Mikro-,kis- és középvállalkozások támogatása

Hazai

A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
A pályázati kiírásban a határidőt egy eseményhez kötötten határozza meg a kiíró. 
A pályázati adatlap lezárásának és benyújtásának határideje: nyilatkozat letöltése és az elektronikus feltöltés lezárása (beleértve a szükséges mellékletek feltöltését is) legkésőbb a pályázati kitöltő felület megnyitását követő 30. nap 24.00 óra.
A pontosítás érdekében megkeressők a kiírót és utána frissítjük oldalunkat.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
mikro-, kis- és középvállalkozások eszközberuházásainak támogatása Pest megye területén 
című pályázathoz

Pályázati Kiírás kódja
PM_KKVESZKOZ_2017 
A Pályázati Kiírás megtalálható 
a Nemzetgazdasági Minisztérium (http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium), 
és a Magyar Államkincstár (http://www.allamkincstar.gov.hu/) honlapján.

1. A PÁLYÁZATI KIÍRÁS ELŐZMÉNYE, HATÁLYA 
A Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatásról szóló 1295/2016. (VI. 13.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1295/2016. (VI. 13.) Korm. határozat) értelmében a Pest megyei önkormányzatok és a Pest megye területén lévő vállalkozások fejlesztései a 2016-2021 közötti időszakban, a hazai központi költségvetés terhére, összesen 80 milliárd forint célzott pénzügyi támogatásban részesülnek. Az 1295/2016. (VI. 13.) Korm. határozat rögzíti a célzott pénzügyi támogatás fő stratégiai fejlesztési irányait, köztük a vállalkozások működési feltételeit és környezetét javító fejlesztéseket. 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 36. § (4c) bekezdés a) pontja, valamint a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás felhasználásának feltételrendszeréről szóló 1517/2016. (IX. 23.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1517/2016. (IX. 23.) Korm. határozat) alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium (továbbiakban: NGM), mint Támogató pályázatot hirdet mikro-, kis- és középvállalkozások termelőeszköz-beruházásainak támogatására Pest megyében (a továbbiakban: Pályázati Kiírás). 
A támogatási rendszer lebonyolítási feladatait a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) látja el. 
A Kiírás vonatkozásában az alábbi jogszabályokat kell alkalmazni: 
– 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról; 
– 2000. évi C. törvény a számvitelről; 
– 2011. évi CLXXXIX. törvény a Magyarország helyi önkormányzatairól (a továbbiakban: Mötv.); 
– 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről (a továbbiakban: Kbt.); 
– 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről; 
– 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról; 
– 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről; 
– 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról; 
– 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (a továbbiakban: Ávr.); 
– 16/2015. (V. 29.) NGM rendelet a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról (a továbbiakban: 16/2015. (V. 29.) NGM rendelet); 
– 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről; 
– 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: 2011. évi CXII. törvény); 
– 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (a továbbiakban: OTÉK); 
– 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról (a továbbiakban: Tanúsítási Kormányrendelet); 
– 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról (a továbbiakban: TNM rendelet) 5 

2. A PÁLYÁZATI KIÍRÁS TÁRGYA ÉS CÉLJA 
A hazai gazdaság hosszú távú fenntartható növekedésének biztosítása érdekében kiemelten fontos a vállalkozások növekedési és foglalkoztatási potenciáljának javítása, gazdasági teljesítményének erősítése, amelyet azonban hátráltat a kis- és középvállalkozás (a továbbiakban: KKV) szektor hagyományos tőkehiánya, valamint az ebből adódó elavult eszköz- és infrastrukturális ellátottsága. A Kiírás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatása, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése. Jelen pályázat keretében lehetővé válik a Pest megye területén székhellyel rendelkező vállalkozások termelőeszköz-beruházásának támogatása. A megvalósított beruházások által csökkenni fog az alacsony versenyképességű, korszerűtlen eszközparkkal rendelkező KKV-k száma. 
Jelen Kiírás hozzájárul a Kormány társadalompolitikai célkitűzéseihez, így a teljes foglalkoztatottság megvalósításához, a területi különbségek csökkentéséhez, valamint a fenntartható, intelligens és befogadó növekedéshez. 
A támogatott beruházásnak olyan kapacitásbővítést kell eredményeznie, amelyre tényleges piaci igény mutatkozik, illetve javítja a technológiai felkészültséget, versenyképességet és erőforrás-hatékonyságot. 

3. A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS 
A Pályázati Kiírás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 4 558 111 000 forint. 
A támogatás forrása: a Magyarország központi költségvetése XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 4. Területfejlesztési feladatok alcím, 5. Pest megyei fejlesztések jogcímcsoport. 
A forráskeret 200%-át elérő beérkezett pályázatok esetén az NGM felfüggeszti a pályázatot. A pályázat benyújtásának határidejét követően a rendelkezésre álló idő letelte esetén az NGM lezárja a Pályázati Kiírást. A felfüggesztésről vagy a lezárásról az NGM hirdetményt tesz közzé az NGM (http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium) és a Kincstár (http://www.allamkincstar.gov.hu/hivatalos honlapján. 

4. A PÁLYÁZÓK KÖRE, KIZÁRÓ OKOK 
4.1. A támogatás igénybevételére jogosultak köre 
A pályázati kiírás alapján pályázatot kizárólag olyan vállalkozás nyújthat be, mely igazoltan 365 napot meghaladó időtartam óta Pest megyei székhellyel rendelkezik és Pest megye területén valósítja meg fejlesztését, továbbá a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény rendelkezései alapján mikro-, kis vagy középvállalkozásnak minősül és a fejlesztéssel érintett telephely 100%-os tulajdonában van, vagy annak bérlője a fenntartási időszak végéig. Azon vállalkozások pályázhatnak továbbá, amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt, továbbá rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes 365 napot jelentő üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele. 
Pályázatot az alábbi szervezeti formában működő vállalkozások nyújthatnak be: 
– mikro-, kis-, és középvállalkozások. 
Gazdálkodási formakód szerint: 
– 113 Korlátolt felelősségű társaság; 
– 114 Részvénytársaság; 
– 116 Közkereseti társaság; 
– 117 Betéti társaság; 
– 231 Egyéni vállalkozó; 
mely vállalkozások főtevékenysége, és – amennyiben a támogatást melléktevékenységre tekintettel kéri, a támogatás alapjául szolgáló melléktevékenysége – a jelen Kiírás 1. mellékletét képező tételes TEÁOR kódok valamelyikébe tartozik. 
Jelen kiírás keretében a pályázat benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség. 
A pályázatok szakmai értékelése során előnyt élveznek a TEÁOR 21 (gyógyszeripar), TEÁOR 26 (elektronika), TEÁOR 29-30 (járműgyártás), továbbá a TEÁOR 16 (fafeldolgozás), 28 (gép, gépi berendezés gyártása), 31 (bútorgyártás), 41 (épületek építése), 42 (egyéb építmény építése), 43 (speciális szaképítés) szerinti fő-, vagy melléktevékenységet végző vállalkozások tervezett beruházásai. 
A támogatás igénybevételére vonatkozó általános szabályok: 
– Pályázatot csak a kiírás szerinti jogosult nyújthat be. 
– Egy Pályázó csak egy pályázatot nyújthat be. 
– A Pályázóknak pályázati díjat nem kell fizetniük. 
– Amennyiben a beruházás a Kbt. hatálya alá tartozik, úgy a Pályázó köteles betartani a Kbt. előírásait. 
Nem részesülhet támogatásban a Pályázó, 
a) ha a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll, 
b) ha az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget, 
c) ha a támogatást olyan feltétellel nyújtják, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi, 
d) ha a Pályázó vagy annak a 651/2014/EU rendelet 1. számú melléklete alapján meghatározott partner-, vagy kapcsolt vállalkozása a jelen Kiírás keretében egyszerre több pályázatot nyújt be, 
e) ha a jelen Kiírás keretében benyújtott pályázatában rögzített projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételt; 
f) ha olyan beruházáshoz igényel támogatást, mely esetében az elmúlt 5 évben más hazai vagy uniós forrás keretében a pályázat tartalmával megegyező műszaki tartalomra már részesült támogatásban, azaz nyertessége esetén kettős finanszírozás következne be; 
g) ha a projekt értékelése során kiemelkedően jelentős kockázat merül fel. 
Kiemelkedően jelentős kockázatot jelenthet például: 
– ha a Pályázó, illetve az árajánlatot adó szállító székhelye, telephelye, fióktelepe között egyezés áll fenn, 
– ha a megvalósítási helyszín nem alkalmas a pályázatban jelzett tevékenység végzésére, illetve a beszerzett eszközök üzemeltetésére, 
– ha a saját forrás magánszeméllyel, különös tekintettel külföldi magánszeméllyel, vagy külföldi vállalkozással kötött kölcsönszerződés alapján, vagy tagi kölcsön révén biztosított. 

5. TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 
5.1. Támogatható tevékenységek bemutatása 
5.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek 
I.) Új eszköz(ök) beszerzése 5-60 m Ft értékben, mely a vállalkozás 1. számú melléklet szerinti főtevékenységéhez, vagy az 1. melléklet szerinti főtevékenységet végző vállalkozás ettől eltérő 1. melléklet szerinti melléktevékenységéhez illeszkedik és a vállalkozás főtevékenysége, vagy a támogatási igény alapjául szolgáló melléktevékenysége keretében létrehozott termék vagy szolgáltatás előállításához ténylegesen szükséges, és amely besorolható a 2. számú mellékletben szereplő tételes VTSZ kódok valamelyike alá. 
Jelen Kiírás vonatkozásában új eszköznek minősül minden olyan, korábban még használatba nem vett tárgyi eszköz, mely a Pályázó főtevékenységét, vagy támogatási igénye alapját képező melléktevékenységét jelentő termék-előállítását vagy szolgáltatásnyújtását közvetlenül szolgálja (pl.: különösen a gyártósor, gépsor, informatikai eszköz, a termékek tárolására, illetve anyagmozgatásra szolgáló tárgyi eszköz), és értéke új eszközök és szoftverek esetében legalább nettó 200 000 Ft, informatikai eszközök esetében nettó 100 000-500 000 Ft.

6. A TÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 
6.1. A támogatás formája 
A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető regionális beruházási támogatás, kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás, vagy de minimis támogatás jogcímen. 
6.2 A támogatás mértéke, összege 
A támogatás kizárólag egy jogcímen vehető igénybe az A), a B), vagy a C) pontban rögzített lehetőségek figyelembe vételével, minimum 5 millió Ft, maximum 60 millió Ft értékben: 
A) de minimis jogcímen (amennyiben az elmúlt 3 éven belül nem részesült összesen 200.000 Euro mértékű támogatásban) Pest megye teljes területén, mikro-, kis, és középvállalkozás esetén egyaránt 55%, vagy 
B) regionális beruházási támogatás jogcímen kkv-k méretétől függően: 
a) Abony, Alsónémedi, Áporka, Aszód, Bag, Bernecebaráti, Cegléd, Csemő, Dabas, Domony, Dömsöd, Dunaharaszti, Ecser, Érd, Farmos, Felsőpakony, Galgagyörk, Galgahévíz, Galgamácsa, Göd, Gödöllő, Gyál, Gyömrő, Halásztelek, Hévízgyörk, Iklad, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Jászkarajenő, Kartal, Kemence, Kiskunlacháza, Kisnémedi, Kocsér, Kóspallag, Kőröstetétlen, Letkés, Lórév, Maglód, Makád, Márianosztra, Mikebuda, Monor, Nagybörzsöny, Nagykáta, Nagykőrös, Nagytarcsa, Nyársapát, Ócsa, Örkény, Pécel, Perőcsény, Péteri, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Ráckeve, Szentmártonkáta, Szigetbecse, Szigetszentmiklós, Szob, Szokolya, Sződliget, Táborfalva, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tatárszentgyörgy, Tésa, Törtel, Tura, Újhartyán, Újszilvás, Üllő, Vác, Váckisújfalu, Valkó, Vámosmikola, Vecsés, Verőce, Verseg és Zebegény településeken mikro- és kisvállalkozások esetén 55%, középvállalkozás esetén 45%, 
b) Piliscsaba és Pilisjászfalu településeken mikro- és kisvállalkozások esetén 40%, középvállalkozás esetén 30%, vagy 
C) kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás jogcímen a B) pont a) és b) alpontjaiban nem felsorolt Pest megyei településeken mikro- és kisvállalkozások esetén 20%, középvállalkozás esetén 10%. 
A jelzett támogatási intenzitások azzal a feltétellel alkalmazhatók, ha a beruházó a pályázat benyújtásakor, valamint a Támogatási Szerződés hatályba lépésekor is megfelel az adott vállalkozási méret feltételeinek. 
6.3. A támogatás igénybevétele 
A Kincstár a támogatás összegének 25%-át előlegként átutalja a Kedvezményezett számára a Kiírás 5.6. pontja szerint szükséges biztosítékok rendelkezésre állásának a Támogató felé történő igazolását követő 30 napon belül. 
A fennmaradó támogatási összeg (a támogatás 75%-a) kifizetése részletekben, utólag történik, a Kedvezményezett által benyújtott, a Támogatási Szerződésben meghatározott részbeszámolóval alátámasztott kifizetési igény(ek) alapján, az egyes részbeszámolóval alátámasztott kifizetési igény(ek) elfogadását követő 30 napon belül. A Kedvezményezett abban az esetben nyújthat be a Kincstárhoz részbeszámolóval alátámasztott kifizetési igényt, amennyiben annak összege eléri a legalább 3 millió forintot. 
A Kedvezményezettnek a támogatás fennmaradó részével és a támogatási előleggel legkésőbb a Támogatási Szerződés hatályba lépését követő 13. hónap végéig el kell számolnia a támogatási szerződésben meghatározott feltételek szerinti beszámoló benyújtásával. 
6.4. A saját forrás mértéke, formája, igazolása 
A saját forrás mértéke a meghatározott támogatási intenzitás szerint: 
– A) jogcímen 45%; 
– B) jogcímen vállalkozásmérettől függően 45-70%; 
– c) jogcímen vállalkozásmérettől függően 80-90%. 
A saját forrás a Pályázó önerejéből, hitelből, és egyéb forrásból állhat. Az államháztartás alrendszereiből nyújtott egyéb támogatás nem számítható bele az egyéb forrásba. Regionális beruházási támogatás, illetve kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás jogcímen nyújtott támogatás esetén a Pályázónak az elszámolható összköltségen belül igazolható módon legalább 25%, minden állami forrástól mentes önerővel kell rendelkeznie. 
Az állami forrástól mentes saját forrás, és azon belül a szükséges mértékű önerő meglétének igazolására a Pályázó nyilatkozatának és releváns tartalmú bankszámlakivonatának becsatolása szükséges. Amennyiben a saját forrás hitelt is tartalmaz, abban az esetben a pénzintézet által kiállított hitelígérvényt, vagy nyilatkozatot is szükséges a pályázathoz csatolni. Egyéb forrás igénybevétele esetén az egyéb forrás jellegének megfelelő igazolás csatolása szükséges. Ebben az esetben a Támogatási Szerződés megkötésének feltétele a hitelszerződés benyújtása.

7. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK 
7.1. A pályázat benyújtásának módja 
A pályázatok benyújtása a Kincstár honlapjáról elérhető elektronikus felületen keresztül (http://www.allamkincstar.gov.hu/), a Pályázati Adatlap kitöltésével, a szükséges mellékletek csatolásával (feltöltésével), valamint az elektronikus felületről kinyomtatott és aláírt nyilatkozatnak a Kincstár részére postai vagy személyes úton határidőben történő eljuttatásával történik. 
A Pályázati Adatlap elektronikus kitöltéséhez a Pályázónak az elektronikus felület megnyílását követően regisztrálnia kell, és a regisztráció során kapott azonosító és jelszó alapján be kell jelentkeznie az elektronikus kitöltő felületre. Regisztrálni a pályázati felület megnyitását követően (a Kiírás megjelenését követő 30. nap elteltével) lehet. A Pályázó a regisztrációt követően tudja kitölteni az elektronikus adatlapot és feltölteni a szükséges mellékleteket. 
Véglegesítés előtt kizárólag az adatlap végén található nyilatkozatot szükséges kinyomtatni, és a Pályázó által aláírni és azt beszkennelve, PDF-formátumban az elektronikus felületre feltölteni, az aláírt nyilatkozatot egy eredeti példányban zárt borítékban, tértivevényes ajánlott küldeményként postai úton megküldeni vagy személyesen benyújtani a Kincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság Állampénztári Irodája (1139 Budapest, Váci út 71.) részére. 
Amennyiben a Pályázó a Pályázati Adatlap kitöltését és a mellékletek feltöltését befejezte, szükséges azt véglegesítenie. (A Pályázati Adatlap véglegesítését követően nincs lehetőség az adatok megváltoztatására.) 
A pályázati adatlap lezárásának és benyújtásának határideje: 
– nyilatkozat letöltése és az elektronikus feltöltés lezárása (beleértve a szükséges mellékletek feltöltését is) legkésőbb a pályázati kitöltő felület megnyitását követő 30. nap 24.00 óra; 
– nyilatkozat postára adásának határideje az elektronikus adatlap lezárását követő munkanap 24.00 óra; 
– vagy a nyilatkozat személyes benyújtása esetén a benyújtás határideje az elektronikus adatlap lezárását követő munkanapon a Kincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság Állampénztári Irodáján hétfőtől csütörtökig 8:00-15.30-ig és pénteken 8:00-13:30-ig. 
A fenti határidők elmulasztása jogvesztő.

12. A PÁLYÁZATI KIÍRÁSSAL KAPCSOLATOS FELVILÁGOSÍTÁS 
A Pályázati Kiírással kapcsolatos közlemények a http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium, és a http://www.allamkincstar.gov.hu/ weboldalakon találhatók meg. 
A Pályázók a Pályázati Kiírással kapcsolatos további információkat a e-mail címen kérhetnek.
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)