Kertészet korszerűsítése

Hazai
FELHÍVÁS 
A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására

A felhívás címe: 
Kertészet korszerűsítése – gombaházak – hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak – hűtőházak korszerűsítése 
A felhívás kódszáma: VP2-4.1.3.4-16 
Magyarország Kormányának felhívása a kertészeti ágazatok versenyképességének fokozására, valamint az innovatív és környezetbarát kertészeti technológiák és termesztési módok elterjesztésének támogatására. 
A Kormány az Európai Unióval megkötött Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a kertészeti ágazatokban tevékenykedő mezőgazdasági termelők versenyképességének javítását. A cél elérését a Kormány a kertészeti termelést folyató mezőgazdasági termelők együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén. 
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy: 
– A benyújtott támogatási kérelmekről a szakasz zárásától számított 40. napig dönt; 
– A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket egyéni projekt esetén maximum 500 millió Ft-ig, kollektív projekt esetén maximum 1 milliárd Ft-ig vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig; 
– Az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt támogatás elszámolható költségei legfeljebb 50%-ának megfelelő előleget biztosít. 
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy: 
– projektjük megvalósításával hozzájárulnak a kertészeti ágazat versenyképességének és energia-hatékonyágának javításához; 
– a vállalkozáson belüli foglalkoztatotti létszámot az üzleti tervben bemutatott módon fenntartják; 
– a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet; 
– energiahatékonyság javítását célzó projekt esetén teljesítik a felhívás keretében előírt energiahatékonyság javulási követelményt. 

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE 
1.1. A Felhívás indokoltsága és célja 
A kertészeti ágazat a mezőgazdaságon belül az egyik legmunkaigényesebb, így a legtöbb embert foglalkoztató terület. 
A gombatermesztés szezonális hatásoktól függetlenül folyamatosan bevételt biztosít a vállalkozásoknak. Minőségi frissgombát kizárólag kézi szedéssel lehet biztosítani, így a vidéki térségekben történő munkahelyteremtésben is jelentős szerepet tölthet be. 
A hűtőipar által előállított feldolgozott zöldség- gyümölcs termékek iránt egyre fokozódó igény mutatkozik a hazai és a nemzetközi piacokon is. A termelés bővítéséhez nélkülözhetetlen az alapanyag ellátás biztosítása, amelyre alapozva a korszerű hűtőházi feldolgozó technológia alkalmazásával biztosítható a vásárlói igények folyamatos kielégítése. További elérendő cél a feldolgozott kertészeti termékek választékának bővítése, növelve a zöldség-gyümölcsféleségek arányát. 
Az ágazatok további fejlesztésének feltétele a jelenleginél korszerűbb technológiák alkalmazása, így jelen felhívás egyik célja a kertészeti ágazaton belül a gombatermesztés és a hűtőházak versenyképességének, hozzáadott érték termelésének fokozása az új, innovatív és környezetbarát termesztési technológiák és termesztési módok elterjesztésének támogatása révén. 
A jelen felhívás célja a kertészeti ágazatok versenyképességének, hozzáadott érték termelésének növelése az új, innovatív és környezetbarát kertészeti technológiák és termesztési módok elterjesztésének támogatása révén. A nagy kézimunka igényű ágazatok technológiai fejlesztése a foglalkoztatotti létszám növelése útján hozzájárul az Európa 2020 Stratégia és Magyarország azon célkitűzéséhez, amely a foglalkoztatottsági ráta 75%-ra növelését határozta el. A művelet továbbá kiterjed a kertészeti gazdaságokban az energiafelhasználás hatékonyságának javítására az ágazat által okozott környezetterhelés csökkentése érdekében. A művelet a kertészeti termesztő berendezések esetében az épületenergetikai, épületgépészeti és energiaellátást érintő korszerűsítések, felújítások, valamint a megújuló energiatermelést biztosító technológiák alkalmazása által elősegíti a kertészeti gazdaságok energiafelhasználásának csökkentését. 
Jelen konstrukció keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek. 
1.2. A rendelkezésre álló forrás 
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg, azaz 22 milliárd forint egy összegben kerül megnyitásra. 
1.3. A támogatás háttere 
Jelen felhívást az Európai Bizottság által 2015. augusztus 10-én elfogadott Vidékfejlesztési Program keretében a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága hirdeti meg a 1012/2016. (I. 20.)számú kormányhatározatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján. A felhívás alapjául a Vidékfejlesztési Program 4.1.3. számú, a kertészeti ágazat fejlesztése című műveletének “A”, “B”, “C” célterületei szolgálnak.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE 
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06 40-638-638 telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 14 óráig fogadják hívását. 
Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja. 

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK 
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük az alábbi feltételeknek: 
3.1. Támogatható tevékenységek bemutatása 
A Felhívás keretében az alábbi tevékenység csoportok támogathatóak: 
I. A kertészeti termelőtevékenységet szolgáló létesítmények építése. 
a) új építésű hűtőházak, hűtőtárolók létesítése 
b) új gombatermesztő létesítmények építése, 
c) új, gombakomposzt előállítására alkalmas komposztüzem létesítése, 
d) telepi infrastruktúra fejlesztése (kerítés, tűzivíztározó kialakítása, szociális és kiszolgáló helyiségek, hűtőtó építése, közművek kiépítése) 
Támogatási egységek (tevékenységek) kötelező építészeti-műszaki tartalom előírásai az 1. számú melléklet tartalmazza. 
A d) pontba tartozó létesítmények kialakítása kizárólag az I. pont szerinti tevékenységcsoport a)-c) pontjaihoz kapcsolódó projektként valósítható meg. 
II. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek. 
a) Meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, gombatermesztő létesítmények, komposztüzemek temperált levegőjű létesítményeinek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése. 
(Utólagos külső hőszigetelés, külső nyílászáró-csere / korszerűsítés, hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése stb.) 
b) Meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, gombatermesztő létesítmények, komposztüzemek fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése. 
(Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése, hőtermelők cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, hulladékhő hasznosítási lehetőségek kiaknázása stb.) 
c) Meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, gombatermesztő létesítmények, komposztüzemek temperált levegőjű létesítményeinek világítási rendszereinek korszerűsítése. 
(Fényforrások, világítótestek cseréje, kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek stb.) 
d) Meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, gombatermesztő létesítmények, komposztüzemek temperált levegőjű létesítményeinek (válogató, csomagoló tér, terem, közlekedők, kiszolgáló terek (göngyölegtároló, géptároló, fedett és nyitott rámpák)) technológiai rendszereinek energetikai korszerűsítése 
e) Meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, szabályozott légterű tárolóként való hasznosítását lehetővé tevő korszerűsítése (gáztömör szigetelés, tárolóterek ajtóinak cseréje, szabályozott légterű tárolás technológiai berendezéseinek beszerzése/cseréje (Nitrogén generátor, CO2 abszorber, vezérlés, tágulási tartályok, szelepek, összekötő elemek, egyéb) 
Támogatási egységek (tevékenységek) kötelező építészeti-műszaki tartalom előírásai az 1. számú melléklet tartalmazza 
III. Hűtőházak, hűtőtárolók, gombatermesztő létesítmények, komposztüzemek esetében megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása. 
a) Geotermikus energia hasznosítása 
Új termelő kút/rendszer fúrása. 
Meglévő, ám hőhasznosításra jelenleg nem használt vagy leromlott termál kutak, meddő szénhidrogén-kutak felújítása és termelőkúttá alakítása. 
A használt termálvíz kezelését szolgáló technológiák beszerzése és az elhelyezését szolgáló projektek.. A kapcsolódó tartozékok, berendezések, szerelvények, szűrőrendszerek, hő és ioncserélők, sótalanítók valamint hűtőtó kialakítása – beleértve a vízvisszasajtoló kutat és berendezéseit is -, valamint a működést szolgáló építmények beszerzése. A geotermikus energiaellátás berendezéseinek korszerűsítése, új berendezések beszerzése. Meglévő geotermikus hőhasznosító rendszer hatékonyság-növelése, az ehhez szükséges puffertartály, kaszkádrendszer, hőszivattyú, szerelvények, vezetékek kiépítése. 
Vízfogyasztásmérő eszközök telepítése. 
b) Egyéb megújuló energia hasznosítása 
– Napkollektorok alkalmazása használati meleg víz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából és/vagy fűtésrásegítésre. 
– Amennyiben termálvízből már meglévő hőhasznosítás után kinyerhető hulladékhő nem áll rendelkezésre, földhő kinyerésére hőszivattyú alkalmazása alapfűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre. 
– Biomassza, azon belül mezőgazdasági fő és melléktermék, kertészeti és állattenyésztési melléktermék, energianövény, erdészeti fő és melléktermék, faipari és egyéb ipari hulladék és egyéb melléktermék felhasználása használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából és/vagy fűtésrásegítésre (kazánrendszer kiépítése).. 
– Napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából. 
A projekt tervezése során a támogatást igénylőnek a 3.1.I; 3.1.II; 3.1. III. tevékenységi pontokhoz tartozó, igényelt támogatás összegét az 1. táblázat szerint kell megterveznie.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI 
Amennyiben jelentkezni kíván a Felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe. 
4.1 Támogatást igénylők köre 
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: 
1. Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben: 
a) igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – mezőgazdasági tevékenységből származó legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezik (az üzemméret megállapítása szempontjából a 275,25 forint/euró árfolyammal számolt 2010. évi STÉ adatok az irányadók); 
– a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évének egységes területalapú támogatási kérelme (a továbbiakban: TERA kérelem) alapján számolt, mezőgazdasági tevékenységből származó üzemméret. Ha a mezőgazdasági termelő a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év TERA kérelme alapján nem tudja az előírt minimális üzemméretet igazolni, abban az esetben a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában a mezőgazdasági tevékenységére vonatkozóan rendelkeznie kell a támogatást igénylő székhelye/lakhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal által földművelésügyi igazgatási jogkörben kiállított igazolással, amely tartalmazza az üzemméret számításánál figyelembe vett terület nagyságát és hasznosítási kódját. 
– állattartással összefüggő üzemméret számítás alapja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által nyilvántartásba vett állattartó telepen tartott állat lehet. Ha az üzemméret számítás alapját képező állat az érintett állatfajra vonatkozó Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerben (a továbbiakban: ENAR) bejelentésre kötelezett, akkor a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az ENAR nyilvántartásba bejelentett éves átlagos állatlétszámot kell az üzemméret számításánál figyelembe venni. Abban az esetben, ha az érintett állatfaj nem ENAR bejelentésre kötelezett, ez esetben az üzemméret nagyságát az állatállomány tartási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály hatósági állatorvosa által kiállított igazolás alapján kell a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az éves átlagos állatlétszám alapján az üzemméretet számolni; 
d) igazolja a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott; 
2. Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi10 formában is van lehetőség. 
3. Termelői csoport, termelői szervezet, abban az esetben is jogosult a támogatásra, amennyiben: 
a) minden egyes tagja külön-külön megfelel a 4.1.1. pontban meghatározott jogosultsági feltételeknek. 
4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre 
Az ÁUF 2. Kizáró okok listája c. részben felsoroltakon túl, az alábbi szempontok szerint nem ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylő részére: 
1. aki vagy amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a jelen felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban. 
2. aki, vagy amely a jelen – VP-2-4.1.3.4.-16 kódszámú – felhívás keretében már részesült támogatásban 
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja 
A támogatást igénylő megvalósítási helyenként csak egy támogatási kérelem alapján részesülhet támogatásban. 
A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján standard kiválasztási eljárásrendben, szakaszos elbírálás alapján kerülnek elbírálásra. 
A támogatási kérelmek benyújtására a 2016. március 4. napjától 2018. március 3.napjáig van lehetőség. 
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra: 
– 2016. április 11. 
– 2016. július 15. 
– 2016. október 14. 
– 2017. január 16. 
– 2017. április 14. 
– 2017. július 14. 
– 2017. október 16. 
– 2018. március 3. 
Támogatási kérelmet kizárólag az ügyfél-azonosítóval rendelkező támogatást igénylő nyújthat be, az MVH http://www.mvh.gov.hu elektronikus felületén. 
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján amennyiben a támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül vagy annak kimerülése előre jelezhető, az irányító hatóság a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a felhívást lezárhatja. 
Forráskimerülés esetén az IH vezetője a Felhívás 1.2. pontjában meghatározott STÉ üzemmérettel rendelkező mezőgazdasági termelők, valamint az e fölötti STÉ üzemmérettel rendelkező mezőgazdasági termelők tekintetében külön-külön IH közleményben rendelkezik a támogatási kérelem benyújtási időszak lezárásáról. 
A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani. 
A támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus úton elektronikus formában, vagy papír alapú dokumentumok esetében szkennelés útján előállított, olvasható formában kell csatolni a kérelemhez. A támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtására szolgáló elektronikus felületre történő első belépést követő ötödik nap végéig szerkesztheti és nyújthatja be támogatási kérelmét. Amennyiben a támogatást igénylő az öt napos időkorlátot túllépi, úgy a megkezdett támogatási kérelem tovább nem szerkeszthető és nem nyújtható be. Az öt nap leteltét követően új támogatási kérelem szerkeszthető és nyújtható be a belépést követő ötödik nap végéig.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 
Kérjük a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak. 
5.1 A támogatás formája 
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő tőketámogatásnak minősül. 
5.2 A projekt javaslat maximális elszámolható összköltsége 
Jelen felhívás szempontjából nem releváns 
5.3 A támogatás mértéke, összege 
1. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 500 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 1milliárd Ft. 
3. A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 50%-a. 
4. Fiatal mezőgazdasági termelő számára 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitás jár. 
5. A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak. Kollektív projektnek minősül: 
a) A termelői csoport, a termelői szervezet, a projekt megvalósítására legalább öt – jogilag és gazdaságilag egymástól független – kedvezményezett által létrehozott konzorcium, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt. 
b) Konzorciumnak az a 272/2014. Korm. r. 3. § (1) bek. 19. pontjának, valamint az 59. §-nak megfelelő együttműködés minősül, amelynek legalább öt tagja van. A konzorcium minden egyes tagjának külön-külön meg kell felelni a jogosultsági feltételeknek, továbbá nem lehetnek egymásnak a Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói, illetve nem rendelkezhetnek egymás felett a Ptk. 8:2. §-ban meghatározott közvetlen, vagy közvetett befolyással. 
c) A konzorcium összes tagja a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló MVH eljárási törvény 28. §-a szerint rendelkezik ügyfél-azonosítóval, tehát a törvény 9/B. § c) pontja szerinti kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél. 
5.4 Előleg igénylése 
Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50%-a.
https://www.palyazat.gov.hu/node/57523
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomag