Közérdekű programok támogatása

Zenta Külhoni
 1. A pályázat tárgya

 

Kiírjuk a nyilvános pályázatot Zenta község számára jelentős, az egyesületek közérdekű programjai és projektumai finanszírozására és társfinanszírozására  minden területen,   kivéve a sport, a turizmus,  a  mezőgazdaság-fejlesztés,  a vállalkozásfejlesztés,  a tűzvédelem,  a  vízi közlekedés – a Tiszán a komppal való átkelés, az egészségvédelem,  a szociális védelem,   a  környezetvédelem és a  kultúra terén

 

 1. A projektumok finanszírozására és társfinanszírozására az eszközök

 

Zenta község  számára  az egyesületek  közérdekű programjai és  projektumai finanszírozása és társfinanszírozása a jelen nyilvános pályázat  I. pontja szerinti  területekre  Zenta község számára az egyesületek közérdekű programjai és projektumai  finanszírozásáról és társfinanszírozásáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 29/2016. sz.) alapján kell eszközölni, és a pénzeszközök   a finanszírozásra  vagy társfinanszírozásra   Zenta  község  2021. évi költségvetéséről szóló rendelet (Zenta  Község Hivatalos Lapja,  22/2019. sz.) előirányozza a 0602-es program keretében  A HELYI ÖNKORMÁNYZAT  ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI,  mint  0001-es  szám  alatti aktivitást mint  A helyi önkormányzat és a  városi községek  működése 133-as funkcionális  osztályozásnál az Egyéb  általános  szolgáltatások néven, a  84/0-s pozíción,  48100-es  közgazdasági  osztályozásként mint A KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK  DOTÁLÁSA.

 

Zenta  község számára  közérdekű egyesületek  programjai  és  projektumai a  jelen nyilvános pályázat  I. pontja szerint,   a nyilvános pályázat alapján  750.000,00 dináros összegben kerülnek finanszírozásra.

 

 

 • A pályázaton való részvételi jogosultság

 

1) A pályázaton részt vehetnek az önkéntes és kormányon kívüli nonprofit szervezetek, amelyek  több természetes  vagy jogi személyek  szabad  egyesülésén alapulnak, amelyeket   egy bizonyos  közös  vagy általános   cél  és  érdek   megvalósítása  és   előmozdítása alapján  alapulnak, amelyek nem tiltottak  az alkotmánnyal vagy   a törvénnyel,  és  be  vannak jegyezve, összhangban a törvénnyel,  a hatásköri szerv  regiszterébe.

 

2) A pályázaton részt vehetnek  az önkéntes és nonprofit  kormányon kívüli szervezetek,  amelyek   eleget  tesznek  az alábbi kritériumoknak  az  eszközök odaítélésére   programok  és  projektumok szervezésére és  megvalósítására:

– az egyesület az egyesület alapítását szabályozó előírásokkal összhangban került  megalapításra, és  bejegyzésre került  a  megfelelő jegyzékben,

– az egyesület székhelye Zenta község területén található és a  program vagy projektum Zenta község területén  kerül megvalósításra,

– ha a községközi vagy regionális egyesület székhelye nem Zenta község területén található, az egyesületnek a tevékenységét Zenta község területén is végeznie  kell és a programját  vagy projektumát Zenta  község területén kell, hogy  megvalósítsa, ha  a  programját  vagy    projektumát azonban Zenta  község területén  kívül valósítja  meg, a  megvalósított   projektummal  vagy  programmal  Zenta  község számára  jelentős  közérdeket kell, hogy  megvalósítson,

– az egyesületnek programmal vagy projektummal kell pályáznia, amely Zenta község számára  közérdekű.

 

3) Az egyesület az azonos területen egy programmal vagy projektummal  pályázhat.

 

MEGJEGYZÉS: Az egyesületek a programjaik vagy projektumaik finanszírozására és  társfinanszírozására Zenta községtől egyedül a Zenta község által  kiírt  nyilvános pályázatra való jelentkezéssel  kérhetik (kivéve  az eseteket   a  kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009.,  13/2016.,  30/2016. – kiig., és 6/2020. sz.) 76. szakaszának 10. bekezdése szerint).

 

Ezen értelemben azok csak a jelen vagy más nyilvános pályázat útján, amelyet Zenta  község ír ki, kérhetik Zenta  községtől az eszközöket bármiféle  költség finanszírozására vagy társfinanszírozására (pl. bérleti díj,  villanyáram, természetes gáz, kommunális  költségek  és más állandó költségek).

 

IV Kritériumok a program kiválasztására

 

A község költségvetési eszközeiből finanszírozásra vagy társfinanszírozásra kerülő programok vagy projektumok kiválasztása az alábbi kritériumok szerint történik:

1) A program vagy projektum referenciái: a  program vagy projektum megvalósításának  területe, a program vagy projektum időtartama,  a  programba vagy projektumba bekapcsolt személyek száma,  a program vagy projektumfejlesztési lehetősége  és fenntarthatósága – (összesen 10 pont),

2) Az elérendő célok: a közérdek kielégítésének terjedelme a  program vagy projektum megvalósításának területén, az állapot  előmozdításának   foka a program vagy projektum megvalósítása  területén – (összesen  10 pont),

3) A programot vagy projektumot megvalósítandó alany kapacitása (összesen  20 pont).

A programot vagy projektumot megvalósítandó  alany  kapacitása alatt  az eddigi tapasztalat  és a program vagy projektum  megvalósításának  területén elért eredmények, valamint  az egyesület a közösség kulturális  életében  betöltött  minősége és szerepe  értendő.

4) A program és  a projektum minősége (összesen 20 pont),

5) Az egyesület  székhelye Zenta  község területén található (összesen 20 pont),

6) Költségvetés (összesen 10 pont)

– a költségstruktúra összehangoltsága a program vagy projektum szerinti aktivitásokkal,

– az eszközök használatának gazdaságossága.

7) A programok vagy projektumok más forrásból történő társfinanszírozása: saját bevételek, a  területi autonómia vagy a helyi  önkormányzat  költségvetése, európai  uniós  alapok, ajándékok,  adományok, hagyatékok, hitelek és hasonlók,  a  program vagy  a  projektum  finanszírozásához hiányzó rész esetén (összesen 10 pont),

8) Az eszközök használatának törvényessége és  hatékonysága, valamint  a  korábbi programok vagy projektumok  fenntarthatósága: használta-e  korábban  a  község  költségvetéséből  származó eszközöket, ha  igen,  kitöltésre  kerültek-e a  szerződés szerinti  feltételek (összesen 20 pont).

 

 1. A pályázatra a jelentkezések benyújtásának a  módja

 

A pályázatra való jelentkezést (a továbbiakban: jelentkezés) Zenta község számára az egyesületek közérdekű programjai és projektumai finanszírozására és társfinanszírozására az eszközök odaítélésében illetékes bizottságnak kell benyújtani az 1. sz. űrlapon, amely csatolmánya  a  jelen pályázatnak.

 

A jelentkezés mellett a jelentkezés benyújtója köteles csatolni az alábbiakat:

 1. kivonat a jegyzékből, amelybe az egyesület bejegyzésre került, valamint az alapszabályt,
 2. a jelentkezés benyújtója alapvető adatainak  az áttekintése (történelem, a tevékenység leírása, eddigi programok stb.),
 3. a program vagy projektum részletes leírása, amelynek a finanszírozására vagy társfinanszírozására benyújtották  a  jelentkezést,
 4. Zenta község által az előző két évben kiírt   pályázatokról a  jelentést.

 

A jelentkezés elválaszthatatlan részét képezi a jelentkezés benyújtójának  kötelezettségvállalásáról tett nyilatkozata, amely szerint a  jelentkezés  benyújtójának  a  felelős személye   anyagi és  büntetőjogi   felelősségének teljes tudatában  kijelenti:

– hogy a  jelentkezésében feltüntetett valamennyi  adat  igaz és helytálló,

– hogy az  odaítélt eszközök rendeltetésszerűen  kerülnek  felhasználásra  a  programmal  vagy projektummal és  a feltüntetett  költségszerkezettel összhangban,  a községtől  a  jelentkezésben megjelölt  kérelmezett eszközök mértékéig,

– hogy a törvényes határidőben az előírt nyomtatványon a pénzügyi dokumentációval együtt  megküldésre  kerül a  program vagy projektum megvalósításáról szóló jelentés,

– hogy  megküldik a  program vagy projektum   megvalósításának  két  példányát (könyv, CD és hasonlók),

– hogy a program vagy projektum megvalósítása során a publikációkban és más  médiákban  megjelölésre kerül, hogy a  program vagy projektum   megvalósítását  a  község  támogatta.

 

A jelentkezés benyújtói számára a jelentkezés a pályázatra Zenta község számára közérdekű  programok  és projektumok  finanszírozására és  társfinanszírozására  elérhető  a  község  hivatalos honlapján.

 

A jelentkezést a pályázat közzétételétől számított 30 napon belül kell benyújtani.

 

A pályázatra való jelentkezés utolsó napja  2021. augusztus 9-én  telik le.

 

A jelentkezést nyomtatott formában kell benyújtani, lezárt borítékban NEM FELBONTANDÓ megjelöléssel a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal szolgáltatói  központjában  történő átadással  vagy postai úton.

 

A pályázati dokumentáció felvehető minden munkanapon 7,00 órától  15,00 óráig  Zenta község Községi Közigazgatási  Hivatala üzletviteli épületének 30-as számú irodájában Zentán, a Fő tér 1. sz. alatt, illetve letölthető  Zenta község hivatalos honlapjáról a  www.zenta-senta.co.rs címen.

 

A pályázati jelentkezések átadhatóak minden munkanapon 7,00 órától 15,00 óráig  a  Zentai  Községi Közigazgatási Hivatal, Zenta, Fő tér 1. sz. alatti szolgáltatói  központjában  vagy postai  úton.

 

VII. Kapcsolattartó személy

 

Kiegészítő információk a nyilvános pályázattal kapcsolatban Kecskés Dezsőtől, a társadalmi tevékenységi alosztály vezetőjétől kaphatóak Zenta község Községi Közigazgatási Hivatala üzletviteli épületének a 30-as számú irodájában, Zenta, Fő tér 1, vagy

telefonon: 024/655-427

mobil: 064/872-5317

mail cím:

 

VIII. Az eszközök odaítélésének eljárásra

 

A pályázati eljárást Zenta község számára közérdekű programok és projektumok  finanszírozására és  társfinanszírozására  az eszközök  odaítélésében illetékes bizottság folytatja le.

 

A beérkezett jelentkezéseket a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal társadalmi tevékenységi  alosztályának  foglalkoztatottja  bontja fel, és ellenőrzi, hogy  a beérkezett jelentkezések komplettek-e.

 

A beérkezett jelentkezések bontására meghatalmazott személy megállapítja, hogy az egyesület regisztrálva lett-e a  hatásköri szervnél és a statutáris  rendelkezések szerint,  az egyesületek a   céljaikat a  területen valósítják meg,  amelyen a programot  realizálják.

 

A bizottság a beérkezett jelentkezéseket a pályázat  lezárásától számított  30 napon belül  vitatja meg.

 

A nem teljes és határidőn kívüli jelentkezéseket a bizottság nem vitatja meg.

 

A bejelentett programok értékelési- és rangsorolási jegyzékének kidolgozása nem lehet hosszabb 60 napnál,  a  jelentkezések  benyújtása  határidejének   lejártától számítva.

 

A bejelentett programok értékelési- és ranglistáját közzé kell tenni a község hivatalos honlapján és az e – Közigazgatás portálon.

 

A pályázat résztvevői jogosultak betekintést végezni a benyújtott jelentkezésekbe  és a csatolt dokumentációba a bejelentett  programok  értékelési- és ranglistajavaslatának  a  megerősítését követően, a lista  közzétételétől számított  három napon belül.

A bejelentett programok értékelési- és ranglistájára a pályázat résztvevői jogosultak fellebbezni, annak közzétételétől számított öt napon belül.

 

A fellebbezésről a döntést a bizottság hozza meg, annak a kézhezvételétől számított 15 napon belül.

 

A programok és a projektumok kiválasztásáról szóló döntést, amelyekre a községi költségvetésből ítélnek oda eszközöket serkentő programokra vagy a programok finanszírozásának hiányzó részére, Zenta község polgármestere hozza  meg,  a  bejelentett  programok   értékelési- és ranglistája megerősítésétől számított   30 napon belül.

 

Zenta község polgármesterének a döntése végleges és ellene nem nyújtható be fellebbezés.

 

A programok és projektumok kiválasztásáról a döntést, amelyekre a községi költségvetésből   ítélünk oda eszközöket a  programok és projektumok serkentésére vagy   a  programok és projektumok hiányzó részének  finanszírozására közzé kell tenni  a  hatásköri szerv  hivatalos  honlapján és  az e – Közigazgatás portálon.

 

A programok és projektumok kiválasztásáról  és  az eszközök felosztásáról  szóló döntés   mellett  a  község  hivatalos honlapján és az e – Közigazgatás portálon közzé kell tenni  az információkat  a pályázat résztvevőinek, akik alacsonyabb összeget   kaptak  a kért  összegnél,  hogy  a határozat közzétételétől számított   nyolc napon belül   küldjék meg a költségek  helyesbített   összegszerkezetét, amelyet  a  pályázati jelentkezésben   tüntettek fel, összhangban   az odaítélt eszközökkel, illetve a tájékoztatást arról,  hogy  elállnak  az eszközöktől, amelyeket számukra odaítéltek.

 

A  programok és projektumok kiválasztásáról és  az  eszközök  odaítéléséről és  a költségek helyesbített  összegszerkezetének megküldéséről szóló döntés véglegességét  követően a  kiválasztott jelentkezések benyújtóival (a továbbiakban: eszközhasználók) szerződést kell kötni a  program vagy projektum  finanszírozásáról vagy társfinanszírozásáról.

 

 1. A pénzeszközök kifizetése

 

Az eszközhasználók programjai és projektumai finanszírozására és társfinanszírozására a pénzeszközök  kifizetése az eszközhasználók külön   írásos kérelme alapján történik,  amelyet  a  Községi Közigazgatási Hivatal   fogadóirodája által vagy posta  útján küldenek meg   a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal költségvetési  és pénzügyi osztályának.

 

Az eszközhasználónak a kérelmében fel kell tüntetnie a program vagy projektum megkezdésének keltét, amelyet Zenta község költségvetéséből finanszírozunk vagy társfinanszírozunk.

 

A kérelmet a Zenta község költségvetéséből finanszírozott vagy társfinanszírozott program vagy a projektum  megkezdése előtt 15  nappal  kell benyújtani.

 

A pénzeszközök kifizetése az eszközhasználónak a számlájára való kifizetéssel történik, amelyet a Kincstári Igazgatóságnál vezet.

 

 1. A jóváhagyott eszközök rendeltetésszerű karaktere

 

Az eszközöket, amelyeket jóváhagyunk a programok vagy projektumok megvalósítására  céleszközök,  és  kizárólag  a  konkrét program vagy projektum   megvalósítására használhatóak fel, és összhangban  a  szerződéssel, amely  a  község polgármestere és az egyesület között köttetett.

 

Az eszközhasználó köteles a község polgármesterének vagy a személynek, akit ő meghatalmaz, minden pillanatban lehetővé tenni a program vagy projektum megvalósításának ellenőrzését és betekintést nyújtani minden szükséges dokumentációba.

 

Ha az ellenőrzéskor megállapítást nyer, hogy az eszközöket nem rendeltetésszerűen használják  fel, a  község polgármestere köteles  felbontani  a  szerződést  és  kérni az átutalt eszközök visszaszármaztatását,  illetve  aktivizálja a  biztosíték eszközét,  és  az egyesület  köteles  az eszközöket  a  törvényes  kamattal  visszafizetni.

 

Az eszközhasználó jelentkezése, aki nem rendeltetésszerűen használta fel az eszközöket, az új pályázaton nem kerül megvitatásra.

 

Az eszközhasználó köteles legkésőbb a folyó év december 31-éig Zenta községnek benyújtani a jóváhagyott eszközök használatáról a jelentést, a hozzá tartozó pénzügyi dokumentációval, és  a felhasználatlan eszközöket visszatéríteni  a  községi költségvetésbe,  befizetéssel a számlára, amelyről az eszközöket kifizették.

 

 1. A pályázat közzététele

 

A pályázat 2020. április 1-jén jelent meg Zenta község hivatalos honlapján és az e -Közigazgatás  portálján.

 

Ceglédi Rudolf s. k.

Zenta község polgármester