Közösségi környezet kollégium

Hazai
Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2017.

Pályázati kategória kódja: NEA-KK-17-SZ
A Közösségi környezet kollégium (továbbiakban: Kollégium) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban: Alapkezelő) nyílt pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjának támogatására az alábbiaknak megfelelően:
– az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil tv.);
– a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet (továbbiakban NEAr.);
– az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.);
– az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.);
– az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet;
– a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet (továbbiakban: Fejkez. rendelet).
FIGYELEM! Jogszabályváltozás esetén a pályázati kiírásban foglaltak módosulhatnak.
Jelen pályázati kiírás részét képezi a “Pályázati Útmutató a NEA 2017. évi szakmai pályázatokhoz” (továbbiakban: Pályázati Útmutató), amely letölthető a http://www.emet.gov.hu illetve a http://www.civil.info.hu/web/nea linkeken.

1. A pályázat célja
A közművelődés, tudomány és kutatás, audio- és telekommunikáció, informatika, elektronikus hírközlés, szak- és felnőttképzés, ismeretterjesztés, társadalmi párbeszéd, fogyasztóvédelem, a település és közösségfejlesztés területén működő civil szervezetek.

2. A támogatható tevékenységek
I. nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok támogatása;
II. civil szférával kapcsolatos tudományos kutatások, monitoring tevékenység és nyilvántartási feladatok támogatása;
III. civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása;
IV. civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása;
V. civil érdek-képviseleti tevékenység támogatása;
Civil tv. 56. §
371/2016. (12.07.) sz. KK döntés

3. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke
Civil tv. 56. §, NEAr. 29. §
A rendelkezésre álló forrás 278 164 440 Ft Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi C. törvény XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 54. alcím Nemzeti Együttműködési Alap fejezeti kezelésű előirányzat [ÁHT: 332995] terhére (továbbiakban: pályázati keretösszeg), az alábbi bontásnak megfelelően:
a. szövetségek részére 3%.
b. egyesületek (nem szövetségek) és alapítványok részére 97%.
372/2016. (12. 07.) sz. KK döntés
Amennyiben a szövetségek részére szétosztható keretösszeg nem kerül felhasználásra, a Kollégium a nem szövetségként működő egyesületek, továbbá alapítványok támogatására használhatja azt fel.
373/2016. (12. 07.) sz. KK döntés
A keretösszeg a Kollégiumok között egyenlő arányban kerül felosztásra.
FIGYELEM! A döntés meghozatalakor a pályázó szervezetek pályázat benyújtásakor az elektronikus pályáztatási rendszerben (az alapadatoknál) megjelölt szervezet-típusa, azaz hatályos jogi státusza (alapítvány, egyesület, szövetség) az irányadó, így az abban bekövetkező változások a pályázati eljárás illetve döntés során nem vehetők figyelembe!

5. Pályázók köre
Civil tv.59. § (1)-(2) bek.
5.1. Pályázat benyújtására jogosult civil szervezetek:
Az alábbi – Magyarországon nyilvántartásba vett – szervezetek nyújthatják be elektronikus pályázatukat:
– szövetségek,
– alapítványok, egyesületek (ide nem értve a szakszervezetet és a pártot)
Társpályázó csak:
– határon túli civil szervezet lehet.
(Gazdasági forma kód – GFO – (ami a statisztikai számjel 13-15. számjele) besorolás alapján pályázat benyújtására technikailag a következő kódszámú szervezeteknek nyílik lehetősége az elektronikus pályáztatási rendszerben:
– 515 – Országos sportági szakszövetség
– 516 – Egyéb sportszövetség
– 517 – Egyéb szövetség
– 519 – Egyesület jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége
– 521 – Sportegyesület
– 526 – Polgárőr egyesület
– 528 – Nemzetiségi egyesület
– 529 – Egyéb egyesület (1959. IV. tv., 1989. II. tv.)
– 565 – Alapítvány jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége
– 569 – Egyéb alapítvány (1959. IV. tv.)).
5.2. A NEA-KK-17-SZ jelű kategórián az alábbi alapcél szerinti tevékenységeket ellátó szervezetek nyújthatják be pályázatukat:
– audio- és telekommunikáció,
– elektronikus hírközlés,
– fogyasztóvédelem,
– informatika,
– ismeretterjesztés,
– közművelődés,
– szak- és felnőttképzés,
– társadalmi párbeszéd,
– település és közösségfejlesztés,
– tudomány és kutatás.
FIGYELEM!
A Közösségi környezet kollégium tevékenységi köréből kikerült, és a Nemzeti összetartozás kollégiumának tevékenységi körébe bekerült a kulturális tevékenység és a hagyományápolás!

6. A támogatás formája és mértéke
6.1. A támogatás formája: vissza nem térítendő.
FIGYELEM! A Kollégium a támogatást a kértnél alacsonyabb összegben is megállapíthatja, de az nem lehet kevesebb a civil szervezet által igényelt támogatási összeg NEAr. 11. § (4) bekezdésében meghatározott hányadánál.
A támogatási időszakot a kezdő és záró időpont megjelölésével a 4. pont szerinti táblázat tartalmazza.
A Kollégium a civil szervezet fenti időszakban felmerült, pályázatban bemutatott szakmai programjához kapcsolódó költségeihez nyújt vissza nem térítendő támogatást.
A költségvetési támogatás igénybevétele utólagos elszámolás mellett, 100%-os támogatási előleg formájában vagy a beszámoló elfogadását követően folyósított támogatás formájában történhet. Támogatási előleg folyósítására a támogatást igénylő szervezet erre irányuló kérelme esetén kerülhet sor.
Ávr. 86. §, 87. § és NEAr. 4. § (18) bek.
Visszatérítendő támogatás az Alap rendelkezésre álló tárgyévi támogatási források 10%-a erejéig nyújtható.
6.2. Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 200 000 forint.
6.3. Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 2 500 000 forint.
10. A pályázatok benyújtásának módja és helye
FIGYELEM! Felhívjuk a figyelmüket, hogy a Civil tv. 53. § (3) bekezdése szerint a civil szervezetek részére nyújtott költségvetési támogatások szakmai összehangolása, a támogatási programok párhuzamos finanszírozásának kiszűrése érdekében szakmai monitoring rendszer működik. Párhuzamos finanszírozás akkor áll fenn, ha ugyanazon pályázó nyertes pályázataiban a támogatási igény céljának azonossága megállapítható.

10.1.
FIGYELEM!
Jelen pályázati kiírás keretében pályázatot lehet benyújtani az EPER-ben vagy a FAIR-ban. Felhívjuk figyelmüket arra, hogy pályázatát KIZÁRÓLAG az egyik rendszerben nyújthatja be. Amennyiben mindkét rendszerben benyújtott pályázatot, akkor az időben másodikként beérkezett pályázat formai vizsgálat nélkül érvénytelenítésre kerül.
A pályázatot kizárólag elektronikusan EPER-ben vagy FAIR-ben lehet benyújtani. A pályázat elektronikus benyújtásának egyes lépéseit az EPER felhasználói kézikönyvben/Útmutató az EPTK-FAIR felület használatához című dokumentumban leírtak szerint, illetve a Pályázati Útmutatóban rögzített módon kell elvégezni.
FIGYELEM! Az EPER-t a https://eper.emet.hu/paly/palybelep.aspx oldalon vagy az http://www.emet.gov.hu honlapon keresztül lehet elérni. A pályázat benyújtását megelőzően minden, regisztrációval nem rendelkező pályázónak regisztrálnia kell magát az EPER-ben, amelyhez rendelkeznie kell egy érvényes e-mail címmel.
FAIR: A pályázat benyújtását megelőzően minden pályázónak, regisztrálnia kell magát a Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs Rendszer Központi Rendszerében (FAIR), melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím).
Csak a regisztrálást követően van mód az Elektronikus Pályázatkezelő felületen (EPTK felület) a pályázat benyújtására. Az EPTK felület az alábbi helyen érhető el: https://eptk.fair.gov.hu
FIGYELEM! a pályázat beékezését követően a FAIR rendszer a pályázat beérkezéséről rendszerértesítést generál. Ez az értesítés nem jelenti a pályázat befogadását! (A befogadás feltételeit a kiírás 5.3 pontja tartalmazza.)
FIGYELEM! A pályázat benyújtására FAIR-ban 2017. január 16-tól nyílik lehetőség.
10.2. A pályázatok benyújtása során, a jelen pályázat beadása napjáig a pályázónak egyszeri és egy összegű pályázati díjat kell megfizetnie kizárólag banki átutalással, melynek összege 2000 Ft.
A banki átutalást alátámasztó dokumentumot (banki átutalási megbízás, bankszámlakivonat nyitó- és záró egyenleggel), kérjük az elektronikus pályáztatási rendszerbe “dokumentumbeküldőn”(EPER)/”dokumentumcsatolón”(FAIR) keresztül felcsatolni. A díjat banki átutalással, a következő számlaszámra kell befizetni:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 10032000-01451461-00000000
IBAN HU17100320000145146100000000
A pályázati díj határidőre történő meg nem fizetése vagy késedelmes teljesítése a pályázat formai érvénytelenségét vonja maga után. Kérjük, pályázatát csak akkor véglegesítse elektronikus pályáztatási rendszerben, ha a pályázati díjat már elutalta és az utalást alátámasztó banki dokumentumot az elektronikus pályáztatási rendszerbe feltöltötte.
FIGYELEM! A pályázónak nem kell befizetnie a pályázati díjat, ha a NEA-17-M kiíráshoz kapcsolódóan egyszer már megfizette azt.
Kérjük, a pályázati díj befizetésekor a beazonosíthatóság érdekében tüntesse fel a megjegyzés rovatban a pályázó szervezet – elektronikus pályáztatási rendszerben megadott – adószámát, továbbá azt, hogy NEA.
10.3. Felhívjuk figyelmüket, hogy az EPER esetén a pályázónak az Alapkezelő által elfogadott(érvényesnek nyilvánított) regisztrációs nyilatkozattal kell rendelkeznie. Nem kell eküldeni a regisztrációs nyilatkozatot, amennyiben az utoljára beküldött regisztrációs nyilatkozata érvényes és adataikban nem történt változás.
Regisztrációjának érvényességét a “Reg. nyilatkozat” menüpontban ellenőrizheti az EPER-ben. FIGYELEM! Felhívjuk figyelmüket, hogy a támogatási kérelem beküldése előtt a FAIR rendszer által generált Nyilatkozat minden oldalát a hivatalos képviselő cégszerű aláírását követően szükséges felcsatolni.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a szervezet adatait az Országos Bírósági Hivatal alábbiakban megjelölt honlapján a Civil Szervezetek Névjegyzékével kell egyeztetni.
http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-szervezetek-nevjegyzeke-kereses
Amennyiben újonnan regisztrált a szervezet vagy változás történt, esetleg módosítást lát szükségesnek, úgy a regisztrációs nyilatkozatot az Alapkezelő részére postai úton meg kell küldeni. A módosítást követően az EPER-ből kinyomtatott Regisztrációs Nyilatkozat (amelyet a szervezet képviselőjének/képviselőinek kell aláírnia) egy eredeti példányát (és az azt alátámasztó dokumentumok hiteles másolatait) postai úton az alábbi postacímre kell küldeni:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
1381 Budapest, Pf. 1407
FIGYELEM! Az új vagy adatmódosítást/adatfrissítést tartalmazó regisztrációs
nyilatkozatnak legkésőbb a pályázat benyújtásának napjáig (EPER-ben történő
véglegesítésig) be kell érkeznie az Alapkezelőhöz.
Amennyiben a regisztrációs nyilatkozat nem, vagy határidő után kerül postázásra, az a pályázat formai érvénytelenségét vonja maga után.

11. A pályázat benyújtásának határideje
A pályázat elektronikus pályáztatási rendszerben való véglegesítésének határideje: 2017. február 6. 23:59
http://civil.info.hu/web/nea/palyazatok;jsessionid=53645243f86b8045419e10f3c696?p_auth=mrPf9Ypz&p_p_id=NeaCompetitionSearch_WAR_bizeveritkimcipportalwebapp_INSTANCE_o52jbHiXfH1X&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_NeaCompetitionSearch_WAR_bizeveritkimcipportalwebapp_INSTANCE_o52jbHiXfH1X__facesViewIdRender=%2Fpages%2Fneacompetition%2Fsearch.xhtml

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP
Közösségi környezet kollégium
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2017.
Pályázati kategória kódja: NEA-KK-17-SZ
A Közösségi környezet kollégium (továbbiakban: Kollégium) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban: Alapkezelő) nyílt pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjának támogatására az alábbiaknak megfelelően:
– az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil tv.);
– a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet (továbbiakban NEAr.);
– az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.);
– az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.);
– az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet;
– a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet (továbbiakban: Fejkez. rendelet).
FIGYELEM! Jogszabályváltozás esetén a pályázati kiírásban foglaltak módosulhatnak.
Jelen pályázati kiírás részét képezi a “Pályázati Útmutató a NEA 2017. évi szakmai pályázatokhoz” (továbbiakban: Pályázati Útmutató), amely letölthető a http://www.emet.gov.hu illetve a http://www.civil.info.hu/web/nea linkeken.

1. A pályázat célja
A közművelődés, tudomány és kutatás, audio- és telekommunikáció, informatika, elektronikus hírközlés, szak- és felnőttképzés, ismeretterjesztés, társadalmi párbeszéd, fogyasztóvédelem, a település és közösségfejlesztés területén működő civil szervezetek.

2. A támogatható tevékenységek
I. nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok támogatása;
II. civil szférával kapcsolatos tudományos kutatások, monitoring tevékenység és nyilvántartási feladatok támogatása;
III. civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása;
IV. civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása;
V. civil érdek-képviseleti tevékenység támogatása;
Civil tv. 56. §
371/2016. (12.07.) sz. KK döntés

3. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke
Civil tv. 56. §, NEAr. 29. §
A rendelkezésre álló forrás 278 164 440 Ft Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi C. törvény XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 54. alcím Nemzeti Együttműködési Alap fejezeti kezelésű előirányzat [ÁHT: 332995] terhére (továbbiakban: pályázati keretösszeg), az alábbi bontásnak megfelelően:
a. szövetségek részére 3%.
b. egyesületek (nem szövetségek) és alapítványok részére 97%.
372/2016. (12.07.) sz. KK döntés
Amennyiben a szövetségek részére szétosztható keretösszeg nem kerül felhasználásra, a Kollégium a nem szövetségként működő egyesületek, továbbá alapítványok támogatására használhatja azt fel.
373/2016. (12.07.) sz. KK döntés
A keretösszeg a Kollégiumok között egyenlő arányban kerül felosztásra.
FIGYELEM! A döntés meghozatalakor a pályázó szervezetek pályázat benyújtásakor az elektronikus pályáztatási rendszerben (az alapadatoknál) megjelölt szervezet-típusa, azaz hatályos jogi státusza (alapítvány, egyesület, szövetség) az irányadó, így az abban bekövetkező változások a pályázati eljárás illetve döntés során nem vehetők figyelembe!

5. Pályázók köre
Civil tv.59. § (1) – (2) bek.
5.1. Pályázat benyújtására jogosult civil szervezetek:
Az alábbi – Magyarországon nyilvántartásba vett – szervezetek nyújthatják be elektronikus pályázatukat:
– szövetségek1,
– alapítványok, egyesületek (ide nem értve a szakszervezetet és a pártot)
Társpályázó csak:
– határon túli civil szervezet lehet.
(Gazdasági forma kód – GFO – (ami a statisztikai számjel 13-15. számjele) besorolás alapján pályázat benyújtására technikailag a következő kódszámú szervezeteknek nyílik lehetősége az elektronikus pályáztatási rendszerben:
– 515 – Országos sportági szakszövetség
– 516 – Egyéb sportszövetség
– 517 – Egyéb szövetség
– 519 – Egyesület jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége
– 521 – Sportegyesület
– 526 – Polgárőr egyesület
– 528 – Nemzetiségi egyesület
– 529 – Egyéb egyesület (1959. IV. tv., 1989. II. tv.)
– 565 – Alapítvány jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége
– 569 – Egyéb alapítvány (1959. IV. tv.)).
5.2. A NEA-KK-17-SZ jelű kategórián az alábbi alapcél szerinti tevékenységeket ellátó szervezetek nyújthatják be pályázatukat:
– audio- és telekommunikáció,
– elektronikus hírközlés,
– fogyasztóvédelem,
– informatika,
– ismeretterjesztés,
– közművelődés,
– szak- és felnőttképzés,
– társadalmi párbeszéd,
– település és közösségfejlesztés,
– tudomány és kutatás.
FIGYELEM!
A Közösségi környezet kollégium tevékenységi köréből kikerült, és a Nemzeti összetartozás
kollégiumának tevékenységi körébe bekerült a kulturális tevékenység és a hagyományápolás!

6. A támogatás formája és mértéke
6.1. A támogatás formája: vissza nem térítendő.
FIGYELEM! A Kollégium a támogatást a kértnél alacsonyabb összegben is megállapíthatja, de az nem lehet kevesebb a civil szervezet által igényelt támogatási összeg NEAr. 11. § (4) bekezdésében meghatározott hányadánál.
A támogatási időszakot a kezdő és záró időpont megjelölésével a 4. pont szerinti táblázat tartalmazza.
A Kollégium a civil szervezet fenti időszakban felmerült, pályázatban bemutatott szakmai programjához kapcsolódó költségeihez nyújt vissza nem térítendő támogatást.
A költségvetési támogatás igénybevétele utólagos elszámolás mellett, 100%-os támogatási előleg formájában vagy a beszámoló elfogadását követően folyósított támogatás formájában történhet. Támogatási előleg folyósítására a támogatást igénylő szervezet erre irányuló kérelme esetén kerülhet sor.
Ávr. 86. §, 87. § és NEAr. 4. § (18) bek.
Visszatérítendő támogatás az Alap rendelkezésre álló tárgyévi támogatási források 10%-a erejéig nyújtható.
6.2. Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 200 000 forint.
6.3. Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 2 500 000 forint.

10. A pályázatok benyújtásának módja és helye
FIGYELEM! Felhívjuk a figyelmüket, hogy a Civil tv. 53. § (3) bekezdése szerint a civil szervezetek részére nyújtott költségvetési támogatások szakmai összehangolása, a támogatási programok párhuzamos finanszírozásának kiszűrése érdekében szakmai monitoring rendszer működik. Párhuzamos finanszírozás akkor áll fenn, ha ugyanazon pályázó nyertes pályázataiban a támogatási igény céljának azonossága megállapítható.
10.1.
FIGYELEM!
Jelen pályázati kiírás keretében pályázatot lehet benyújtani az EPER-ben vagy a FAIR-ban. Felhívjuk figyelmüket arra, hogy pályázatát KIZÁRÓLAG az egyik rendszerben nyújthatja be. Amennyiben mindkét rendszerben benyújtott pályázatot, akkor az időben másodikként beérkezett pályázat formai vizsgálat nélkül érvénytelenítésre kerül.
A pályázatot kizárólag elektronikusan EPER-ben vagy FAIR-ben lehet benyújtani. A pályázat elektronikus benyújtásának egyes lépéseit az EPER felhasználói kézikönyvben/Útmutató az EPTK-FAIR felület használatához című dokumentumban leírtak szerint, illetve a Pályázati Útmutatóban rögzített módon kell elvégezni.
FIGYELEM! Az EPER-t a https://eper.emet.hu/paly/palybelep.aspx oldalon vagy az http://www.emet.gov.hu honlapon keresztül lehet elérni. A pályázat benyújtását megelőzően minden, regisztrációval nem rendelkező pályázónak regisztrálnia kell magát az EPER-ben, amelyhez rendelkeznie kell egy érvényes e-mail címmel.
FAIR: A pályázat benyújtását megelőzően minden pályázónak, regisztrálnia kell magát a Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs Rendszer Központi Rendszerében (FAIR), melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím).
Csak a regisztrálást követően van mód az Elektronikus Pályázatkezelő felületen (EPTK felület) a pályázat benyújtására. Az EPTK felület az alábbi helyen érhető el:
https://eptk.fair.gov.hu
FIGYELEM! a pályázat beékezését követően a FAIR rendszer a pályázat beérkezéséről rendszerértesítést generál. Ez az értesítés nem jelenti a pályázat befogadását! (A befogadás feltételeit a kiírás 5.3 pontja tartalmazza.)
FIGYELEM! A pályázat benyújtására FAIR-ban 2017. január 16-tól nyílik lehetőség.
10.2. A pályázatok benyújtása során, a jelen pályázat beadása napjáig a pályázónak egyszeri és egy összegű pályázati díjat kell megfizetnie kizárólag banki átutalással, melynek összege 2000 Ft.
A banki átutalást alátámasztó dokumentumot (banki átutalási megbízás, bankszámlakivonat nyitó- és záró egyenleggel), kérjük az elektronikus pályáztatási rendszerbe “dokumentumbeküldőn”(EPER)/”dokumentumcsatolón”(FAIR) keresztül felcsatolni. A díjat banki átutalással, a következő számlaszámra kell befizetni:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 10032000-01451461-00000000
IBAN HU17100320000145146100000000
A pályázati díj határidőre történő meg nem fizetése vagy késedelmes teljesítése a pályázat formai érvénytelenségét vonja maga után. Kérjük, pályázatát csak akkor véglegesítse elektronikus pályáztatási rendszerben, ha a pályázati díjat már elutalta és az utalást alátámasztó banki dokumentumot az elektronikus pályáztatási rendszerbe feltöltötte.
FIGYELEM! A pályázónak nem kell befizetnie a pályázati díjat, ha a NEA-17-M kiíráshoz kapcsolódóan egyszer már megfizette azt.
Kérjük, a pályázati díj befizetésekor a beazonosíthatóság érdekében tüntesse fel a megjegyzés rovatban a pályázó szervezet – elektronikus pályáztatási rendszerben megadott – adószámát, továbbá azt, hogy NEA.
10.3. Felhívjuk figyelmüket, hogy az EPER esetén a pályázónak az Alapkezelő által elfogadott(érvényesnek nyilvánított) regisztrációs nyilatkozattal kell rendelkeznie. Nem kell eküldeni a regisztrációs nyilatkozatot, amennyiben az utoljára beküldött regisztrációs nyilatkozata érvényes és adataikban nem történt változás.
Regisztrációjának érvényességét a “Reg. nyilatkozat” menüpontban ellenőrizheti az EPER-ben. FIGYELEM! Felhívjuk figyelmüket, hogy a támogatási kérelem beküldése előtt a FAIR rendszer által generált Nyilatkozat minden oldalát a hivatalos képviselő cégszerű aláírását követően szükséges felcsatolni.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a szervezet adatait az Országos Bírósági Hivatal alábbiakban megjelölt honlapján a Civil Szervezetek Névjegyzékével kell egyeztetni.
http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-szervezetek-nevjegyzeke-kereses
Amennyiben újonnan regisztrált a szervezet vagy változás történt, esetleg módosítást lát szükségesnek, úgy a regisztrációs nyilatkozatot az Alapkezelő részére postai úton meg kell küldeni. A módosítást követően az EPER-ből kinyomtatott Regisztrációs Nyilatkozat (amelyet a szervezet képviselőjének/képviselőinek kell aláírnia) egy eredeti példányát (és az azt alátámasztó dokumentumok hiteles másolatait) postai úton az alábbi postacímre kell küldeni:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
1381 Budapest, Pf. 1407
FIGYELEM! Az új vagy adatmódosítást/adatfrissítést tartalmazó regisztrációs
nyilatkozatnak legkésőbb a pályázat benyújtásának napjáig (EPER-ben történő
véglegesítésig) be kell érkeznie az Alapkezelőhöz.
Amennyiben a regisztrációs nyilatkozat nem, vagy határidő után kerül postázásra, az a pályázat formai érvénytelenségét vonja maga után.

11. A pályázat benyújtásának határideje
A pályázat elektronikus pályáztatási rendszerben való véglegesítésének határideje: 2017. február 6. 23:59
http://civil.info.hu/web/nea/palyazatok;jsessionid=53645243f86b8045419e10f3c696?p_auth=mrPf9Ypz&p_p_id=NeaCompetitionSearch_WAR_bizeveritkimcipportalwebapp_INSTANCE_o52jbHiXfH1X&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_NeaCompetitionSearch_WAR_bizeveritkimcipportalwebapp_INSTANCE_o52jbHiXfH1X__facesViewIdRender=%2Fpages%2Fneacompetition%2Fsearch.xhtml
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomag