Mezőgazdasági fejlesztések

Hazai
FELHÍVÁS 
A mezőgazdasági termékek feldolgozásának fejlesztésére irányuló projektek támogatására 

A felhívás címe: 
Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban 
A felhívás kódszáma: 
VP-3-4.2.1-15 
Magyarország Kormányának Felhívása a mezőgazdasági termékek feldolgozásának fejlesztésére irányuló projektek megvalósítása érdekében. 
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az élelmiszeripar ágazati innováció ösztönzését, ezáltal az elavult technológiai módszerek fejlesztését, s ezen intézkedések mentén új munkahelyek teremtését. 
A cél elérését a Kormány a mezőgazdasági termelők, valamint a mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások együttműködésével tervezi megvalósítani a jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén. 
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy: 
– a benyújtott támogatási kérelmekről a jogszabály által meghatározott határidőn1 belül dönt; 
– a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket egyéni projekt esetén maximum 500 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 1,5 Mrd Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig; 
– az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt támogatási összeg legfeljebb 50%-ának megfelelő előleget biztosít. 
A támogatási kérelmet benyújtók az együttműködés keretében vállalják, hogy: 
– projektjük megvalósításával hozzájárulnak a Partnerségi Megállapodásban foglalt célok eléréséhez; 
– a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet. 

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE 
1.1. A Felhívás indokoltsága és célja 
A Felhívás célja, hogy lehetőséget biztosítson a gazdálkodók számára olyan fejlesztések végrehajtására, amelyek hozzásegítik őket tevékenységük gazdaságos folytatásához, továbbá a saját, illetve az alkalmazotti foglalkoztatás fenntartásához. A Felhívás további célja az ágazati szereplők versenyképességének javítása a legkorszerűbb, innovatív technológiák megvalósításával. Különös hangsúlyt kapnak a magasabb minőségű, speciális igényeket kielégítő termékek előállítására irányuló, valamint az erőforrás-hatékonyságot elősegítő beruházások. 
A Felhívás feltételeinek kialakítása során az egyes szakágazatok speciális fejlesztési igényei és lehetőségei figyelembe lettek véve. A Felhívás keretében csak olyan fejlesztések támogatására van lehetőség, melyek összhangban vannak Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiájával, valamint az egyes szakágazati stratégiákkal. 
Jelen konstrukció keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek. 
1.2. A rendelkezésre álló forrás 
A Felhívás az Európai Unió 3-as, 5-ös és 6-os vidékfejlesztési prioritásaihoz3, illetve az azokból képzett alábbi fókuszterületekhez kapcsolódik: 
3A – keretösszege: 72,6 Mrd Ft 
6A – keretösszege: 20,5 Mrd Ft 
5B – keretösszege: 57,9 Mrd Ft 
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a fenti fókuszterületi megosztás szerint 151 Mrd Ft. 
A Felhívás ‘A’ célterülete a 3A és a 6A fókuszterületek, a ‘B’ célterülete az 5B fókuszterület megvalósulásához járul hozzá. Amennyiben a 3A/6A (együttesen), vagy az 5B fókuszterületek keretösszege kimerül, az IH a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a Felhívást lezárhatja, illetve dönthet úgy, hogy a továbbiakban csak az egyik célterülethez tartozó tevékenységekre fogad be pályázatokat vagy csak az egyik célterülethez kapcsolódó költségeket ismeri el elszámolható költségként. 
Jelen Felhívás forrását az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (EMVA) és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. 
A támogatott projektek várható száma: 5000 db 
1.3. A támogatás háttere 
Jelen Felhívást az Európai Bizottság által 2015. augusztus 10. napján elfogadott Vidékfejlesztési Program keretében az IH hirdeti meg a 1721/2015. (X. 6.) számú kormányhatározatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján. A Felhívás alapjául a Vidékfejlesztési Program 4.2.1. számú, a Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban című művelete szolgál. 

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE 
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06 40-638-638 telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 14 óráig fogadják hívását. 
Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja. 

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK 
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek: 
3.1. Támogatható tevékenységek bemutatása 
I. Önállóan támogatható tevékenységek 
A Felhívás keretében a TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti – mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás esetén kizárólag Annex I. termék4 előállítására vonatkozó – tevékenységek – kivéve TEÁOR 109 (takarmánygyártás) és TEÁOR 1102 (szőlőbor termelése) alá tartozó tevékenységek – támogathatóak az alábbi célterületi bontásban: 
A) A mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása az élelmiszer-feldolgozás vállalati hatékonyságának növelése érdekében. 
A célterülethez azok a tevékenységek tartoznak, amelyek során a fejlesztések a következő célok megvalósulását szolgálják: 
– magasabb hozzáadott értékű termékek előállítása; 
– versenyképesebb vállalati, termelési és termékstruktúra kialakítása, optimalizálása, valamint a piacra jutás elősegítése; 
– piaci keresletre és/vagy termékpálya együttműködésre alapozott kapacitásbővítés. 
Támogatható tevékenységek: 
– Termeléshez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása; 
– Az anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése; 
– A termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek beszerzése; 
– A célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények kivitelezése. 
B) A mezőgazdasági termékek értéknövelésével összefüggő, a környezeti erőforrás- hatékonyságot célzó fejlesztések támogatása. 
B.1) Anyag-, energia- víztakarékos, valamint a környezetterhelést egyéb módon csökkentő feldolgozási technológiák és működési módszerek bevezetése. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek, megújuló energiával működő technológiák. 
A célterülethez azok a tevékenységek tartoznak, melyek elsődleges célja az energia-, illetve az egyéb inputhatékonyság fokozása. 
B.1) /1 Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek. 
– Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése (Utólagos külső hőszigetelés, külső nyílászáró-csere / korszerűsítés, hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése stb.); 
– Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése (Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése, hőtermelők cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, hulladékhő hasznosítási lehetőségek kiaknázása stb.); 
– Világítási rendszerek korszerűsítése (Fényforrások, világítótestek cseréje. Kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek stb.); 
– Berendezések, gépek, rendszerek energetikai felújítása. Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák, berendezések beszerzése. 
B.1) /2 Egyéb környezetterhelést csökkentő tevékenységek. 
– Üzemi infrastruktúra és működés anyag- és víztakarékosságát, valamint emisszió-csökkentését célzó korszerűsítések, új módszerek bevezetése (pl. melléktermékek és hulladékok fokozottabb hasznosítása, csomagolás korszerűsítése, szennyvízkezelés fejlesztése, technológiai veszteségek minimumra való csökkentése stb.); 
– Az erőforrásokkal való hatékonyabb gazdálkodáshoz szükséges mérő-, ellenőrző és regisztráló rendszerek kiépítése, fejlesztése. 
B.2) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása. 
– Fűtési/hűtési energiaigény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból (napkollektor-, szilárd biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése stb.); 
– Használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból (napkollektor-, szilárd biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése stb.); 
– Gazdasági-termelési folyamat közvetlen hőigényének részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból (napkollektor-, szilárd biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése stb.); 
– Villamosenergia termelés (biogáz termelés, napelemes rendszer kialakítása). 

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI 
Amennyiben jelentkezni kíván a Felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe. 
4.1 Támogatást igénylők köre 
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi feltételeket teljesítő támogatást igénylők. 
1. Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben: 
a. az utolsó teljes lezárt üzleti évi – vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évi -, árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik; 
b. tevékenysége Annex I. termék9 feldolgozására irányul. 
2. Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben: 
a. utolsó teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik; 
b. tevékenysége Annex I. termék10 feldolgozására irányul; 
c. a támogatott tevékenységgel kizárólag Annex I. terméket11 állít elő. 
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. 
3. Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség. 
Kollektív projektnek minősül a legalább öt – jogilag és gazdaságilag egymástól független – kedvezményezett által közösen végrehajtott projekt (konzorcium). Kollektív projektnek minősül továbbá a termelői csoport, a termelői értékesítő szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt. 
Konzorciumnak a 272/2014 Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 19. pontjának, valamint az 59. §-nak megfelelő olyan együttműködés minősül, amelynek legalább öt tagja van. A konzorcium tagjai nem lehetnek egymásnak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói, illetve nem lehetnek egymásnak partner, ill. kapcsolódó vállalkozásai. A konzorciumban történő projekt megvalósításának feltételei: 
a) A konzorcium összes tagja a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 28. §-a szerinti ügyfél-azonosítóval kell, hogy rendelkezzen. 
b) Konzorcium esetén a tagoknak külön-külön meg kell felelniük a rájuk vonatkozó feltételeknek, tehát mezőgazdasági termelő esetében a 4.1.1., mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás esetében a 4.1.2. pontban előírt feltételeknek. Amennyiben egy konzorcium akár csak egyetlen tagja mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro-és kisvállalkozás, úgy a konzorcium csak Annex I. terméket12 állíthat elő. 
4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre 
Az ÁÚF Kizáró okok listáján túl, az alábbi szempontok szerint nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére, aki: 
a) olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban; 
b) a jelen Felhívás keretében már részesült támogatásban. 
Nem nyújtható regionális beruházási támogatás: 
a) nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére, 
b) ha a támogatást igénylő, vagy a tőle független harmadik félnek nem minősülő beruházó a kérelem benyújtását megelőző két évben a kérelemmel érintett tevékenységgel azonos vagy hasonló tevékenységet szüntetett meg az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén, vagy a támogatási kérelem benyújtásakor tervezi, hogy a kérelem benyújtásától a beruházás befejezéséig, vagy a beruházás befejezésétől számított két éven belül a kérelemmel érintett tevékenységgel azonos vagy hasonló tevékenységet szüntet meg az EGT területén,21 
c) azon támogatást igénylő részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget, 
d) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi. 
e) azon beruházások esetében, ahol az elszámolható költség nagyobb, mint 100 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 
Nem nyújtható megújuló energia termeléséhez támogatás megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatási kategória esetén: 
a) ellátási vagy bekeverési kötelezettség hatálya alatt álló bioüzemanyagokhoz, 
b) a vízvédelmi politika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott feltételeket nem teljesítő vízerőművekhez, 
c) a létesítmény működésének megkezdését követően, 
d) a termelés eredményétől függően, 
e) működési célra. 
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja 
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. február 15. naptól 2018. február 25. napjáig van lehetőség. 
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra: 
– 2016. április 15. 
– 2016. július 15. 
– 2016. október 15. 
– 2017. január 15. 
– 2017. április 15. 
– 2017. július 15. 
– 2017. október 15. 
– 2018. február 25. 
Támogatási kérelmet kizárólag az ügyfél-azonosítóval rendelkező támogatást igénylő nyújthat be, az MVH http://www.mvh.gov.hu elektronikus felületén. 
A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján amennyiben a támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül vagy annak kimerülése előre jelezhető, az irányító hatóság a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a felhívást lezárhatja. 
A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani. 
A támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtására szolgáló elektronikus felületre történő első belépést követő ötödik nap végéig szerkesztheti és nyújthatja be támogatási kérelmét. Amennyiben a támogatást igénylő az öt napos időkorlátot túllépi, úgy a megkezdett támogatási kérelem tovább nem szerkeszthető és nem nyújtható be. Az öt nap leteltét követően új támogatási kérelem szerkeszthető és nyújtható be a belépést követő ötödik nap végéig. 
A támogatási kérelem benyújtásának részletes szabályai az ÁÚF 3.1. pontja tartalmazza.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 
Kérjük a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak. 
5.1 A támogatás formája 
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő tőketámogatásnak minősül. 
5.2 A projekt javaslat maximális elszámolható összköltsége 
Nem releváns. 
5.3 A támogatás mértéke, összege 
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni beruházás esetén maximum 500 millió Ft, kollektív beruházás esetén maximum 1,5 milliárd Ft. 
b) A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (A Továbbiakban: KMR-en belül) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (a továbbiakban: KMR-en kívül) az összes elszámolható költség 50%-a. 
Regionális beruházási támogatás esetén a támogatási intenzitás legmagasabb mértéke az egyes régiókban a következők szerint alakul a közép-magyarországi régión kívül, azzal, hogy az így számított támogatási intenzitás nem haladhatja meg a Vidékfejlesztési Programban meghatározott maximális támogatási mértéket: 
a) az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld és a Dél-Dunántúl régiókban 50%, 
b) a Közép-Dunántúl régióban 35%, 
c) a Nyugat-Dunántúl régióban 25%
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati dokumentumok