Népművészet ifjú mestere díj

Hazai
Pályázati tájékoztatás
A NÉPMŰVÉSZET IFJÚ MESTERE
díj elnyerésének lehetőségéről

 
A kultúráért felelős miniszter az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet alapján Népművészet Ifjú Mestere díjat adományoz. A díj odaítélése a miniszteri rendeletben és az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerések és egyes állami kitüntetések kezdeményezésének részletes szabályairól szóló 43/2016. (IX. 8.) EMMI utasításban foglalt szabályozás szerint történik.
 
A Népművészet Ifjú Mestere díj az egyes népművészeti ágakban kiemelkedő alkotó- vagy előadó-művészeti teljesítmény elismerésére 15-35 év közötti népművészeti alkotó- és előadóművészek részére adományozható, átadására augusztus 20-a alkalmából kerül sor. A díjazott az adományozást igazoló oklevelet és pénzjutalmat kap. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap tizenkétszeresének megfelelő összeg.
 
A díj adományozására a kultúráért felelős miniszter által felkért öttagú bizottság tesz javaslatot.
 
A Hagyományok Háza az Emberi Erőforrások Minisztériumának megbízásából a Népművészet Ifjú Mestere díj odaítélésének előkészítése érdekében pályázatot hirdet. A pályázat zsűrijében a miniszter által felkért öttagú bizottság tagjai is részt vesznek, s a pályázat eredményét a miniszter számára készített végső javaslatuk kialakításakor figyelembe veszik.  
 
Pályázati feltételek 2017-ben
Pályázni az alábbi kategóriákban lehet: 

I. Előadóművészet
hangszeres népzene
népdal
néptánc
népmese

II. Tárgyi alkotóművészet
fazekas
faragó (kéreg, szaru, csont, fa, bútor)
gyermekjáték-készítő
kovács
népi bútorműves
népi ékszer-készítő (fém, gyöngy, lószőr)
szűcs, bőrműves
rézműves
szalma-, gyékény-, csuhé- és vesszőfonó
tojásfestő
mézeskalács-készítő
textil-hímző, -szövő (gyapjú, vászon), nemez-, viselet-, paszománykészítő, csipke készítő, kékfestő
népművészeti forma- és motívumkincset hordozó nagyméretű tárgyak, köztéri tárgyegyüttesek (játszótéri, ill. beltéri plasztikák, építészeti megoldások) tervezője és kivitelezője a népi hangszerkészítés formai és funkcionális követelményeinek megfelelő hangszerek, hangkeltő eszközök készítője

Pályázati követelmények
I. Általános feltételek
A részvétel alapfeltétele minden kategóriában a 15 és 35 év közötti életkor (a pályázó születési idejének tehát 1982. január 1-je és 2002. december 31-e közé kell esnie), az írásban benyújtott szakmai önéletrajz és egy legalább 10, legfeljebb 30 oldal terjedelmű dolgozat.
 
Az önéletrajz tartalmazza a pályázó eddigi szakmai–művészeti tevékenységének összefoglalását. (Indíttatása, mesterei, jelenlegi tevékenysége; eddigi szakmai eredményei, tervei, célkitűzései.)
 
A dolgozattal a pályázó elméleti ismereteiről ad számot. Ennek témája lehet:
1. hangszeres népzene, népdal és néptánc kategóriában a pályázó által választott tájegység / falu / adatközlő egyéniség művészete; egy bizonyos műfaj / dallamtípus / előadói stílusjegy elemzése stb. A dolgozat írója foglalja össze a témával kapcsolatos gyűjtői tevékenységét, annak módszerét, szakirodalmi és archívumi tájékozottsága mellett az élő néphagyományhoz fűződő személyes élményeit is.
2. népmese kategóriában a pályázó által választott tájegység, falu vagy adatközlő egyéniség művészete; egy bizonyos mesetípus vagy előadói stílusjegy elemzése stb. A dolgozat írója foglalja össze a témával kapcsolatos gyűjtői tevékenységét, annak módszerét, szakirodalmi és/vagy archívumi tájékozottsága mellett az élő néphagyományhoz fűződő személyes élményeit is.
3. tárgyi alkotóművészet kategóriában a pályázónak az általa megismert tájegységekről, stílusokról szerzett elméleti, technológiai ismeretei, gyakorlati jártassága; az ezt bizonyítani hivatott pályamunkák szakmai elemzése, szakrajza. A dolgozat írója indokolja meg témaválasztását is!
 
A dolgozatokat minimum 10 oldal, maximum 30 oldal (12-as betűnagyság, 1,5-es sortávolság) terjedelemben, gépelt / nyomtatott, fűzött formában, egy nyomtatott és egy elektronikus példányban kérjük benyújtani. A pályamunkákat szakértő zsűri bírálja el, ennek eredményéről minden pályázó írásos értékelést kap. Előadó-művészeti kategóriában a megfelelő színvonalú dolgozat benyújtása előfeltétele a gyakorlati bemutatkozásnak!
 
Segítségképpen lehetőséget biztosítunk a korábbi évek elfogadott dolgozatainak megtekintésére. Az olvasás feltételeiről a Hagyományok Háza Folklórdokumentációs Központ Médiatárának munkatársai adnak felvilágosítást a e-mail címen.
 
A leadandó dolgozat mellékletét képezi a dolgozat további felhasználásáról szóló nyilatkozat, melyet 1 példányban kell csatolni a dolgozat mellé! A nyilatkozat letölthető formátumban megtalálható a http://www.hagyomanyokhaza.hu honlapon
 
II. Speciális feltételek – Gyakorlati megmérettetés
1. ELŐADÓMŰVÉSZETI kategóriában
1.1. HANGSZERES NÉPZENE ÉS NÉPDAL
Hangszeres népzene és népdal esetében a pályázó az öt nagy népzenei dialektusból három különböző tájegység anyagával készüljön. (A kisebb területen elterjedt hangszerek esetében – pl. tekerő, koboz, tambura stb. – a dialektusok szerinti jártasság számonkérését természetesen az adott hangszerek sajátosságainak megfelelően kell értelmezni.) A háromból két (egyenként kb. 5 perces) produkciót kell közönség előtt, előadásszerűen bemutatni. A műsorszámok egyike a leadott dolgozat témájához kapcsolódjon, a másikat a zsűri a helyszínen választja ki a fennmaradt két dialektusból.

Szólistaként énekesek és a következő hangszeresek indulhatnak: hegedűs, cimbalmos, furulyás, dudás, tekerős, tamburás, citerás, kobzás, klarinétos, tárogatós.
Egyéb (kísérő) hangszeresek hagyományos összetételű hangszeres csoportban, zenekari tagként vehetnek részt a pályázaton. (Természetesen ezt az előbb felsorolt hangszeresek is megtehetik, ha nem kívánnak szólistaként indulni.)
A hangszeres szólisták kísérettel is szerepelhetnek, az énekes pályázók legalább egyik műsorszáma kíséret nélküli legyen.
 
1.2. NÉPTÁNC
Néptánc kategóriában pályázni egyénileg és párban lehet. (Az erre vonatkozó szándékot egyértelműen kell feltüntetni a Pályázati adatlapon. A párban pályázók külön-külön adatlapot töltsenek ki, de közös dolgozatot adjanak be!)A pályázó a három nagy táncdialektus mindegyikéből egy-egy szabadon választott tájegység (falu) táncaival készül fel a bemutatóra. Ezekből két, egyenként kb. 5 perces improvizált produkciót kell közönség előtt, a tájegységnek megfelelő (lehetőleg tánc-) viseletben bemutatnia. Az első műsorszám a beadott dolgozat témájához kapcsolódjon, a másodikat pedig a zsűri választja ki a helyszínen a fennmaradt két dialektusból. (Ez utóbbi számonkérése a pályázó általános tánctudásának felmérését szolgálja.)
 
A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek tagjaira (hangszeresek, énekesek, táncosok) ugyanezek a feltételek és követelmények vonatkoznak, azzal a különbséggel, hogy a dolgozat nemzetiségi témájához kapcsolódó bemutatón kívül a másik két produkció két különböző dialektusból származó magyar- és/vagy anyaországi tánc- és zenei anyag lehet. (A határon túli magyar pályázókra nem ezek, hanem a magyarországiakra is érvényes feltételek vonatkoznak.)
A néprajzi gyűjtéssel, néptánc szakirodalommal és a dolgozat elkészítésének tartalmi-formai követelményeivel kapcsolatban a Magyar Etnokoreológiai Társasághoz lehet segítségért fordulni: e-mail:
Próbalehetőséget (és táncosok részére zenekart) a helyszínen biztosítunk, a különleges igényeket kérjük külön, előre jelezni!
 
1.3. NÉPMESE
Népmese kategóriában a pályázónak két szöveget kell – a hagyományos magyar mesemondás stílusában, választása szerint, illetve a gyűjtött anyagnak megfelelően – közönség előtt elmondania (lásd: Raffai Judit: A magyar mesemondás hagyománya). Az egyik a leadott dolgozatban leírt témához kapcsolódjon, a másikat a zsűri a helyszínen választja ki a pályázó által benyújtott repertoárból. A benyújtott lista (a pályázó mesemondói alkatának és tevékenységének megfelelően) tartalmazzon a népmese különböző, fontosabb műfajaiból egy-egy szöveget (pl. tündérmese, novellamese, legendamese, állatmese, csalimese, igaztörténet). (Lásd: Néprajzi Lexikon III. 739.)
 
A pályázatban, ill. a bemutatón tükröződjenek:
szakirodalmi ismeretek, önálló terepmunka és/vagy archívumi kutatás;
az adott táj mesekincsének /a mesemondási alkalmaknak/mesetípusnak alapos néprajzi ismerete
a választott magyar népmese mesteri szintű gyakorlati,  a népmese szabad, improvizatív, stílusos, a hagyományos előadásmódot követő előadása
folklorisztikai hitelesség
 
2.  A TÁRGYI ALKOTÓMŰVÉSZET kategóriában
A pályázónak a választott szakágában
5 egyedi tárgyat, vagy
egy funkcionálisan összetartozó tárgycsoportot (pl. étkészlet, garnitúra), vagy
egy 5 darabból álló tárgycsoportot kell beküldenie.
Kivétel a tojásfestő kategória, ahol a pályázónak 20 db pályázati anyagot kell beadnia.
A viseletkészítő kategóriában 3 teljes öltözékkel lehet pályázni.
Ha a beadott pályázati anyag száma nagymértékben eltér a kiírástól, a pályázati anyagot erre hivatkozva a zsűri elutasíthatja az értékelésen.
Nagyméretű tárgyak és köztéri tárgy-együttesek készítői a pályamunkákat ábrázoló, legalább A/4 formátumú, jó minőségű fényképeket küldjenek be minden beadandó tárgyról.
Bútorkészítők teljes bútor-együttessel pályázzanak. Amennyiben a pályázónak nincs lehetősége a teljes pályamunka beszállítására, akkor a jó minőségű A/4-es fényképek mellett két reprezentatív tárgyat szíveskedjenek beküldeni.
Az alkotók önálló tervezéssel, a népi alkotóművészet hagyományaira építő, vagy azt felhasználó tárgyakkal pályázhatnak.
A beadott tárgyakból – a zsűri értékelése alapján – kiállítás készül augusztus közepén. A beadott tárgyak visszaadására – amennyiben kiállításra kerültek – csak a kiállítás lebontása után (szeptember végén) kerülhet sor.
 
A pályázatok benyújtása
A pályázatokat (az önéletrajzot és dolgozatot, tárgyalkotóknál a pályázatra benevezett tárgyakat is) 2017. május 2-ig beérkezően kell eljuttatni a Hagyományok Háza Népművészeti Módszertani Műhelyének címére (1251 Budapest, Pf. 23.) postai úton, vagy személyesen a 1011 Budapest, Fő utca 6/b címre (munkanapokon H-Cs: 9.00-16.00, P: 9.00-14.00 óra között).
 
Mellékelni kell továbbá egy, a pályázó adatait tartalmazó pályázati adatlapot és egy személyi adatok nyilvántartásáról szóló nyilatkozatot is (amelyek letölthető formátumban megtalálható a http://www.hagyomanyokhaza.hu honlapon).
 
A dolgozatokat egy elektronikus példányban is kérjük benyújtani az alábbi e-mail címekre:
népzene, népi ének:
néptánc:
népmese:
kézművesség:
 
A pályázatok értékelése
A tárgyalkotók pályázatainak nyilvános értékelése (konzultáció a zsűrivel) június elejére várható. Az értékelés pontos időpontjáról a Hagyományok Háza értesíti a pályázókat.
           
Az előadóművészeti kategóriában a színpadi megmérettetés valamennyi pályázónak egy időben, egy közös műsor keretében lesz. Ezt követi még azon a napon az összetett értékelés. A színpadi megmérettetés és az értékelés pontos – várhatóan június eleje – időpontjáról a Hagyományok Háza a dolgozatok értékelése után értesíti a pályázókat.
 
A pályázaton elért eredmény közzétételéről, a pályázók értesítéséről a Hagyományok Háza gondoskodik. Népművészet Ifjú Mestere díjban részesülőket az Emberi Erőforrások Minisztériuma értesíti.
 
A pályázatokkal kapcsolatban felmerülő kérdésekre készséggel válaszolnak a Hagyományok Háza Népművészeti Módszertani Műhelyének munkatársai a 225-6018 (népzene), a 225-6019 (néptánc), a 225-6067 (népmese), a 225-6066 (kézművesség) telefonszámon, munkanapokon (H-Cs: 9-16, P: 9-14 óra között).

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati dokumentumok