Nemzetpolitikai célú támogatások

Ungvár, Munkács, Beregszász, Csap, Técső, Nagyszőlős Hazai

A „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Támogató) megbízásából felhívást tesz közzé a Bethlen Gábor Alap 2019. évi „Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzata terhére az alábbiak szerint:

1. A felhívás célja:
– a kárpátaljai magyar nyelvű közoktatási intézményekben magyar nyelvű oktatási és nevelési
feladatokat ellátó személyek, illetve ezen feladatok megvalósítását segítő személyek támogatása;
– a kárpátaljai művészeti iskolákban munkájukat magyar nyelven ellátó pedagógusok, kisegítő
dolgozók támogatása;
– a kárpátaljai egészségügyi, magyar vagy részben magyar tannyelvű oktatási, valamint egészségügyi
feladatot (is) ellátó szociális intézményekben gyógyító vagy a gyógyítással közvetlenül összefüggő
feladatokat magyar nyelven ellátó dolgozók támogatása;
– a kárpátaljai magyar nyelvű nyomtatott vagy elektronikus médiában tevékenykedő újságírók illetve
az újságírói tevékenységet segítő munkatársak támogatása;
– szakmai tevékenységüket magyar nyelven végző művelődésszervezők, könyvtárosok,
közgyűjteményi dolgozók, illetve az ezekkel a feladatokkal közvetlenül összefüggő kisegítő
tevékenységet végző dolgozók támogatása;
– szakmai tevékenységüket magyar nyelven végző színészek, előadóművészek, illetve a
tevékenységüket közvetlenül segítő munkatársak támogatása;
– a kárpátaljai magyar nyelvű óvodai csoportokba, illetve a közoktatási intézmények magyar
tannyelvű 1-4. osztályába járó gyermekek étkeztetésének támogatása.
2. A támogatási kérelem benyújtására jogosultak köre:
Támogatási kérelmet nyújthat be a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII.
törvény hatálya alá tartozó, Ukrajnában állandó lakcímmel rendelkező, magát magyarnak valló
természetes személy, aki:
2.1. Ukrajnában működő, működési engedéllyel rendelkező, magyar vagy részben magyar tannyelvű
közoktatási – illetve annak hiányában magyar nyelv oktatását végző – állami, önkormányzati
fenntartású vagy egyházi oktatási intézménynél munkaviszonyban lévő pedagógiai munkát végző
dolgozó volt a 2018/2019-es tanévben (A vagy B kategória);
2.2. Ukrajnában működő, működési engedéllyel rendelkező, magyar vagy részben magyar tannyelvű,
III., illetve alacsonyabb fokozatú általános közoktatási intézménynél munkaviszonyban lévő nem
pedagógiai munkát végző dolgozó volt a 2018/2019-es tanévben, illetve annak gyermekgondozási
segélyen lévő pedagógusa, vagy a szórványvidéken ukrán iskolában magyar nyelvet fakultatívként
oktató pedagógus (C kategória);
2.3. Ukrajnában működő, működési engedéllyel rendelkező alap- vagy középfokú művészeti oktatási
intézményben, illetve zeneiskolában munkaviszonyban lévő, művészeti szakvégzettséggel rendelkező
pedagógus, feltéve, hogy rendelkezik a szakmai feladatainak ellátásához szükséges magyar
nyelvtudással és azt az oktatásban igazoltan alkalmazza (A kategória). Vállalja továbbá, hogy a
magyar zenei és kulturális örökség megőrzése érdekében végzi oktatási tevékenységét, aktívan részt
vesz a magyar kultúra terjesztésében, közzéteszi a magyar nyelven történő kommunikáció
lehetőségét, illetve azt megfelelő módon az érintettek tudomására hozza és regisztrál az IMI
(http://ittmagyarulis.eu/)honlapon, valamint a művészeti, illetve zeneiskola tevékenységét biztosító
kisegítő dolgozó (B kategória);

2.4. Ukrajnában működő, működési engedéllyel rendelkező egészségügyi, oktatási vagy egészségügyi
feladatot (is) ellátó szociális intézményekben munkaviszonyban lévő, egészségügyi szakvégzettséggel
rendelkező, közvetlenül a betegekkel foglalkozó (A és B kategória), illetve közvetlenül a betegekkel
kapcsolatos kisegítő tevékenységet ellátó dolgozó (C kategória), feltéve, hogy rendelkezik a szakmai
feladatainak ellátásához szükséges magyar nyelvtudással és azt alkalmazza a betegekkel való
kommunikációban. Vállalja továbbá, hogy a magyar nyelven történő kommunikáció lehetőségét
közzéteszi, illetve megfelelő módon a betegek tudomására hozza, valamint hogy adatait a magyarul
beszélő egészségügyi dolgozók szaknévsorába felveszik és regisztrál az IMI (http://ittmagyarulis.eu/)
honlapon;
2.5. Ukrajnában működő, működési engedéllyel rendelkező nyomtatott vagy elektronikus magyar
nyelvű médium újságírója, vagy az újságíráshoz illeszkedő alkotói tevékenységet végez (A kategória),
vagy ezen médiumoknál a magyar tartalom megjelenítésében közvetlenül közreműködő munkatárs
(B kategória);
2.6. Ukrajnában működő, állami vagy önkormányzati fenntartásban lévő, legalább 5%-ban magyarok
lakta közigazgatási egységben igazoltan működő, művészeti csoportot vagy szakkört működtető
művelődési házzal munkaviszonyban lévő művelődésszervezési dolgozó, feltéve, hogy igazoltan
rendelkezik a szakmai feladatainak ellátásához szükséges magyar nyelvtudással és azt a munkájában
is alkalmazza. Vállalja továbbá, hogy a magyar kultúra terjesztésével kapcsolatos egyéb, az intézmény
munkájához kapcsolódó tevékenységet végez, valamint a kultúra-irányítás megfelelő
szakvégzettséggel, magyar igazolvánnyal rendelkező vezetője (A kategória), és regisztrál az IMI
(http://ittmagyarulis.eu/) honlapon;
2.7. Ukrajnában működő, állami, önkormányzati, egyházi vagy társadalmi szervezeti fenntartásban
lévő, legalább 5%-ban magyarok lakta közigazgatási egységben igazoltan működő, legalább 10%-nyi
magyar nyelvű könyv- illetve iratanyaggal rendelkező könyvtárnál/irattárnál/közgyűjteménynél
munkaviszonyban lévő könyvtáros/irattáros/közgyűjteményi munkatárs, (B kategória) feltéve, hogy
igazoltan rendelkezik a szakmai feladatainak ellátásához szükséges magyar nyelvtudással és azt a
munkájában is alkalmazza. Vállalja továbbá, hogy a magyar kultúra terjesztésével kapcsolatos egyéb,
az intézmény munkájához kapcsolódó tevékenységet végez és regisztrál az IMI
(http://ittmagyarulis.eu/) honlapon;
2.8. A 2.6-2.7 szerinti intézményekben kisegítő tevékenységet végző dolgozó (C kategória);
2.9. Ukrajnában működő, működési engedéllyel rendelkező, állami, önkormányzati, egyházi vagy
társadalmi szervezeti fenntartásban lévő, magyar nyelvű színház, színművészeti stúdió, vagy
filharmónia munkaviszonyban lévő színésze, előadóművésze, feltéve, hogy igazoltan rendelkezik a
szakmai feladatainak ellátásához szükséges magyar nyelvtudással és azt a munkájában is alkalmazza.
(A kategória);
2.10. A 2.9 pontban említett intézményekben munkaviszonyban lévő, színházi háttérmunkát végző
munkatársa, feltéve, hogy igazoltan rendelkezik a szakmai feladatainak ellátásához szükséges magyar
nyelvtudással és azt a munkájában is alkalmazza (B kategória);
2.11. A 2.9 pontban említett intézmények munkaviszonyban lévő kisegítő munkatársa (C kategória);
2.12. A gyermek igazolt étkeztetési költségeinek támogatása céljából a szomszédos államokban élő
magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó szülő, illetve törvényes képviselő,
feltéve, hogy gyermeke Ukrajnában működő, működési engedéllyel rendelkező óvoda magyar
tannyelvű óvodai csoportjába, vagy III., vagy alacsonyabb fokozatú működési engedéllyel rendelkező
közoktatási intézmény magyar tannyelvű alsó tagozatának 1-4. osztályába jár. (Egy gyermek jogán
csak az egyik szülő (törvényes képviselő) jogosult kérelem benyújtására!).

3. Igényelhető támogatás
3.1. A rendelkezésre álló teljes támogatási keretösszeg: 2.562.820.000 Ft.
3.1.1. Igényelhető támogatás magyar tannyelvű közoktatási, illetve annak hiányában magyar nyelv
oktatását végző, állami, önkormányzati vagy egyházi oktatási intézmény munkaviszonyban lévő,
pedagógiai munkát végző dolgozók részére az alábbi célcsoportonként:
3.2. Oktatási intézményekben az alábbi tevékenységeket ellátó pedagógusok támogatása (összesen
500.000,- Ft-nak megfelelő UAH összegben (A kategória):
3.2.1. Megyei, járási, városi, kistérségi módszerészek, tanügyi vezetők részére, óraszámtól
függetlenül, akik speciálisan a magyar oktatási intézmények munkáját elősegítő módszertani
intézmények vagy intézményrészek munkatársai, amennyiben rendelkeznek magyar igazolvánnyal,
vagy annak hiányában más, a megfelelő magyar nyelvtudást legalább B1-es szinten igazoló okirattal.
3.2.2. Iskolaigazgatók, tanügyi és nevelési igazgatóhelyettesek, részére magyar vagy részben magyar
tannyelvű iskolában, óraszámtól függetlenül, amennyiben rendelkeznek magyar igazolvánnyal, vagy
annak hiányában más, a magyar nyelvtudást legalább B1-es szinten igazoló okirattal.
3.2.3. A magyar tannyelvű osztályokban/csoportokban legalább heti 9 rendes (nem fakultációs)
tanórában dolgozó, pedagógiai végzettséggel rendelkező, tanárok és tanítók (több munkahely esetén
az órák összege irányadó), teljes állásban dolgozó szervezők, napközis nevelők, pszichológusok,
logopédusok részére, amennyiben a 2018/2019-es tanévben legalább 5 hónap munkaviszonnyal
rendelkeznek az adott oktatási intézményben és rendelkeznek magyar igazolvánnyal, vagy annak
hiányában más, a magyar nyelvtudást legalább B1-es szinten igazoló okirattal.
3.2.4. Legalább fél állásban dolgozó, pedagógiai tevékenység folytatására feljogosító végzettséggel
rendelkező óvodavezető, óvodai nevelő, zenei vezető, tornatanár, idegen nyelv tanár, teljes állásban
dolgozó óvodai módszerész, logopédus, pszichológus, szociális pedagógus részére, aki az óvoda
magyar tannyelvű csoportjában dolgozik, amennyiben a 2019-es évben legalább 5 hónap
munkaviszonnyal rendelkezik az adott oktatási intézményben és rendelkezik magyar igazolvánnyal,
vagy annak hiányában más, a magyar nyelvtudást legalább B1-es szinten igazoló okirattal.
3.3. Oktatási intézményekben az alábbi tevékenységeket ellátó pedagógusok támogatása (összesen
300.000,- Ft -nak megfelelő UAH összegben (B kategória):
3.3.1. Megyei, járási, városi, kistérségi módszerészek, tanügyi vezetők részére, óraszámtól
függetlenül, akik a magyar oktatási intézmények munkáját elősegítő módszertani intézmények vagy
intézményrészek munkatársai, amennyiben rendelkeznek magyar igazolvánnyal, vagy annak
hiányában más, a magyar nyelvtudást legalább A2-es szinten igazoló okirattal.
3.3.2 Magyar, vagy részben magyar tannyelvű oktatási intézmények iskolaigazgatói, tanügyi és
nevelési igazgatóhelyettesei részére, óraszámtól függetlenül, amennyiben nem rendelkeznek magyar
igazolvánnyal, vagy annak hiányában más, a magyar nyelvtudást legalább B1-es szinten igazoló
okirattal.
3.3.3. A magyar tannyelvű iskolai osztályokban kevesebb, mint 9 rendes (nem fakultációs) tanórában
oktató, vagy a 2018/2019-es tanévben, az adott oktatási intézményben kevesebb, mint 5 hónap
munkaviszonnyal rendelkező dolgozó pedagógiai tevékenység folytatására feljogosító végzettséggel
rendelkező, vagy jelenleg pedagógiai tanulmányokat folytató tanárok, tanítók, inkluzív oktatatók,
nem teljes állásban dolgozó szervezők, napközis nevelők, pszichológusok, logopédusok, valamint
szakmai vagy pedagógiai felső végzettséggel rendelkező iskolai könyvtárosok és szakkörvezetők,
részére óraterheléstől függetlenül és rendelkeznek magyar igazolvánnyal, vagy annak hiányában más,
a magyar nyelvtudást legalább B1-es szinten igazoló okirattal.
3.3.4. Kevesebb, mint fél állásban dolgozó, vagy a 2018/2019-es tanévben, az adott oktatási
intézményben kevesebb, mint 5 hónap munkaviszonnyal rendelkező pedagógiai tevékenység
folytatására feljogosító végzettséggel rendelkező óvodavezető, óvodai nevelő, zenei vezető, tornatanár, óvodai módszerész, logopédus, pszichológus, idegen nyelv tanár, szociális pedagógus
részére, aki az óvoda magyar tannyelvű csoportjában dolgozik és rendelkezik magyar igazolvánnyal,
vagy annak hiányában más, a magyar nyelvtudást legalább B1-es szinten igazoló okirattal.
3.3.5. Ukrán nyelv, idegen nyelv és honvédelem tanárok részére, amennyiben nem rendelkeznek
magyar igazolvánnyal, vagy annak hiányában más, a magyar nyelvtudást legalább B1-es szinten
igazoló okirattal, óraszámtól függetlenül.
3.3.6. A nem magyar tannyelvű oktatási intézményekben magyar nyelvet második idegen nyelvként
oktató pedagógusok részére amennyiben rendelkeznek magyar igazolvánnyal, vagy annak hiányában
más, a magyar nyelvtudást legalább B2-es szinten igazoló okirattal, óraszámtól függetlenül.
3.4. A működési engedéllyel rendelkező, magyar vagy részben magyar tannyelvű oktatási
intézményben hivatalos munkaviszonyban lévő, magyar igazolvánnyal, vagy annak hiányában más, a
magyar nyelvtudást legalább A1-es szinten igazoló okirattal rendelkező könyvtáros, éjszakai nevelő,
illetve egyéb, az iskolai és óvodai magyar nyelvű pedagógiai munkához kapcsolódó, kisegítő munkát
végző személyek, az adott tanév több mint felében gyermekgondozási segélyen lévő pedagógusok,
valamint a kevesebb, mint 5%-ban magyarlakta településen, nem magyar tannyelvű iskolákban a
magyar nyelvet fakultációként oktató, magyar igazolvánnyal, vagy annak hiányában a magyar
nyelvtudást legalább B2-es szinten igazoló okirattal rendelkező pedagógusok részére (C kategória)
összesen 100.000,- Ft -nak megfelelő UAH összegben igényelhető támogatás.
3.5. Művészeti – oktatási intézményben dolgozók részére, akik művészeti szakvégzettséggel
rendelkeznek és oktatói feladataikat magyar nyelven is ellátják (A kategória) összesen 210.000,- Ftnak
megfelelő UAH összegben igényelhető támogatás, amennyiben rendelkeznek magyar
igazolvánnyal, vagy annak hiányában más, a magyar nyelvtudást legalább B1-es szinten igazoló
okirattal.
3.5.1. A művészeti, oktatási intézmény tevékenységét biztosító kisegítő dolgozók (B kategória),
100.000,-Ft-nak megfelelő UAH összegben, amennyiben rendelkeznek magyar igazolvánnyal, vagy
annak hiányában más, a magyar nyelvtudást legalább A1-es szinten igazoló okirattal.
3.6. Igényelhető támogatás egészségügyi dolgozók számára az alábbi célcsoportonként:
3.6.1. Egészségügyi, magyar vagy részben magyar tannyelvű oktatási, valamint egészségügyi feladatot
(is) ellátó szociális intézményekben dolgozók részére, akik felsőfokú egészségügyi, vagy feladatának
ellátásához szükséges más szakvégzettséggel, magyar igazolvánnyal vagy annak hiányában más, a
magyar nyelvtudást legalább A2-es szinten igazoló okirattal rendelkeznek, és orvosi feladatokat
látnak el, valamint az egészségügyi irányítás magyar igazolvánnyal (vagy A2 szintű igazolással) és
felsőfokú egészségügyi végzettséggel rendelkező vezetői részére (A kategória)– összesen 330.000,-
Ft- nak megfelelő UAH összegben igényelhető támogatás.
3.6.2. Egészségügyi, magyar vagy részben magyar tannyelvű oktatási, valamint egészségügyi feladatot
(is) ellátó szociális intézményekben dolgozók részére, akik szakirányú középfokú egészségügyi
végzettséggel, valamint magyar igazolvánnyal vagy annak hiányában más, a magyar nyelvtudást
legalább A2-es szinten igazoló okirattal rendelkeznek és ápoló nővéri, felcseri, szülészeti, egyéb a
közvetlen betegellátásban felmerülő egészségügyi szakfeladatokat látnak el (B kategória)– összesen
200.000,- Ft-nak megfelelő UAH összegben igényelhető támogatás.
3.6.3. Egészségügyi, valamint egészségügyi feladatot (is) ellátó szociális intézményekben dolgozók
részére, akik egyéb, közvetlen a betegek ellátásával kapcsolatos feladatokat (ápoló, mentős és
betegszállító gépkocsivezető, laboratóriumi munkatárs, recepciós) látnak el és rendelkeznek magyar
igazolvánnyal (vagy A1 szintű igazolással)– összesen 120.000,- Ft-nak megfelelő UAH összegben
igényelhető támogatás (C kategória).
3.7. Igényelhető támogatás a kárpátaljai magyar nyelvű nyomatott vagy elektronikus médiában
tevékenykedő újságírók, illetve az újságírói tevékenységet segítő munkatársak részére:
3.7.1. Ukrajnában működő, működési engedéllyel rendelkező, magyar nyelven publikáló nyomtatott
vagy elektronikus médium munkatársa részére, aki magyar nyelven végzi tevékenységét és a tartalom előállításában közvetlenül részt vesz és rendelkezik magyar igazolvánnyal, vagy annak hiányában
más, a magyar nyelvtudást legalább B2-es szinten igazoló okirattal (A kategória) – összesen 200.000,-
Ft-nak megfelelő UAH összegben igényelhető támogatás.
3.7.2. Ukrajnában működő, működési engedéllyel rendelkező, magyar nyelven publikáló nyomtatott
vagy elektronikus médium újságírói tevékenységet támogató egyéb kisegítő tevékenységet végző
munkatárs részére, amennyiben rendelkezik magyar igazolvánnyal, vagy annak hiányában más, a
magyar nyelvtudást legalább A2-es szinten igazoló okirattal (B kategória) – összesen 170.000,- Ft-nak
megfelelő UAH összegben igényelhető támogatás.
3.8. Igényelhető támogatás összege szakmai tevékenységüket magyar nyelven végző
művelődésszervezők, könyvtárosok, közgyűjteményi dolgozók támogatása esetén:
– A kategória – 200.000,- Ft.
– B kategória – 170.000,- Ft.
– C kategória – 100.000,- Ft.
3.8.1 Minden kategóriában feltétel a magyar igazolvány, vagy annak hiányában a B1 szintű
nyelvvizsga igazolás felmutatása.
3.9. Igényelhető támogatás összege színészek, előadóművészek, illetve a tevékenységüket
közvetlenül segítő munkatársak támogatása esetén:
– A kategória – 330.000,- Ft.
– B kategória – 170.000,- Ft.
– C kategória – 100.000,- Ft.
3.9.1. Minden kategóriában feltétel a magyar igazolvány, vagy annak hiányában a B2/A2/A1 szintű,
nyelvvizsga igazolás felmutatása kategóriának megfelelően.
3.10. Gyermekétkeztetési célú támogatás esetén a támogatás egy gyermek után járó teljes
(maximális) összege 26.400,- Ft-nak megfelelő UAH.
A Támogató a 3.1.-3.10. pontban felsorolt támogatási kategóriák esetében a támogatási összeget egy
összegben, banki átutalás útján teljesíti a pályázó bankszámlájára. (Készpénzben történő folyósításra,
vagy egyéb fizetési módon történő folyósításra nincs lehetőség.)
3.11. A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész bemutatását.
3.12. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.
3.13. A támogatás intenzitásának mértéke: 100%.
3.14. Egy támogatási kérelmet benyújtó személy csak egy jogcímen nyújthat be támogatási kérelmet,
kivéve a gyermekétkeztetési céllal nyújtott támogatást.
4. Támogatási kérelmek benyújtásának módja:
4.1. A jelen felhívás alapján igényelhető támogatásra – a kárpátaljai magyar nyelvű közoktatási
intézményekben magyar nyelvű oktatási és nevelési feladatokat ellátó személyek támogatása esetén
a 2019. június 17. – 2019. július 31. közötti időszakban lehet támogatási kérelmet benyújtani az
alábbiak figyelembevételével:
a 3.2.-3.4. pont vonatkozásában nem nyújthatnak be támogatási kérelmet a hivatalos megrovásban
részesített személyek.
4.2. A kárpátaljai magyar nyelvű óvodai csoportokba, illetve közoktatási intézmények magyar
tannyelvű 1-4. osztályába járó gyermekek étkeztetésének esetén a 2019. augusztus 15. – 2019.
szeptember 15. közötti időszakban lehet támogatási kérelmet benyújtani az alábbiak
figyelembevételével:

– A támogatási kérelem benyújtásához elengedhetetlen a 2019. év első 8 hónapján belül kiadott,
legalább 4 hónapra vonatkozó étkezési költség befizetését igazoló számlák, befizetési
dokumentumok bemutatása.
4.3. A kárpátaljai egészségügyi intézményekben gyógyító munkájukat magyar nyelven ellátó dolgozók
támogatása, esetén a 2019. május 15. – 2019. június 17. közötti időszakban lehet támogatási
kérelmet benyújtani.
4.4. A kárpátaljai művészeti iskolákban munkájukat magyar nyelven ellátó pedagógusok támogatása,
a kárpátaljai magyar nyelvű nyomatott vagy elektronikus médiában tevékenykedő újságírók, illetve az
újságírói tevékenységet segítő munkatársak támogatása, valamint szakmai tevékenységüket magyar
nyelven végző művelődésszervezők, könyvtárosok, közgyűjteményi dolgozók és színészek támogatása
esetén 2019. október 1. – 2019. október 31. közötti időszakban lehet támogatási kérelmet
benyújtani.
A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló fenti határidők elmulasztása jogvesztő!
5. A támogatási kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok a kárpátaljai magyar nyelvű
közoktatási intézményekben magyar nyelvű oktatási és nevelési feladatokat ellátó személyek, illetve
a magyar nyelvű oktatási és nevelési feladatok megvalósítását segítő személyek támogatása esetén:
5.1. Támogatási kérelem
A támogatási kérelem (adatlap) a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány)
regionális irodáiban igényelhető. A támogatási kérelmet az iroda munkatársa tölti ki. Az intézményi
igazolás űrlapját az oktatási intézményben, illetve az Alapítvány honlapjáról lehet beszerezni. További
tájékoztatás kapható az Alapítvány irodáiban, valamint az Alapítvány honlapján.
5.2. A támogatási kérelem (adatlap) mellékletei
A támogatási kérelmet benyújtó személy
-érvényes személyazonossági igazolványának fénymásolata;
(A személyigazolvány összes bejegyzést tartalmazó oldala.)
-adóazonosító számát igazoló okmány fénymásolata;
-diplomájá(i)nak (végzettséget igazoló okiratának), egyéb, a pedagógiai tevékenység végzésére –
feljogosító dokumentum fénymásolata;
(Amennyiben a végzettséget igazoló okiratban szereplő név nem egyezik meg a munkáltatói
igazolásban szereplő névvel, úgy igazolni kell a személyek azonosságát pl. házassági anyakönyvi
kivonattal, vagy a munkáltatói igazolás magyar nyelvű fordítására rávezetett igazgatói nyilatkozattal.)
-ukrán nyelvű, iktatási számmal ellátott, dátumozott munkáltatói igazolásának eredeti példánya ;
(Az oktatási intézmény(ek) igazolása a pedagógus munkaviszonyának időtartamáról az adott
tanévben, amely tartalmazza a magyar oktatási nyelvű csoportokra, osztályokra vonatkozó tarifikáció
szerinti heti, nem fakultatív óraszámot, vagy nem magyar nyelvű tanintézmények esetében a magyar
nyelven vezetett rendes/fakultatív órák heti számát. Kisegítő dolgozók esetén tartalmazza a
beosztást és a teljes- vagy rész állás megjelölését).
-munkáltatói igazolásának magyar nyelvű fordítása, amelyet a támogatási kérelmet benyújtó
személy tölt ki és az Alapítvány munkatársa ellenőriz. Az intézményi igazolás űrlapját az oktatási
intézményben, illetve az Alapítvány honlapjáról lehet beszerezni;
-magyar igazolványának fénymásolata;
Ezen követelmény alól kivételt képezhetnek az adott kategóriában magyar, vagy részben magyar
tannyelvű oktatási intézmények ukrán nyelv és honvédelem szakos pedagógusai, iskolaigazgatói,
tanügyi és nevelési igazgatóhelyettesei. Egyedi elbírálás alapján, magyar igazolvány hiányában más, a
magyar nyelvtudást igazoló hivatalos dokumentum (nyelvvizsga-igazolás) is elfogadható;

6. A támogatási kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok a kárpátaljai művészeti
iskolákban munkájukat magyar nyelven ellátó dolgozók támogatása esetén:
6.1. A támogatási kérelem (adatlap) az Alapítvány regionális irodáiban igényelhető. Az adatlapot az
iroda munkatársa tölti ki.
6.2. A támogatási kérelem mellékletei
A támogatási kérelmet benyújtó személy
-érvényes személyazonossági igazolványának fénymásolata;
-adóazonosító számát igazoló okmány fénymásolata;
-diplomájának (végzettséget igazoló okiratának) fénymásolata;
-munkáltatói igazolásának eredeti példánya A munkáltatói igazolás nyomtatványa az Alapítvány –
irodáiban igényelhető vagy annak honlapjáról letölthető;
-munkáltatói igazolásának magyar fordítása amelyet az alapítvány munkatársa hitelesít;
-magyar igazolványának fénymásolata; továbbá
– A magyar zenei és kulturális örökség megőrzését segítő, éves terv illetve éves programterv (Az A
kategória részére);
– Legalább három — különböző szülő hozzátartozójának minősülő — gyermek szülőjének
nyilatkozata arról, hogy a pedagógus gyermekükkel magyar nyelven foglalkozik;
– Az „Itt Magyarul is” weboldalon való regisztrálást igazoló regisztrációs lap;
7. A támogatási kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok a kárpátaljai egészségügyi,
oktatási intézményekben gyógyító munkájukat magyar nyelven ellátó dolgozók támogatása
esetén:
7.1. Támogatási kérelem, amely tartalmazza a magyar nyelven egészségügyi szolgáltatást
biztosító egészségügyi dolgozók adatait, a magyarul beszélő egészségügyi dolgozók szaknévsorába
való felvételt biztosító nyilatkozatot. A támogatási kérelem az Alapítvány regionális
irodáiban igényelhető. A támogatási kérelmet az iroda munkatársa tölti ki. A munkáltatói igazolás
nyomtatványa az Alapítvány irodáiban, a Kárpátaljai Magyar Egészségügyi Dolgozók Társasága
megbízottjánál igényelhető vagy az Alapítvány honlapjáról letölthető.
7.2. A támogatási kérelem mellékletei
A támogatási kérelmet benyújtó személy
-érvényes személyazonossági igazolványának fénymásolata;
-adóazonosító számát igazoló okmány fénymásolata;
-diplomájának/diplomáinak (végzettséget igazoló okiratának) fénymásolata;
-munkáltatói igazolásának eredeti példánya (amely a pályázati időszak folyamán került kiadásra) ;
-magyar igazolványának fénymásolata; (ennek hiányában egyedi elbírálás alapján elfogadható a
magyar nyelvtudást bizonyító egyéb dokumentum fénymásolata);
– A Kárpátaljai Magyar Egészségügyi Dolgozók Társasága vagy az Alapítvány munkatársa által kiállított
és hitelesített fordítás a munkáltatói igazolásról eredetiben
– Az „Itt Magyarul is” weboldalon való regisztrálást igazoló regisztrációs lap;
8. A támogatási kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok a kárpátaljai magyar nyelvű
nyomtatott vagy elektronikus médiában tevékenykedő újságírók illetve az újságírói tevékenységet
segítő munkatársak támogatása esetén:
8.1.Támogatási kérelem, amely tartalmazza a kárpátaljai magyar nyelvű nyomtatott vagy
elektronikus médiában tevékenykedő újságírók illetve az újságírói tevékenységet segítő munkatársak
adatait. A támogatási kérelem (adatlap) az Alapítvány regionális irodáiban igényelhető. Az adatlapot
az iroda munkatársa tölti ki.
8.2 A támogatási kérelem mellékletei

A támogatási kérelmet benyújtó személy
-érvényes személyazonossági igazolványának fénymásolata;
-adóazonosító számát igazoló okmány fénymásolata;
-magyar igazolványának fénymásolata;
-végzettségét igazoló okirat fénymásolata;
-munkáltatói igazolása, amely a pályázati időszak folyamán került kiadásra. A munkáltatói igazolás
nyomtatványa az Alapítvány irodáiban igényelhető vagy annak honlapjáról letölthető;
– A támogatási kérelmet benyújtó személynek be kell, hogy mutassa a kárpátaljai magyar nyelvű
nyomtatott vagy elektronikus médiában a 2019-es évben megjelent publikált anyagainak listáját
(vagy azon anyagok listáját melynek előállításában munkája során részt vett).
9. A támogatási kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok szakmai tevékenységüket
magyar nyelven végző művelődésszervezők, könyvtárosok, közgyűjteményi dolgozók támogatása
esetén:
9.1. Támogatási kérelem
A támogatási kérelem (adatlap) és a munkáltatói igazolás űrlapja az Alapítvány irodáiban
igényelhető. Az adatlapot az iroda munkatársa tölti ki.
9.2 A támogatási kérelem mellékletei
A támogatási kérelmet benyújtó személy
-érvényes személyazonossági igazolványának fénymásolata;
-adóazonosító számát igazoló okmány fénymásolata;
-diplomájának (végzettséget igazoló okiratának) fénymásolata;
-munkáltatói igazolásának eredeti példánya;
– munkáltatói igazolásának magyar fordítása, amelyet az alapítvány munkatársa hitelesít. A
munkáltatói igazolás nyomtatványa az Alapítvány irodáiban igényelhető vagy annak honlapjáról
letölthető;
– magyar igazolványának fénymásolata. (Egyéb magyar nyelvtudást igazoló dokumentum)
A támogatási kérelem további mellékletei a jelen Felhívás 2.6. és 2.7. pontjában felsorolt
kategóriák szerint:
– A kategóriában:
– Az intézmény működéséről szóló fenntartói igazolás eredeti példánya;
– Az intézményben működő művészeti csoport vagy szakkör működéséről szóló igazolás eredeti
példánya; (a csoport vagy szakkör működésének írott és képi dokumentumaival együtt)
– A támogatási kérelmet benyújtó személy által végzett, a magyar kultúra terjesztésével kapcsolatos
egyéb, az intézmény munkájához kapcsolódó tevékenység dokumentált igazolása; pl.:
Kiállítások szervezése
Tematikus kiállítások szervezése a nemzeti ünnepekhez, neves magyar személyek
évfordulóihoz stb. kapcsolódóan
Író-olvasó találkozók szervezése
Tematikus könyvnapok szervezése
Könyvtári foglalkozások szervezése iskolások, óvodások részére
Könyvtári szakköri foglalkozások szervezése
Színjátszó és egyéb bemutatók szervezése
– B kategóriában:
– Az intézmény működéséről és könyv/iratállománya nyelvi összetételéről szóló fenntartói igazolás
eredeti példánya;
– A támogatási kérelmet benyújtó személy által végzett, a magyar kultúra terjesztésével kapcsolatos
egyéb, az intézmény munkájához kapcsolódó tevékenység dokumentált igazolása; pl.:

szervezése
Tematikus kiállítások szervezése a nemzeti ünnepekhez, neves magyar személyek
évfordulóihoz stb. kapcsolódóan
Író-olvasó találkozók szervezése
Tematikus könyvnapok szervezése
Könyvtári foglalkozások szervezése iskolások, óvodások részére
Könyvtári szakköri foglalkozások szervezése
Színjátszó és egyéb bemutatók szervezése
10. A támogatási kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok szakmai tevékenységüket
magyar nyelven végző színészek, előadóművészek, illetve a tevékenységüket közvetlenül segítő
munkatársak támogatása esetén:
10.1 Támogatási kérelem
Támogatási kérelem (adatlap) és a munkáltatói igazolás űrlapja az Alapítvány irodáiban igényelhető.
Az adatlapot az iroda munkatársa tölti ki.
10.2 A támogatási kérelem mellékletei
A támogatási kérelmet benyújtó személy
-érvényes személyazonossági igazolványának fénymásolata;
-adóazonosító számát igazoló okmány fénymásolata;
-diplomájának (végzettséget igazoló okiratának) fénymásolata;
-munkáltatói igazolásának eredeti példánya A munkáltatói igazolás nyomtatványa az Alapítvány
irodáiban igényelhető vagy annak honlapjáról letölthető;
– munkáltatói igazolásának magyar fordítása, amelyet az alapítvány munkatársa hitelesít;
– magyar igazolványának fénymásolata (Egyéb magyar nyelvtudást igazoló dokumentum); továbbá
– Az intézmény működéséről szóló fenntartói igazolás eredeti példánya;
– A támogatási kérelmet benyújtó személy szakmai tevékenységének összefoglaló bemutatása az
utóbbi 3 évben (az A kategória részére).
11. A támogatási kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok a kárpátaljai magyar nyelvű
óvodai csoportokba, illetve közoktatási intézmények magyar tannyelvű 1-4. osztályába járó
gyermekek étkeztetésének támogatása esetén:
11.1. Támogatási kérelem
A támogatási kérelem személyesen igényelhető az Alapítvány regionális irodáiban. A támogatási
kérelmet az iroda munkatársa tölti ki. A kitöltött kérelmet a szükséges mellékletekkel együtt az iroda
munkatársa veszi át, azokról írásos elismervényt ad.
11.2. A támogatási kérelemhez szükséges dokumentumok:
A támogatási kérelmet benyújtó személy
-érvényes személyazonossági igazolványának fénymásolata. Amennyiben a kiskorú családneve nem
egyezik meg a szülő/nevelőszülő családnevével, mellékelni kell az igénylés beadására vonatkozó
jogosultságot igazoló dokumentumot;
-adóazonosító számát igazoló okmány fénymásolata;
– születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata;
-adóazonosító számát igazoló okmány fénymásolata; továbbá a
a gyermek óvodalátogatási, illetve iskolalátogatási igazolása (melyben szerepel az
intézménylátogatási napok/az igazolatlanul mulasztott tanórák száma). Az intézménylátogatási
igazolás nyomtatványa az Alapítvány regionális irodáiban, a tanintézményekben, illetve az Alapítvány
honlapjáról szerezhető be;

Nem jogosult a támogatásra az az óvodás gyermek, aki az adott intézményben a 2019. év első hét
hónapja alatt több, mint 25%-os igazolatlan hiányzást halmozott fel, illetve az az 1-4. osztályos
tanuló, aki a 2018/2019-es tanévben több mint 50 óra igazolatlan hiányzást halmozott fel;
– az étkezési költség befizetését igazoló dokumentumok (számlák) fénymásolata, 2019 első 8
hónapjára vonatkozóan.
12. Hiánypótlás
A támogatási kérelemhez csatolt mellékletekre vonatkozó előírásokat értelemszerűen,
kategóriánként kell alkalmazni.
Amennyiben a támogatási kérelem vagy a kötelezően csatolandó mellékletek esetében hiánypótlás
szükséges, akkor a támogatási kérelmet benyújtó személy köteles az írásbeli értesítő kézhezvételétől
számított 15 napon belül a kért adatokat vagy mellékleteket pótolni. Amennyiben a támogatási
kérelmet benyújtó személy határidőre nem tesz eleget vagy nem megfelelően tesz eleget a
hiánypótlási felszólításban foglaltaknak, a pályázat érvénytelennek minősül. Hiánypótlásra csak
egyszer van lehetőség.
13. A támogatási kérelem elbírálási és eljárási rendje
Az Alapítvány központi irodája ellenőrzi, hogy a támogatási kérelem megfelel-e a jelen felhívásban
meghatározott feltételeknek. Az Alapítvány javaslatot tesz a támogatások odaítéléséről. A támogatási
kérelmekről a Bethlen Gábor Alap Bizottsága dönt. A támogatást az Alapítvány folyósítja.
14. Támogatási jogviszony létrejötte
A kedvezményezettek részére az Alapítvány a Támogató megbízásából támogatói okiratot bocsát ki.
A támogatás szempontjából támogatói okiratnak minősül a döntési lista alapján a kedvezményezett
kérelmezőnek megküldött hivatalos értesítés is, ha abból a támogatásra vonatkozó döntés, a
támogatás kedvezményezettje, valamint a támogatás célja és mértéke kitűnik.
A Támogató a támogatást elutasító döntését nem indokolja, és azzal szemben jogorvoslatnak helye
nincs.
15. A támogatási jogviszony megszegésének következményei
A Támogató jogosult a támogatói okiratban foglaltaktól elállni, azt azonnali hatállyal visszavonni és a
szerződésszegés következményeit alkalmazni, ha

  •  hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a kedvezményezett a támogatási döntést érdemben

befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a támogatási kérelem benyújtásakor,

  •  kedvezményezett valamely, a támogatási kérelem benyújtása során kötelezően megtett

nyilatkozatát visszavonja.
A kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatási jogviszony megszegése esetén köteles a
támogatás összegét a Támogató rendelkezése szerint részben vagy egészben – ügyleti kamat
felszámításával egyidejűleg – visszafizetni.
16. Nyilvánosság tájékoztatása:
A támogatási kérelem beadásával a kérelmet benyújtó személy egyben hozzájárul az alábbi adatainak
és a támogatói döntés tartalmának a Támogató internetes honlapján való nyilvános közzétételéhez,
kezeléséhez:

  •  a támogatási kérelmet benyújtó személy neve,
  •  a támogatási döntés,
  •  a támogatási összeg.

A támogatási kérelemmel kapcsolatos kérdésekben az alábbi elérhetőségen tájékozódhatnak:
www.kmkszalap.org, .

 

Forrás: http://www.kmkszalap.org