Oktatással a jövőért

Hazai

United Way Magyarország

“Oktatással a jövőért”

Pályázati felhívás
A United Way Magyarországról
A United Way Magyarország egy olyan világot álmodott meg, amelyben a színvonalas oktatáshoz való hozzáférés, a pénzügyi stabilitás és az egészséges életkörülmények egyaránt biztosítottak ahhoz, hogy az egyének és a családok megvalósíthassák életcéljaikat, a gyerekek és a fiatalok kibontakoztathassák a bennük rejlő tehetséget.
Annak érdekében, hogy ez a jövőkép a magyar társadalom bármely tagja számára elérhető legyen, szervezetünk felkutatja a társadalom égető oktatási, pénzügyi és egészségügyi problémáit és arra törekszik, hogy széles társadalmi összefogással, a civil, az állami és az üzleti szféra erőforrásainak mozgósításával mély és tartós pozitív változásokat segítsen elő Magyarországon.

A pályázat célja: potenciális stratégiai együttműködések kialakítása céljából olyan ígéretes programok, kezdeményezések támogatása, amelyek segítik a gyermekek és a fiatalok sikeres felnőtté válását, továbbá elősegítik az őket támogató pedagógusok, szakemberek fejlődését, hogy hivatásukban minél inkább kibontakozhassanak és vezetői, közösségi vezetői szerepükben megerősödjenek. Új, ezidáig meg nem valósult kezdeményezéseket nem áll módunkban támogatni.

Milyen konkrét területeket támogatunk?
A United Way Magyarország ezen pályázata azt a célt szolgálja, hogy segítséget és támogatást nyújthasson olyan szerveződések, közösségek, civil szervezetek számára, amelyek valódi társadalmi szükségletekre adnak választ és pozitív változásokat idéznek elő az alábbi területek valamelyikén:

1. Értő olvasás (5-10 éves korú óvodás és általános iskolás gyerekek)
Az értő olvasás a tanulás és a felnőtt életben való boldogulás alapja. Aki nem képes értő olvasásra, az nehezen igazodik el a világban, nem képes értelmezésre, kritikai észrevételekre, ezáltal kiszolgáltatottá válik és csökkennek a munkavállalási esélyei. A legutóbbi PISA felmérések alapján minden ötödik magyar kisgyermek funkcionális analfabéta, azaz nem érti, amit olvas, melynek következményei lehetnek többek között a korai iskolaelhagyás, lemorzsolódás. A probléma enyhítésére a United Way Magyarország 2014-től kezdődően rendszeresen támogatott könyvadományokkal általános iskolákat és civil szervezeteket, 2018 óta pedig a kaposvári Vadvirág Alapítvánnyal együttműködve egy olyan módszertani képzéssorozatot folytat, melynek során eddig országszerte 78 pedagógus sajátíthatott el egy olyan gyermekcentrikus élménypedagógiai módszertant, amely segíti az olvasási nehézségek korai felismerését és a készségek élményszerű, játékos fejlesztését. A programról és az eddigi eredményekről bővebben itt olvashat: http://www.unitedway.hu/tevekenysegunk/oktatas/erto-olvasas/.
Jelen pályázati kiírással olyan további, már működő programokat és kezdeményezéseket várunk támogatásra, amelyek kiegészítik eddigi értő olvasással kapcsolatos törekvéseinket és elősegítik a fenti korosztály olvasáskészségének fejlődését, olvasási szokásainak, olvasáshoz való hozzáállássának pozitív változását, társadalmi összefogásra ösztönzik a helyi közösségeket az értő olvasás megfelelő időben való kialakulásának érdekében. A pályázat elbírálásának során előnyt élveznek azok a programok, amelyek gyakorlatorientált, mérhető megoldásokat kínálnak és önkéntesek bevonását is lehetővé teszik.

2. 21. századi készségek és kompetenciák fejlesztése középiskolás korban (14-20 éves, középiskolás korú fiatalok)
Az úgynevezett puha és a STEM (természettudományos és mérnöki) területekhez kapcsolódó készségek igencsak fontos szerepet játszanak a 21. századi társadalom kihívásainak megoldásában, mint pl. klímaváltozás, egészségügy és élelmezésbiztonság. Ezért a United Way Magyarország egyik stratégiai célja a 14-20 év közötti fiatalok (egyének és csoportok) 21. századi készségeinek és kompetenciáinak fejlesztése. Különös tekintettel olyan általános munkavállalói és vállalkozói készségekre és képességekre mint például a kreativitás, kommunikáció, kritikus gondolkodás, együttműködés, valamint a STEM területekhez kapcsolódó képességek, úgy mint a probléma-megoldás, érveléstechnika, komplex adatok elemzése és azok kommunikációja különböző érintettek számára, ezzel is támogatva a fiatalok munkaerőpiacon való sikeres elhelyezkedését és versenyképes munkaerővé válását. Jelen pályázat keretében olyan potenciális partnerek programjait keressük támogatásra, amelyek iskolai oktatási rendszeren belül, vagy nonformális oktatási keretek között, akár tanítási szünetben valósítják meg ezen 21. századi kompetenciák, készségek fejlesztését. A pályázat elbírálásakor előnyt élveznek azok a programok, amelyek gyakorlatorientált, mérhető megoldásokat kínálnak és önkéntesek bevonását is lehetővé teszik.

3. Pályaorientáció és karriertervezés (14-20 éves fiatalok)
A 14-20 éves korosztály sikeres pályaválasztásának további elősegítése céljából olyan programok pályázatait várjuk, amelyek elősegítik e korosztály pályaválasztással kapcsolatos ismereteinek bővítését, illetve önismeretük és önértékelésük, önmenedzselési képességeik javítását, fejlesztését. Célunk, hogy hozzájáruljunk ezen korosztály sikeres felnőtté válásához, továbbtanulásához valamint a munkaerőpiacon való eredményes boldogulásához. Keressük tehát azokat a kezdeményezéseket, amelyek mind elméleti, mind gyakorlati síkon bővítik a különböző szakmák, pályák és azok sikeres művelőinek megismerési lehetőségeit, illetve amelyek készségfejlesztő tréningeken, foglalkozásokon keresztül segítik a célcsoportként megjelölt korosztályt saját képességeik feltérképezésében és egészséges értékelésében, jövőképük kialakításában, illetve a jövőbe és önmagukba vetett hitük javításában. Előnyt élveznek azok a kezdeményezések, amelyek nagyobb létszámú önkéntes bevonását teszik lehetővé, továbbá mérhető, hosszútávú hatást érnek el a fiatalok körében.

4. Pedagógusok vezetői készségeinek fejlesztése, pedagógusközösségek erősítése (általános és középiskolai pedagógusok)
A United Way Magyarország évente több száz általános és középiskolai pedagógussal dolgozik együtt országszerte, nap mint nap megtapasztalva a pedagógusi szakma szépségeit és kihívásait. Ezen tapasztalatok és a pedagógus társadalom visszajelzése egyértelműen igazolja, hogy mind szakmai, mind személyes fejlődésük érdekében támogatásra van szükségük. Olyan kezdeményezéseket szeretnénk támogatni, melyeknek célja a pedagógusok vezetői készségeinek fejlesztése, a vezetői szerepükben való megerősítés, illetve a pedagógusok oktatási intézményen belüli és intézmények közötti együttműködésének ösztönzése, támogatása. Az elbíráláskor előnyt élveznek azok a programok, amelyek vállalati önkéntes szakemberek bevonásásával lehetővé teszik az üzleti és oktatási szféra közötti együttműködést, tudástranszfert is.

5. Szakképzés, szakképzési mobilitás (16-26 éves fiatalok, fiatal felnőttek)
A gazdasági növekedés és foglalkoztathatóság előmozdításában kulcsfontosságú szerepe van a szakképzett munkaerőnek. Az elmúlt években a szakképzés számos átalakuláson ment keresztül Magyarországon, a szakképzésben résztvevő fiatalok azonban további támogatásokat igényelnek olyan készségek fejlesztése terén, amelyek hozzásegítik őket a munkaerőpiacra való sikeres kilépéshez, a munka világában való helytálláshoz és tehetségük kibontakoztatásához. Jelen pályázat keretében célunk olyan programok és kezdeményezések támogatása, amelyek előremozdítják a szakképzésben részt vevő fiatalok zökkenőmentes munkaerőpiacra lépését, továbbá olyan készségekkel ruházzák fel őket, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a munkaerőpiacon való sikeres helytálláshoz, vagy lehetőséget teremtenek szakképzési mobilitásra. Mentor programok, készségfejlesztő képzések, szakképzésben oktatók továbbképzései egyaránt sikerrel pályázhatnak, mint a pályaorientációs, illetve a fenti célokat egyéb módon támogató kezdeményezések.

