Nemzeti Agykutatási Program támogatása

Hazai
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a
Kutatási és Technológiai Innovációs Alap
Nemzeti Agykutatási Program támogatása tárgyú pályázathoz
Kódszám: KTIA_NAP_13

A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK
A.1. Előzmény
Az agykutatás Magyarországon nemzetközileg is elismert hagyományokkal és adottságokkal rendelkezik, eredményessége ma is kiemelkedő. Szoros kapcsolatokkal, jó beágyazottsággal, együttműködésekkel rendelkezik a klinikum terén (idegsebészet, neurológia, pszichiátria). A hazai idegtudományi kutatóhelyek erős hazai gyógyszeripari és biotechnológiai ipari kapcsolatokkal rendelkeznek, valamint az infokommunikáció és infobionika területén is jelentős hasznosítási lehetőségei vannak.
Az Európai Unió 2013. január 28-án hirdette meg egyik legnagyobb tudományos programját (FET Flagship Program). A mintegy 350 milliárd Ft-nak megfelelő összegből induló Emberi Agy Projekt (Human Brain Project -HBP) előkészítésében egy magyar kutatócsoport is részt vett, mely tagja a megvalósításban résztvevő konzorciumnak. Az EU azt várja a tagállamoktól, hogy a HBP mentén megindítsák saját agykutatási programjaikat. Időközben az USA is meghirdette új agykutatási programját, ami a téma globális jelentőségét és aktualitását tovább erősíti.
A magyar kormány az agykutatást választotta az EU elnökségi időszak K+F főtémájának. A kutatásért, az innovációért és tudományért felelős európai biztos megerősítette, hogy a Horizon 2020 keretében is prioritás marad az agykutatás, valamint a ráépülő innováció. A program illeszkedik az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) stratégiai céljaihoz és felmerült egy agy témájú “Knowledge and Innovation Community” (KIC) program indítása, amelyben megfelelő előkészítés után Magyarország is fontos szerepet vállalhatna 2018-tól.
A program illeszkedik a Magyar Tudományos Akadémia irányelvekben is jóváhagyott törekvéséhez kiválósági központok létrehozására és fejlesztésére, ami az átalakuló felsőoktatás és a megújult kutatóintézet-hálózat együttműködésére, “nemzeti konzorciumokra” alapozódik.
A.2. A pályázati kiírás célja
A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott támogatások célja a kutatásfejlesztési és innovációs aktivitás, valamint a vállalatok és kutatási szervezetek közötti együttműködés növelése az Új Széchenyi Tervben meghatározott célkitűzésekkel összhangban.
A jelen pályázat átfogó célja olyan, az agykutatás terén végzett K+F tevékenységek támogatása amelyek hozzájárulnak
– Magyarország helyzetének megerősítéséhez az európai, valamint világ színvonalú agykutatásokban.
– a hazai kutatószervezetek vállalkozásokkal, valamint nemzetközi szervezetekkel történő együttműködéséhez
– a kutatói munkahelyteremtéshez,
– az agykutatás terén végzett kutatás fejlesztés kapacitás fejlesztése, műszeres infrastruktúrájának javítása,
– külföldi, vagy jelenleg külföldön dolgozó magyar kutatók Magyarországra vonzásához, és beilleszkedéséhez.
A Nemzeti Agykutatási Program két alprogramból áll.
A alprogram: Nemzeti Agykutatási Program (NAP) támogatása:
Az alprogramhoz kapcsolódó célok:
– az agykutatás területén megvalósuló, stratégiai jelentőségű és nemzetközileg versenyképes kutatás-fejlesztési tevékenységek támogatása
– új innovációs eredmények elérése a hazai egészségügyi ellátás és egészségipar nemzetközi versenyképességének növelése érdekében
– a hazai agykutató helyek kutatási és fejlesztési kapacitásainak és erőforrásainak megerősítése, illeszkedésének elősegítése kutatói munkahelyteremtés és kutatási infrastruktúra fejlesztés és a transzlációt fokozó hálózatosodás révén,
– az agykutatás terén tevékenykedő hazai kutatóhelyek, kutatási szervezetek, vállalkozások, külföldi és nemzetközi kutatási szervezetek együttműködésének ösztönzése
– a hazai kutatóhelyek megerősítése külföldi és nemzetközi kutatási erőforrások bevonása érdekében és az erre irányuló tevékenységük ösztönzése,
– az agykutatásra épülő kutatási és innovációs eredmények és alkalmazások iránti szükséglet és igény kutatása és értékelése,
– az agykutatás, a fejlesztés, a gyakorlati alkalmazás és a hasznosítás jogi, etikai, kulturális feltételrendszerének kutatása és elemzése, a társadalmi befogadás elősegítését szolgáló stratégiák kidolgozása,
– a központi idegrendszeri betegségek okozta társadalmi, gazdasági és nemzetstratégiai terhek és a csökkentésüket szolgáló beavatkozások kutatása, modellezése, stratégiák kidolgozása.
