MNT pályázatok civil szervezetek számára

Vajdaság Egyéb

1. A pályázat célja a vajdasági magyarság szülőföldjén való boldogulásának előmozdítása,
nemzeti önazonosságtudatának megerősítése, valamint konkrét szellemi és tárgyi
eredményt felmutató, célokat tükröző igényes programok támogatása.
2. A pályázat tárgya a magyar közösség civil szerveződésének fejlesztését segítő
szervezetek és egyesületek támogatása.
3. A pályázatot benyújthatják szerbiai székhelyű:
– nem kulturális tevékenységet folytató civil szervezetek.
4. A támogatást igényelhetik:
– eszközbeszerzésre,
– működési költségek finanszírozására és
– programok szervezésére.
5. A kiosztásra kerülő támogatás: 2 250 000 (azaz kétmillió-kettőszázötvenezer) dinár.
6. A szervezetenként igényelhető támogatás összege: 30 000–80 000 dinár.
7. A pályázat formája nyílt és vissza nem térítendő, elő- és utófinanszírozásra
egyaránt felhasználható.
8. Benyújtási határidő: 2023. április 18., 14.00 óra.
9. A pályázat megvalósulási paraméterei:
– megvalósítási időszak: 2023. január 1. – december 25.
– elszámolási határidő: a támogatott program/projekt megvalósítását követő 30 nap, de
legkésőbb 2023. december 30-áig.
10. A pályázaton nem vehetnek részt azok a szervezetek, amelyek:
– a jelen pályázati felhívás 3., 4., 11., 12., 13. és 14. pontjának nem tesznek eleget,
– a pályázati határidőket figyelmen kívül hagyják,
– elmaradott, határidőre el nem számolt pályázati elszámolásukat nem pótolták.
11. A szervezetek egy pályázatot nyújthatnak be.
12. Pályázni a Magyar Nemzeti Tanács hivatalos honlapjának online pályázati rendszerén
keresztül kizárólag magyar nyelven lehet. Ha a pályázó még nem került a rendszer
nyilvántartásába, akkor regisztrálnia kell a http://www.mnt.org.rs/regisztracio címen.
13. Az online rendszerben kitöltött pály ázati űrlapot ki kell nyomtatni, majd postai úton
elküldeni a Magyar Nemzeti Tanács címére (24000 Szabadka, Fasizmus
áldozatainak tere 9.).
14. A borítékon kötelező feltüntetni a következőt:
„PÁLYÁZAT NEM KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ
CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE”
15. Az érdemi elbírálás előtt a Tanács Hivatala a beérkezett pályázatokat – a formai
hiányosságok kiszűrése végett – átvizsgálja A Magyar Nemzeti Tanács támogatásainak
eljárási rendjéről szóló határozatban megszabott elvek alapján. A formailag elégtelen
pályázatot benyújtó pályázót írásban értesítik pályázata elvetéséről. Az elvetés ellen a
pályázónak nincs joga fellebbezni.
16. A pályázatokat a beadási határidőt követően legkésőbb 30 napon belül elbírálja a Tanács
pályázatait elbíráló bizottsága A Magyar Nemzeti Tanács támogatásainak eljárási
rendjéről szóló határozat és e kiírás alapján. A bizottság javaslatát 5 munkanapon belül
köteles továbbítani a Tanács elnökének döntéshozatal céljából. A Tanács elnökének
döntése alapján a pályázati eredmények a döntéshozatalt követően 5 munkanapon belül
kerülnek közzétételre a Tanács honlapján, de az eredményekről a pályázók elektronikus
formában is értesülnek.
17. A döntés ellen fellebbezésnek nincs helye. A döntés ellen a pályázók nem emelhetnek
kifogást.
18. Az elbírált pályázaton odaítélt támogatásra a nyertes pályázó kizárólag a Tanács
elnökével megkötött egyedi támogatási szerződés alapján szerez jogokat és vállal
kötelezettségeket.
19. Ha bizonyítást nyer, hogy a pályázó nem valós adatokat szolgáltatott, elveszíti
jogosultságát a támogatásra, és a Tanácsnak jogában áll az addig folyósított összeg
visszafizetésére kötelezni.
20. A pályázati felhívás a Tanács honlapján, továbbá a Magyar Szó című napilapban és
honlapján, valamint a Hét Nap című hetilapban és honlapján kerül meghirdetésre.

Forrás: https://www.mnt.org.rs/magyar-nemzeti-tanacs-nem-kulturalis-tevekenyseget-folytato-civil-szervezetekre-vonatkozo-2023-evi