Önkormányzati fejlesztések

Hazai
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása

Pályázati Kiírás, 2019. 
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével pályázatot hirdet a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra, összhangban 
– az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), 
– a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, 
– a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.), 
– az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), 
rendelkezéseivel. 

1. A pályázat célja 
A támogatás célja a települési önkormányzatok (a továbbiakban: önkormányzat) által fenntartott bölcsődébe és óvodába járó gyermekek minél magasabb színvonalon történő ellátása, az egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása, valamint a közös önkormányzati hivatal székhelyének fejlesztése, felújítása az igazgatási tevékenység biztosítása érdekében. 
Célja továbbá a rendszeres testmozgás elősegítéséhez szükséges feltételek megteremtése, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő, belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztések megvalósulása. 
Pályázati alcélok: 
a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása, (továbbiakban: intézményfejlesztés) 
aa) Meglévő, bölcsődei ellátást nyújtó intézmény épületének vagy helyiségének – kapacitásbővítéssel nem járó – infrastrukturális fejlesztése, felújítása 
ab) 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény infrastrukturális fejlesztése, felújítása, belső átalakítása (a továbbiakban: óvodafejlesztés) 
ac) Egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat, fogorvosi alapellátás) épület vagy helyiség infrastrukturális fejlesztése, felújítása (a továbbiakban: egészségügyi fejlesztés) 
ad) Közös önkormányzati hivatal székhelyének infrastrukturális fejlesztése, felújítása (a továbbiakban: hivatalfejlesztés) 
b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, sportlétesítmény felújítása, vagy új létrehozása (továbbiakban: sportfejlesztés) 
c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 
Egy önkormányzat az a)-c) pontok szerinti célok közül csak egyre nyújthat be pályázatot. Az a) (intézményfejlesztés) pont szerinti pályázat esetében legfeljebb egy intézmény fejlesztése támogatható. Kizárólag az aa) és ab) alpontok szerinti alcél esetében igényelhető egy intézményen belül több feladatellátási helyen megvalósuló fejlesztésre támogatás. 
Az ab) alpont (óvodafejlesztés) szerinti pályázatnál a 70%-os kihasználtságot a fejlesztéssel érintett feladatellátási helyek vonatkozásában külön-külön kell teljesíteni az intézmény hatályos alapító okiratában meghatározott létszám és a nevelési év statisztikai gyermeklétszáma alapján. 
Az ac) alpont (egészségügyi fejlesztés) esetén háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat vagy fogorvosi alapellátás helyszíneként (egy feladatellátási helyen) funkcionáló épület vagy az épületben a szolgáltatással/szolgáltatásokkal érintett helyiség(ek) infrastrukturális fejlesztésére igényelhető támogatás. 
b) (sportfejlesztés) pont esetén legfeljebb egy (a sportról szóló 2004. évi I. törvény 77. § s) pontjában meghatározott) sportlétesítmény fejlesztésére igényelhető támogatás. 
Közös feladatellátás esetén az ad) (hivatalfejlesztés) alpont szerint kizárólag a székhely településen működő hivatal fejlesztésére igényelhető támogatás. 
Indokolt esetben, ha a fejlesztéssel érintett épületben vagy létesítményben több, a pályázati kiírás szerint támogatható feladatellátás is történik és a megvalósítandó fejlesztési cél nem bontható meg (pl. tetőcsere, közös kazán) a támogatás a teljes műszaki tartalomra igényelhető. 
Amennyiben a fejlesztéssel érintett épületben vagy létesítményben a pályázati kiírás szerint nem támogatható feladatellátás is történik, abban az esetben a támogatható célnak megfelelően arányosítva, az alapterület arányát figyelembe véve igényelhető a támogatás

2. Pályázók köre 
Az a) (intézményfejlesztés) pont szerinti alcél esetében pályázó lehet az az önkormányzat, illetve társulás esetén a társulás székhelye szerinti önkormányzat, amely az általa fenntartott intézmény vagy egészségügyi alapellátást biztosító, beruházással érintett épület100%-os tulajdonosa. 
b) (sportfejlesztés) pont szerinti alcél esetében pályázó lehet az az önkormányzat, amelynek 100%-os tulajdonában van a beruházással érintett sportlétesítmény vagy új építés esetén az építési telek. 
c) pont szerinti alcél esetében az önkormányzat – Budapest Főváros Önkormányzata kivételével – a közigazgatási területén és tulajdonában lévő út, híd és járda felújítására, karbantartására igényelhet támogatást. 
A továbbiakban Pályázó a fenti alcéloknál megjelölt, pályázatot benyújtó önkormányzat, az a) (intézményfejlesztés) pont esetén a társulás is. 

3. A támogatás formája 
A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető.

6. Pályázatok benyújtása 
A pályázati adatlap benyújtása elektronikus úton az ebr42 önkormányzati információs rendszeren (a továbbiakban: ebr42 rendszer) keresztül, az erre a célra kialakított pályázati felületen történik. 
Az elektronikusan benyújtandó dokumentumok feltöltése szintén az ebr42 rendszeren keresztül történik. 
A pályázati adatlapot és a további benyújtandó dokumentumokat papír alapon a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) Pályázó szerint illetékes területi szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) történő postai úton való megküldésével, vagy az Igazgatóságon személyesen történő leadással lehet benyújtani egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban. 
A benyújtási határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha az önkormányzat az alább megjelölt határnapon 16:00-ig elektronikusan rögzítette a pályázati adatlapot, benyújtandó dokumentumokat az ebr42 rendszerbe feltöltötte, a pályázatot lezárta, valamint a pályázati adatlapot és a papír alapon benyújtandó további dokumentumokat postára adta, vagy az Igazgatóságon személyesen leadta. A kizárólag papír alapon benyújtott támogatási igény érvénytelen. 
A pályázati adatlap lezárásának és benyújtásának határideje 
– elektronikus feltöltés lezárása: 2019. május 31. 16:00 óra 
– papír alapon történő benyújtás: 2019. június 3. 

E határidők elmulasztása jogvesztő.

A pályázók a pályázati kiírással és a támogatás felhasználásával kapcsolatos szakmai kérdéseikkel a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztályához (illetékes munkatársak: Szabó Barbara ; valamint Takács Vera ) fordulhatnak.
http://www.kormany.hu/hu/dok?type=206#!DocumentBrowse
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomag