Kisfaludy Szálláshelyfejlesztés

Hazai
Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció – panziók fejlesztése 
Kódszám: TFC-1.1.1-2017

KONSTRUKCIÓ NEVE 
Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció 

A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE 
A.1. Alapvető cél 
A konstrukció célja a turisztikai vonzerőkhöz kapcsolódó szálláshelyek és a turisztikai vonzerők közelében található kereskedelmi szálláshelyek általános minőségének és szolgáltatási színvonalának emelése, indokolt esetben kapacitásának bővítése, kapacitáskihasználtságának javítása, a szálláshely működéséből származó árbevételek által a profitabilitás és a fenntarthatóság növelése. 
Annak érdekében, hogy a magyarországi kereskedelmi szálláshelyek és desztinációk meg tudjanak felelni a modern, XXI. századi turizmus kihívásainak és a vendégek igényeinek, elengedhetetlen a szükséges, fenntartható és minőségi szálláshelykínálat biztosítása. 
A szolgáltatás minősége és kínálataszálláshelyenként változhat és eltérő lehet, ugyanakkor tekintettel arra, hogy sok esetben ezek a változtatások kizárólag önerőből nem teljesülhetnek, jelen kiírás célja olyan támogatási konstrukció rendelkezésre bocsátása, amely lehetővé teszi a kereskedelmi szálláshelyeken belül a panziók részére a minőségi szolgáltatási kínálat biztosítását. 
A kereskedelmi szálláshely támogatási konstrukció további célja az adófizetési morál javítása, a szektorban dolgozó munkavállalók számának és bérszínvonaluk növelése. 
Részletes célok: 
– szolgáltatási színvonal emelése (szálláshelyek színvonalának – komfortfokozatának – fejlesztése, tematikus – pl. családbarát – szolgáltatások kialakítása); 
– tematikus szolgáltatások kapacitásának növelése, valamint új szolgáltatások bevezetéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások (pl. családbarát, egészségturisztikai szolgáltatásokhoz kapcsolódó infrastruktúra kialakítása); 
– kapacitásbővítés (férőhelyszám, kiszolgáló területek, vendéglátó egységek kapacitásának bővítése); 
– kereskedelmi szálláshelyek üzemeltetési hatékonyságának, kapacitáskihasználtságának javítását szolgáló fejlesztések megvalósítása (pl. informatikai, energetikaiberuházások/szolgáltatások megvalósítása); 
– az érintett desztinációkban a vendégek és a vendégéjszakák számának növelése, illetve az adott desztináció jellege miatt szezonálisan működő egységeknél a szezon meghosszabbítása, egyúttal a szezonalitás egyenetlenségének a kezelése; 
– szolgáltatók folyamatos, éves működésének biztosítása; 
– a projektek megvalósításán keresztül munkahelyek teremtése és a meglévő munkaerő megtartása. 
A projektek esetében kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a szolgáltatásfejlesztés, modernizáció és bővítés révén létrejövő, megújuló és kibővülő szálláshelyek képesek legyenek: 
– oldani a szezonalitásból fakadó egyenetlenségeket, 
– képesek legyenek folyamatos foglalkoztatás biztosítására ezáltal helyi adók, közterhek és egyéb állami előírások teljesítésére, 
– illeszkedjenek a turisztikai fejlesztési irányvonalakhoz. 

B. TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE 
– Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vállalkozások (ideértve az ingatlankezelő, ingatlanbefektetési társaságokat is) 
– egyéni vállalkozások 
– költségvetési szervek és intézményeik és az általuk megbízott üzemeltető gazdasági társaságok 
– önkormányzatok és intézményeik és az általuk alapított gazdasági társaságok 
– Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű nonprofit szervezetek 
– szövetkezetek 
– egyházi jogi személyek 
– Szálláshely fejlesztésére pályázhat: 
– Az ingatlan tulajdonosa 
– Szálláshely üzemeltetője 
– Amennyiben a pályázatokat a tulajdonosok nyújtják be, és a szálláshely üzemeltetését bérlő vagy más konstrukcióban (koncesszió, üzemeltetési szerződés) harmadik fél végzi, a támogatási igény az üzemeltető/bérlő és a tulajdonos közös beleegyező nyilatkozata alapján kerülhet benyújtásra 
– Amennyiben a szálláshely jelenlegi üzemeltetője nyújt be támogatási igényt, úgy a támogatási igényhez tulajdonosi nyilatkozat szükséges arról, hogy az hozzájárul a támogatási igény benyújtásához, annak végrehajtásához és a támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések támogatást igénylő általi aktiválásához, továbbá az ingatlan a kötelező fenntartási időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre áll. 
– A kötelező fenntartási időre a fenntartási kötelezettség a támogatási igényt benyújtót terheli, amennyiben ez a tulajdonos a projekt fenntartását bérlőn, üzemeltetőn vagy vagyonkezelőn keresztül is biztosíthatja. Ebben az esetben szükséges a bérleti, illetve üzemeltetési szerződés csatolása a támogatási igény benyújtásához, változás esetén a módosított szerződés benyújtása a Magyar Turisztikai Ügynökségnek (a továbbiakban: Kezelő szerv) a fenntartási időszak végéig. 
– Kezelő szerv kiköti, hogy a kötelezettségek átvállalásának biztosítása érdekében a fejlesztés eredményeképpen újonnan létrejött szálláshely elidegenítése, illetve harmadik félnek üzemeltetésbe adása esetén az új tulajdonos, illetve üzemeltető a támogatást igénylő helyébe – a támogatási jogviszony fennállásának idejére – a támogatási szerződésbe szerződésmódosítással lépjen be. A támogatási igény benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség! 

C. TÁMOGATHATÓ KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELY KATEGÓRIÁK 
– A támogatási konstrukció keretében a “szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendeletben” szereplő kereskedelmi szálláshely típusok közül az alábbi kategóriához kapcsolódóan nyújtható be támogatási igény és ítélhető meg támogatás: 
– panzió: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amely “a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet” alapján panziónak minősül 
– Támogatási igényt olyan meglévő (üzemelő) panzió fejlesztésére lehet benyújtani, amelyre vonatkozóan a támogatást igénylő a támogatási igény benyújtásakor panzió besorolású működési engedéllyel rendelkezik. 
– Kezelő szerv fenntartja magának a jogot, hogy a szálláshely tényleges üzemelését, valamint az üzemelésnek az irányadó jogszabályoknak való megfelelését más módon, akár a támogatói döntést megelőzően is ellenőrizze, és a támogathatósági feltételnek való megfelelést ez alapján is meghatározhatja. 
– E mellett a pályázónak (üzemeltetőnek, tulajdonosnak) vállalnia kell, hogy 
– a “Panzió csillaggal” minősítést a projekt zárásáig (a záró beszámoló benyújtásáig) megszerzi, 
– évi 180 napig nyitva tart, és ezt a fenntartási idő végéig vállalja, 
– a vállalt nyitvatartott napokra vetített minimum 50%-os kihasználtságot elér. 
– A benyújtást megelőző üzemeltetés időszakára vonatkozóan egyéb feltételt a pályázati felhívás nem határoz meg. 

D. A TÁMOGATÁSI IGÉNY TARTALMA 
– D.1. Támogatható tevékenységek köre 
– Támogatási igény csak az alábbiakban felsorolt és kereskedelmi szálláshely fejlesztéshez kapcsolódó tevékenységhez kapcsolódóan nyújtható be. 
– Önállóan támogatható tevékenységek: 
– meglévő (üzemelő) kereskedelmi szálláshelyek belső megjelenésének, belsőépítészeti arculatának minőségének és szálláshelyek szobáinak, közösségi tereinek bővítésére, változtatására irányuló beruházások; 
– meglévő (üzemelő) kereskedelmi szálláshelyek új tematikus szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó infrastrukturális beruházások támogatása (szálláshelyek szolgáltatási kínálatának minőségi és mennyiségi fejlesztése, valamint ezek kombinációja, pl. családbarát, szenior, egészségturisztikai, kerékpáros, stb. szolgáltatások) az adott térség turisztikai fejlesztési irányaihoz, kitörési pontjaihoz igazodva az elszámolható beruházás összeg elszámolható 
– költségének 40%-ig (A 40%-os korlát nem vonatkozik a wellness szolgáltatás fejlesztéshez kapcsolódó infrastrukturális beruházásokra.); 
– meglévő (üzemelő) kereskedelmi szálláshelyek kapacitásbővítése (pl. férőhelyek számának növelése, szobaszám növelés kiszolgáló infrastruktúrával); 
– a támogatott kereskedelmi szálláshelyek használatához közvetlenül kapcsolódó telekhatáron belüli infrastrukturális fejlesztések; 
– Önállóan nem támogatható tevékenységek: 
– kereskedelmi egységen belül, annak közös üzemeltetésében levő vendéglátó egység szolgáltatási kapacitásbővítése és színvonalának növelése; 
– a fejlesztésekkel érintett épületek energiahatékony működését javító beruházások, 
– kereskedelmi szálláshelyek üzemeltetéséhez szükséges információs és kommunikációs technológiai, ügyviteli és/vagy értékesítési rendszerekhez szükséges szoftver és/vagy hardware beszerzés, beruházás; 
– szálláshelyhez kapcsolódó bűnmegelőzési tevékenység támogatása; 
– az épület teljes körű azbesztmentesítése; 
– akadálymentesítés; 
– Kapacitásbővítés esetén, a fejlesztés eredményeképpen is meg kell felelni a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2.§.(d) pontjában foglaltaknak.
D.3. Nem támogatható tevékenységek 
Nem támogathatók a D1. pont szerint támogatható tevékenységek körébe nem eső 
tevékenységek, különösen: 
– azon típusú és kategóriájú szálláshelyek fejlesztése, amelyek a C. pontban nem szerepelnek, 
– az időben osztott üdülési jogokat (“time share”) értékesítő kereskedelmi szálláshelyek időben osztott üdülési joggal érintett szobáinak felújítása, kapacitásbővítése 
– falusi vagy fizetővendéglátó magánszálláshely és az ifjúsági turizmushoz kapcsolódó nem kereskedelmi szálláshelyek (gyermek és ifjúsági táborok, állandó táborhelyek, turistaházak), közösségi szálláshelyek, kempingek, üdülőházak fejlesztése. 
D.4. Elszámolható költségek 
Jelen fejezetben kerül meghatározásra a kiírás keretében elszámolható költségek köre. A támogatási igények tervezése során kizárólag az alábbiakban meghatározott költségtípusok tervezhetők elszámolható költségként: 
– előkészítési költségek o üzleti terv, előkészítéshez kapcsolódó műszaki, tervezői, tervezési dokumentáció elkészítésének költsége; 
– szolgáltatások igénybe vételének költségei; o műszaki ellenőr költsége; 
– építési (átalakítási, bővítési, felújítási) költségek; o szálláshely kapacitásbővítéséhez, meglévő szálláshelyek, közös használatban lévő vendéglátó egységek belsőépítészeti, felújítási, átalakítási, építési munkálatainak költségei; 
– o meglévő kereskedelmi szálláshelyek tematikus szolgáltatásfejlesztési tevékenységhez kapcsolódó átalakítási, felújítási, építési költségei; 
o a fejlesztéssel érintett épületek energia-hatékony működését javító beruházás építési költségei; 
o épület azbesztmentesítéséhez kapcsolódó építési, átalakítási munkálatainak építési költsége; 
o kereskedelmi szálláshely használatához közvetlenül kapcsolódó, telekhatáron belüli infrastrukturális fejlesztésekhez, kertépítészet, parkolóhelyek, közművek kialakításának építési költsége; 
o akadálymentesítéshez kapcsolódóan felmerülő építési költségek; 
o fenti építési tevékenységekhez kapcsolódó bontási munkálatok költségei; 
o szálláshely kapacitásbővítéséhez, meglévő szálláshelyek, közös használatban lévő vendéglátó egységek felújításához, átalakításához, konyhatechnológia bővítéséhez szükséges eszközök költségei; 
o a fejlesztéssel érintett épületek energia-hatékony működését javító beruházásához szükséges eszközök költségei; 
o info-kommunikációs technológiai, ügyviteli/értékesítési rendszerek bevezetéséhez kapcsolódó hardware eszközök beszerzésének költsége, 
o szálláshely bűnmegelőzési tevékenységéhez kapcsolódó eszközök beszerzésének költsége; 
o kereskedelmi szálláshely használatához közvetlenül kapcsolódó, telekhatáron belüli infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódó eszközbeszerzés költségei, 
o akadálymentesítéshez kapcsolódó eszközök beszerzésének költségei; 
o infokommunikációs technológiai, ügyviteli/értékesítési rendszerek bevezetéséhez kapcsolódó software beszerzés, a szálláshely bemutatásához szükséges reszponzív honlapok létrehozása, fejlesztése, amennyiben releváns, az ügyviteli és foglalási rendszerekkel való összekapcsolás költsége. 
– eszközbeszerzések költségei (20 000 Ft egyedi nettó értéktől); 
– immateriális javak beszerzése 
D.5. Nem elszámolható költségek 
A D.4. pontban felsorolt elszámolható költségeken kívül semmilyen más költség nem számolható el, különösen nem számolhatóak el az alábbi költségek: 
– a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény a számvitelről 28. §-a alapján forgóeszközök beszerzése; 
– élelmiszer, italbeszerzés költsége; 
– gépjármű vásárlás, gépjármű lízing, gépjármű bérlet díja; 
– terület- és ingatlanvásárlás költsége; 
– pályázatírás, projektmenedzsment, közbeszerzési szakértő költsége; 
– üzleti marketing tevékenység (kivéve a D.4. pontban megnevezett költségek), promóciós termékek költsége (beleértve az applikáció és egyedi értékesítési rendszer kiépítésének, fejlesztésének költségét); 
– könyvvizsgáló költsége; 
– hitelkamat, kamattartozás, pénzügyforgalmi költségek; 
– hatósági díjak, illetékek, engedélyeztetési eljárások költségei; 
– bírságok, kötbérek, perköltségek; 
– általános forgalmi adó, adók, közterhek. 
D.7. A projekt megkezdése 
A projekt a támogatási szerződés hatályba lépésének napjától kezdhető meg. Támogatás a támogatási szerződés hatályba lépése előtt megkezdett beruházáshoz nem igényelhető. Ez alól kivételt képez az előkészítési tevékenységhez kapcsolódóan felmerült költség. A projekt megkezdésének minősül a megvalósításra megkötött első szerződés hatályba lépésének napja vagy az aláírt és a szállító részéről visszigazolt, vagy az előzetes ajánlatra írásban adott megrendelés. A támogatási igény benyújtásához kapcsolódó előkészítési tevékenység nem minősül a projekt megkezdésének. A támogatási szerződés hatályba lépéseelőtt felmerült, a felhívás D.4. pontja szerinti előkészítési költségek elszámolhatóak. 
D.8. A projekt befejezése 
A támogatott tevékenységet akkor tekintjük befejezettnek, ha a támogatott tevékenység támogatási szerződésben meghatározottak szerint teljesült, a támogatásból létrehozott beruházás vagy beszerzett eszköz aktiválásra került. A projekt fizikai befejezésének a beruházás, illetve az utolsó projekttevékenység fizikai teljesítésének napja minősül. 
Meglévő szálláshelyek fejlesztésére irányuló támogatás esetén a projekt megvalósításának végső dátuma: a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 12 hónap. 
A záró kifizetési igénylés benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezését (az utolsó projekttevékenység fizikai teljesítése) követő 30. nap. 
A projekt fizikai befejezésének időpontját úgy kell megtervezni, hogy ezen időpontig a projektben tervezett valamennyi támogatott projekttevékenység lezárásra kerüljön. A pályázat keretében a projekt fizikai befejezésének időpontjáig felmerült költségek számolhatók el. 
D.9. Fenntartási kötelezettségekre vonatkozó speciális előírások 
A támogatást igénylőnek kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a beruházással létrehozott tevékenységet a támogatási szerződésében szereplő projekt fizikai zárás dátumától számított legalább három évig fenntartja. 
A projekt fizikai zárás dátuma a projekt utolsó tevékenységének fizikai teljesítési napja, amely nap a támogatási szerződés megkötésekor kerül rögzítésre, a pályázó által meghatározott projekt megvalósítás záró dátuma alapján. A fenntartási időszak záró dátuma a projekt fizikai zárás dátumától számított 3 teljes év. 
A projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, kedvezményezett a fenntartási időszakra a “Panzió csillaggal” minősítést végig fenntartotta, az MTÜ által szervezett képzéseken igazoltan részt vett, az MTÜ által kért statisztikai adatszolgáltatást teljesítette, maradéktalanul teljesítette a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket, a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró projekt fenntartási jelentést benyújtotta, és azt a Kezelő Szerv jóváhagyta, valamint a záró jegyzőkönyv elkészült. A Kezelő szerv fenntartja magának a jogot, hogy a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesülését helyszíni ellenőrzés során szemrevételezéssel, valamint a kötelezettségek teljesülését alátámasztó dokumentumokba való betekintéssel ellenőrizze. 
D.10. A projekt tartalmára vonatkozó speciális előírások 
D.10.1. Projekt területi szűkítése 
Jelen felhívás keretében Magyarország területén, Budapest közigazgatási határán kívül működő panziók fejlesztéséhez kapcsolódó projektjavaslatok támogathatók. 
D.10.2. Egyéb speciális feltételek 
Támogatási igény benyújtásához kapcsolódó feltételek: 
– A fejlesztéssel érintett szálláshely (panzió) működéshez kapcsolódó engedéllyel rendelkezik. 
– A pályázatban vállalni kell, hogy legalább 1 turisztikai csomagajánlattal fog rendelkezni a projektgazda, amely a saját szolgáltatás mellett tartalmazza más szolgáltató szolgáltatását (pl. fürdőbelépő, gyógykúra csomag, éttermi szolgáltatás, aktív, kulturális turisztikai kapcsolódó szolgáltatás stb.) a teljes fenntartási időszak alatt. 
Támogatási szerződéshez és a fenntartási időszakhoz kapcsolódó szükséges feltételek: 
– Legkésőbb a záró beszámoló és elszámolás benyújtásáig igazolni szükséges, hogy a fejlesztéssel érintett panzió legalább a három csillagos “Panzió csillaggal” minősítést megszerezte. 
– Támogatottat havi adatszolgáltatási kötelezettség terheli a beruházást követő fenntartási időszakban a Kezelő szerv felé. 
– A támogatást igénylő pozitív támogatási döntés esetén köteles a fenntartási időszakban a Kezelő szerv által szervezett képzéseken évente 1 alkalommal részt venni. 
A fenntartási időszakban nem teljesített feltételek esetén a Kezelő szerv a támogatás részben vagy egészben történő visszafizetését állapíthatja meg. 
Kezelő szerv fenntartja a jogot, hogy a támogatási igény értékeléséhez kapcsolódóan helyszíni szemlét folytasson a fejlesztéssel érintett szálláshely területén, amelyről Kezelő szerv előzetesen tájékoztatja a támogatást igénylőt. Amennyiben a támogatást igénylő a helyszíni szemle megvalósulását megtagadja, akadályozza, illetve a helyszíni szemlét végzőkkel nem működik együtt, támogatási kérelme kizárásra kerülhet a további értékelésből. 
D.10.3. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek 
Támogatás abban az esetben nyújtható, amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan(ok) tulajdoni viszonyai az alábbiaknak megfelelnek, és a projekt szempontjából ennek megfelelő rendezett tulajdoni viszonyok állnak fenn. 
1. Az ingatlan a támogatást igénylő tulajdonában van. 
2. Az ingatlan per és igénymentes, kivéve, ha az igény jogosultja a pályázó. Amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan nincs a támogatást igénylő (kizárólagos) tulajdonában, és az ingatlan a támogatást igénylő tulajdonába kerül, a támogatási igény benyújtásakor csatolni kell a beruházással érintett ingatlanra vonatkozóan érvényes adás-vételi előszerződést vagy azzal egyenértékű tulajdonátruházásról szóló szerződést, vagy az adás-vételre vonatkozó kétoldalú szándéknyilatkozatot. Támogatás akkor nyújtható, ha a támogatási szerződés megkötéséig a beruházással érintett ingatlan a támogatást igénylő tulajdonába vagy osztatlan közös tulajdonába kerül. Osztatlan közös tulajdon esetén a 4. pontban foglaltak szerint kell eljárni. 
3. Amennyiben a fejlesztés idegen tulajdonban lévő ingatlanon történik, és az ingatlan nem kerül a támogatást igénylő tulajdonába, úgy a támogatási igényhez tulajdonosi nyilatkozat szükséges, arról, hogy hozzájárul a támogatási igény benyújtásához, annak végrehajtásához és a támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések támogatást igénylő általi aktiválásához, továbbá az ingatlan a kötelező fenntartási időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre áll. A támogatást igénylőnek határozott időtartamú, legalább a fenntartási időszak végéig szóló bérleti, üzemeltetési, vagyonkezelési, egyéb jogcímen használatot biztosító szerződéssel kell rendelkeznie, amelyet legkésőbb a támogatási szerződéshez szükséges benyújtani. 
Az állami támogatási szabályok alapján – tulajdonjogi szempontból – kezelni szükséges a beruházással/fejlesztéssel érintett épület sorsát a fenntartási időszak lejáratát és a használati szerződés megszűnését követően. A szerződésben szükséges a felek részéről a fenntartási időszak és a használat megszűnése esetére szóló elszámolási kötelezettséget rögzíteni (tulajdonjogot rendező megállapodást), kizárva ezzel azt, hogy az ingatlan tulajdonosa közvetett módon állami támogatásban részesüljön. 
Ha a fenntartási időszak és a használat megszűnésekor a támogatást igénylő tulajdonába kerül az épület, illetve a tulajdonában marad a fejlesztéssel érintett épület, a feleknek el kell számolni az értéknövekménnyel. Amennyiben az ingatlantulajdonos piaci viszonyoknak megfelelő ellenszolgáltatást fizet az értéknövekményért, akkor a tulajdonos esetében kizárható az átadott előny és így az állami támogatás is. Az elszámolás kötelezettségét és módját a bérleti/üzemeltetési szerződés vagy a felek külön megállapodása szabályozza. 
4. Osztatlan közös tulajdon esetében, amennyiben a támogatást igénylő a tulajdonosok egyike, szükséges benyújtani a tulajdonostársak hozzájáruló nyilatkozatát a támogatási igényben foglalt fejlesztés megvalósításához és fenntartásához, valamint az ingatlanra vonatkozó, határozatlan időre, de legalább a projekt-fenntartási időszak végéig hatályos közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt használati megállapodást és a megállapodás szerinti megosztási vázrajzot. 
5. Amennyiben a beruházással érintett ingatlan állami tulajdonban van, az alábbi dokumentumokat szükséges benyújtani: 
A támogatási igény benyújtásához: 
– az állami vagyon kezelőjének a projekt benyújtásához történő hozzájárulását szükséges mellékelni 
A támogatási szerződés megkötéséhez: 
– az ingatlan tulajdonosának (a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet képviselőjének) nyilatkozata szükséges arról, hogy hozzájárul a támogatási igény végrehajtásához és a támogatás során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések aktiválásához, és 
– a tulajdonosnak (a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet képviselőjének) nyilatkoznia kell, hogy a vagyonkezelési szerződés hatálya alatt – de legalább a fenntartási időszak végéig – a fejlesztendő területet a támogatást igénylő rendelkezésére bocsátja. 
D.10.4. Speciális kizáró okok 
A támogatást igénylő személyére vonatkozó speciális kizáró okok 
Nem ítélhető meg, továbbá nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére, illetve nem köthető támogatási szerződés azzal, aki 
a) nem felel meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 48/B. §-ában és 50. §-ában meghatározott követelményeknek, 
b) jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb – a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll, 
c) a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett, 
d) a támogató által vagy jogszabályban meghatározott mértékű saját forrás nem áll rendelkezésére, továbbá azt nem igazolja, vagy arról nem a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) 75. § (2) bekezdés c) pontja szerint nyilatkozik, vagy 
e) jogszabályban vagy a jelen felhívásban a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja. 
A projektre vonatkozó speciális kizáró okok 
Nem ítélhető meg, továbbá nem nyújtható támogatás azon szálláshely fejlesztésére: 
– a. amelyre vonatkozóan jelen kiírás keretein belül egyszer már megítéltek támogatást; 
– b. amely esetben a projektgazda az Ávr. 75.§ (2) b) pontja alapján jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt áll, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás van folyamatban. 

E. PÉNZÜGYI, SZAKMAI FELTÉTELEK 
E.1. Támogatás formája 
A támogatást igénylő működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásban (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás) részesül. 
E.2. Az önerő mértéke 
A támogatást igénylőnek legalább a beruházás összes elszámolható költségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból (pl. támogatott hitelből) állhat. 
Az önerő rendelkezésre állását a támogatási kérelem benyújtásakor a támogatást igénylőnek nyilatkozattal – helyi önkormányzatok esetén a támogatást igénylői nyilatkozaton felül képviselő-testületi határozattal, vagy a képviselő-testület költségvetési rendeletbe foglalt, a tartalék feletti rendelkezési jogot átruházó felhatalmazása alapján a polgármester nyilatkozatával, költségvetési szervek esetén pedig a támogatást igénylői nyilatkozaton felül az irányító szerv vezetőjének nyilatkozatával – kell igazolnia. 
Kezelő Szervnek az önerő rendelkezésre állását megítélt előleg kiutalása előtt, banki igazolás bekérésével ellenőrizheti. 
E.3. Előleg mértéke 
Jelen támogatási igényi kiírás keretében támogatott projektek esetében az igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50%-a. 
Az előleg igényléshez a támogatást igénylőnek a projektre elkülönített bankszámlával kell rendelkeznie.
G. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
Jelen felhívás keretében támogatásra kerülő támogatási igényekhez kapcsolódó támogatás igénylési eljárás menete a következő:
1. Az eljárás során első lépésben a támogatási igények benyújtása történik meg a https://eptk.fair.gov.hu felületen keresztül, a támogatási igénylési adatlap (projekt adatlap) és az F.3.1. pontban jelzett anyagok elektronikus beadásával. A támogatási igények benyújtására a felhívás megjelenését követő 14. naptól van lehetőség.
2. A benyújtott anyagok alapján a kereskedelmi szálláshely fejlesztéshez kapcsolódó támogatási igények jogosultsági és szakmai értékelése történik meg.
3. A jogosultsági értékelésről jogosultsági döntés születik, amelyről a támogatást igénylőt a https://eptk.fair.gov.hu felületen keresztül és e-mailben értesítjük.
4. A benyújtott projekt adatlap és mellékletei, valamint a beadott üzleti és marketing terv/egyéb dokumentum, továbbá esetleges helyszíni szemle alapján kerül sor a szakmai értékelés véglegesítésére.
5. Az értékelés az F. pontban szereplő szakmai értékelési kritériumok alapján, a beadást követően folyamatosan történik. Az értékelésre rendelkezésre álló időtartam 30 nap, amely a pályázók részéről történő esetleges hiánypótlások, tisztázó kérdések megválaszolásának és a helyszíni szemle lefolytatásának időszakát nem foglalja magába.
6. Támogatási javaslatra a végleges szakmai értékelést követően kerül sor.
7. A támogatási javaslatokat Döntés Előkészítő Bizottság (DEB) összesíti, és készíti elő a döntésre. A támogatási döntés szakaszosan történik, a szakaszhatárokról a támogatást igénylők a http://kisfaludyprogram.hu/ honlapon tájékozódhatnak.
8. A támogatási döntés meghozatalát követő 30 napon belül kerül sor a támogatási szerződés megkötésére. (Kezelő szerv döntése alapján a szerződéskötés időtartama az ÁVR 73.§ (2) alapján legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható.)
9. A Kezelő szerv a pályázat benyújtására rendelkezésre álló időszakban információs tájékoztató napot biztosít, amelyen a pályázóknak lehetősége nyílik a pályázat benyújtására vonatkozó feltételekhez kapcsolódó gyakori kérdésekről való konzultációra, valamint a FAIR pályázati informatikai rendszer használatának megismerésére. Az információs nap időpontjáról a támogatást igénylők a http://kisfaludyprogram.hu/ honlapon tájékozódhatnak.
G.1. A támogatási igények benyújtásának helye és határideje
A támogatási igény magyar nyelven, kizárólag a https://eptk.fair.gov.hu felületen keresztül nyújtható be elektronikus formában.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási igények személyes benyújtására nincs lehetőség!
A támogatási igények benyújtása szakaszos, 2017-ben az első szakasz 2017. 10. 19. és 2017. 12. 04. közötti időszak, amely időszakban a támogatási igények befogadása és értékelése folyamatos.
http://kisfaludyprogram.hu/
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)