendelettel megállapított mércék alapján az eszközök felosztásáról szóló tervvel összhangban kerül sor.

 

VI.

 

Az eszközöknek a jelen pályázaton való részvételre jogosult résztvevői közötti felosztása alkalmával a több egyházi létesítménnyel vagy nagyobb hívői lélekszámmal rendelkező egyháznak van elsőbbsége.

 

VII.

 

Az építkezési tevékenységre szolgáló pénzeszközök odaítélésében való részvétel összegének meghatározása alkalmával, minden egyes jelentkezés esetében a következő kritériumokból kell kiindulni:

 1. kultúrkincs-e а védelem alatt álló az egyházi létesítmény,
 2. milyen állapotban van a létesítmény – sürgősek-e a beruházási tevékenységek, és a romos állapot veszélyezteti-e a hívők biztonságát,
 3. más adományforrásból gyűjtöttek-e össze eszközöket, és csupán az eszközök egy része szükséges a létesítmény felújításához feltétlenül szükséges pénzügyi konstrukció teljességéhez,
 4. hogy a templom hosszabb időszakban nem kapott eszközöket a községi költségvetésből, és az elmúlt 10 év alatt mekkora eszközösszeget kapott,
 5. az illetékes szervek részéről a beruházás szükségességének megindokolásából (a Műemlékvédelmi Intézet vagy a Községi Közigazgatási Hivatal városrendezésben illetékes szervezeti egységének véleménye),
 6. a beruházási intézkedések sürgősségének jellegéből valamennyi konkrét esetben, ami közvetlen betekintéssel – az illetékes községi szervek és egyéb szakintézmények munkatársainak és szakembereinek terepre való kiszállásával valósul meg.

 

VIII.

 

A jótékonysági és tudományos tevékenységre, valamint az egyházak és vallási közösségek vagyon-visszaszármaztatási eljárásában való pénztámogatásra szolgáló pénzeszközök odaítélésében való részvétel összegének meghatározása alkalmával, minden egyes jelentkezés esetében a következő kritériumokból kell kiindulni:

 1. az egyházi rendezvény jellegéből és jelentőségéből,
 2. a szakmai és tudományos összejövetelek, jótékonysági-humanitárius tevékenység jellegéből, és a szakmai és tudományos összejövetelek jelentőségéből, illetve az e tevékenységhez fűződő projektum jelentőségéből.
 3. a visszaszármaztatás tárgyát képező vagyon megállapított értékének mértékéből.

 

 

IX.

 

A költségvetési eszközöknek az egyházak és vallási közösségek részére való felosztásáról szóló rendelet 2. szakaszának 2. bekezdése értelmében a Zenta község területén működő hagyományos egyházak írásbeli jelentkezéseket adhatnak be e pályázatra a Községi Közigazgatási Hivatalnak a Városháza, Zenta, Fő tér 1. sz. alatti épületében levő hirdetőtábláján való közzétételtől számított 15 napon belül. A pályázati jelentkezést egységes űrlapon kell benyújtani, amely a pályázati dokumentáció alkotórészét képezi.

 

A pályázatot közzé kell tenni Zenta község hivatalos honlapján, a (www.zenta-senta.co.rs), és a tájékoztatást  a pályázat  kiírására a tömegtájékoztatási eszközökben a Zenta községben hivatalos használatban levő nyelveken.

 

 

X.

 

Az eszközöknek a felhasználók számára való odaítéléséről a jelentkezések pályázatra való benyújtási határidejének leteltétől számított 8 napon belül a község polgármestere határozatban dönt.

 

Az e fejezet 1. bekezdésben foglalt határozat végleges, és ellene jogorvoslat nem vehető igénybe.

 

Az e  fejezet  1.  bekezdése alapján Zenta  község  és  az eszközök használói szerződést kötnek.

 

XI.

 

A Zentai Községi Közigazgatási Hivatal költségvetési és pénzügyi osztálya az odaítélt eszközöket a felhasználóknak a Kincstári Igazgatóságnál nyitott számlájára utalja át, az eszközöknek a Zenta község költségvetésébe való beáramlása ütemével összhangban, a község polgármesterének átutalási meghagyása alapján.

 

XII.

 

A felhasználó köteles az eszközöket kizárólag arra a rendeltetésre felhasználni, amelyre azokat odaítélték, a fel nem használt eszközöket pedig vissza kell származtatnia a községi költségvetés javára.

 

Az eszközfelhasználó köteles a meghívóiban, brosúráiban és egyéb nyomtatott anyagában vagy más megfelelő módon közzétenni, hogy a finanszírozásban Zenta község részt vett.

 

Az eszközfelhasználó köteles a naptári év végén 2022. december 31-éig a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal költségvetési és pénzügyi teendőkben hatáskörrel bíró szervezeti egységnek jelentést tenni az eszközök rendeltetésszerű felhasználásáról, és mellékelni a megfelelő dokumentációt.

 

Azon gyanú esetén, hogy az odaítélt eszközöket nem használták fel rendeltetésszerűen, a község polgármestere eljárást indít a törvényes és rendeltetésszerű eszközfelhasználás ellenőrzése céljából.

 

Ha megállapítást nyer, hogy az odaítélt eszközöket nem rendeltetésszerűen használták fel, ezen egyházi községek jelentkezését az eszközök odaítélésére meghirdetett pályázaton való részvételük alkalmával az elkövetkező egyéves időszakban nem veszik figyelembe.

 

 

XIII.

 

A pályázati dokumentáció minden munkanapon 7.00 és 15.00 óra között, a Zentai Községi Képviselő-testület Zenta, Fő tér 1. sz. alatti épületében, a 31. sz. irodában vehető át.

 

A jelentkezéseket és az említett dokumentációt zárt borítékban személyesen vagy postai úton a következő címre kell eljuttatni: Zentai Községi Közigazgatási Hivatal, Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály, 24400 Zenta, Fő tér 1. sz., ügyfélszolgálati iroda.

A borítékon kötelezően fel kell tüntetni: A KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EGYHÁZAK ÉS VALLÁSI KÖZÖSSÉGEK RÉSZÉRE VALÓ ODAÍTÉLÉSÉRE VONATKOZÓ PÁLYÁZATRA – NEM FELBONTANDÓ!

 

A jelen pályázaton való részvételre nem jogosultak jelentkezéseit, a nem időben megküldött, hiányos dokumentációval ellátott, illetve nem megfelelő űrlapon vagy e pályázattal ellentétes rendeltetésre benyújtott, valamint az aláíratlan jelentkezéseket nem vesszük figyelembe.

 

A pályázati dokumentációt nem küldjük vissza.

 

Közelebbi információk a Zentai Községi Képviselő-testület (24400 Zenta, Fő tér 1.) 30. sz. irodájában, illetve a (024) 655-427-es telefonon kapható.