6. Önkénteséggel az oktatásért
Alapítványunk egy olyan nemzetközi hálózat tagja, amely évente több, mint 2,8 millió önkéntesnek teremt lehetőséget arra, hogy tudásával, munkaerejével segítsen. Az önkéntesség, legyen az hagyományos (felújítás, festés, étel- és ajándékgyűjtés stb.), vagy pro bono (szaktudás alapú) a társadalmi szolidaritás egyik legkifejezőbb módja, a társadalmi szerepvállalás Magyarországon is egyre népszerűbb formája. Jelen pályázat keretén belül alapítványunk célja, olyan, a gyerekek és a fiatalok oktatási körülményeinek javítását vagy oktatását célzó projektek támogatása, amelyek kifejezetten önkéntesek bevonására épülnek, önkéntes napok és/vagy hosszabb időtávú önkéntes programok formájában. Bár alapvető elvárás, hogy a pályázó projektjét az önkéntes munkaerő bevonására építse, olyan pénzügyi forrás is igényelhető, amely a projekt eredményes megvalósításához szükséges alapvető költségek (pl. anyag- és eszközköltség) fedezését szolgálja. A projekt leírásán túlmenően a pályázatnak tartalmaznia kell a megvalósíthatóság időszakát, akár konkrét időpontját, a bevonható önkéntesek számát és a szükséges készségeket is.

Elnyerhető támogatás formái és összege:
Pályázni mind pénzbeni támogatásra, mind önkéntes munka, illetve pro-bono szolgáltatás formájában nyújtott támogatásra lehet. A részletes költségvetésnek tartalmaznia kell a pályázatra benyújtott projekt, vagy részprojekt teljes költségvetését, feltüntetve, hogy a pályázónak hol van szüksége pénzügyi támogatásra, illetve mely tételek azok, ahol a pénzbeni támogatást megfelelő önkéntes munkaerővel, vagy pro-bono szolgáltatással ki tudná váltani. Az elnyerhető pénzbeni támogatás összege nyertes projektenként 500 000-2 000 000 Forint között lehet, amelyből a pályázónak legalább 30%-ot önrészként kell biztosítania.

Kik és mivel pályázhatnak?
– A pályázó Magyarországi székhelyű nonprofit szervezet (civil, nem kormányzati fenntartású) alapítvány és egyesület lehet, amely a támogatást teljes egészében Magyarország területén megvalósuló projektre, programra fordítja.
– Legalább pilot szinten működő projektek továbbfejlesztésének, bővítésének támogatására, valamint már működő részprojekt támogatására egyaránt lehet pályázni, a projekt fenntarthatóságát azonban mindkét esetben demonstrálni kell. Teljesen új kezdeményezéseket ezen pályázat során nem áll módunkban támogatni.

Az elbírálás szempontjai
Az értékeléskor előnyt élveznek olyan projektek, programok, amelyek:
– nagyobb részt kifejezetten szociálisan hátrányos helyzetű gyerekekek, fiatalok esélyteremtését célozzák meg, legalább pilot szinten sikeresen megvalósultak,
– jelentős növekedési és hosszútávú fenntarthatósági potenciállal rendelkeznek, vagy innovatív elemeket tartalmaznak,
– nagyszámú önkéntes bevonását teszik lehetővé,
– a pályázó a kedvezményezettek körét is bevonja a projektterv véglegesítésébe.

Mit kapnak a pályázat nyertesei
A beérkezett pályázatok közül a United Way Magyarország szakmai zsűrije kiválasztja a legígéretesebb projekteket, amelyeket a pénzügyi támogatáson kívül beilleszt a 2020-2021. évi forrásgyűjtési tevékenységébe és szándéknyilatkozat aláírásával igazolja, hogy az adott projekt megvalósulását a költségvetés szerinti pénzügyi és ezen túlmenően, a projekt jellegétől függően akár még további pénzügyi és in-kind forrásokkal is támogatja.

A támogatás folyósítása legkorábban 2020 első negyedévében kezdődhet meg.

Átláthatóság, elszámoltathatóság
Az átláthatóság és elszámoltathatóság biztosítása érdekében a támogatás folyósításának alapfeltétele, hogy minden támogatásra kiválasztott szervezet hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat összegének felhasználásába betekekintést enged és részletesen beszámol. A beszámolónak tartalmaznia kell egy részletes pénzügyi elszámolást és azt is, hogy hány ember életében, milyen módon hozott pozitív változást az adott projekt és milyen konkrét eredményeket ért el. A monitorozás menetét a United Way Magyarország és a nyertes szervezet közötti támogatási szerződés határozza meg.

A pályázat benyújtásának módja és ideje
A pályázatokat elektronikusan a  címre, 2019. október 20-ig kérjük benyújtani.

Kötelezően benyújtandó dokumentumok:
– kitöltött pályázati adatlap
– 2016, 2017 és 2018 évi pénzügyi beszámolók
– Részletes pénzügyi terv és projektterv mérföldkövekkel és indikátorokkal
– A projektben résztvevő szakemberek önéletrajzai
– A szervezet alapító okiratának másolata

Az elbírálás eredményéről a pályázókat legkésőbb 2019. december 15-ig, elektronikus úton értesítjük.

Kapcsolat
Amennyiben bármilyen kérdése merül fel a pályázattal kapcsolatban, érdeklődjön az  e-mail címen vagy a +36 1 6277 733-es telefonszámon.
http://www.unitedway.hu/