Képzőművészeti alkotások és fotók

Hazai
“Mesterecset” Pályázat
játékszabályzata

1. A PÁLYÁZAT SZERVEZŐJE
A “III. Mesterecset” Pályázat (a továbbiakban: Pályázat) szervezője a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Szervező) 1054 Budapest, Hold u. 4.

2. A PÁLYÁZATBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK
A Pályázatban azon Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező, 6-18 életév közötti személyek (a továbbiakban: Pályázó) vesznek részt, akik a jelen játékszabályzat 5. pontjában szereplő részvételi szabályok alapján a Szervezőnek leadják alkotásaikat.
A Pályázaton való részvétel az alkotás egyidejű leadásával e hivatalos játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti. A Pályázat lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos, egyes feladatokat a Szervező végzi.

3. A PÁLYÁZATBÓL KIZÁRT SZEMÉLYEK
A Pályázatban nem vehetnek részt jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek.

4. A PÁLYÁZAT IDŐTARTAMA
A Pályázat 2017. április 1.-2017. június 15. 24:00 óráig tart.

5. RÉSZVÉTELI SZABÁLYOK, A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MENETE
A Pályázaton mindenki egyénileg, a pályázati kiírásban szereplő témák egyikében egy pályaművel vehet részt. Az alkotások A/4-es méretben, szabadon választott képzőművészeti technikával készülhetnek.
Képzőművészeti alkotásokat a 6-14 éves korosztályban, fotópályázatokat 15-18 éves korosztályban pályázók nyújthatnak be.
A fotópályázatok kapcsán az alábbi paraméterek figyelembe vétele szükséges:
– filetípus: JPEG
– méret: A/5
– színes illetve fekete-fehér
– legjobb minőségű felbontásban
– minden pályázó legfeljebb 1 db fotóval nevezhet
– a képek digitális feldolgozásánál Szervező elfogadja a különböző képszerkesztő programok használatát is
– a képek keretezése, vízjelezés használata, dátumozása nem megengedett
– a beküldendő pályamű bármilyen fotózásra alkalmas készülékkel készülhet (például filmes analóg, kompakt, DSLR, mobil)
– kinyomtatott pályamunka hátlapján a jobb alsó sarokban szükséges a nyilatkozat szerinti pályázó nevének feltüntetése
– a pályaművek kizárólag saját munkák lehetnek. A nevezéshez mindenesetben csatolni szükséges a Játékszabályzat 1. számú mellékletében szereplő Nyilatkozatot, mellyel Pályázó elismeri, hogy a beküldött fotók felett korlátlan felhasználási joggal rendelkezik, az nem sérti harmadik fél jogait.

A pályázati feltételeknek nem megfelelő alkotásokat a Szervezőnek nem áll módjában elfogadni.
Az alkotás hátoldalán olvasható nyomtatott betűkkel kell feltüntetni az alkotó nevét és életkorát, valamint a szülő nevét, telefonszámát és e-mail címét, valamint a megye megjelölését – e-mail cím hiányában levelezési címét – illetve a választott témát. A pályázatok értékelése három korosztályban zajlik: 6-9 év, 10-14 év és 15-18 év, mely utóbbi korosztály csak az általa készített fotó beküldésével pályázhat. Az elkészült alkotások a pályázat időtartama alatt leadhatóak a Szervező Állampénztári Irodáiban és állampapír értékesítési pontjain, valamint az országos rendezvények kincstári standjainál is. Az alkotások postai úton is beküldhetők a Magyar Államkincstár 1909 Budapest levelezési címre. A borítékon fel kell tüntetni: III. Mesterecset Pályázat.
Fotópályázatok esetében a zsűri elektronikus úton is bekérheti a kiválasztott alkotásokat, amelyeket a címre, kiváló minőségben kérünk továbbítani. A beérkezett alkotások a Szervező épületeiben kerülnek kiállításra, azok visszaküldésére nincs lehetőség.
Jelen Pályázatban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. A Pályázó gondviselője a pályázat elküldésével és ezáltal a Pályázatban való részvétellel egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy a Pályázó személyes adatai a Szervező, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek, azokat a Pályázattal összefüggésben, a Pályázat lebonyolításának időtartama alatt, illetve a nyeremények átadásáig kapcsolattartás és adminisztráció céljából feldolgozza és kezelje. Az adatbázisban szereplő adatok egyéb célokra (így például közvetlen üzletszerzésre vagy egyéb marketing tevékenységre) nem kerülnek felhasználásra!
A Pályázó gondviselője egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy a Pályázó alkotását a Szervező illusztrációs célokra, a Szervező honlapján, valamint különböző internetes és nyomtatott anyagainak készítése során, határozatlan időre a verseny zárása után is felhasználja.
A Pályázó tudomásul veszi, hogy:
a.) az adatszolgáltatás önkéntes, adatai kezelését, illetve feldolgozását a Szervező végzi.
b.) az adatbázis a nyeremény átvételét követően, de legkésőbb 90 nappal a nyertesek kiválasztását követően törlésre kerül.
A Pályázó a Pályázatban való részvétellel egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy a Pályázó díjazása esetén nevét, pályaművét és lakcímét – kizárólag a település közigazgatási megnevezésével – a Szervező nyilvánosságra hozza, továbbá hogy felkérés esetén rendelkezésre áll média interjú céljából, valamint a róla készített hang-, videofelvételt és fényképeket a Szervező díjmentesen és korlátozás nélkül felhasználhatja promóciós célokra.
A nyeremények átadása, valamint a nyertes képmásának és adatainak felhasználása a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján történik.
c.) a Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Pályázónak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címen: Magyar Államkincstár 1054 Budapest Hold u. 4. címen.
A Pályázó gondviselője tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a. a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szervezőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy a Szervező, adatátvevő illetve harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c. törvényben meghatározott egyéb esetben.

A Szervező a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a Szervező az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben a Pályázó gondviselője a Szervező előbbiek szerint meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
A Szervező, mint adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. Telefon: +36 -1-391-1400 Fax: +36-1-391-1410 E-mail:

6. A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA, EREDMÉNYHIRDETÉS
A Pályázat lezárásának határidejét követően a beküldött pályázatokat egy héttagú Bizottság bírálja el. A Bizottság meghívott fotó-/festő-/szobrászművészből és a Szervező dolgozóiból áll. A Bizottság tagjai korosztályonként 3-3 alkotást választanak ki. A különdíjra javasolt pályázatok a Szervező belső internetes oldalán kerülnek kihelyezésre, melyek közül kizárólag a Szervező dolgozói részéről beérkezett szavazatokat figyelembe véve, korosztályonként az első három alkotás kerül díjazásra.
Az eredményhirdetésre ünnepélyes keretek között, sajtónyilvánosság előtt 2017. augusztus 25. napján kerül sor, melynek részleteiről az érintetteket a Szervező értesíti.

7. A NYERTES
A Szervező a nyerteseket a pályázatok elbírálását követően – telefonon, vagy e-mailben – haladéktalanul értesíti a nyeremény átvételének részleteiről. Amennyiben a nyertes a nyereményét bármilyen okból nem tudja átvenni, úgy a nyeremény legkésőbb az eredményhirdetést követő 30 napon belül vehető át a Szervező központjában (1054 Budapest, Hold u. 4.), illetve a nyertes lakhelye szerint illetékes megyei igazgatóságon.
A nyertes Pályázó gondviselője köteles együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremények átadására a jelen játékszabályzatban meghatározott időtartamon, de legkésőbb az eredményhirdetést követő 30 napon belül sor kerüljön. Amennyiben ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Pályázó gondviselője nem tesz eleget, és így a nyeremény időben történő átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező nem vonható felelősségre. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg.

8. ADÓZÁS
A Pályázót érintően a nyereményhez személyi jövedelemadó és egyéb járulékfizetési kötelezettség nem kapcsolódóik.

9. INFORMÁCIÓ A PÁLYÁZATRÓL
A Pályázatról részletes információk a http://www.allamkincstar.gov.hu, valamint a http://www.allampapir.hu weboldalon érhetőek el.

10. VEGYES RENDELKEZÉSEK
A Szervező a Pályázattal és annak szabályaival kapcsolatosan levelezést nem folytat. A Szervező telefonos felvilágosítást a +36-1/327-3458 számon ad.
A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket, vagy magát a Pályázatot kiegészítse vagy módosítsa, kizárólag oly módon, hogy a Pályázat feltételei a Pályázók számára kedvezőbbek legyenek.
A Szervező, illetve annak vezető tisztségviselői és alkalmazottai a nyereménytárgyak hibáiért, valamint a promóciós anyagok nyomtatási hibáiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.
A nyereménnyel kapcsolatban felmerült kérdéseikkel, panaszaikkal a Pályázók írásban kizárólag a Szervezőhöz fordulhatnak.
http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/oldalak/tartalom/5991/