KÖZPONTI PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Külhoni

1.A pályázat céljaApályázati kiírás célja a Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, a Magyarországgal fennálló sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, valamint a magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás és a kultúra támogatása által.A pályázati kiírása magyarság összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét szellemi,tárgyi eredményt felmutatni tudó programok megvalósítására szeretne ösztönözniaz e célokat tükröző igényes, minőségi pályázatok támogatásával.2.A pályázat alapján támogatható tevékenységek2.1. A magyar közösség céljait szolgáló kulturális, oktatási és kutatási programoktámogatása, így különösen:a magyar történelmi és kulturális örökség ápolása, kulturális és hagyományőrző programok, sport és szórványprogramok,egyházi programok (kulturális, hitéleti és szociális tevékenységek),magyar nyelvű köznevelési (oktatási-nevelési) programok,szakképzést végző oktatási intézményekprogramjainak,magyar nyelvű felnőttképzési, felsőoktatási programok, tudományos kutatások, konferenciák,tanulmányi versenyek és szaktáborok,amatőr és hivatásos színházi produkciók,a határon túli magyar közösségek egymással való kapcsolattartását elősegítő, azt fejlesztő kulturális programoktámogatása.2.2. A magyar közösség céljait szolgáló írott és elektronikus média, könyvkiadástámogatása, így különösen:magyar nyelvű írott és elektronikus sajtó, könyvkiadás,szakmai kiadványok,honlap létrehozásánakés fejlesztésének támogatása.

22.3. Civil szervezetek, egyházak, belső egyházi jogi személyek, intézmények működése,valamint amagyar közösség céljait szolgálófejlesztésekés ingatlan-beruházásoktámogatása, így különösen:működési kiadások(személyi kifizetések és azok járulékai, kis értékű eszközbeszerzés, szolgáltatások, utazási költségek, ingatlan-fenntartási költségek),a magyar közösség törekvéseit szolgáló ingatlan-beruházások, gépjárművásárlás (kizárólag újgépjármű vásárlása),képzőművészeti alkotások (szobor, emlékjel, emléktábla)létrehozásának,magyar tannyelven is oktató intézmények, háttérintézmények valamint országos és regionális jelentőségű kulturális és közművelődési programokhoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések, eszközbeszerzésektámogatása.Egy pályázó összesen egy pályázatot nyújthat be az Alapkezelő által meghirdetett 2020. évi „Amagyar kultúráért és oktatásért” című központi és regionális pályázati kiírásokra, valamint a 2020. évi „Ifjúsági és cserkész közösségek tevékenységének támogatása” című pályázati kiírásra.A pályázó azonban a2.1.-2.3.támogathatótevékenységek közül több tevékenységre is pályázhat (pl.:egy pályázat keretében megpályázható az oktatási és kulturális program, a magyar nyelvű írott és elektronikus sajtó, könyvkiadás és a pályázó szervezet működési költségei, fejlesztései, illetve eszközbeszerzése, valamint ingatlan-beruházások költsége)!Nem nyújthat be pályázatot az, aki a 2020. évben Nemzeti Jelentőségű Intézménynek minősüla Bethlen Gábor Alap felett rendelkező Bizottság 111/2019. (12.18.) számú határozata alapján.Magyarországi pályázók kizárólag a2.1.és 2.2. pontban szereplő támogatási célokranyújthatnak be pályázatotlegalább egy határon túli partnerrel együttműködvea program megvalósítása során.3.Támogatható kiadásokA pályázat keretében kizárólag a támogatás céljának megvalósításához szükséges, a megvalósítási időszakban —azaz 2020. január 1. és 2020. december 31. között —keletkezett költségek számolhatóak el a 2020.évi általános útmutató a pályázati kiírásokhoz jogi személyek részére(a továbbiakban: Általános útmutató) 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően.4.Nem támogatható kiadásokegyéb személyi juttatások (prémium, végkielégítés),pályázatírás költségei,használt gépjárművásárlása,jövedéki termékek (alkohol, dohányáru, stb.),késedelmi kamat, bírság,adótartozás, valamint járulék-, illeték-vagy vámtartozás (együtt: köztartozás).5.A pályázat benyújtására jogosultakköreA BGA tv. 1.§(2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével pályázatot nyújthat be 2017. december31.előtt bejegyzésre kerültszlovákiai, ukrajnai, romániai, szerbiai, horvátországi,szlovéniai és magyarországi székhelyűa)civil szervezet, nonprofit gazdasági társaság, települési, területi és nemzetiségi önkormányzat, és az általuk alapított, illetve fenntartott jogi személyiségű intézmény,

3valamint állami fenntartású jogi személy,melynek létesítő okiratábanfelsorolt tevékenységeiösszhangban vannak a pályázatikiíráscéljaival,b)kizárólag a 2.2.pont szerinti támogatási célokra: gazdasági tevékenységet üzletszerűen végző jogi személy (a továbbiakban: vállalkozás), ezen belül különösen mikro-, kis-és középvállalkozás, ide nem értve az egyéni vállalkozót, c)egyházi jogi személy, határon túli egyház, belső egyházi jogi személyés annak hitéleti, nevelési-oktatási, gyermekjóléti, kulturális vagy szociális tevékenységet ellátó intézménye(a továbbiakban együtt: pályázó). 6.Nem részesülhet támogatásban6.1.politikai párt vagy közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezet,6.2.az 5. b) alpont szerinti kivétellelvállalkozás,6.3.egyéni vállalkozó,6.4.azon pályázó, amely az adott pályázat közzétételétmegelőzően a Bethlen Gábor Alap vagy a határon túli magyarok támogatását szolgáló bármely fejezeti kezelésű előirányzat terhére kiírt támogatás igénylése vagy a támogatással kapcsolatos beszámolási kötelezettség teljesítése során valótlan vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított tartalmú okiratot használt fel,6.5.azon pályázó, amely végelszámolás, vagy csődeljárásalatt áll, illetve amellyel szemben felszámolási eljárás van folyamatban,6.6.azon pályázó, amellyel, vagy amely képviselőjével szemben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 48/B. § (1) bekezdésében meghatározott valamely kizáró ok fennáll,6.7.azon pályázó, amely nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdésében foglaltaknak.7.Igényelhető támogatás:7.1.A teljes támogatási keretösszeg 1.000.000.000,-Ft.7.2.Azigényelhető támogatás mértéke: 500.000,-Ft –10.000.000, -Ftközötti támogatási összeg.7.3.A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.7.4.A támogatásrendelkezésre bocsátása:100%-os támogatási előlegként, egy összegben, utólagos beszámolási kötelezettséggel történik.7.5.A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.7.6.A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész bemutatását.7.7.Haa pályázótjogszabály alapján közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége terheli, a szükséges közbeszerzési eljárás szabályos lefolytatásáért a pályázó felel.

48. A pályázati feltételek:8.1Megvalósítási időszak: 2020. január1. –2020. december 31.8.2A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2019. december 20.8.3Benyújtási határidő: 2020. január 31. 14.00 óra(közép-európai idő szerint).8.4Beszámoló benyújtására előírthatáridő: a nyertes pályázónak (a továbbiakban:kedvezményezett) atámogatott tevékenységmegvalósítását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2021. január30-igszükséges a szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtania a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer (a továbbiakban: NIR)segítségével.9.A pályázat benyújtásának formájaA pályázat benyújtása elektronikus formábantörténik a NIR online felületén, mely elérhető: a https://nir.bgazrt.huoldalon vagy az Alapkezelő honlapjáról (http://www.bgazrt.hu).

További részletek itt olvashatók.