KEHOP-2.3.0

Hazai
FELHÍVÁS
Felhívás a szennyvíziszap optimális hasznosítása érdekében szükséges beruházások, fejlesztések megvalósítására,
energiahatékonysági elemekkel

A felhívás kódszáma: KEHOP-2.3.0
Magyarország Kormányának felhívása az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: NFP), a települési önkormányzatok és a Magyar Állam felhatalmazása alapján eljáró víziközmű szolgáltatók részére a szennyvíztisztító telepeken keletkező szennyvíziszap kezelésére és hasznosítására vonatkozó feladatok megvalósítása érdekében.
A felhívás vonatkozásában alkalmazni szükséges az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet) rendelkezéseit, miszerint az NFP bevonásával kell megvalósítani a fejlesztést.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a szennyvíziszap hasznosítási arányának növelését. A cél elérését a Kormány az éves fejlesztési keretben meghatározott felhívásokkal, a települési önkormányzatok és a Magyar Állam felhatalmazása alapján eljáró víziközmű-szolgáltatók, valamint az NFP együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
– a Felhívás feltételeinek megfelelő projektet vissza nem térítendő támogatásban részesíti;
– a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekt részére, a Felhívásban meghatározottak szerint, támogatási előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
– projektjük megvalósításával hozzájárulnak a korszerű iszapkezelés és hasznosítás céljának eléréséhez;
– a megítélt támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A Felhívás indokoltsága és célja
A települési szennyvíztisztító telepeken nagy mennyiségben keletkező magas szerves anyag tartalmú szennyvíziszap megfelelő kezelése, hasznosításának növelése kiemelt cél. A szennyvíziszap mind energetikai, mind mezőgazdasági szempontból ígéretes alapanyag, amely megfelelő előkészítés (például: víztelenítés, komposztálás) esetén energiatermelésre és talajerő utánpótlásra is alkalmassá tehető. Célkitűzés a környezetvédelmi szempontoknak megfelelő szennyvíziszap kezelési és szennyvíziszap hasznosítási technológiák támogatása.
A felhívás célja, hogy olyan fejlesztések kerüljenek támogatásra, amelyek hozzájárulnak a többcélú hasznosítási potenciállal rendelkező szennyvíziszap megfelelő kezeléséhez, hasznosítási arányának növeléséhez.
A támogatási cél a KEHOP 2. prioritási tengely “Települési vízellátás, szennyvízelvezetés és -tisztítás, szennyvízkezelés” fejlesztéseihez, ezen belül a 3. célkitűzés: “Szennyvíziszap optimális hasznosítása érdekében szükséges beruházások, fejlesztések energiahatékonysági elemekkel” című beavatkozás-csoportokhoz kapcsolódik.
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelem támogatható, amely megfelel a fenti célkitűzéseknek.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 50 milliárd Ft.
Jelen felhívás forrását a Kohéziós Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 1 db.
1.3. A támogatás háttere
Az Európai Bizottság C(2015) 948. számú határozatával döntött a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) elfogadásáról. A KEHOP 2. prioritási tengelye a települési vízellátás, szennyvíz-elvezetés és -tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztését célozza, annak 3. célkitűzése pedig “Szennyvíziszap optimális hasznosítása érdekében szükséges beruházások, fejlesztések energiahatékonysági elemekkel” című beavatkozás-csoportokhoz kapcsolódik.
Jelen felhívást a KEHOP keretében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága hirdeti meg. A felhívás megjelentetéséről és keretének mértékéről a Kormány a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozatában döntött. A szakpolitikai felelős a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Fejlesztés- és Klímapolitikáért, valamint Kiemelt Közszolgáltatásokért Felelős Államtitkársága.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja.

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
– Települési szennyvíztisztító telepeken képződő szennyvíziszap megfelelő kezelési és hasznosítási technológiák kiépítése:
o szennyvíztisztító telepek építéséhez, bővítéséhez vagy a hatósági előíráson alapuló korszerűsítéshez kapcsolódó iszapkezelő létesítmények építése, korszerűsítése vagy térségi szennyvíziszap hasznosító telepek létrehozása;
o önálló beruházásként iszapkezelő és iszaphasznosító létesítmények építése vagy térségi szennyvíziszap hasznosító telepek létrehozása.
3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem támogathatóak:
– Projekt előkészítés.
– Szennyvíziszap-kezelés.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
Amennyiben jelentkezni kíván a Felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe.
4.1. Támogatást igénylők köre
A Felhívásra csak az alábbiak szerint van lehetőség támogatási kérelmet benyújtani:
– A Felhívásra támogatási kérelmet benyújtani a mindenkor hatályos ÉFK-ban nevesített projekt kapcsán van lehetőség.
A 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a alapján támogatási szerződés megkötése kizárólag az NFP konzorciumvezetésével létrejött konzorciummal lehetséges.
4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Az ÁÚF “Kizáró okok listája” c. részben felsoroltakon túl, az alábbi szempontok szerint nem ítélhető meg támogatás a támogatást igénylő részére:
Közszolgáltatásért járó ellentételezés illetve Csekély összegű közszolgáltatási támogatási jogcím esetén nem nyújtható támogatás továbbá:
– nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére;
– olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi;
Közszolgáltatásért járó ellentételezés jogcím esetén nem nyújtható támogatás továbbá
azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget.
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
4.3.1. A támogatási kérelem benyújtásának határideje
A támogatási kérelmek benyújtása 2017. február 20. és 2019. február 20. között lehetséges.
4.3.2. A támogatási kérelem benyújtásának módja
A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is!
A nyilatkozat papír alapú példányát – ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el – szükséges eljuttatni az Irányító Hatósághoz a jogszabályban meghatározott határidőn belül.
A nyilatkozat papír alapú példánya kétféle módon is benyújtható az Irányító Hatóság részére
1. postai úton: az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás/futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős
Helyettes Államtitkárság
1437 Budapest, Pf. 328
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét!
2. Személyesen: az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, az Irányító Hatósághoz a nyitvatartási időn belül:
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős
Helyettes Államtitkárság
1134 Budapest, Váci út 45. (A épület 1. emelet, Ügyfélszolgálati Információs Iroda)
Nyitvatartási idő: hétfőtől csütörtökig 8:30-16:00 óráig, pénteken 8:30-12:00 óráig
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét!

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak.
5.1. A támogatás formája
Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége
A projekt indikatív forráskeretét az ÉFK tartalmazza.
5.3. A támogatás mértéke, összege
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 50 Mrd Ft.
Az uniós szabályozás alapján az 1 millió euró vagy annál nagyobb összköltségű projektnél az elszámolható kiadás meghatározása a megvalósíthatósági tanulmányban (MT) kiválasztott változat költség-haszon elemzésében (CBA) megállapított finanszírozási hiányból származtatott összeg alapján történik.
A projekt-megvalósítás esetében a támogatás arányának felső korlátja az elszámolható költségek 75%-a.
Az önerő a projekt finanszírozásában a támogatás összegén felüli rész, amelyet a támogatást igénylőnek kell biztosítania. (A kedvezményezettől elvárt önerő tartalmazza a nem elszámolható költségeket, a teljes megtérülő projektköltség részt, valamint a finanszírozási hiány támogatási korlátot meghaladó részét.) Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási arány számításánál az előkészítési szakasz utólagosan elszámolni tervezett költségeit is figyelembe szükséges venni, azt a támogatási összegbe bele kell számolni.
Közszolgáltatásért járó ellentételezés esetében:
Az ellentételezés összege évente és feladatonként nem haladhatja meg a 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget. Amennyiben az ellentételezés összege a megbízás időszaka alatt változik, úgy az éves összeget a megbízási időtartamra tervezett ellentételezés éves összegeinek átlagaként kell kiszámítani.
Csekély összegű közszolgáltatási támogatás esetében:
Az ellentételezés összege összesen nem haladhatja meg az 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
https://www.palyazat.gov.hu/kehop-230-felhvs-a-szennyvziszap-optimlis-hasznostsa-rdekben-szksges-beruhzsok-fejlesztsek-megvalstsra-energiahatkonysgi-elemekkel
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomag