Kemény Bertalan Falufejlesztési díj

Hazai
Kemény Bertalan Falufejlesztési díj

GESELLSCHAFT FÜR DORFENTWICKLUNG
VILLAGE DEVELOPMENT ASSOCIATION
ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES VILLAGES
A Falufejlesztési Társaság 13/2008. (VII. 17.) számú határozatával, Kemény Bertalan tiszteletére, mint a Falufejlesztési Társaság megalapítója és a falugondnoki szolgálat létrehozója emlékének megőrzésére, “KEMÉNY BERTALAN FALUFEJLESZTÉSI DÍJ”-at alapított.
A díj alapításának célja, hogy erkölcsi elismerése legyen mindazon természetes személyeknek, országhatáron belül, illetve a Kárpát-medence területén, akik falugondnoki feladatukat legalább 5 éve, kiemelkedő színvonalon végzik, valamint a vidék és falufejlesztés elkötelezettjeként, a vidék és falufejlesztés tekintetében, szűkebb környezetükben, vagy országos szinten kiemelkedő eredményeket értek el.
A díj csak természetes személy részére, egy alkalommal ítélhető oda. 

A díjban részesülhet az a természetes személy, – falugondnok, illetve a falu és vidékfejlesztés során szűkebb vagy tágabb környezetében jelentős eredményeket elérő személy – akit e szabályzatban foglaltak szerint a díjra érdemesnek tart a javaslattevő. 

A Falufejlesztési Társaság 1/2016. (I. 2.) számú határozatával “KEMÉNY BERTALAN EMLÉKLAP” elismerést alapított. 
A Kemény Bertalan Emléklap azon felterjesztett személyek méltó elismerése, akik hosszú ideje (20 év) végzik a falu és tanyagondnoki szolgálatukat. Az Emléklapot az elismert személy csak a rendezvény keretében, személyesen veheti át.
Az emléklap csak természetes személy részére, egy alkalommal ítélhető oda. 

Emléklap elismerésben részesülhet az a természetes személy, – falugondnok- akit e szabályzatban foglaltak szerint a díjra érdemesnek tart a javaslattevő. 
A Díj és Emléklap adományozására szóló felhívást a Falufejlesztési Társaság elnöke minden év december 15-éig a Társaság honlapján közzé teszi. 
A javaslatot, a felhívás mellékletét képező adatlap felhasználásával kell benyújtani, 2019. január 11. péntek 12 óráig (beérkezési határidő), Alsómocsolád Község Önkormányzatának címére, 7345 Alsómocsolád Rákóczi utca 21. küldött ajánlott küldeményként 1 db papír alapú és 1 db elektronikus (CD WORD dokumentum) formátumú példányban, vagy elektronikus formában 1 db aláírt szkennert és 1 db WORD formátumú mellékletként a  címre. A borítékon vagy az elektronikus levél tárgyában kérjük tüntessék fel “Kemény Bertalan falufejlesztési díj 2019”.

A javaslatokat a “Díj bizottság” értékeli és javaslatát minden év február 1-ig jóváhagyásra a Falufejlesztési Társaság Elnöksége elé terjeszti. A beérkezett ajánlások közül a Díjbizottság előnyben részesíti azokat a javaslatokat, melyet a javaslattevőn túl, a javasolt személy munkáltatója, a települési önkormányzat, vagy egyéb, pl. civil szervezetek, egyesületek is támogatnak. Az Elnökség a “Díj bizottság” javaslata alapján hozza meg döntését.
A díj, 10 cm átmérőjű bronz plakett, melynek előlapját Kemény Bertalan portréja, “Kemény Bertalan Falufejlesztési Díj” felirattal, hátlapját a Falufejlesztési Társaság logója díszíti. A díj Simorka Sándor szobrászművész alkotása. A díjat díszes oklevél kíséri, mely tartalmazza a díj megnevezését, feltüntetve az adományozót és az adományozás évét. Tartalmazza továbbá a díjban részesülő nevét, és az odaítélés rövid indokolását. Az oklevelet a Falufejlesztési Társaság Elnöke, és díjat odaítélő bizottság elnöke írja alá. 

Az Elnökség a Falufejlesztési Társaság Alsómocsolád Község Önkormányzatán keresztül gondoskodik a díjazott értesítéséről, a díj és oklevél elkészítéséről, és az átadó ünnepség megszervezéséről. 

A Falufejlesztési Társaság a díjazottakról nyilvántartást vezet, melyet honlapján közzé tesz.
A díjátadó ünnepség 2019. évben március 8-án, pénteken 10 órai kezdettel, az Alsómocsoládi Vendégház, és Konferencia Központban (Rákóczi utca 12.) kerül megrendezésre.
http://www.falufejlesztesitarsasag.hu