Meríts ihletet a Balatonból!

Hazai
Meríts ihletet a Balatonból!

Szentkirályi-Kékkúti Ásványvíz Kft. “Meríts ihletet a Balatonból!” – Játékszabályzat és Adatvédelmi Tájékoztató 
1. A Játék neve, Szervezője és az adatvédelem Szentkirályi-Kékkúti Ásványvíz Kft. “Meríts ihletet a Balatonból!” nyereményjáték (Játék) szervezője a Szentkirályi-Kékkúti Ásványvíz Kft. (Székhely: 1117 Budapest, Neumann János utca 1.; Cégjegyzékszám: 01-09-717667; Adószám: 13079026-2-44) (Szervező). 
A Szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett jelen Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXXIV. hatálya alá. 
A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szentkirályi-Kékkúti Ásványvíz Kft. által megbízott ügynökség, a Fastbridge Hungary Kft. (székhely: 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 33-43.; Cg.: 01-09-910619) (Lebonyolító) látja el. 
A Játékot a Szervező a https://www.instagram.com/theodora.balaton/ Instagram oldalon és a https://www.facebook.com/kekkuti/ Facebook oldalon keresztül bonyolítja. 
A Játékos a Játék leírásában részletezett kritériumok alapján beküldött fénykép beküldésével automatikusan részt vesz a Játékban, és ezzel maradéktalanul elfogadja jelen Játékszabályzat feltételeit, beleértve az adatkezelési rendelkezéseket is. A Játékos tudomásul veszi, hogy a fénykép beküldése (továbbiakban: pályázat benyújtása) előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a Játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására kötelezettségek keletkeztetése vagy előnyök szerzése végett nem hivatkozhat. Amennyiben a Játékos jelen Játékszabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet vagy az abban előírt feltételeknek nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt venni, és a Szervező jogosult az ilyen Játékost saját döntése alapján a Játékból kizárni. 

2A Játékban részt vevő személyek: 
– A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött cselekvőképes internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos). 
– A Játékban a Szervező és a Lebonyolító tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint a promóció kapcsán a Szervező vagy a Lebonyolító megbízásból tartalmat készítő influencerek nem vehetnek részt. – A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot és azt feltétel nélkül elfogadja. 
– Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. 
– A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 

3A Játék menete, időtartama: 
A Játék menete: A sorsolásokon az a Játékos vehet részt, aki a Játék időtartama alatt saját, nyilvános Instagram profilján publikus módon teszi közzé azt az általa készített fotót (pályázat), ami a téli Balatont vagy a téli Balaton-felvidéket ábrázolja, továbbá a képet ellátja a #theodorabalaton hashtaggel, vagy a fotót privát üzenetben elküldi a https://www.facebook.com/kekkuti/ Facebook oldalra. 
– A Játékban való részvételnek nem feltétele, hogy a Játékos saját maga is megjelenjen a fényképen. 
– Amennyiben a Játékos olyan pályázatot nyújt be, amin saját maga is megjelenik, úgy azzal önként és kifejezetten hozzájárulását adja a Játékszabályzat és az adatvédelmi nyilatkozat elfogadásához. 
– Egy pályázatot nem lehet több alkalommal benyújtani a nyereményjáték során, a pályázatnak legalább az elrendezésében, hátterében, megjelenésében különböznie kell 
– ennek egyedi elbírálási jogát a Szervező és Lebonyolító a nyereményjáték során fenntartja. 
– A Játék keretében kizárólag jogtiszta tartalom felhasználásával készült, illetve más szerzői jogát nem sértő képek tölthetők fel. A Szervező kizárja a felelősségét a feltöltött képekkel kapcsolatban esetlegesen felmerülő szerzői jogi, továbbá egyéb jogsértésekkel kapcsolatban. 
– Amennyiben a Pályázaton személy szerepel, úgy a Játékos garantálja, hogy a Pályázaton szereplő személy a Játékos. Játékoson kívül más, harmadik személy nem szerepelhet a Pályázaton. A Szervező nem vállal felelősséget, ha valaki a képet harmadik személy nevében tölti fel. A Játékkal kapcsolatos, illetve felhasználói jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatban sem Szervező, sem a Szervező megbízottjai semminemű felelősséget nem vállalnak. 
– A Játékos a pályázat beküldésével kifejezetten és visszavonhatatlanul, ellenszolgáltatás igénye nélkül hozzájárul ahhoz, hogy pályázata a promóció időtartama alatt és annak lezárultát követően időkorlát nélkül megjelenhessen a Szervező Facebook oldalán (https://www.facebook.com/kekkuti/), Instagram oldalán (https://www.instagram.com/theodora.balaton) és a weboldalán (http://www.theodora.hu/theodorabalaton). 
– A Játék időtartama: A Játék 2019. 01. hónap 15. nap 10.00 órától 2019. 03. hónap 31. 23:59 percig tart. 
– A sorsolások időpontja: 

A heti nyeremény esetén: 2019. 01. hónap 15. nap és 2019. 03. hónap 31. nap között, a Lebonyolító székhelyén az alábbiakban megjelölt időpontokban: 
2019. január 21. 15.00: 1. hét Nyertese 
2019. január 28. 15.00: 2. hét Nyertese 
2019. február 4. 15.00: 3. hét Nyertese 
2019. február 11. 15.00: 4. hét Nyertese 
2019. február 18. 15.00: 5. hét Nyertese 
2019. február 25. 15.00: 6 hét Nyertese 
2019. március 4 15.00: 7. hét Nyertese 
2019. március 11. 15.00: 8. hét Nyertese 
2019. március 18. 15.00: 9. hét Nyertese 
2019. március 25. 15.00: 10. hét Nyertese 
2019. április 1. 15.00: 11. hét Nyertese 
– A Nyertesek nevét a sorsolást követően Instagram és Facebook bejegyzésben tesszük közzé, az adategyeztetés lezárultát követően pedig a Nyertesek neve a Szervező weboldalán (http://www.theodora.hu/theodorabalaton) is feltüntetésre kerül. 
– A főnyeremény esetén: 2019. április 5. 10 óra 00 perckor közjegyző jelenlétében a Lebonyolító székhelyén 
– A különdíj esetén: a Nyertes kiválasztására 2019. április 5. 10 óra 00 perckor a Szervező 2 tagú zsűrije (marketingvezető, brand manager) által a Játék Szervezőjének székhelyén. 
– A Nyerteseknek az értesítéstől számított 30 munkanapon belül fel kell venniük privát Facebook és/vagy Instagram üzenetben a kapcsolatot adategyeztetés, illetve a nyeremény átadási formájának egyeztetése céljából. 
Egyéb rendelkezések: 
– Egy Játékos több napon is pályázhat a heti nyereményekre, azonban ennek feltétele, hogy ez különböző pályázatokkal történjen meg. 
– Az a Játékos, aki a nyereményjáték időtartama alatt már részesült a heti nyeremény egyikében, jogosult részt venni a további heti nyeremény, a különdíj nyertesének kiválasztásán, ill. a fődíj sorsolásán is. 
– A fődíjat azon Játékosok között sorsoljuk ki, akik a játék időtartama alatt legalább 1 db érvényes képet küldtek be. Minden Játékos neve maximum egyszer szerepel a fődíj sorsolásakor, függetlenül attól, hogy hány pályázatott nyújtott be a nyereményjáték időtartama alatt. 

4. Nyeremények: 
– A Játék nyereményeit a Szentkirályi-Kékkúti Ásványvíz Kft. (Székhely: 1117 Budapest, Neumann János utca 1.; Cégjegyzékszám: 01-09-717667; Adószám: 13079026-2-44) ajánlotta fel. 
– A nyeremények: 
Főnyeremény: 1 db DJI Phantom 3 SE komplett drón szett 
Heti nyeremény: heti 1 db HP Sprocket fotónyomtató 
Különdíj: 1 db 100 000 forintos Tripont vásárlási utalvány 
A főnyeremény kisorsolása közjegyző jelenlétében történik, míg a heti nyeremény kisorsolására a számítógépes nyilvántartás segítségével a Facebook és/vagy Instagram regisztrációkor megadott felhasználónevekből véletlenszerű számgenerálással kerül sor háromtagú sorsoló bizottság jelenlétében, nem nyilvános sorsoláson. A sorsolásokra a Lebonyolító székhelyén (1082 Budapest, Vajdahunyad utca 33-43.) kerül sor. A sorsolásokról jegyzőkönyv készül. 
A nyeremények nem átruházhatóak, készpénzre nem válthatók. 
A Játék során valamennyi nyeremény esetében pótnyerteseket is hirdetünk (a heti nyeremény esetében heti 3 fő pótnyertest, a különdíj és a főnyeremény esetében 3 fő pótnyertest), amennyiben az alább felsorolt okok miatt a kisorsolt Játékos nem jogosult a nyereményre. 
A Nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha: 
– – ha a Lebonyolító megkeresésére 30 munkanapon belül nem válaszol; – ha nem lehet felvenni a Nyertessel Facebook komment vagy komment válasz formájában a kapcsolatot; – ha a Nyertes úgy nyilatkozik, hogy a nyereményt nem tudja vagy nem akarja átvenni. – egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert; – egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja – ha a Nyertes nem a saját fotójával vett részt a Játékban; – jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti. – amennyiben a személyes adatok kezelése kapcsán a hozzájárulás visszavonása a Játék Időtartama alatt, illetve a Nyeremény átadása előtt történik, a Játékban a Játékos nem vesz részt, illetve a Nyereményre való jogosultságát elveszti. A Nyeremény átadását követően a Játékos nem tehet olyan nyilatkozatot, mely jelen Játékszabályzatba foglalt vállalásával ellentétes. – A Játék Nyereményét csak olyan Játékos nyerheti meg és kaphatja meg, aki a Játék Időtartama alatt és a sorsolás időpontjában is még élő Instagram vagy Facebook regisztrációval rendelkezik. 

5. Nyertesek értesítése 
– A Nyertesekkel a Lebonyolító Facebook vagy Instagram privát üzenet formájában veszi fel a kapcsolatot 
– A Nyertes vállalja, hogy a Facebook vagy Instagram privát üzenet formájában történt értesítés után 30 munkanapon belül a Theodora Facebook oldalára vagy Instagram profiljára küldött privát üzenetben adategyeztetés céljából felveszi a kapcsolatot a Lebonyolítóval. 
– A Nyertes a sikeres kapcsolatfelvételt követően minden levélváltás után 5 munkanapon belül köteles reagálni a Szervező, illetve a Lebonyolító üzenetére. Amennyiben ez nem történik meg, a Nyertes elveszti a jogosultságát a Nyeremény átvételére. 
– Amennyiben a Nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot vagy a Nyertes nem teljesíti a Játékszabályzatban foglalt feltételeket, a Nyereményre való jogosultságát minden további értesítés nélkül, a kapcsolatfelvételre megadott határidő eredménytelen elteltét követően elveszti. A Nyereményre való jogosultság megállapításához, valamint a Nyeremény átadása körében a Nyertes személyének kétséget kizáró megállapításához, illetve ellenőrzéséhez a Szervező és a Lebonyolító kötelezheti a Nyertest személyazonosságának igazolására. 
– A nyereménnyel kapcsolatos adófizetési kötelezettségnek a Szentkirályi-Kékkúti Ásványvíz Kft. a hatályos jogszabályoknak megfelelően eleget tesz. A Szervező a nyereményt a Nyertessel egyeztetett módon adja át. 
– A főnyeremény Nyertese hozzájárul ahhoz, hogy Szervező a nevét és a róla készült fényképet a Játék lebonyolításáról és a nyeremények átadásáról való tájékoztatás érdekében közzéteheti a Theodora Facebook közösségi oldalon, Instagram csatornáján, illetve saját honlapján (https://www.facebook.com/kekkuti/). A Nyertesek a Játékban való részvétellel kifejezetten és visszavonhatatlanul, ellenszolgáltatás igénye nélkül hozzájárulnak ahhoz, hogy pályázatuk a promóció időtartama alatt és annak lezárultát követően időkorlát nélkül megjelenhessen a Szervező Facebook oldalán (https://www.facebook.com/kekkuti/), Instagram oldalán (https://www.instagram.com/theodora.balaton) és a weboldalán (http://www.theodora.hu/theodorabalaton). 
– A Nyertesek jogosultak a nyereményekről lemondani legkésőbb a nyeremények sorsolását követő 30 munkanappal bezárólag a Szervezőnek küldött e-mailben az alábbi e-mail címre:  
– A Nyereményjátékkal kapcsolatos információk megtalálhatók a http://www.theodora.hu/theodorabalaton oldalon, illetve az e-mail címen, és a 06 80 200 329-es a fogyasztói szolgálat a telefonszámán kérhetők. A Szervező bármikor jogosult a jelen Játékszabályzatot módosítani, amely a módosított szabályzat fenti honlapon történő közzétételével lép hatályba. 

6. A Nyeremény kézbesítése 
– A heti nyeremény esetében: a Nyertes a nyereményt a Szervezőtől a kapcsolatfelvétel során megadott postai címen, vele előre egyeztetett időpontban, postai küldemény (csomag) formájában kapja meg a sikeres adategyeztetés befejezését követő legkésőbbi 60. munkanapon, 
– A különdíj esetében: a Nyertes a nyereményt a Szervezőtől a kapcsolatfelvétel során megadott postai címen, vele előre egyeztetett időpontban, postai küldemény formájában kapja meg a sikeres adategyeztetés befejezését követő legkésőbbi 60. munkanapon. 
– A főnyeremény esetében: a Nyertes a nyereményt a Szervezőtől a kapcsolatfelvétel során megadott postai címen, vele előre egyeztetett időpontban, postai küldemény (csomag) formájában kapja meg a sikeres adategyeztetés befejezését követő legkésőbbi 60. munkanapon, 
– A Játékosok kötelesek az e Játékszabályzatban foglalt feltételeknek maradéktalanul megfelelve együttműködni a Nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a Nyeremény átvétele emiatt meghiúsul, a Nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt, ill. a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban. 

7. A Szervező, Lebonyolító felelőssége 
A Szervező, Lebonyolító kizárja felelősségét különösen a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, , a Játékos internet-hozzáférésének bármely műszaki vagy egyéb okból felmerült, tartós vagy átmeneti jellegű hibájából, valamint a Nyertes részére elektronikus úton keresztül elküldött értesítés Szervezőnek, Lebonyolítónak fel nem róható elvesztéséből, sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. 
Ha a Játékos a válasz beküldése közben bezárja a böngésző ablakot, vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal. 

8. Egyéb rendelkezések 
A nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A résztvevők a Játék során a Szentkirályi-Kékkúti Ásványvíz Kft. számára adják meg az adatokat, nem közvetlenül a Facebooknak. Szervező fenntartja Játékszabályzat változtatásának jogát. 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
A Játékban való részvétel és a Játék során megadott adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt. 
Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes, adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a Játékban való részvétellel a jelen szabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik. 
Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a Játékban, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező, mint adatkezelő és a Lebonyolító, mint adatfeldolgozó az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje, feldolgozza: 

I. Kezelt adat típusa Név, pályázat, Nyertesről készült fénykép, nyertes pályázat (forrás: Facebook/Instagram) Adatkezelés célja – Játékos azonosítása – Játékban való részvétel – Nyeremény kézbesítése – Értesítés a nyereményről, kapcsolattartás a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatban – Adójogi és közteher fizetési és bejelentési kötelezettség teljesítése – Jog- és igényérvényesítés -Sorsolás lebonyolítása, nyertesként közzététel Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás Adatkezelés időtartama A kezelt adatok a nyeremények átvételét követően haladéktalanul törlésre kerülnek, kivéve a pályázatokat (3. pont) 

II. Kezelt adat típusa E-mail cím (forrás: Játékos által megadott) Adatkezelés célja – Játékos azonosítása – Játékban való részvétel – Nyeremény kézbesítése – Értesítés a nyereményről, kapcsolattartás a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatban – Adójogi és közteher fizetési és bejelentési kötelezettség teljesítése – Jog- és igényérvényesítés Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás Adatkezelés időtartama A kezelt adatok a nyeremények átvételét követően haladéktalanul törlésre kerülnek 

III. Kezelt adat típusa Szállítási név (forrás: Játékos által megadott) Adatkezelés célja – Nyeremény kézbesítése – Jog- és igényérvényesítés Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás Adatkezelés időtartama A kezelt adatok a nyeremények átvételét követően haladéktalanul törlésre kerülnek 

IV. Kezelt adat típusa Szállítási cím (forrás: Játékos által megadott) Adatkezelés célja – Nyeremény kézbesítése – Jog- és igényérvényesítés Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás Adatkezelés időtartama A kezelt adatok a nyeremények átvételét követően haladéktalanul törlésre kerülnek 

V. Kezelt adat típusa Értesítési telefonszám (forrás: Játékos által megadott) Adatkezelés célja Értesítés a nyereményről, kapcsolattartás a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatban Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás Adatkezelés időtartama A kezelt adatok a nyeremények átvételét követően haladéktalanul törlésre kerülnek 

VI. Kezelt adat típusa Adóazonosító jel, Taj szám, születési hely és idő, anyja neve (forrás: Játékosok által megadott) Adatkezelés célja – Adó- és közteher fizetési és bejelentési kötelezettség teljesítése, adóigazolás kiállítása – Jog- és igényérvényesítés Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése Adatkezelés időtartama A kezelt adatok a nyeremények átvételét követően haladéktalanul törlésre kerülnek 
A Szervező a Nyertes Játékos Facebook vagy Instagram felhasználónevét, illetve annak Nyertes azonosítására alkalmas részletét teszi közzé a Szervező Facebook oldalán (https://www.facebook.com/kekkuti/), Instagram oldalán (https://www.instagram.com/theodora.balaton) és a weboldalon is (http://www.theodora.hu/theodorabalaton
A Szervező és a Lebonyolítóaz adatkezelési műveleteket úgy tervezik meg és hajtják végre, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infótörvény), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (“GDPR”) és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsák az érintettek személyes adatainak védelmét. 
Az adatkezelő, adatfeldolgozó gondoskodik az adatok kockázattal arányos biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infótörvény, a GDPR, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 
Az adatkezelő, adatfeldolgozó az adatokat kockázattal arányos intézkedésekkel védik különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Ennek keretében az adatkezelő, adatfeldolgozó az Ön személyes adatait jelszóval védett és/vagy titkosított adatbázisban tárolja, az adatvédelmi incidenseket folyamatosan monitorozza.. 
Az adatkezelő lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy az Önről nyilvántartott személyes adatok kezeléséről tájékoztatást kérjen. 

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai: 
Kérelmezhet az adatkezelőnél 
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, b) személyes adatainak helyesbítését, valamint c) személyes adatainak törlését vagy zárolását. 
Ön az említett jogait a <> e-mail címen előterjesztett kérelmében érvényesítheti. 
Az Ön személyes adatait a Lebonyolító oldaláról az alábbi munkaköröket betöltő személyek kezelhetik: account manager 
Az adatkezelő, ill. az adatfeldolgozó a saját adatkezelési tevékenységéért tartozik felelősséggel. 
Kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az Ön általa, illetve az adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól kezelt adatairól, , az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az Ön kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes. 
A tájékoztatást az adatkezelő csak a vonatkozó adatkezelési, adatvédelmi jogszabályokban meghatározott esetekben tagadhatja meg. 
A Szervező a Játék sorsolásának alapjául szolgáló adatlistát a nyeremények átvételét követően haladéktalanul megsemmisíti. 
A Játékos az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ; honlap: http://www.naih.hu) fordulhat, melynek elérhetőségei a következők: 
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5 Telefon: +36 1 391 1400 Telefax: +36 1 391 1410 E-mail: Honlap: http://www.naih.hu 
A Játékos jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a Játékos lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az adatkezelő kérésre a Játékost tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről. 
A Nyeremények után a Szervező a hatályos jogszabályok szerinti adóelőleget megállapítja, levonja, és megfizeti. A Nyeremények után esetlegesen fizetendő személyi jövedelemadó megfizetéséről a Szervező tájékoztatja a Nyertes Játékost, kérésre igazolást állít ki részére, amely kiállításához a szükséges adatokat (név, cím, adóazonosító jel, TAJ-szám, lakcím, születési hely-, idő, édesanyja neve) a Nyertes Játékos köteles a Szervező rendelkezésére bocsátani. 
Szervező a jelen Játékszabályzat és a Játék menetének vagy a Játék bármely részletére kiterjedő egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a Játék során visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja. Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja. 
A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Facebook és Instagram oldalai technikai okokból időszakosan nem érhető(ek) el. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja. 
A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog. 
https://www.theodora.hu/theodorabalaton/