Pályázat a diaszpóra szervezetek részére

Hazai
Pályázati felhívás a diaszpóra szervezetek részére 2019

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
a diaszpórában élő magyarság szervezetei és a diaszpórában található, magyar nyelvű oktatást végző szervezetek számára

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény, valamint a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alap 2019. évi “Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzat terhére az alábbiak szerint:

1. A pályázat célja
Magyarország határain kívül, a világon szétszórtságban élő magyar közösségek boldogulásának, valamint az anyaországgal való sokoldalú kapcsolatok ápolásának és fejlesztésének előmozdítása. A magyar nemzeti azonosságtudat megerősítése, az anyanyelv elsajátítása, fejlesztésére és ápolása, valamint a magyar kultúra megőrzése és továbbadása. A felhívás a világ magyarságának összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét szellemi és/vagy tárgyi eredményt felmutatni tudó tevékenységek megvalósítására szeretne ösztönözni, az e célokat tükröző igényes, minőségi pályázatok támogatásával.

2. A pályázati felhívások tárgya
2.1 A magyar közösség céljait szolgáló kulturális, családi, egyházi, cserkész, ifjúsági és sport programok támogatása.
Különös tekintettel:
– a magyar történelmi és kulturális örökség ápolása, kulturális, hagyományőrző és ifjúsági programok, gyermekfoglalkozások, nyári táborok támogatása,
– egyházi és cserkész programok támogatása (kulturális, hitéleti és szociális tevékenységek),
– amatőr és hivatásos színházi produkciók támogatása,
– értékes magyarországi művészeti produkciók befogadásának támogatása, valamint képzőművészeti tevékenységek és kiállítások finanszírozása,
– sport rendezvények támogatása,
– közösségek közötti szakmai kapcsolatok kialakítása és erősítése.

2.2 Az anyanyelvi oktatásra irányuló tevékenységek és hozzá kapcsolódó működési támogatások (hétvégi magyar iskolák, vasárnapi iskolák)
Különös tekintettel:
– oktatási célból terem, helyiség (iroda, raktárhelyiség) bérléséhez való hozzájárulás,
– általános működési költségek (személyi, tárgyi vagy dologi),
– taneszközök (technikai és tárgyi eszközök) beszerzésének támogatása,
– szakmódszertani segédanyagok és tankönyvek beszerzésének, kiadásának és fejlesztésének támogatása,
– oktatók béréhez való hozzájárulás,
– oktatók utaztatásához való hozzájárulás
– pedagógusok és oktatási szakemberek számára továbbképzések szervezése, azon való részvétel támogatása,
– magyar érettségire és/vagy nyelvvizsgára való felkészítés támogatása
– programok szervezéséhez való hozzájárulás,
– hétvégi magyar iskolák egymás közötti, vagy valamely Kárpát-medencei magyar iskolával kialakuló testvérkapcsolatának támogatása
– tanulmányi utak szervezése, tanulmányi versenyeken való részvétel támogatása. 

2.3 A magyar közösség céljait szolgáló írott és elektronikus média, könyvkiadás támogatása
Különös tekintettel:
– magyar nyelvű írott és elektronikus sajtó,
– szakmai kiadványok,
– könyvkiadás támogatása.

2.4 Szervezetek, intézmények működése, valamint a magyar közösség céljait szolgáló fejlesztések és ingatlan-beruházások támogatása
Különös tekintettel:
– az 5. pontban megjelölt pályázói kör részére működési kiadások támogatása (személyi kifizetések és azok járulékai, kis értékű eszközbeszerzés, szolgáltatások, utazási költségek, ingatlan-fenntartási költségek)
– a magyar közösség törekvéseit szolgáló ingatlan-beruházások kiegészítő támogatása
– infrastrukturális fejlesztések, eszközbeszerzések.
Egy pályázó pályázati tárgyanként 1 pályázatot, összesen legfeljebb 2 pályázatot nyújthat be.

3. Támogatható kiadások
A 2.1.-2.3. pont szerinti pályázati tárgy esetében a programok lebonyolításának költségei (programokhoz kapcsolódó anyag- és tárgyi eszköz beszerzés, szolgáltatások, a programokhoz kapcsolódó személyi kifizetések és azok járulékai; a taneszközök finanszírozásának támogatása (módszertani segédanyagok és tankönyvek beszerzése, szállítása, fejlesztése és kiadása), oktatói munka támogatása (bérekhez való hozzájárulás, utazás, továbbképzéseken való részvétel, azok szervezése, lebonyolítása). 
A 2.4. pont szerinti pályázati tárgy esetében:
– működési kiadások támogatása,
– eszközbeszerzés,
– ingatlan-fenntartási költségek
– ingatlan-fejlesztési, beruházási kiadások támogatása

4. Nem támogatható kiadások
– egyéb személyi juttatások (prémium, végkielégítés),
– ingatlan- és gépjárművásárlás,
– jövedéki termékek (alkohol, dohányáru stb.),
– késedelmi kamat, bírság,
– adótartozások, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozások (a továbbiakban együtt: köztartozások).

5. Pályázók köre
A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény (a továbbiakban: BGA törvény) 1. §-ában foglaltak figyelembevételével pályázatot nyújthat be a világ bármely részén (kivéve szlovákiai, romániai, szerbiai, horvátországi, szlovéniai, magyarországi és – ide nem értve a kijevi és lembergi székhelyű szervezeteket – ukrajnai székhelyű) a magyar kultúra, az anyanyelv megőrzését célul kitűző
– bejegyzett civil szervezet, melynek alapszabályában felsorolt tevékenységei összhangban vannak jelen felhívás céljával, ideértve az intézmény működtetését, fenntartását is,
– egyházi jogi személy
– (a továbbiakban: pályázó).

6. Nem részesülhetnek támogatásban
6.1 politikai pártok vagy közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezetek,
6.2 vállalkozások,
6.3 azok a pályázók, amelyek az adott pályázat megjelentetését megelőzően a Bethlen Gábor Alap (a továbbiakban: Alap) vagy a határon túli magyarok támogatását szolgáló bármely fejezeti kezelésű előirányzat terhére kiírt pályázati eljárások során valótlan vagy megtévesztő adatot szolgáltattak, valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított tartalmú okiratot használtak fel, illetve az elnyert pályázat alapján létrejött támogatási jogviszony szerinti valamely kötelezettséget – nekik felróható okból – maradéktalanul nem teljesítették (ide értve a beszámolási kötelezettség mulasztását, fizetési kötelezettség nem teljesítését is), 
6.4 azok a pályázók, amelyek a részükre nyújtott támogatást nem a támogatási célnak megfelelően használták fel, és az ebből vagy más kötelezettségszegésből eredő visszafizetési kötelezettségüknek nem tettek eleget, vagy amelyek a támogatás felhasználásával kapcsolatosan előírt beszámolási kötelezettségük teljesítése során valótlan tartalmú nyilatkozatot tettek, vagy valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított okiratot használtak fel,
6.5 azok a pályázók, amelyek végelszámolás, vagy csődeljárás alatt állnak, és amelyek ellen felszámolási vagy egyéb megszüntető eljárás van folyamatban,
6.6 azok a pályázók, amelyek vezető tisztségviselője olyan szervezetnél töltött be – a pályázat benyújtását megelőző 2 éven belül – vezető tisztséget, amely szervezettel szemben a 6.3 – 6.5. pontban meghatározott kizáró ok valamelyike fennáll,
6.7 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48/B. §-ában meghatározott személyek és szervezetek.

7. Igényelhető támogatás
7.1 Az igényelhető támogatás mértéke: 500 000 Ft-2 500 000 Ft közötti összeg
7.2 A teljes támogatási keretösszeg 500 000 000 Ft, melyről a beérkezett pályázatok mennyisége és minősége alapján, a Kollégium javaslatát figyelembe véve az Alap Bizottsága dönt.
7.3 A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
7.4 A támogatás rendelkezésre bocsátása: egy összegű, támogatási előlegként történő folyósítás, vagy a támogatás felhasználását igazoló beszámoló elfogadását követően történő utólagos finanszírozás. 
7.5 Az Alapkezelő fenntartja magának a jogot, hogy azon pályázók esetében, akik elszámolási és hiánypótlási kötelezettségüknek késedelmesen tesznek eleget, támogatási előleget nem biztosít, hanem a támogatás utalására a projekt/program megvalósulását követően benyújtott és elfogadott elszámolás alapján kerül sor.
7.6 Maximális támogatási intenzitás mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
7.7 A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész bemutatását.
7.8 Amennyiben a nyertes, támogatásban részesülő pályázót (a továbbiakban: Támogatott) a projekt/program megvalósítása során közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége terheli, a szükséges közbeszerzési eljárásokat lefolytatja. A közbeszerzési eljárás szabályos lefolytatásáért a Támogatott felel.

8. A pályázat megvalósítási paraméterei
8.1 Megvalósítási időszak: 2019. január 1.-2019. december 31.
8.2 A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2018. november 20.
8.3 Benyújtási határidő: 2019. január 18. 14.00 óra (közép-európai idő szerint).
8.4 Elszámolási határidő: a támogatottnak a program/projekt megvalósítását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2020. január 30-ig szükséges a szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtania a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer (NIR) segítségével.

9. A pályázat benyújtásának formája
A pályázat benyújtása elektronikus formában történik a NIR segítségével. Elérhető: nir.bgazrt.hu oldalon vagy az Alapkezelő honlapjáról (http://bgazrt.hu)
A pályázati csomag elemei
– pályázati felhívás
– pályázati (elektronikus) adatlap és mellékletei
– 2019. évi Pályázati és elszámolási útmutató
– Általános Szerződési Feltételek
http://bgazrt.hu/tamogatasok/hataron_tuli_tamogatasok_2019/diaszpora_palyazatok_2019/palyazati_felhivas_a_diaszpora_szervezetek_reszere_2019/