Kutatói témapályázat

Hazai
Felhívás kutatói kezdeményezésű témapályázatra (K_18)

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 2018. január 1-jétől hatályos szabályaira tekintettel a pályázók számára az NKFI Hivatal biztosítja az elektronikus aláírással rendelkező dokumentumoknak az NKFI Hivatal Elektronikus Pályázatkezelő Rendszerében (EPR) való kezelését. A rendszer informatikai felkészítése folyamatban van. A részletes pályázati felhívás és útmutató 2018. január 4-étól lesz olvasható honlapunkon, ettől a naptól lehet megkezdeni az EPR rendszerben a pályázatok elkészítését. A következő ismertető foglalja össze a pályázati konstrukció leglényegesebb elemeit.
A pályázat célja önálló kutatócsoporttal rendelkező tapasztalt, tehetséges kutatók támogatása, akik sikeres alapkutatási témájukat kívánják továbbvinni, újabb aspektusokból vizsgálni, kiemelkedő publikációs aktivitással rendelkeznek, tudományterületük nemzetközileg elismert szakértőiként tartják őket számon. A kutatói kezdeményezésű témapályázatok keretében tematikus prioritások nélkül, bármilyen tudományterületen végezhető felfedező kutatás, ha a projektjavaslat megfelel a felhívásban foglaltaknak. A támogatás forrása a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap.
Az alapkutatásokat ösztönző versenypályázati felhívások keretében a jelen témapályázati felhíváson kívül külön konstrukció szolgál a fiatal kutatók témapályázatainak (FK_18), a nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázatoknak (NN_18, ANN_18, SNN_18), illetve a posztdoktorok bérjellegű kifizetéseinek (PD_18) támogatására.

A pályázat keretösszege
A K_18 és az FK_18 pályázatok összesített keretösszege 9,4 milliárd forint.

A támogatás összege, mértéke
A kiírás alapján projektenként maximum 48 hónapra maximum 48 millió forint támogatás igényelhető. 48 hónapnál rövidebb futamidő esetén az igényelt összeg időarányos csökkentése kötelező. Kérjük a pályázókat, hogy a költségtervet a szakterületre általában jellemző kutatási költségek figyelembe vételével készítsék el. A bíráló szakértői csoport a költségterv realitását is megvizsgálja a pályázat értékelése során: a költség alultervezése és túltervezése is a pályázat hátrányos megítélését okozhatja.

A projekt futamideje
A projekt-futamidő maximum 48 hónap. A projekteknek 2018. szeptember 1. és 2018. december 1. között kell megkezdődniük. A felmerülő költségek elszámolása leghamarabb a projekt támogatási szerződésben meghatározott kezdési időpontjától lehetséges.

A pályázat benyújtása
Az NKFI Hivatal a törvény szerint lehetőséget biztosít a pályázatok kizárólag elektronikus úton történő benyújtására. Ebben az esetben a Felhívás H. pontjában postai úton/elektronikus aláírással benyújtandóként megjelölt dokumentumokat a Felhívás H. pontjában megjelölt módon elektronikus aláírással kell ellátni és az elektronikus beadási határidőig – azaz 2018. február 14-én (közép-európai idő szerinti) 16:00 óráig – az Elektronikus Pályázatkezelő Rendszerben a pályázathoz csatolni.
Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a postai úton/elektronikus aláírással benyújtandóként megjelölt dokumentumok mindegyikét azonos módon kell benyújtani, tehát minden ilyen dokumentumot vagy papíralapon vagy elektronikusan, elektronikus aláírással ellátva kell eljuttatni az NKFI Hivatalhoz.
Postai beadás esetén benyújtottnak az a pályázat tekinthető, amelyet a 2018. február 14-ei határidőig a pályázó elektronikusan véglegesített és a befogadó intézmény vezetője jóváhagyott, valamint a pályázatnak a Felhívás H. pontjában postai úton benyújtandóként megjelölt dokumentumait legkésőbb 2018. február 21-ei feladási határnappal megküldték az NKFI Hivatal ügyfélszolgálati címére. Elektronikus beadás esetén benyújtottnak az a pályázat tekinthető, amelyet a 2018. február 14-ei határidőig a pályázó elektronikusan véglegesített és a befogadó intézmény vezetője jóváhagyott, továbbá ahhoz az Elektronikus Pályázatkezelő Rendszerben csatolták a Felhívás H. pontjában postai úton/elektronikus aláírással benyújtandóként megjelölt dokumentumokat, elektronikus aláírással ellátva.

A pályázók köre
A kiírásra pályázhat magyarországi székhellyel és jogi személyiséggel rendelkező
– felsőoktatási intézmény, kutatóközpont, kutatóintézet, költségvetési szerv, költségvetési szerv jogi személyiséggel rendelkező intézménye, amennyiben a törvény alapján kutatóhelynek minősül;
– Magyarországon székhellyel és 2 lezárt üzleti évvel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság – amely nem tartozik az EVA, KATA hatálya alá -, amennyiben végez kutatás-fejlesztő tevékenységet (támogatást kizárólag nem gazdasági tevékenységhez igényelhet);
– non-profit szervezet, amennyiben a törvény alapján kutatóhelynek minősül.
A befogadó intézmény és magyar vagy külföldi állampolgárságú kutató (vezető kutató) pályázhat együttesen, amennyiben megfelel kiírásban rögzített feltételeknek. A magyar vagy külföldi állampolgárságú kutatónak a projekt időtartama alatt a befogadó intézménynél munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, megbízási jogviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban kell állnia.
A projekt konzorciumi együttműködésben is megvalósítható.

Támogatható célkitűzések, tevékenységek
A kutatási témapályázatban felvázolt kutatási és munkaterv alapján bármilyen tudományterületen kidolgozott, az NKFI Hivatalhoz benyújtott kutatási projekttervben kitűzött alapvető célok elérése érdekében végzett tevékenységek támogathatók.
http://nkfih.gov.hu/palyazatok/nkfia-palyazatok/palyazati-felhivasok/2018/kutatasi-temapalyazat/k-18

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomag