Mazurka

Külhoni
“MAZURKA”

című pályázati felhívása –
lengyel-magyar tudományos folyóirat létrehozására és kiadására

A Wacław Felczak Alapítványról (a továbbiakban: Alapítvány) szóló 2017. évi CLXVI. törvény 2. § (2) bekezdése alapján az Alapítvány nyílt pályázatot hirdet a magyarországi felsőoktatási intézmények lengyel tanszékei, szlavisztikai képzést nyújtó intézetei és a lengyelországi felsőoktatási intézmények magyar tanszékei számára tudományos folyóirat létrehozására és kiadására.
1. A pályázat célja
A pályázat célja egy elektronikusan megjelenő tudományos lengyel-magyar tematikájú interdiszciplináris folyóirat létrehozása és szerkesztése.

2. A pályázat benyújtására jogosult
Magyarországi felsőoktatási intézmények lengyel tanszékei, szlavisztikai képzést nyújtó intézetei és a lengyelországi felsőoktatási intézmények magyar tanszékei. Amennyiben lengyelországi tanszék nyeri el a folyóirat szerkesztési lehetőségét, úgy egy magyarországi jogalanyiságú szervezetet is be kell vonnia a megvalósításba, az Alapítványnak pedig mind a kifizetésre, mind az elszámolásra a magyarországi projektpartnerrel kell szerződnie.

3. A támogatható tevékenységek köre
A pályázati kiírás keretében a folyóirathoz kapcsolódó szerkesztői, szerzői és fordítói honoráriumokra, valamint a folyóirat megjelenéséhez szükséges további költségekre lehet pályázni (például: tördelésre, grafikai munkák, korrektor). A megvalósítási határidőig legalább két szám kiadásának vállalása szükséges. A folyóirat elektronikus úton az Alapítvány honlapján jelenik meg, a publikáció nyelve magyar és lengyel egyaránt lehet. A pályázat keretében nem támogatható létező folyóirat tematikus lengyel-magyar lapszáma.

4. A támogatás formája, mértéke
A pályázattal igényelhető támogatás 100%-os intenzitású, vissza nem térítendő egyszeri támogatás, 100%-os mértékű támogatási előleg formájában.
A pályázó által igényelhető támogatás maximális összértéke: 1 500 000 Ft.
A pályázathoz saját forrás megléte nem szükséges. A sikeres pályázó a pontos támogatási összeggel a megvalósítást követően, a támogatási szerződésben szereplő módon és határidőig köteles elszámolni az Alapítvány felé.

5. A támogatható költségek köre
Pályázni a 3. pontban szereplő tevékenységek megvalósítása céljából kizárólag az alábbi költségekre lehet:
– szerkesztői honorárium;
– szerzői honorárium;
– fordítói honorárium;
– tördelés;
– grafikai munkák;
– korrektúra.

6. A pályázatok beérkezésének határideje és a benyújtás módja
A pályázatok benyújtási határideje: 2019. február 15. 12:00
A benyújtási határidőt követően a pályázathoz kapcsolódó hiánypótlásra nincs lehetőség.
A pályázatok benyújtására kizárólag elektronikus úton van mód a e-mail címre történő megküldéssel. Az Alapítvány nem tudja elfogadni azon pályázatokat, amelyek nem felelnek meg a kiírási követelményeknek, vagy a fenti határidőt követően kerülnek megküldésre.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 18.

7. Megvalósítási időszak
Jelen pályázati kiírás keretében a 2019. december 31-ig megvalósításra kerülő tevékenységek támogathatók.

8. A pályázat részeként kötelezően benyújtandó dokumentumok köre
1. Pályázati adatlap, adatkezelési hozzájárulás és nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ban foglalt korlátozás alatt;
2. Támogatási kérelem, amely tartalmazza a támogatandó tevékenység(ek) tervezetét, és lényegi elemeinek részletes leírását és ütemezését, mely(ek)re az adott pályázati összeget fordítani szeretnék.

A vonatkozó támogatási kérelem a szervezet vezetőjének aláírásával és pecsétjével ellátva kell, hogy megküldésre kerüljön;

3. Részletes költségterv;
4. Átláthatósági nyilatkozat, lengyel pályázó esetében a magyar partner intézmény részéről;
5. Lengyel pályázó esetén a magyar partnerintézménnyel kötött együttműködési szerződés másolata (magyar nyelven).
Az 1-4. pontban foglalt dokumentumok sablonjai a pályázati kiírás mellékleteit képezik, így benyújtásuk csak ezen formában lehetséges. A pályázati dokumentumok kizárólag magyar nyelven nyújthatók be. A formai követelményeknek megfelelő pályázatok az Alapítvány által befogadásra kerülnek, a formailag nem megfelelő módon benyújtott pályázatok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.

9. A pályázatok befogadása és formai vizsgálata
A beérkezést követően megvizsgálásra kerül, hogy:
1. a pályázó határidőre nyújtotta-e be a pályázatát;
2. a jelentkező a pályázat benyújtására jogosult körbe tartozik-e;
3. az igényelt támogatás mértéke nem haladja-e meg a maximálisan igényelhető támogatás mértékét;
4. az igényelt támogatás mértéke összhangban áll-e a projekt megvalósításának várható költségeivel;
5. a pályázati felhívásban megjelölt valamennyi csatolandó dokumentum megfelelően kitöltve került-e benyújtásra.

10. A pályázatok tartalmi értékelésének szempontjai
A pályázati eljárás keretében a támogatások odaítéléséről az Alapítvány Kuratóriuma dönt. A pályázatok értékelése a támogatási kérelemben foglalt szakmai tartalom, továbbá a benyújtott költségterv alapján történik.
A Kuratórium fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázó hiányában a támogatást nem ítéli oda.
A Kuratórium által hozott végleges döntéssel szemben jogorvoslati lehetőségre nincs mód.

11. A pályázati kiírás teljes kertösszege: 1 500 000 Ft

Kapcsolat és további információ:
Wacław Felczak Alapítvány
1062 Budapest, Andrássy út 77. II/13.
Telefon: 06-1-416-9230
E-mail: