MAVIR fotópályázat

Hazai
MAVIR fotópályázat

Kattints a nagyfeszültségre!
Szinte észre sem vesszük, beleolvadnak a tájba, a látkép szerves részei. Bele sem gondolunk, hogy a mai modern világunkban élni sem tudnánk nélkülük. Az egész országot behálózó távvezeték oszlopok közötti nagyfeszültségű vezetékek biztosítják a hazai villamos energia ellátást. Ha áram van, minden van. Azért, hogy tölteni tudjuk telefonunkat, hogy villanyt tudjunk kapcsolni a sötétben, de még a reggeli kávénkhoz is elengedhetetlen.

Vegye észre a gigantikus távvezeték oszlopok szépségét! Örökítse meg, hogyan illeszkednek a tájba, városképbe!
A MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MAVIR ZRt.) mint a hazai nagyfeszültségű villamosenergia-hálózat üzemeltetője nyílt fotópályázatot hirdet három kategóriában:
Távvezeték oszlop és a természet
A természet és távvezeték oszlopok kapcsolata. Az oszlopok esztétikája és harmóniája a környezettel.
Távvezeték oszlop és a város
A város, épített környezet és távvezeték oszlopok kapcsolata. Az oszlopok esztétikája és harmóniája a városi vagy egyéb más épített környezettel.
Távvezeték oszlop – ívek, formák, alakzatok
Az oszlopok és vezetékek részletei. Ezek alkotta absztrakt formák.
A pályázat kétfordulós, a pályamunkák – a pályázati naptár szerint – tavasszal és nyáron, illetve ősszel és télen nyújthatók be.
Mind a két fordulóban a benyújtott pályamunkákat kategóriánként külön-külön díjazzuk.
Az első helyezettek 60 000 Ft, a második 30 000 Ft, míg a harmadik helyezettek 15 000 Ft- értékű utalványban részesülnek.

Pályázati feltételek
A fotópályázat nyílt, azon bármely – a jelen pályázati feltételeknek megfelelő – személy díjmentesen részt vehet, kivéve a MAVIR ZRt. Kommunikációs Osztályának munkavállalói.
A MAVIR ZRt. munkavállalói – a Kommunikációs Osztály munkavállalói kivételével – a pályázaton – más pályázókkal azonos feltételek szerint – indulhatnak. A fotót a MAVIR ZRt. munkavállalóinak munkaidejükön kívül, a MAVIR ZRt.-vel fennálló munkaviszonyukra tekintet nélkül kell elkészíteniük.
Pályázni kizárólag Magyarországon, a MAVIR ZRt. üzemeltetésében álló távvezetékről készült saját felvételekkel lehet, amelyen a MAVIR ZRt. valamely távvezeték oszlopa részben vagy egészben látható. (A MAVIR ZRt. átviteli hálózatát bemutató térkép külön csatolmányként elérhető a pályázati oldalon.)
Amennyiben a felvételen természetes személy is szerepel, mellékelni kell az érintett személy hozzájáruló nyilatkozatát is. A pályázó felelőssége, hogy az érintett harmadik személlyel a jelen kiírás feltételeit és annak részét képező adatvédelmi tájékoztatót teljes körűen ismertesse.
A pályázaton nyertes fotókat a MAVIR ZRt. a pályázat eredményhirdetését követően a műveket saját céljára felhasználhatja.
A pályaműveket e-mailben várjuk az aláírt nevezési lappal és az aláírt jogi nyilatkozattal együtt a címre.
Postaláda méretkorlátja: 15 MB
A pályázat nyelve a magyar.
A 18. életévüket be nem töltött pályázok esetében a törvényes képviselő hozzájáruló nyilatkozatát is mellékelni szükséges.
A MAVIR ZRt. fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati feltételnek nem megfelelő pályamunkákat kizárja. Azok a pályázatok, amelyekhez nincs csatolva a kitöltött adatlap vagy olvashatatlanul, illetve hiányosan került kitöltésre, nem kerülnek elbírálásra.
A pályázat eredményéről mindenkit e-mailben értesítünk.
A zsűri fenntartja a jogot, hogy nem megfelelő számú vagy minőségű pályázat esetén kategóriákat ne értékelje, vagy több kategóriát összevontan értékeljen, esetleg további különdíjakat ítéljen meg.
A zsűri döntése végleges, az ellen jogorvoslati kérelemmel élni nem lehet.
A MAVIR ZRt. kifejezetten kizárja a felelősséget olyan technikai vagy más problémákért, amelyek megakadályozzák a pályázati anyag beadását.
Az első forduló – tavaszi illetve nyári képek beérkezési határideje: 2017. augusztus 31.
A második forduló – őszi illetve téli képek beérkezési határideje: 2018. január 20.
Technikai információk
Minimum minőségi feltételek: hosszabbik oldal 3200 pixel
Fájl kiterjesztése: jpg
Beadható képek darabszáma: kategóriánként 3 képpel lehet nevezni.
Színes és fekete-fehér képekkel egyaránt lehet nevezni.
A beküldött képek file neveit a következőképpen szükséges megnevezni:
Kép szám_név_képcím — Pl: 1_Tóth_János _Esti hangulat
Adatvédelmi tájékoztató
A pályázat keretében a MAVIR ZRt. (a pályázat jelen részében, mint Adatkezelő) személyes adatokat kezel. Az Adatkezelő az általa kezelt adatokról, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 20. § alapján az alábbi részletes tájékoztatást adja.
Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a pályázó és a képeken szereplő harmadik személyek (a továbbiakban együttesen, mint érintettek) kifejezett (írásbeli) hozzájárulása.
Az adatkezelés alapján felhasznált adatok köre megegyezik a pályázó által a pályázatra való jelentkezés során, a nevezési lap kitöltésével és a jogi nyilatkozat megtételével az Adatkezelő tudomására hozott adatokkal (név, anyja neve, telefonszáma, email cím). A pályázó és a képeken szereplő harmadik személyek hozzájárulása minden esetben önkéntes, de hozzájárulás hiányában a pályázó nem vehet részt a fotópályázaton.
Az adatkezelés célja, hogy a pályázaton induló természetes személyeket a MAVIR ZRt. a pályázat eredményéről értesíthesse, illetve harmadik személy esetén a képmása felhasználásához való hozzájárulás beszerzése. A személyes adatokat az Adatkezelő a pályázat lezárultáig kezeli azt követően haladéktalanul törli. A személyes adatok tárolásának helye az Adatkezelő székháza (1031 Budapest, Anikó utca 4.). Adatkezelő képviseletében az adatok megismerésére jogosult a MAVIR ZRt. Kommunikációs Osztályának vezetője, illetve munkatársai. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére az Adatkezelő köteles a személyes adatot a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni.
Az adatkezelő a személyes adatokat az Infotv.-ben meghatározott alapelvek mentén kezeli és minden érintett személy számára biztosítja az Infotv. 14. §, 21.§, 22.§ és 52.§-ában rögzített jogorvoslati lehetőségeket.
Az Adatkezelő a jelen adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentette, a tárgybeli határozat száma: NAIH – 115366/2017
Biztonsági tájékoztató
A nagyfeszültségű távvezetékek életveszélyesek. Az átviteli hálózat részét képező vezetékek és tartószerkezetekre felmászni, azok 15 méteres körzetében tartózkodni, a távvezetéket bármely eszközzel (drón, helikopter… stb.) 40 méternél kisebb távolságban megközelíteni szigorúan tilos. A távvezetékhez bármely eszközt, tárgyat csatlakoztatni szigorúan tilos és életveszélyes. Az esetlegesen mozgó eszköz, légi jármű (különösen: helikopter, sárkányrepülő, drón stb.) igénybe vételével történő fényképfelvételek készítése során betartom az ilyen eszközökre külön vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezéseket.
A pályázaton mindenki saját felelősségére indul és köteles a biztonsági előírások megtartására. Pályázati naptár
1. forduló: tavasz – nyár
Pályázat indulása 2017. április 6.

A beérkezés határideje 2017. augusztus 31.
A zsűrizés időpontja 2017. szeptember 10.
Eredményhirdetés 2017. szeptember 15.
2. forduló: ősz – tél
Pályázat indulása 2017. szeptember 20.

A beérkezés határideje 2018. január 20.
A zsűrizés időpontja és helye 2018. február 1.
Eredményhirdetés 2018. február 5.
https://www.mavir.hu/web/mavir/fotopalyazat