Novellapályázat

Hazai

Novellapályázat – Keleti Károly, a szenvedélyes statisztikus

Novellaíró pályázatot hirdet az idén 150 éves Központi Statisztikai Hivatal

A pályázat témája
Keleti Károly, a szenvedélyes statisztikus 
Pályázók köre
Tizennégy évet betöltött szerzők műveit várjuk, határon innen és túlról. Lehetőség van közös szerzői mű benyújtására.
Beküldési határidő 2017. november 1.

Formai követelmények
– Microsoft Word (.doc vagy .docx) formátum 
– Legalább10 000, legfeljebb 25 000 karakter terjedelem 
– Magyar nyelven írott prózai mű, e-mail mellékletben küldve a címre.

Pályázati feltételek
– Egy pályázó legfeljebb 3 alkotással nevezhet. 
– Kizárólag eddig publikálatlan alkotások beküldését várjuk. 
– A pályázati kiíráshoz mellékelt jelentkezési és regisztrációs űrlapot kell csatolni, elfogadva az adatkezelési feltételeket.
– A pályaműveknek határidőre be kell érkeznie. 

A pályaművek elbírálása
– A benyújtott pályaműveket a kiíró által felkért, statisztikusokból és irodalmárokból álló szakmai zsűri bírálja el. 
– A legjobbnak ítélt három alkotást díjazzuk. 
– Lehetőséget biztosítunk olvasói szavazatoknak is, amelyek alapján közönségdíjat is kiosztunk. 

Pályázati anyag publikálása
– A kiíró által arra érdemesnek tartott műveket a KSH nyomtatott formátumban vagy online felületein publikálhatja. 

Eredményhirdetés
– A beküldési határidőtől számított 45 napon belül eredményt hirdetünk. 
– A nyertesek neveit a KSH, honlapján és Facebook-oldalán is közzéteszi.

Díjazás
– 1. helyezett: 300 000 forint
– 2. helyezett: 200 000 forint
– 3. helyezett: 100 000 forint
– Közönségdíj: 250 000 forint
A díjazás kifizetésére a mellékelt szerződéses feltételek szerint kerül sor.
A felhasználási díj adóköteles jövedelemnek minősül, a levonásokat a KSH teljesíti a kifizetést megelőzően.
Közös szerzői mű esetén a nyertes szerzők kötelesek közölni a KSH-val a szerzői jogok arányát. A díjazás ennek arányában illeti meg az egyes szerzőtársakat. Amennyiben a szerzők a szerzői jogok arányát nem jelölik meg, úgy a KSH azokat egyenlő arányúnak tekinti, és a díjazást is egyenlő arányban fizeti ki a felhasználási szerződés keretében a szerzőtársaknak.
További információ: http://www.ksh.hu/novellapalyazat

Adatkezelési feltételek
A KSH az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak megfelelően jár el. A pályázaton való részvétel feltétele a lenti jelentkezési és regisztrációs űrlap kitöltése. A kitöltéssel egyidejűleg a pályázó elfogadja a pályázati kiírás feltételeit. 
A pályázaton részt vevők által a jelentkezés és regisztráció során megadott, a pályázat céljára felhasznált személyes adatok kezelője kizárólag a KSH. Az adatkezelés jogalapja a pályázaton részt vevők által önkéntesen megadott hozzájárulása (Infotv. 5. § (1) bek. a) pont) a pályázaton való részvételhez. Jelen pont a résztvevők tájékoztatásának minősül. Az adatkezelés célja a kapcsolatfelvétel a nyertesekkel, valamint a novellapályázattal összefüggő kommunikációs tevékenység. Ennek érdekében a KSH a jelentkezési és regisztrációs űrlapon megadott hozzájárulás alapján nyilvánosságra hozza a novellapályázat nyerteseinek nevét és lakóhelyét (települését). Nyertesség esetén a felhasználási szerződés megkötése érdekében az abban megjelölt további személyes adatok megadása is szükséges a díjazás kifizetése céljából. A megadott személyes adatokat a KSH a rá vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges ideig, elkülönítetten kezeli. 
A pályázó kérelmezheti:
a) tájékoztatását a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséről;
b) személyes adataihoz való hozzáférést (elektronikus úton vagy másolat útján);
c) pontatlan személyes adatainak helyesbítését, hiányos személyes adatainak kiegészítését;
d) személyes adatainak törlését, kezelésének korlátozását, ha az ahhoz szükséges feltételek fennállnak;
e) továbbá tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen.
Az érintett jogainak megsértése esetén,
a) a KSH belső adatvédelmi felelőséhez (dr. Regős Eszter, ; +(36-1)-341-6419);
b) bírósághoz fordulhat (Fővárosi Törvényszék, 1055 Budapest, Markó u. 27. http://fovarositorvenyszek.birosag.hu/);
c) valamint vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, ).

Dehonesztáló, másokat sértő műveket nem bírálunk el, azokat kizárjuk a pályázati eljárásból. 
A KSH fenntartja a jogot, hogy nem megfelelő minőségű pályaművek esetében nem hirdet nyerteseket.
http://www.ksh.hu