B alprogram: NAP programhoz kapcsolódó kutatási kapacitás fejlesztése:
Az alprogramhoz kapcsolódó célok:
– A hazai agykutatói állomány bővítése külföldről hazatérő kutatók beilleszkedésének támogatásával,
– A NAP programhoz kapcsolódó, világszínvonalú kutatások végzésére képes új kutatócsoportok létrehozása,
– a kutatás számára nemzetközi összehasonlításban vonzó, eredményes és hatékony kutatómunka szervezeti és működési feltételeinek biztosítása,
– Agykutatás területén végzett nemzetközi szintű K+F tevékenységek támogatása, a hazai kutatóműhelyek nemzetközi kapcsolatainak, együttműködéseinek bővítése,
– az agykutatás hazai kutatási és fejlesztési kapacitásának bővítése, műszeres infrastruktúrájának javítása,
– a létrejövő új hazai kutatóhelyek fenntarthatóságának megerősítése külföldi és nemzetközi kutatási erőforrások bevonásával és az erre irányuló tevékenység ösztönzésével.
A tervezett kutatás-fejlesztési projekttel szembeni elvárások:
A tervezett kutatás-fejlesztési tevékenységek eredményeként:
1. új K+F munkahelyek jönnek létre,
2. fejlődik, bővül a k+F témákban foglalkoztatott emberi erőforrás minősége (disszertációk, tudományos minősítés)
3. új, hasznosítható tudományos eredmények (publikációk), szellemi alkotások születnek (szabadalmi bejelentések);
4. a felfedezések, felismerések igazolásra, kipróbálásra, alkalmazásra kerülnek a klinikai gyakorlatban és a gyógyszer- és eszközfejlesztési folyamat további fázisaiban,
5. iparjogvédelmi bejelentések születnek, új technológiák és prototípusok kifejlesztése valósul meg, az egészségipari, a klinikai és a kutatói szféra között az agykutatáshoz kapcsolódótranszlációs folyamatot felgyorsító, hatékonyságát fokozó kutatási és fejlesztési hálózat alakul ki a rendelkezésre álló emberi erőforrások és a kiépülő kutatási infrastruktúra optimális kihasználása érdekében,
6. kimutathatóan és modellezhetően javul a kutatási források felhasználásának hatékonysága és eredményessége mind tudományos, mind gazdasági és társadalmi szinten
A.3. Rendelkezésre álló forrás és a támogatható pályázatok várható száma
A támogatás jogcíme: a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény (a továbbiakban: Atv.) 8. § (1) bekezdés a), b) és f) pontja.
A pályázat célkitűzéseinek elérése érdekében a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap (továbbiakban: KTIA) terhére a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban: NFÜ) a pályázaton eredményesen szereplő pályázók számára 2013-2016 között meghozott döntései által 12 Mrd forintot biztosít, melyből az
– A alprogramra 6,4 Mrd Ft, míg a
– B alprogramra 5,6 Mrd Ft kerül elkülönítésre.
A támogatott pályázatok várható száma:
– Az A alprogram esetében 2013-ban 1 db,
– A B alprogram esetében 2013-2016 között 15-30 db.
A.4. Támogatás összege
A pályázatok keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:
– az A alprogram esetében maximum 6 400 000 000 Ft,
– A B alprogram esetében minimum 90 000 000 Ft, maximum 450 000 000 Ft.
Felhívjuk a figyelmet, hogy minden olyan projektet, amelynél a támogatás összege meghaladja a kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások közösségi keretrendszeréről szóló 2006/C 323/01 keretszabály (továbbiakban: keretszabály) 7.1 pontjában meghatározott határt, előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottság részére.
A keretszabály 7.1 pontjában foglaltak szerint, amennyiben a támogatás összege túllépi a projekttámogatás esetében
– ha a projekt túlnyomórészt alapkutatást1 foglal magában: 20 millió eurót vállalkozásonként és projektenként
– ha a projekt túlnyomórészt ipari kutatást2 foglal magában: 10 millió eurót vállalkozásonként és projektenként
– a fennmaradó projektek esetében 7,5 millió eurót vállalkozásonként és projektenként.
A projekt költségvetésének meghatározásánál a döntést megelőző hónap utolsó napján érvényes MNB árfolyam az irányadó.
A fenti feltételek egyikének teljesülése esetén a támogatásokat egyedileg be kell jelenteni a Bizottság részére, amely a verseny torzulásának nagyobb kockázatára tekintettel részletesebb vizsgálatot folytat le. A bizottsági eljárás átlagosan 12-16 hónapig tarthat.
Amennyiben a projekt a fenti szempontok alapján bejelentés kötelesnek minősül az Európai Bizottság jóváhagyásáig támogatás nem nyújtható.
A kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az Európai Bizottsághoz történő bejelentési eljárás alatt az Európai Bizottság által a jóváhagyás érdekében kezdeményezett változásokat érvényesíteni kell.
A.5. Támogatás mértéke
Az elnyerhető támogatás mértéke a támogatási összeg és a projekt elszámolható költségei alapján kerül meghatározásra, de nem lehet magasabb, mint a jogszabályban meghatározottak szerint a projektre kapható maximális érték. A támogatás mértékének számítására vonatkozó szabályokat illetően a KTIA Pályázati Útmutató D.2. fejezetében foglaltak irányadóak, de a pályázati kiírás keretében adható maximális támogatás vonatkozásában a Pályázati Felhívás ennél szigorúbb határokat is megállapíthat!
Jelen pályázati kiírás keretében az elnyerhető támogatás mértéke mindkét alprogram esetében a jogszabályban meghatározottak szerint a projektre kapható maximális érték. Csekély összegű (de minimis) támogatás esetén a projekthez nyújtható támogatás mértéke a KTIA Pályázati Útmutató D.2. pontja alapján kerül meghatározásra úgy, hogy az igényelhető támogatás mértéke megegyezik a K+F projekttámogatás jogcímen igényelhető támogatás mértékével.
Konzorcium esetében az elnyerhető támogatás mértéke minden konzorciumi tagra különkülön kerül megállapításra abból kiindulva, hogy az általa vállalt projekttevékenység alap/ipari kutatásnak, vagy kísérleti fejlesztésnek minősül-e.
A.7. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázatot (kitöltött projekt adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag nem újraírható, írásvédett CD lemezen) a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:
Kutatási és Technológiai Innovációs Alap
MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (Közreműködő Szervezet)
1539 Budapest, Postafiók 684.
Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon a “MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. 1864 Budapest, Rb. 684” raktárbérleti címzést kell feltüntetni.
Kérjük, hogy a csomagoláson és a CD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati felhívás kódszámát (KTIA_NAP_13), a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről!
A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban információkat http://www.nfu.hu honlapon talál.
Telefonon és e-mailen további felvilágosítás kérhető:
Ügyfélszolgálat Telefonon (kék szám) e-mailen
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 06-40-638-638
http://www.nfu.hu/eugyfelszolgalat
A pályázatok benyújtása
– Az A alprogram keretében 2013. július 17. napjától 2013. augusztus 31. napjáig lehetséges.
– A B alprogram keretében 2013. november 1. napjától folyamatosan a keret kimerüléséig, de legkésőbb 2017. 01. 01 napjáig lehetséges.

B. PÁLYÁZÓK KÖRE
B.1. Jogi forma, méret, székhely
Az ‘A alprogram” esetében:
Pályázatot csak konzorcium nyújthat be. A konzorcium legfeljebb 10 tagú lehet kutatási szervezetek, köztestületi költségvetési szerv és gazdasági társaságok részvételével. A projektben megbízási szerződéseken keresztül további partnerek is bekapcsolódhatnak az elvégzendő feladatokba.
Konzorciumvezető kizárólag kutatási szervezet lehet.
A jelen pályázati kiírásra konzorciumi formában pályázhatnak a KTIA Pályázati Útmutató B. fejezete alapján:
a) költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben azok kutatóhelynek minősülnek;
b) jogi személyiséggel rendelkező nonprofit szervezetek, -amennyiben olyan kutatásfejlesztést végző nonprofit gazdasági társaságnak minősülnek, ahol a pályázat benyújtását megelőző utolsó lezárt társasági adóbevallásban szereplő K+F ráfordításainak összege eléri a tagi szinten igényelt támogatás legalább 25%-át, közalapítványnak vagy egyházi felsőoktatási intézménynek minősülnek.
Továbbá
c) jogi személyiségű gazdasági társaságok, feltéve, hogy Magyarországon székhellyel vagy fiókteleppel rendelkeznek, kettős könyvvitelt vezetnek, nem tartoznak az EVA hatálya alá, és amelyeknek legalább 50 fő műszaki, természettudományi, orvosi vagy agrár felsőfokú végzettségű, teljes munkaidőben, a pályázat benyújtásakor is foglalkoztatott alkalmazottja van.
A kutatás-fejlesztési és technológiai innováció projektek közfinanszírozású támogatásáról szóló 146/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 34. § (1-4) szerint, ha a konzorcium egy tagja a projekt befejezése előtt a konzorciumi szerződést felmondja, attól eláll vagy a konzorciumban való részvétele bármilyen más módon megszűnik, avagy vele szemben felszámolási eljárás indul vagy végelszámolást kezdeményez, köteles az esemény bekövetkeztétől számított 15 napon belül a konzorcium vezetője vagy képviselője számára részletes szakmai és pénzügyi elszámolást készíteni, továbbá a megvalósult eredményeket teljes körűen és tételesen részére ingyenesen átadni, a létrehozott szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat a konzorcium tagjaira ingyenesen átruházni és a támogatás fel nem használt részét visszautalni. A konzorcium többi tagja részére nyújtandó további támogatás folyósítását a pályázatkezelő felfüggeszti és erről haladéktalanul értesíti a döntéshozót. A döntéshozó dönt a konzorcium tagjai részére nyújtandó támogatás további folyósításának feltételeiről.
Tagkiválás esetén a döntéshozó jóváhagyásával új vagy korábbi konzorciumi tag vállalhatja át a kilépett tag feladatait. A konzorciumvezető tag kilépése esetén a projekt akkor támogatható tovább, ha a projekt eredményes befejezésének feltételei kialakíthatók.
Ha a tag kiválása a projekt teljesítését ellehetetleníti a pályázatkezelő a támogatási szerződétől elállhat vagy felmondhatja azt.
Az a) és b) pontokban nevesített pályázói kör együttesen kutatási szervezetnek míg az a) pontban nevesített pályázói kör együttesen vállalkozásnak minősül, a továbbiakban vagy a ‘kutatási szervezet’ vagy a ‘vállalkozás’ a hivatkozás szerepel, amennyiben a KTIA Pályázati Útmutató C.1.1. pontjában leírt feltételek teljesülnek.
Kutatási szervezet olyan szervezet, például egyetem vagy kutatóintézet, amelynek jogállásától (azaz, hogy a köz- vagy a magánjog hatálya alá tartozik-e), és finanszírozási módjától függetlenül elsődleges célja az alapkutatás, az ipari kutatás és a kísérleti fejlesztés folytatása, valamint azok eredményeinek terjesztése tanítás, közzététel vagy technológiaátadás útján. E szervezetek minden nyereséget ismét ilyen tevékenységekbe, eredményeik terjesztésébe vagy oktatásba fektetnek, és azok a vállalkozások, amelyek befolyással lehetnek egy ilyen szervezetre, így például a részvényesek vagy tagok, nem élveznek preferenciális hozzáférést e szervezet kutatási kapacitásaihoz, vagy az általa elért kutatási eredményekhez.
Európai uniós versenyjogi értelemben vállalkozásoknak minősülő kedvezményezettek esetén a vállalkozás fogalmába nemcsak a jogi személyiséggel vagy azzal nem rendelkező gazdasági társaságok tartoznak, hanem minden gazdasági tevékenységet végző személy, függetlenül jogi helyzetétől és finanszírozási formájától.
Gazdasági tevékenység bármely, egy adott piacon termékek és szolgáltatások nyújtásával járó tevékenység, amely feltételezi az ellenszolgáltatásért vállalt kockázatot. Nem gazdasági tevékenység például a független K+F folytatása ismeretek bővítése érdekében, együttműködési K+F vagy kutatási eredmények terjesztése.
A ‘B alprogram’ esetében:
A jelen pályázati kiírásra pályázatot a KTIA Pályázati Útmutató B. fejezete alapján kutatási szervezetnek minősülő köztestületi költségvetési szerv nyújthat be. Konzorciumi pályázat nem adható be.
C.1. Támogatható tevékenységek köre
A Pályázati Felhívás keretében a KTIA Pályázati Útmutató C.1. pontja alapján az A alprogram és a B alprogram keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:
Vállalkozások vagy Kutatási szervezetek gazdasági tevékenységére K+F projekttámogatás / Kutatási szervezetek részére nem állami támogatási jogcímen támogatható tevékenységek3:
a) Alapkutatás a C.1.1. fejezet szerint.
Alapkutatási tevékenységre kutatási szervezet és az a vállalkozás pályázhat, amelynek minimum 10 fő, a pályázat benyújtását megelőző utolsó lezárt üzleti év fordulónapján műszaki, természettudományi, orvosi vagy agrár Ph.D fokozatú, legalább napi 4 órában, a pályázat benyújtásakor is foglalkoztatott alkalmazottja van.
b) Ipari kutatás a C.1.1. fejezet szerint.
Ipari kutatás tevékenységre kutatási szervezet és az a vállalkozás pályázhat, amelynek minimum 10 fő, műszaki, természettudományi, orvosi vagy agrár felsőfokú végzettségű, teljes munkaidőben, a pályázat benyújtásakor is foglalkoztatott alkalmazottja van. Abban az esetben, ha a vállalkozás a saját alkalmazásában lévő (vagy felvételre tervezett) munkavállalója révén végez alapkutatási vagy ipari kutatási feladatokat, úgy a projekt adatlaphoz csatolni kell a munkavállaló nevét, végzettségét/fokozatát, doktori iskolájának nevét, publikációs jegyzékét (új munkavállaló esetén kizárólag a végzettség/doktori iskola tudományterületét kell megadnia).
c) Kísérleti fejlesztés a C.1.1. fejezet szerint.
Az alapkutatási vagy ipari kutatási költségek és a kísérleti fejlesztés költségeinek tervezésekor kutatóként 1 embernap esetében legfeljebb 8 óra tervezhető. Amennyiben a pályázónak, illetve vállalkozójának a projekt “m” hónap futamidejére “n” fő létszám áll teljes mértékben rendelkezésre, ahol “m” ≤ 48 hónap, úgy az emberhónapok számánál legfeljebb n*m költség tervezhető.
Vállalkozások vagy Kutatási szervezetek gazdasági tevékenységére részére csekély összegű (de minimis) /Kutatási szervezetek részére nem állami támogatási jogcímen támogatható tevékenységek4:
a) Tájékoztatás, nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek a C.1.2.9 és C.2.10fejezet szerint,
b) Projektmenedzsment a C.1.2.10. és C.2.10. fejezet szerint
c) Könyvvizsgálat C.2.10 fejezet szerint.
KÖTELEZŐEN MEGVALÓSÍTANDÓ TEVÉKENYSÉGEK
Kizárólag az Az ‘A alprogram’ esetében kötelező:
1. Nemzeti Agykutatási Program Irányító Testület (NAP-IT) létrehozása és működtetése
A konzorcium köteles a Nemzeti Agykutatási Program egységes megvalósítása, képviselete és megjelenítése, valamint a programra allokált források átlátható és hatékony felhasználása érdekében Nemzeti Agykutatási Program Irányító Testületet (NAP-IT) létrehozni, melynek jogait és kötelezettségeit, valamint a projektben végzett feladatait a konzorciumi szerződésben kell rögzíteni.
A Támogató elvárásai a NAP IT-tel szemben a következők:
– a Támogatóval való kapcsolattartás
– az A és a B alprogram keretében támogatásban részesülő kutatási projektek szakmai előrehaladásának folyamatos monitorozása, ez alapján értékelés készítése a Támogató felé
– a B alprogram esetében közreműködés az F.1.2.-ben foglaltak szerint.
– megállapodás keretében együttműködés a B alprogram szervezetével az alprogram átlátható, hatékony és eredményes működtetése érdekében. A B alprogram keretében megalakult kutatócsoportokat befogadó intézmények kiválasztásának biztosítása. Amennyiben a befogadó intézmény vállalkozásnak minősül, úgy a jelen felhívás B.2. pontjában rögzített szabályok betartásának vagy nyílt diszkriminációmentes eljárás útján történő kiválasztás biztosítása.
– a B alprogrammal kapcsolatos nyilvános tájékoztatási feladatvégzés irányítása,
– indokolt esetben kérelem benyújtása a támogatási szerződés módosítására, valamint a költségek közötti átcsoportosítására a támogatás hatékony felhasználása érdekében a KTIA Pénzügyi Útmutatóban és a jelen kiírás F.4. pontjában foglaltak szerint.
2. Projektmenedzsment szervezet létrehozása
Az ‘A alprogram’ keretében benyújtott projekt megvalósítása során projektmenedzsment szervezet létrehozása és működtetése kötelező. A szervezet keretében szükséges 1 fő projektmenedzser, 1 fő szakmai vezető és 1 fő pénzügyi vezető alkalmazása.
A és B alprogram esetében is kötelező:
3. Tájékoztatás, nyilvánosság
A pályázó, illetve a konzorcium a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeinek eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani.
Az előírt kommunikációs tevékenységek elhagyása vagy részleges teljesítése, illetve az előírtaktól eltérő formában történő megvalósítása a megítélt támogatás kommunikációra elszámolható részének csökkentését vonja maga után.
4. Könyvvizsgálat
A projekt során benyújtandó pénzügyi elszámolásoknál könyvvizsgáló általi ellenjegyzés szükséges. A könyvvizsgálat költségét az igénybevett szolgáltatások soron kell tervezni.
5. Közbeszerzés
Amennyiben releváns, a közbeszerzéshez kapcsolódó költségeket egyéb működési kiadások (pl. díjak, illetékek), valamint az igénybevett szolgáltatások (pl. közbeszerzési szakértő) soron kérjük tervezni.

D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK
D.1. Támogatás formája
A jelen pályázati kiírás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül a KTIA Pályázati Útmutató D.1. fejezete szerinti vissza nem térítendő támogatás.
A pályázat alapján kutatási szervezetek nem gazdasági tevékenységére nyújtható támogatás nem állami támogatásnak (KTIA Pályázati Útmutató C.2.10. pontja) míg a vállalkozások részére és a kutatási szervezetek gazdasági tevékenységére nyújtható támogatás K+F projekttámogatásnak (KTIA Pályázati Útmutató C.1.1. pontja) és ‘de minimis’ támogatásnak (KTIA Pályázati Útmutató C.1.2. pontja) minősül.
A pályázónak a KTIA Pályázati Útmutató C.4. pontja szerint bizonyítania kell a támogatás ösztönző hatását.
D.2. Önrész
Amennyiben a pályázatban konzorciumi tagként vállalkozás is részt vesz, a pályázó vállalkozásnak legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önrésszel kell rendelkeznie. Az önrész saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat.
Az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése hatálya alá tartozó támogatás a pályázati önrész kiegészítésére más forrásból nyújtott támogatással együttesen sem haladhatja meg az adott támogatási kategóriára vonatkozó másodlagos állami támogatási jogi aktusban vagy az Európai Unió által hozott határozatban rögzített támogatási intenzitást.
A pályázó vállalkozásnak a pályázat benyújtásakor nyilatkozattal kell igazolnia a projekt megvalósításához szükséges önrész rendelkezésre állását. Az önrész rendelkezésre állását igazoló dokumentumokat és nyilatkozatokat legkésőbb az első kifizetési kérelemhez a kedvezményezett – konzorcium esetén a vállalkozások- köteles benyújtani.
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Pályázati felhívás (pdf, 318 kB)
Pályázati útmutató (pdf, 452 kB)
Segédletek
Csatolt dokumentumok letöltése egyben