Munkahelyi bölcsődék támogatása

Hazai

A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása” című (GINOP-5.3.8-17 kódszámú) felhívás módosult. A módosításokat a mellékelt táblázat foglalja össze.
A kitöltőprogram módosításáig a támogatási kérelmek benyújthatósága a mai naptól szünetel.
https://www.palyazat.gov.hu/download.php?objectId=77517


FELHÍVÁS 
Munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása

GINOP-5.3.8-17 
Magyarország Kormányának felhívása a kisgyermeket nevelő szülőket foglalkoztató munkáltatóknál munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatására a nők foglalkoztatásának elősegítése, valamint a munka és a magánélet összehangolásának megkönnyítése érdekében. 
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a gyermekellátó kapacitások fejlesztését a gyermeket vállalók foglalkoztathatóságért. A cél elérését a Kormány a versenyszférában vagy köz-, illetve civil szférában tevékenykedő, kisgyermeket nevelő szülőket foglalkoztató munkáltatók együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén. 
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy: 
– a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt minimum 8 millió Ft, maximum 100 millió Ft támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig; 
– a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít. 

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy 
– projektjük megvalósításával hozzájárulnak a kisgyermekes nők foglalkoztatásának elősegítéséhez, valamint a munka és a magánélet összehangolásának megkönnyítéséhez; 
– a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet. 

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE 
1.1. A felhívás indokoltsága és célja 
Az elmúlt évek során a magyar kormány által bevezetett intézkedéseknek köszönhetően folyamatosan javul a kisgyermeket nevelő nők foglalkoztatási mutatója és 2015-re elérte az 56,9%-ot, mely 2010-hez viszonyítva jelentős (több mint 16 százalékpontos) növekedést jelent. Ugyanakkor ez a mutató az uniós átlaghoz mérve (61%) még mindig relatíve alacsonynak számít. A 3 éven aluli gyereket nevelő nők esetében (a 15-64 éves korcsoportban) a foglalkoztatási szint különösen alacsony (13,8% százalék). 
E célcsoport foglalkoztatásának elősegítése szempontjából egyik kulcselem a könnyen elérhető, anyagilag megengedhető kisgyermekek napközbeni ellátásához való hozzáférés. 
A 3 éven aluli gyermekek ellátását biztosító intézményrendszer kapacitásainak fejlesztése folyamatosan napirenden lévő szakpolitikai téma. A 2002-ben elfogadott barcelonai célkitűzés szerint az Európai Unió tagállamainak 2010-ig a 3 évesnél fiatalabb gyermekek harmada részére napközbeni ellátást kellett volna biztosítani. Ezt 2010-ig mindössze 11 tagállam érte el, Magyarországon 12,4% volt ez az arány. Az azóta eltelt időben az intézményrendszer bővítésével javítottunk az arányon, így 2015-ben a 3 évesnél fiatalabb gyermekeknek már mintegy 17%-a tudott már valamilyen napközbeni ellátást biztosító, bölcsődébe vagy családi napközibe járni. A KSH 2015. évi május 31-ei adatai alapján a bölcsődébe beíratott gyermekek száma 37 906 fő, akik közül 3 éven aluli gyermek 26 180 fő volt. Emellett a családi napközibe beíratott gyermekek száma az adott referencia napon 7344 fő volt és közülük 5166 fő 3 éven aluli, azaz a családi napközibe járó gyermekek mintegy 70%-a 3 éven aluli. 
2014-2020 közötti fejlesztési időszakban a bölcsődei ellátás férőhelyek bővítésére elsősorban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) és a Versenyképes Közép-magyarország Operatív Program (VEKOP) keretében kerül sor. E támogatások a bölcsőde, a mini bölcsőde és a családi bölcsőde létrehozásához használhatók fel, alapvetően infrastrukturális pályázatok keretén belül. Új intézmények, szolgáltatások létrehozására, férőhelyek bővítésére mintegy 100 milliárd Ft fejlesztési forrás áll rendelkezésre bölcsődék, mini bölcsődék, családi bölcsődék és óvodák férőhelybővítésére, illetve korszerűsítésére. A gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde), valamint az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítását és a szolgáltatások minőségének fejlesztését szolgáló felhívás fő célja a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok segítése, különösen a hátrányosabb helyzetű gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítése. Kormányzati célkitűzés, hogy a 3 éven aluli gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma 2018-2020-ig elérje a 60 000-et (jelenleg mintegy 47 000). Mivel a kisgyermekes nők foglalkoztatása az elmúlt évek folyamatos javulása ellenére is elmarad az uniós átlagtól és foglalkoztatásuk elősegítése munkaerő-piaci szempontból különösen indokolt, ezért a fenti intézkedések kiegészítéseként kerül meghirdetésre jelen felhívás, mely a bölcsődei ellátások közül a munkahelyi bölcsőde létrehozását támogatja a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 5. prioritása keretében. 
A 2007-2013 közötti időszakban a regionális operatív programok (ROP-ok) keretében megvalósított bölcsődefejlesztéseket (mintegy 28 Mrd forintból több mint 6000 új bölcsődei férőhely és több mint 5000 meglévő férőhely is felújításra került és közel 1000 új munkahely is létrejött) egészítették ki a TÁMOP 2.4.5-12/1,2 és 2.4.5-12/3,4 pályázatok, melyek a családi napközik és munkahelyi családi napközik létrehozását támogatták összesen 5,1 Mrd Ft forrással. A konstrukciók eredményeként összesen 1702 férőhely került létrehozásra 3 éven aluli gyermekek számára és 516 gyermekgondozó személy foglalkoztatására került sor. 
A gyermekellátási szolgáltatások mellett a rugalmas foglalkoztatás elérhetősége a másik fontos területnek számít a kisgyermeket nevelő szülők szempontjából. 
A Munka Törvénykönyve, valamint a közszférára vonatkozó jogszabályi rendelkezések kötelező jelleggel írják elő mind a vállalkozási, mind a közszférában foglalkoztatottakra vonatkozóan, hogy a 3 éven aluli gyermekkel rendelkező szülőt kérésére részmunkaidőben kell foglalkoztatni. Három vagy több gyerek esetén ez a kötelezettség a legkisebb gyermek 5 éves koráig áll fenn. A jogszabály szerint a munkáltató és a munkavállaló megállapodása szerint bármikor alkalmazható részmunkaidő vagy rugalmas foglalkoztatás. A jogi keretek megléte ellenére azonban kevésbé elterjedtek ezek a gyakorlatok. A korábbi időszakok pályázati tapasztalatait is figyelembe véve 2014 októberében meghirdetésre került a GINOP-5.3.1-14-es felhívás, melynek célja a rugalmas foglalkoztatás elterjesztése. Ennek keretében – első lépésként – kiválasztásra került 11 szervezetfejlesztési szolgáltató, akik megfelelő és színvonalas tapasztalattal rendelkeznek a rugalmas foglalkoztatás elterjesztése/kisgyermekes nők foglalkoztatása területén. A szervezetek közös módszertan alapján világítanak át közel 800 kkv-t, összesen körülbelül 28 ezer munkavállalót érintően. Az átvilágítást követően felállításra kerül egy fejlesztési terv. Az ezekben foglalt intézkedések végrehajtását a 2016 februárjában megjelent GINOP-5.3.2-16 egyszerűsített kiválasztási eljárásrendű felhívás támogatja, melynek eredményeként várhatóan legalább 500 kkv-nál kerül sor rugalmas foglalkoztatás bevezetésére. Az intézkedés a kisgyermekes szülőkre különös hangsúlyt fektet. 
A kormány emellett az elmúlt években az alábbi intézkedéseket valósította meg a kisgyermekes szülők foglalkoztatásának elősegítése érdekében. 
– 2014. január 1-től bevezetésre került a GYED Extra, mely 2016. január 1-től már a gyermek 6 hónapos korát követően lehetővé teszi a teljes munkaidőben történő munkavállalást a pénzbeli gyermekgondozási ellátásokra való jogosultság megtartása mellett. 
– A 2013. január elsején hatályba lépett Munkahelyvédelmi Akcióterv a bérköltségek csökkentése által a leghátrányosabb munkaerő-piaci helyzetű és magas munkakínálati rugalmasságú társadalmi csoportok – többek között a hátrányos helyzetű nők, valamint a gyermekgondozásból visszatérők – elhelyezkedését hivatottak elősegíteni. Az elmúlt években az intézkedések finomhangolása zajlott, melynek eredményeként a három vagy több gyerekes szülők 5 éven keresztül vehetnek igénybe (csökkenő mértékű) adókedvezményt, valamint eltörlésre került az arányosítási szabály, azaz a részmunkaidős foglalkoztatás esetében alkalmazandó jövedelemhatár. A 2016. májusi adatok szerint több mint 895 288 ezer munkavállaló után érvényesítenek a munkáltatók adókedvezményt, akik közül közel 37 571 ezer gyesről/gyedről visszatérő szülő. 
– A 2014-2020 közötti időszakban a GINOP-5.1.1-15 és VEKOP-8.1.1-15 “Út a munkaerőpiacra” című program keretében folytatódnak a munkaerő-piaci programok, melynek a 25 év feletti hátrányos helyzetű álláskeresők, köztük a hátrányos helyzetű nők munkaerő-piaci integrációját célozzák. A program a tervek szerint 109 ezer álláskereső bevonásával számol, és 2015 októberében indult. Eddig 32 601 fő került bevonásra, akiknek körülbelül 50%-a nő. A gyesről/gyedről visszatérők célcsoportjához összesen 1496 fő tartozott. 
– A 25 év alatti álláskeresők (köztük a fiatal nők) részére az Ifjúsági Garancia Program (GINOP-5.2.1-14 és VEKOP-8.2.1-15) nyújt támogatást, mely szintén 2015 szeptemberében indult. A program keretében foglalkoztatás bővítését szolgáló és bérköltség támogatások, képzési költség támogatása, munkaerő-piaci szolgáltatások és lakhatási támogatás nyújtása kerül sor. 
A konstrukció célja munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása a versenyszférában működő mikro- kis-, közepes és nagyvállalatoknál, nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezeteknél valamint a közszféra munkáltatóinál. A konstrukció hozzájárul a kisgyermekes nők foglalkoztatásának elősegítéséhez, valamint a munka és a magánélet összehangolásának könnyítéséhez. 
A támogatást a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. évi törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 44. § szerinti munkahelyi bölcsődék létrehozásához igényelheti a foglalkoztató, munkáltató. A támogatás legalább 5, legfeljebb 73 fő 3 éven aluli gyermek rendszeres bölcsődei ellátásának megszervezéséhez igényelhető. 
A támogatás igénybe vehető a szolgáltatást nyújtó személyek képzéséhez és foglalkoztatásához (bér és szociális hozzájárulási adó), a munkahelyi bölcsőde létrehozásával kapcsolatos adminisztratív költségekhez, valamint a szolgáltatás helyszínének kialakításához és az ellátásához szükséges eszközök beszerzéséhez. Ezenkívül a munkáltató támogatást igényelhet a munkába visszatérő kisgyermekes szülő képzéséhez, kompetencia-fejlesztéséhez is (ez az elem önállóan nem, csak a bölcsődei ellátás kialakítása mellett támogatható). 
Jelen Felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek. 
1.2. A rendelkezésre álló forrás 
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg összesen 4 milliárd Ft. A teljes rendelkezésre álló forrásból 2,8 milliárd Ft (indikatív keret) kizárólag vállalkozások számára pályázható forrás. A 2,8 milliárd forintból pedig 1,4 milliárd Ft (indikatív keret) kizárólag mikro-, kis- és középvállalkozások számára elérhető. 
Jelen Felhívás forrását Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. Az építési beruházási költségek elszámolása Európai Regionális Fejlesztési Alap terhére történik (ERFA átjárhatóság keretében). A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 150-300 db 
1.3. A támogatás háttere 
Jelen Felhívást a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében a Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (a továbbiakban: GFP IH) hirdeti meg az 1006/2016. (I. 18.) kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján. 

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE 
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását. 
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja! 

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK 
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek: 
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek 
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek 
Jelen Felhívás esetében nem releváns. 
3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek: 
3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: 
a) Projekt-előkészítési tevékenység – megalapozó dokumentum: 
aa) megalapozó dokumentum, amelynek kötelező eleme: 
– szükségletfelmérés/előzetes igényfelmérés elkészítése; 
– fenntarthatóság alátámasztása. 
b) A munkahelyi bölcsőde kialakításához szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás 
ba) a munkahelyi bölcsőde helyiség(ek), kapcsolódó játszókert, – udvar átalakítása, felújítása (bérelt ingatlant is beleértve); 
c) A munkahelyi bölcsődei ellátáshoz szükséges eszközök beszerzése 
ca) bútorok és egyéb berendezési tárgyak (pl.: konyhai, fürdőszobai berendezések; udvari játékok; játéktároló), eszközök (pl.: konyhai, fürdőszobai eszközök; fejlesztő eszközök, játékok) beszerzése közvetlenül a szolgáltatáshoz kapcsolódóan. 
d) A munkahelyi bölcsőde személyi feltételeinek megteremtése 
da) szolgáltatást nyújtó személy vagy kisgyermeknevelő, illetve segítő személy foglalkoztatása 
e) Kommunikációs tevékenység 
ea) Kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás biztosítása: Széchenyi2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv “KTK 2020” szerint. 
eb) Marketingeszközök elkészítése, promóciós tevékenység, mely a következőkre terjedhet ki: a munkahelyi bölcsődéről hirdetés/ismertető elhelyezése a meglévő honlapon, szórólap, plakát készítése, hirdetés a helyi újságokban. 

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI 
4.1. Támogatást igénylők köre 
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azok a támogatást igénylők, amelyek: 
a) rendelkeznek legalább két lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele), és 
b) Magyarországon székhellyel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető civil szervezetek vagy nonprofit gazdasági társaságok, központi költségvetési szervek, gazdasági társaságok, szövetkezetek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei., és 
c) az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 10 fő volt. 
A fenti feltételeknek együttesen kell megfelelnie a támogatást igénylőnek. 
Jogi forma szerint támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi támogatást igénylők:
Vállalkozások: 
– gazdasági társaságok: 
o Korlátolt felelősségű társaság (113), 
o Részvénytársaság(114), 
o Közkereseti társaság (116), 
o Betéti társaság (117), 
o Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe (226), 
o Nonprofit korlátolt felelősségű társasági (572), 
o Nonprofit részvénytársaság (573), 
o Egyesülés (591) 
– szövetkezetek (12) 
o Szociális szövetkezet (121), 
o Takarék- és hitelszövetkezet (122), 
o Iskola szövetkezet (123), 
o Agrárgazdasági szövetkezet (124), 
o Biztosító szövetkezet (126), 
o Foglalkoztatási szövetkezet (128), 
o Egyéb szövetkezet (129). 
Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek: 
– egyéb egyesület (529) 
– szakszervezet (512) 
– egyéb munkavállalói érdekképviselet (513) 
– egyéb köztestület (549) 
– elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy (552) 
– egyházi szervezet technikai kód (559) 
– közalapítvány (561) 
– közalapítvány önálló intézménye (562) 
– egyéb alapítvány (569) 
– egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezet (599) 
Költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek: 
– központi költségvetési szerv (KSH 312) 
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 46. § (1b) bekezdése alapján a többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult. 
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. A konzorciummal szemben támasztott feltételek: 
– konzorciumi tagonként szükséges megfelelni a támogatást igénylők körére meghatározott feltételeknek; 
– a konzorciumi tagok maximális száma 3 (a konzorcium-vezetővel együtt); 
– egy szervezet csak 1 konzorciumban vehet részt; 
– finanszírozás módja tagonként történő finanszírozás; 
A konzorcium tagjainak konzorciumi megállapodást szükséges kötniük, melyet a támogatási kérelem benyújtásakor csatolni szükséges. 
Amennyiben a konzorcium tagjainak székhelye vagy telephelye egy ipari parkon belül vagy egy irodaházban található, az ipari park illetve az irodaház üzemeltetője együttműködő partnerként bevonható a konzorciumba, amennyiben az a munkahelyi bölcsőde tervezett helyszíne alapján szükséges. Az együttműködő partner támogatásban nem részesül. 
A konzorciumi tagok száma és összetétele a támogatói döntés meghozataláig nem módosítható, míg a megvalósítási időszakban csak különösen indokolt esetben az Irányító Hatóság előzetes hozzájárulásával van lehetőség módosításra. 
4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre 
Az ÁÚF 2. Kizáró okok listája c. részben felsoroltakon túl, az alábbi szempontok szerint nem ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylő részére: 
a) amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban, 
b) amely vállalkozásnak a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív, 
c) amely vállalkozásnak a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent, 
d) amely vállalkozás esetében a jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti nettó árbevétel összegét, 
e) amely civil szervezet vagy nonprofit gazdasági társaság esetében a jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti összes bevétel összegét. 
f) amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában, 
g) amely, vagy amelynek a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján meghatározott partner- vagy kapcsolt vállalkozása ezen Felhívás keretében már részesült támogatásban. 
h) amelynek családi napközi és egyéb alternatív nappali gyermekfelügyelet kialakításra vonatkozó támogatási kérelme támogatást nyert és a projekt fizikai befejezése jelen támogatási kérelem benyújtásáig nem történt meg. Amennyiben a projekt fizikai befejezése megtörtént, de a beadás ideje még a projekt kötelező fenntartási időszakára esik, úgy támogatási kérelmében be kell mutatnia a fenntartási kötelezettségeinek jelen támogatási kérelemtől való egyértelmű elkülönítését. 
Továbbá a 651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti képzési támogatás és a 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás nem nyújtható: 
i) azon támogatást igénylő részére, amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel, amennyiben 
– a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy 
– a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ, 
j) exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik, 
k) ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé, 
l) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi, 
Csekély összegű támogatás nem nyújtható továbbá: 
m) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez, 
n) elsődleges mezőgazdasági termeléshez, 
o) a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében történő végző vállalkozások számára nyújtott támogatás teherszállító járművek megvásárlására. 
Továbbá a 651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti képzési támogatás nem nyújtható: 
p) nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére, 
q) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget. 
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja 
a) A támogatási kérelmek benyújtására 2017. március 20-tól 2019. március 20-ig van lehetőség. Ezen időszak alatt a támogatási kérelmek értékelése folyamatosan történik. 
b) A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül. 
c) Amennyiben a támogatást igénylő vagy annak a 651/2014/EU rendelet 1. számú melléklete alapján meghatározott partner vagy kapcsolt vállalkozása a GINOP-5.3.8-17 jelű Felhívásra egyszerre több támogatási kérelmet nyújt be, az elsőként benyújtott támogatási kérelem kerül elbírálásra, a többi támogatási kérelem automatikusan elutasításra kerül. Újabb támogatási kérelem az előzőleg benyújtott támogatási kérelem visszavonását, elutasító döntés meghozatalát követően nyújtható be. 
d) Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a Felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is! Felhívjuk a figyelmét, hogy aláírás bélyegző használata nem minősül cégszerű aláírásnak, így az ezzel ellátott nyilatkozatok nem minősülnek cégszerűen aláírtnak. 
A nyilatkozat papír alapú példányát – ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el – postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül. zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás/futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével szükséges benyújtani a következő címre: 
Nemzetgazdasági Minisztérium 
Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság 
1539 Budapest, Postafiók 684. 
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak! 
5.1. A támogatás formája 
Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül. 
5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége 
Jelen Felhívás esetében nem releváns. 
5.3. A támogatás mértéke, összege 
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 8 millió Ft, maximum 100 millió Ft. 
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-538-17-munkahelyi-blcsdk-ltrehozsnak-tmogatsa
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati dokumentumok