Munkaerő-piaci integráció segítése

Hazai

FELHÍVÁS
a hátrányos helyzetű személyek munkaerő-piaci integrációjának elősegítését támogató projekt megvalósítására

A Felhívás címe:
Hátrányos helyzetű személyek munkaerő-piaci integrációjának segítése helyi eszközökkel
A Felhívás kódszáma:
EFOP-1.1.7-17
Magyarország Kormányának felhívása a kevésbé fejlett régiókban székhellyel vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezetek részére a hátrányos helyzetű személyek munkaerő-piaci integrációjának segítése érdekében.
1. Támogatási kérelmet azok a szervezetek nyújthatnak be, amelyek maradéktalanul megfelelnek a Felhívás jogosultsági feltételeinek. Kérjük a támogatási kérelem benyújtása előtt tanulmányozza a részletes jogosultsági feltételeket a 4. fejezetben!
2. A támogatási kérelem benyújtására és megvalósítására számos egyéb feltétel vonatkozhat. Kérjük, tanulmányozza át ezeket a Felhívás további fejezeteiben! A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a foglalkoztatottság előmozdítását, a hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci helyzetének javítását. A cél elérését a Kormány a kevésbé fejlett régiókban székhellyel vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezetek közreműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
– a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 30 000 000-100 000 000 Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
– a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
– projektjük megvalósításával hozzájárulnak a foglalkoztatás területi különbségeinek csökkentéséhez, valamint a társadalmi felzárkózás folyamatához, a hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci helyzetének javításával.
– a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A Felhívás indokoltsága és célja
Magyarország Kormánya az Európai Bizottsággal kötött Partnerségi Megállapodásban vállalta a hátrányos helyzetű személyek integrációjának elősegítését.
A Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia szintén hangsúlyt helyez a halmozottan hátrányos helyzetű, kiemelten roma emberek társadalmi (re)integrációjára különböző eszközökkel, mint a szakképzés vagy társadalmi környezet, a munkáltatók ösztönzése a munkaerőpiacról kiszorult, de potenciális munkaerőt jelentő halmozottan hátrányos helyzetű személyek újrafoglalkoztatásához.
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) társadalmi felzárkózás-politikájának alapvető célja a kihasználatlan társadalmi erőforrások bevonása a társadalom fenntartásába, azaz a gyermekeket sújtó nélkülözés visszaszorítása, a tartós szegénységben élők, köztük a romák felzárkózása, a periférikus élethelyzetek megszüntetése, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű emberek alkalmassá tétele a munkaerő-piacon való megjelenésre és a munkaerő-piaci eszközökben való részvételre, a települések helyi megtartó képességének erősítése.
Az EFOP 1. Beruházási prioritás egyedi célkitűzése a munkaerő-piacról tartósan kiszorult személyek munkaerő-piaci programba való belépésének növelése. A specifikus cél eredményeként képessé válnak a halmozottan hátrányos helyzetű, beleértve romák és megváltozott munkaképességű emberek a nyílt munkaerő-piacra átvezető aktív munkaerő-piaci programokba történő belépésre az egyénre szabott segítségnyújtás, a szociális munka, alapkompetenciáik fejlesztése, általános és szakképzéshez való hozzáférés javítása által. A specifikus cél keretében folytatott célzott, komplex programok eredményeképp javul a romák (kiemelten a roma nők) foglalkoztathatósági szintje.
Az EFOP-1.1 intézkedés alapvető célja a halmozottan hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci eszközökben való részvételének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése.
A megszerzett vagy felfrissített képességeik és ismereteik által a bevont személyek képessé válnak becsatlakozni magasabb végzettséget adó képzésekbe-, illetve foglalkoztatási programokba.
Az alacsony iskolai végzettségű munkanélküliek számára célzott programokkal kell elérhetővé tenni a munkába álláshoz szükséges munkavállalásra felkészítő szolgáltatásokat. A foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési programokban az intézkedéseknek el kell érniük a leghátrányosabb helyzetű társadalmi csoportokat is. A leghátrányosabb helyzetű, a nyílt munkaerő-piacra nem, vagy nehezen bevonható emberek munkalehetőségeinek bővítése kiemelten fontos cél. Számos különböző hazai vagy uniós finanszírozású program célja az álláskeresők és inaktívak munkaerő-piaci integrációjának elősegítése, a munkaerő-piaci programok potenciális célcsoportjába tartozó személyek egy része esetében azonban a képzésben vagy foglalkoztatásban való részvétel csak speciális – jellemzően szociális – szolgáltatásokkal együttesen, vagy ezek igénybevételét követően válik lehetővé.
A program alapját azok a nonprofit szervezetek alkotják, amelyek képesek a célcsoport tagok részére olyan személyes szociális és egészségügyi szolgáltatásokat nyújtani, amelyek biztosítására a munkaerő-piaci programok keretében nincs lehetőség, és amelyek a leghátrányosabb helyzetűek esetében szükségesek ahhoz, hogy reális lehetőségük legyen belépni a nyílt munkaerőpiacra átvezető programokba, vagy adott esetben a közfoglalkoztatásba.
A program megvalósítása során lehetőség nyílik a munkaerő-piaci integráló programok eszközrendszerének összehangolására, és komplementer szolgáltatások biztosításával a célcsoport számára komplex esetkezelés biztosítására. Az egyes célcsoporttagoknak nyújtott szolgáltatások a fejlesztési folyamat során egymásra épülnek, ezáltal is elősegítve a munkaerő-piaci programok eredményes befejezését.
A beavatkozások építenek az ágazati programok már megvalósult, és várható eredményeire, összhangban állnak az egyes terület- és településfejlesztési programokkal, és kapcsolódnak az infrastrukturális fejlesztésekhez, továbbá szoros kapcsolatban állnak a helyi esélyegyenlőségi programokban, mint a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia II. helyi szintű dokumentumaiban foglaltakkal.

A konstrukció által megfogalmazott alapvető célok
Munkaerő-piaci integráció elősegítése a munkaerő-piaci szolgáltatásokat kiegészítő szociális és egészségügyi szolgáltatásokkal. A konstrukció a munkaerő-piaci programok eszköztárát egészíti ki annak érdekében, hogy:
– felkészítse az egyéneket az aktív munkaerő-piaci programban való részvételre,
– segítse az aktív munkaerő-piaci programban résztvevők programban, képzésben és foglalkoztatásban maradását,
– segítse a közfoglalkoztatásba belépést azon tartós álláskeresők vagy inaktívak esetében, akiket korábban szociális vagy egyéb személyes okokból nem tudtak közfoglalkoztatásba vonni, és akiknek rövid távon nincs reális lehetőségük a nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedésre segítse a közfoglalkoztatásból történő kilépést azok esetében, akik szociális és/vagy egyéb okokból nem tudnak aktív eszközbe, vagy a nyílt munkaerőpiacra kilépni.
Célcsoport
A támogatási konstrukció elsődleges célcsoportjába3 tartoznak azok, akik
3 A kedvezményezett által bevont célcsoporttagok között a belépéskor az elsődleges célcsoportba tartozó, munkaerő-piaci programban nem résztvevő tartós álláskeresők arányának el kell érnie legalább az összes résztvevő 70 százalékát.
– legalább 12 hónapja regisztrált álláskeresők és az elmúlt 12 hónapban nem vettek részt közfoglalkoztatásban, vagy
– aktív munkaerő-piaci programba vagy közfoglalkoztatásba csak felkészítést, fejlesztést követően bevonható tartós álláskeresők és inaktívak, vagy
– a munkaerő-piaci programokból szociális vagy egészségügyi problémák miatt lemorzsolódó (az egyéni program befejezését megelőzően a programból kilépő) résztvevők (kivéve, ha a nyílt munkaerőpiacon elhelyezkedett).
A konstrukció másodlagos célcsoportját alkotják:
– a GINOP-5.1.1., GINOP-5.2.1., TOP-5.1.1, TOP-5.1.2., TOP-6.8.2. projektben résztvevők közül azok, akinek komplex (a munkaerő-piaci és a szociális vagy egészségügyi szolgáltatásokat ötvöző) szolgáltatásra van szükségük,
– a GINOP-5.1.5. konstrukció keretében munkaerő-piaci szolgáltatásban részesülők közül azok, akinek a GINOP 5.1.5. konstrukcióba a kormányhivatalon keresztül léptek be, és akiknek az EFOP 1.1.7. keretében biztosított szolgáltatásokra is szükségük van,
– közfoglalkoztatásban résztvevők közül azok, akiknek komplex szolgáltatásra van szükségük az aktív eszközbe vonáshoz, vagy az az elsődleges munkaerőpiacra való kilépéshez (komplex szolgáltatáson olyan “szolgáltatás-halmazt” értünk, amely túlmutat a hagyományos munkaerő-piaci szolgáltatásokon és kiegészül szociális, egészségügyi szolgáltatásokkal is.)
A célcsoporttag bevonására az alábbi módokon kerülhet sor:
– kedvezményezett toborzási tevékenysége eredményeként,
– kormányhivatalon keresztül (kormányhivatal javasolja a munkaerőpiaci programban résztvevő ügyfél és/vagy a szolgáltató számára),
– kormányhivatal vagy a közfoglalkoztató javasolja a közfoglalkoztatásban résztvevő ügyfél számára , vagy potenciálisan közfoglalkoztatásba vonható álláskereső.
A célcsoporttag bevonása csak azzal a feltétellel támogatható, ha bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel (lakcímkártyával igazolt) rendelkezik a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet és a Korm. rendelet szerint kedvezményezett járásokban és a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23rendelet által érintett települések valamelyikén.

A konstrukció céljaival az alábbi stratégiákhoz illeszkedik
Az Európa 2020 Stratégia
Az Európai Unió 10 évre szóló növekedési stratégiája három, egymást kölcsönösen megerősítő prioritást tart szem előtt: intelligens növekedés, fenntartható növekedés, inkluzív növekedés.
A stratégia vonatkozó fő célkitűzései:
– Biztosítani kell, hogy a 20-64 évesek körében a foglalkoztatottság aránya elérje a 75%-ot
– A szegénység és társadalmi kirekesztettség kockázatának kitett lakosok számának 25%-os csökkentése, 20 millió ember kiemelése a szegénységből
Jelen konstrukció hozzájárul a célkitűzések eléréséhez: A megvalósuló programok olyan kompetenciákat fejlesztenek, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a célcsoport alkalmassá váljon a munkaerőpiacra való bekerülésre, ezáltal csökkentve a szegénységet és a társadalmi kirekesztettséget.

Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia
A Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (MNTFS) által megfogalmazott célok elérése érdekében komplex programokkal elősegíti a munkaerő-piaci alkalmasság fejlesztését, támogatja az aktív munkaerő-piaci módszerek alkalmazását, támogatja a célcsoport foglalkoztatását elősegítő programokat és biztosítja a helyi piaci igényekhez igazodó önfenntartó (atipikus) foglalkoztatási lehetőségek fejlesztését.

Integrált területi program (ITP)
A területi különbségek csökkentéséhez járul hozzá a térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében. Elsődlegesen a megyei szintű közvetlen gazdaságfejlesztés irányait határozza meg.
Az EFOP a humán tőke fejlesztésével kapcsolódik az ITP-k által felvázolt infrastrukturális fejlesztésekhez.

A Duna Régió Stratégia (DRS)
Jelen felhívás keretében megvalósuló fejlesztések támogatják és szolgálják a DRS-ben a makro-régió egyes területei közötti nagyfokú regionális fejlettségbeli különbségek felszámolására, lényeges mérséklésére meghatározott célok megvalósulását. A Duna Régió Stratégia 9. prioritásának (Az emberi erőforrásba és képességekbe való befektetés) beavatkozási területei kapcsán célul tűzi az elmaradott régiók, térségek versenyképes tudáshoz való hozzájárulásához. A felhívás ezen cél megvalósítását “a munkaerőben rejlő lehetőségek kiaknázása és a szegénység elleni küzdelem érdekében a Duna régió munkaerőpiacainak inkluzívabbá tétele” célkitűzésén keresztül támogatja.

Illeszkedés az operatív programokhoz
A konstrukció az 1. Prioritás tengely, 1. Beruházási prioritásának (Az aktív befogadás, többek között az esélyegyenlőség és az aktív részvétel előmozdítása, valamint a foglalkoztathatóság javítása érdekében) 1.1 intézkedésén (A halmozottan hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci eszközökben való részvételének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése) keresztül kapcsolódik az EFOP-hoz.
A konstrukció továbbá segíti az EFOP-ban megfogalmazott társadalmi felzárkózáshoz való hozzájárulást szolgáló célok teljesülését, miszerint alapvető cél a kihasználatlan társadalmi erőforrások bevonása a társadalom fenntartásába, azaz a tartós szegénységben élők, köztük a romák felzárkózása, a periférikus élethelyzetek megszüntetése, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű emberek alkalmassá tétele a munkaerő-piacon való megjelenésre és a munkaerő-piaci eszközökben való részvételre.
A konstrukció kapcsolódik továbbá 1. Prioritás tengely, 1. Beruházási prioritásának (Az aktív befogadás, többek között az esélyegyenlőség és az aktív részvétel előmozdítása, valamint a foglalkoztathatóság javítása érdekében) 1. A azonosítóval jelzett, egyedi célkitűzéshez: “A munkaerő-piacról tartósan kiszorult személyek munkaerő-piaci programba való belépésének növelése”, amely célkitűzés kitér arra, hogy az. 1. Prioritás tengely, 1. Beruházási prioritásának keretében támogatandó intézkedések, így az 1.1 intézkedés is, hozzájárul ahhoz, hogy “A specifikus cél eredményeként képessé válnak a halmozottan hátrányos helyzetű, beleértve romák és megváltozott munkaképességű emberek a nyílt munkaerő-piacra átvezető aktív munkaerő-piaci programokba történő belépésre az egyénre szabott segítségnyújtás, a szociális munka, alapkompetenciáik fejlesztése, általános és szakképzéshez való hozzáférés javítása által. A specifikus cél keretében folytatott célzott, komplex programok eredményeképp javul a romák (kiemelten a roma nők) foglalkoztathatósági szintje.”
Jelen konstrukció ezen egyedi célt a foglalkoztathatóság szempontjából fontos alap kompetenciák fejlesztésével, a tanulásra és a munka világába való visszatéréshez szükséges kompetenciák fejlesztésével, a munka és ismeretszerzés iránti motiváció felkeltésével és fenntartásával kívánja elérni.
A konstrukció emellett kapcsolódik az 1. Prioritás tengely, 2. Beruházási prioritásában (A marginalizálódott közösségek – például a romák – társadalmi-gazdasági integrációja) megfogalmazott 1. E. egyedi célkitűzéshez: “Periférikus élethelyzetek, valamint a leszakadást előidéző humán tényezők és szolgáltatáshiányok visszaszorítása” valamint az 1.5. egyedi célkitűzéshez: “Területi hátrányok felszámolását szolgáló komplex programok emberi erőforrást célzó beavatkozásai”
A konstrukció a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programhoz az 5. Prioritás tengely, 10. beruházási prioritás (A fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatása) Álláskeresők, különösen az alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztathatóságának javítása hatékonyabb aktív eszközök segítségével” intézkedésén keresztül kapcsolódik. Jelen konstrukció támogatásával megvalósul az operatív programok összehangolása, amely eredményeképpen a GINOP eszközrendszere az elsődleges munkaerő-piacra történő integrációt segíti, míg az EFOP alapvetően az aktív eszközökbe történő belépést, illetve azokkal párhuzamosan/kombinálva a munkaerő-piaci integrációt támogatja a hátrányosabb helyzetű célcsoportok esetében.

Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz (a továbbiakban: TOP) való illeszkedés: A legfőbb kapcsolódási pontok a két operatív program között a foglalkoztathatóság és a foglalkoztatottság növelése.
Az EFOP feladata a lakosság minél nagyobb részét alkalmassá tenni a munkavégzésre, mind képességeik, tudásuk, mind élethelyzetük, egészségük, szociális és társadalmi helyzetük fejlesztésével. Ehhez a TOP úgy tud kapcsolódni, hogy egyrészt megteremti helyben mindazon infrastrukturális feltételeket, amelyek segítik a helyi lakosságot abban, hogy a munkavállalásuk során javuljanak a számukra helyben elérhető közszolgáltatások. Másrészt a helyi gazdaság fejlesztése során javuljanak a munkavállalási esélyei, növekedjenek a helyi foglalkoztatottsági mutatók. A TOP ezáltal a helyi infrastrukturális és munkaerő-piaci feltételek fejlődéséhez járul hozzá, míg az EFOP a társadalom szövetét erősíti, így egymást erősítve tudnak eredményeket felmutatni.
Jelen Felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 6 000 000 000 Ft.
Jelen Felhívás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 60-200 db.
1.3. A támogatás háttere
Jelen Felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma, EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (a továbbiakban: Támogató) hirdeti meg a 1037/2016. (II. 9.) számú kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek:
A felhívás keretében az alábbi kötelezően megvalósítandó tevékenységek támogathatóak önállóan:

A PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSA
1. Előzetes felmérés és helyzetelemzés:
– a térségben tervezett, a célcsoport foglalkoztathatóságát javító, foglalkoztatását elősegítő, munkaerő-piaci lehetőségeit bővítő programok felmérése,
– a felmérés keretében beazonosított fejlesztési programokkal való kapcsolódási pontok bemutatása,
– a felmérés keretében beazonosított fejlesztési programokból kimaradt hátrányos helyzetű, aktív korú célcsoport bemutatása,
2. Az inaktív, hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú lakosság elérését, aktivizálását támogató tevékenységek:
– Hátrányos helyzetű célcsoport toborzása, bevonása,
– Szociális diagnózis készítése, szolgáltatási igény feltérképezése, álláskereső esetén az egyéni cselekvési tervvel összhangban az NFSZ-el együttműködve,
– Egyéni megállapodás elkészítése és megkötése
3. A hátrányos helyzetű aktív korú lakosság munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének elősegítése:
– Más szolgáltatásokkal párhuzamosan mentálhigiénés tanácsadás, mentorálás, motiváció és asszertivitás erősítése,
– Gyermekfelügyelet vagy ápolt családtag napközbeni ellátásának biztosítása képzés, foglalkoztatás vagy szolgáltatás igénybevételének idejére,
– Fejlesztő foglalkozások a programban érintett családokban élő gyerekeknek,
– Családsegítő szolgáltatások,
– Önsegítő csoportok és egyéb csoportos szociális szolgáltatások megszervezése,
– Csoportos személyszállítás megszervezése aktív munkaerő-piaci programban részvétel vagy munkába járás lehetővé tétele érdekében,
– Szenvedélybetegek alacsony küszöbű ellátása és addiktológiai szolgáltatások,
– Egészségügyi és rehabilitációs szolgáltatásokhoz való hozzáférés segítése,
– Esetmenedzserek, szakértők, szakmai megvalósítók alkalmazása,
4. A fejlesztésekhez kapcsolódó human erőforrás fejlesztése:
– Szakemberek (pl. szociális munkás, pszichológus) foglalkoztatása
– Szakemberek képzése, felkészítése
– Helyi szinten megvalósuló szakmai tájékoztató fórumok a szakemberek számára
– Esetmegbeszélések, konzultációk a szakemberek számára
5. Együttműködés a helyi szervezetekkel
Bővebben lásd a Felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások pontban.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
Egyéb szövetség (GFO 517)
Egyéb egyesület (GFO 529)
Egyéb alapítvány (GFO 569)
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

Konzorciumi partnerként bevonhatók az alábbi szervezetek:
GFO 121 Szociális szövetkezetek
GFO 525 Vallási tevékenységet végző szervezet
GFO 551 Bevett egyház
GFO 552 Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy
GFO 555 Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy
GFO 559 Egyházi szervezet technikai kód
GFO 561 Közalapítvány
GFO 562 Közalapítvány önálló intézménye
GFO 563 Egyéb alapítvány önálló intézménye
GFO 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
GFO 573 Nonprofit részvénytársaság
GFO 575 Nonprofit közkereseti társaság
GFO 576 Nonprofit betéti társaság
GFO 591 Egyesülés
GFO 599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet

Kizárólag KKV-nak nem minősülő szervezetek (A vállalkozásoknak a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló többször módosított 2004. évi XXXIV. törvény (továbbiakban: Kk. tv.) 3. §-a szerint) nyújthatnak be támogatási kérelmet.
Az egyházi jogi személyek esetében az elvárt (fő)tevékenységi kör egyházi szervezetek esetében nem releváns.
Egy szervezet jelen Felhívás keretében Főkedvezményezettként 1, konzorciumi partnerként legfeljebb 5 támogatási kérelemben vehet részt. Egy projekt megvalósításában maximum 5 konzorciumi partner vehet részt.
Támogatási kérelmet olyan szervezetek nyújthatnak be (konzorcium esetén a főpályázó olyan szervezet lehet) amelyek rendelkeznek hátrányos helyzetű személyeknek nyújtott szociális szolgáltatási tapasztalattal vagy foglalkozási rehabilitációs szolgáltatás nyújtásában tapasztalattal, melyet a szakmai tervben be kell mutatnia.

Továbbá jelen felhívás keretében 2015. január 1-je előtt jogerősen bejegyzett szervezetek nyújthatnak be támogatási kérelmet.
4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Lásd az ÁÚF “Kizáró okok listája” c. részben.
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. május 3. naptól 2017. július 12. napig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
2017. május 3. – 2017. június 07.
2017. június 14. – 2017. július 12.

A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a Felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is! A nyilatkozat papír alapú példányát – ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el – postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás/futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
1397 Budapest, Pf. 504.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét!

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!
5.1. A támogatás formája
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen felhívás esetében nem releváns.
5.3. A támogatás mértéke, összege
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 30 000 000 Ft, maximum 100 000 000 Ft a következő megkötések alapján:
b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
https://www.palyazat.gov.hu/efop-117-17-htrnyos-helyzet-szemlyek-munkaer-piaci-integrcijnak-segtse-helyi-eszkzkkel-1
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomag