Lakhatási körülményeinek javítása

Hazai
FELHÍVÁS 
A szegregátumokban élők élethelyzetének javításának támogatására 

A Felhívás címe: 
A szegregátumokban élők lakhatási körülményeinek javítása 
A Felhívás kódszáma: EFOP-2.4.3-18 
Magyarország Kormányának felhívása szociális bérlakással rendelkező önkormányzatok, civil szervezetek, egyházi jogi személyek, költségvetési szervek és nem állami szereplők részére a szegregált élethelyzetek javításának támogatása érdekében, városi és nem városi jogállású települések szegregátumai esetében. 
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a deszegregációs folyamatok elindítását, a hátrányos helyzetűek alapvető szociális készségeinek javítását, kitörési lehetőséget nyújtva azon családok részére, akiknek felzárkózását lakhatási körülményeik is akadályozzák. A cél elérését a Kormány önkormányzatok, civil szervezetek, egyházi jogi személyek, költségvetési szervek és nem állami szereplők együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén. 
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy: 
– a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 1 millió – 500 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig; 
– a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt támogatás elszámolható költségei legfeljebb 100%-ának megfelelő összegű támogatási előleget biztosít; 
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy: 
– projektjük megvalósításával hozzájárulnak a városi és nem városi jogállású települések esetében szegregált élethelyzetek javításához; 
– a szegregátumban élők lakhatási körülményekeinek javításához és a lakhatási mobilizációjának elősegítéséhez; 
– a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet, 

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE 
1.1. A felhívás indokoltsága és célja 
Helyzetelemzés 
A területi szegregáció a társadalmi kirekesztődés egyik lényeges dimenziója. Akkor beszélhetünk erről, ha egy település térbeli társadalomszerkezetét vizsgálva a legrosszabb helyzetű fizikai terek (mind a fizikai infrastruktúra és a közszolgáltatások színvonala tekintetében) és a legrosszabb helyzetű társadalmi csoportok fedésbe kerülnek, és egymást erősítő, leszakadással járó társadalmi folyamatokat generálnak. A település társadalmi és fizikai terében bekövetkező leszakadás eredményeként szegregátumok alakulnak ki, melyek léte, esetleges növekedése, számbeli gyarapodása a városi társadalmak egészének integráltsága szempontjából rendkívül kedvezőtlenül hat és felgyorsítja a szegénység és társadalmi kirekesztés újratermelődését. A társadalmi-gazdasági problémák területi koncentrálódást mutatnak. 2016 második félévére, több éves előkészítő munka eredményeként a KSH a 2011-es népszámlálás adatainak felhasználásával elkészült az országos szegregátum adatbázis és térkép, mely a 2014-ben módosított szabályozásnak (314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet) megfelelően, térképi ábrázolás mellett tartalmazza az ország szegregátumainak legfőbb adatait, társadalmi jellemzőit. Szegregátumnak nevezhetjük azon 50 főt meghaladó népességszámú területeket, ahol a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül (15-64 éves) eléri, illetve meghaladja az 50%-ot. Az adatbázis alapján az ország területén 709 településen, 1384 – főként romák lakta telep illetve település szövetbe ágyazódott elmaradott településrész található, melyben az ország lakosságának 2,8 %-a él. Ezeken a helyeken egyszerre vannak jelen munkanélküliség, a szociális és egészségügyi problémák, szolgáltatásokhoz való hozzájutási nehézségek. 
A nélkülözés, a hátrányos helyzet generációról generációra való öröklődését a hátrányos helyzetben lévők illetve maguk a hátrányos helyzetű települések önerőből sokszor nem tudják meggátolni. A szegregátum újratermeli a szegénységet, mert a rossz higiénés és lakáskörülmények, a helyi iskolák szintjének romlása, a rossz viselkedési, életvezetési minta, valamint a szegregátumokban élőkkel szembeni diszkrimináció megakadályozza a lakók felemelkedését, a felnőttek munkavállalását és a gyerekek tanulását. Az elmaradott településrészeken élők felzárkózását a lakhatási körülményeik is akadályozzák. Ezen területeken élő marginalizálódott csoportok kirekesztődéséhez nagyban hozzájárul lakóhelyüknek az átlagosnál lényegesen rosszabb infrastrukturális helyzete. 
A rossz lakásminőség növeli az egészségügyi kockázatokat is, ami további leszakadáshoz vezethet. 

A Felhívás célja 
A konstrukció célja a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek lakhatási körülményeinek javítása és társadalmi felzárkózásuk segítése. 
A lakhatási célú beruházások a társadalmi integrációt szolgálják: hozzájárulnak a marginalizált közösségeknek a többségi társadalomba történő fizikai és társadalmi integrációjához. 
A felhívás célja a lakhatási körülmények, a lakhatás biztonságának javítása, a lakhatási mobilizáció támogatása infrastrukturális beruházásokkal. 
A szociális bérlakások felújítására irányuló beruházásra olyan helyszínen kerülhet sor, amely integrált környezetben található, és amely segítségével egyúttal biztosítható a szegregált lakókörnyezetből való kiköltözés a befogadó település integrált lakókörnyezetébe. 
Jelen Felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek. 
A projekt megvalósítása során magántulajdonú ingatlanok átalakítása, bővítése, korszerűsítése illetve a magántulajdonban lévő lakókörnyezeti terület fejlesztése nem elszámolható. A beavatkozások eredményeinek erősítése érdekében a magántulajdonú ingatlanban élőkkel, illetve nem saját tulajdonú bérlakásokban lakókkal is felveheti a Kedvezményezett a kapcsolatot. Lehetőség van továbbá a bérlők által felhalmozott adósságok (közüzemi, bérleti, stb.) rendezésére vonatkozóan beavatkozás kidolgozására, illetve más településeken működő modellek adaptálására 
A komfort fokozat emelés nem eredményezheti a bérleti díjak – infláció mértékét meghaladó – emelkedését. 

Részcélok: 
1. Lakhatási körülmények javítása 
– a deszegregációs folyamatok elindításával, megerősítésével – a telepi környezetből való kiköltözés és ezzel a lakhatási mobilizáció elősegítésével 
– új szociális bérlakások kialakításával 
– lakóépületi fejlesztéssel 
– életveszélyes, lakhatásra alkalmatlan lakások megszüntetésével a szegregáció oldása érdekében 
2. Környezeti infrastruktúra fejlesztése, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése 
– az elmaradottság csökkentése az infrastruktúra fejlesztésével 
– az egészségre ártalmas környezet problémáinak kezelésével, élhető lakókörnyezet megteremtésével 

Célcsoport 
– a szegregátumban élő, hátrányos helyzetű, alacsony, illetve elavult iskolai végzettséggel rendelkező, jellemzően szociális és anyagi gondokkal küzdő, roma és nem roma egyének és családok 

Stratégiai kapcsolódás: 
Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia II. Tartósan rászorulók – szegény családban élő gyermekek – romák (2011-2020): 
A Stratégia célul tűzte ki a társadalmi, gazdasági javakhoz való egyenlő esélyű hozzáférés javítását, a társadalmi összetartozás erősítését, ezen belül pedig a lakhatási körülmények, a lakhatás biztonságának javítását, lakhatási lehetőségek bővítését. , Lakhatási Stratégia: A lakhatás az emberek élethelyzetét nagyban befolyásoló tényező. A stratégia keretet biztosít az elmaradott településrészek lakhatási problémainak kezelésére. A lakhatási esélyteremtés elsődleges célja, hogy olyan beavatkozásokat teremtsen, mellyel az egyén képessé válik saját lakhatását és élethelyzetét kezelni úgy, hogy a helyi közösségi érdekek kölcsönös figyelembevétele megtörténjen az együttműködési normák alapján. 

Duna Régió Stratégia (DRS): jelen felhívás keretében megvalósuló fejlesztések támogatják és szolgálják a DRS-ben a makro-régió egyes területei közötti nagyfokú regionális fejlettségbeli különbségek felszámolására, lényeges mérséklésére meghatározott célok megvalósulását. A Duna Régió Stratégia 9. prioritásának (Az emberi erőforrásba és képességekbe való befektetés) beavatkozási területei kapcsán célul tűzi ki az elmaradott régiók, térségek versenyképes tudáshoz való hozzáférését. A konstrukció az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) Együttműködő társadalom 2. prioritási tengelyén belül, a 9.(b) (A városi és vidéki területeken élő, rászoruló közösségek fizikai rehabilitációjának, valamint gazdasági és társadalmi fellendülésének támogatása) beruházási prioritáshoz kapcsolódik. A konstrukció az EFOP 2.4 Tartós szegénységben élők, romák felzárkózását és a periférikus élethelyzetek megszüntetését segítő infrastrukturális beruházások intézkedésének megvalósulását szolgálja. 

Deszegregációs útmutató, amely lényege, hogy elősegítse a tagállamokban az olyan oktatási beruházásokat, amelyek kezelik az európai faji egyenlőségi irányelvben foglaltakat (2000/43/EK), amelyben az Unió minden tagállam számára kötelezettségként előírja a hátrányos megkülönböztetéssel szemben folytatott küzdelmet, valamint különösen a faji és etnikai származáson alapuló megkülönböztetés megakadályozását elsősorban a szociális védelem, oktatás, árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, illetve azok rendelkezésre állásának biztosítása területén. 
1.2. A rendelkezésre álló forrás 
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1 000 000 000 Ft. 
Jelen Felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. 
A támogatott támogatási kérelmek várható száma 2-1000 db. 
1.3. A támogatás háttere 
Jelen Felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (a továbbiakban: Támogató) hirdeti meg a 1037/2016. (II. 9.) számú kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján. 

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE 
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16:00 óráig, pénteken 8:30-14:00 óráig fogadják hívását. 
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja! 

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK 
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek: 
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek 
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek 
1. Tevékenységcsoport 
– Új szolgáltatások bevezetése a szegregátumban élők társadalmi esélyeinek növelése érdekében. 
– Társadalmi felzárkózási képzések biztosítása a program lebonyolításában, szolgáltatások biztosításában résztvevő szakemberek számára. 
– Hiányzó szakemberek biztosítása (pl.: esélyegyenlőségi mentor, társadalmi felzárkózási szakember biztosítása). Életvezetési és adósságkezeléssel kapcsolatos tanácsadások biztosítása (szakemberek bére, járulékai elszámolható) 
– A program keretében a szegregátumon kívüli lakhatással és lakásfenntartással kapcsolatban az érintett egyének, családok valamint az új lakókörnyezetben élők felkészülésének segítése. 
– Jogi tanácsadás, adósságkezelési tanácsadás, önkormányzatokkal bérlőkijelölési jogról történő megállapodások elősegítése, abban történő segítségnyújtás. 
Az 1. tevékenységcsoportból minimum 3 tevékenység megvalósítása kötelező. 
2. Tevékenységcsoport: 
Az alábbi szociális bérlakásokat érintő építési engedély köteles és nem építési engedély köteles beruházások támogathatóak: 
– felújítás, átalakítás, egybenyitás, bontás, korszerűsítés 
– energiahatékonyság javítása 
– komfortfokozat növelés3 
– lakáscélra történő átalakítás 
– ingatlan vásárlása (kizárólag integrált környezetben) 
A 2. tevékenységcsoportból minimum 1 tevékenység megvalósítása kötelező.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI 
4.1. Támogatást igénylők köre 
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be a szociális bérlakással rendelkező alábbi szervezetek: 

Konzorcium vezetőként: 
311 – Költségvetési szervek 
114 – Részvénytársaság 
321 – Helyi önkormányzat 
327 – Helyi önkormányzatok társulása 
529 – Egyéb egyesület 
569 – Egyéb alapítvány 
552 – Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy 
555 – Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy 
Jelen felhívás keretében a nem állami szereplők támogatási kérelem benyújtása esetén a konzorciumi megvalósítás kötelező. 

A konzorcium tagjai lehetnek: 
114- Részvénytársaság 
321 – Helyi önkormányzat 
327 – Helyi önkormányzatok társulása 
529 – Egyéb egyesület 
569 – Egyéb alapítvány 
552 – Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy 
555 – Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy 

Egy támogatási kérelemben több szegregátum is szerepelhet, azonban az egy szegregátumra jutó költség nem haladhatja meg a 30 millió Ft-ot. 
A szegregátum meglétét (melyre a fejlesztés, vagy a fejlesztés hatása irányul) KSH igazolással szükséges alátámasztani, mely lehatárolás a 314/2012. Korm. rendelet 10. sz. mellékletében szereplő módszertan alapján történt. 
A konzorciumi formában megvalósuló projekt esetében a konzorcium maximum 5 tagú lehet.
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja 
A támogatási kérelmek benyújtására 2018. április 6-július 27. között van lehetőség. 
Ezen időszak alatt a támogatási kérelmek értékelése folyamatosan történik. 
A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a Felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is! 
A nyilatkozat papír alapú példányát – ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el – postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás/futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre: 
Emberi Erőforrások Minisztériuma 
EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság 
1397 Budapest, Pf. 504 
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét!
https://www.palyazat.gov.hu/efop-243-18-a-szegregtumokban-lk-lakhatsi-krlmnyeinek-javtsa
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomag