Idősbarát Önkormányzat Díj

Hazai
Idősbarát Önkormányzat Díj

Pályázati felhívás
Az emberi erőforrások minisztere és a belügyminiszter az Idősbarát Önkormányzat Díj alapításáról és adományozásáról szóló 58/2004. (VI. 18.) ESZCSM-BM együttes rendeletben foglaltak, és a kapott felhatalmazás alapján közös pályázatot hirdet az önkormányzatok számára a 2017. évi “Idősbarát Önkormányzat Díj” elnyerésére.

Háttér
Az ENSZ 1991-ben elfogadott, idős emberekkel kapcsolatos alapelveinek középpontjában áll, hogy a tagországoknak az idősek vonatkozásában olyan időspolitika kialakítását kell ösztönözniük, amely az egész élet során biztosítja az idősek számára a függetlenséget, a társadalmi részvételt, a gondoskodást, az önmegvalósítást és a méltóságot. Fontos szempont az idősödés vonatkozásában is az emberi élet kiteljesedésének figyelembevétele, a társadalmi nyilvánosság elérése valamint az idősödéssel kapcsolatban a minden korosztályt elérő és érintő szemléletformálás. Ezáltal biztosítható és növelhető az idősek társadalmi megbecsülése, az idős emberek iránti szolidaritás, a társadalmi részvétel és aktivitás erősítése, fenntartása. Nagyon fontos szempont a nemzedékek közötti szolidaritás, a helyi közösségek együttműködésének erősítése. A generációk közötti együttműködéshez tartozik a különböző közösségfejlesztő programok megvalósítása is, melynek legkézenfekvőbb színterei a helyi közösségek, települések.

2012-ben Magyarország a “Tevékeny időskor és nemzedékek közötti szolidaritás európai éve” kapcsán kiemelt szerepet szentelt az idősek társadalmi részvétele elősegítésének. Az akkor megfogalmazott célok elérése hosszabb időt vesz igénybe, ezért fontos, hogy a célkitűzések megvalósítására a jövőben is kiemelt figyelmet fordítsunk.

Célkitűzés
Az alapítók azt a célt tűzték ki, hogy a Díj járuljon hozzá a helyi szintű aktív önkormányzati időspolitika megerősítéséhez, ismerje el az önkormányzatok idősekért vállalt cselekvő felelősségét, és a mindezek szellemében végzett önkormányzati idősügyi tevékenységek konkrét eredményeit.

Az alapítók a díjazással kívánnak hozzájárulni ahhoz, hogy a helyi közszolgáltatások biztosítóinak figyelme minél jobban irányuljon az idős emberek testi-lelki egészségéhez hozzájáruló sport- és természetjáró programok támogatására. A fizikai aktivitás megőrzésében, a különböző élettani folyamatok megfelelő működésében kiemelkedő szerepe van a szabadban, különösen a természetben eltöltött időnek, de a pszichés jólléthez is nagyban hozzájárul az oxigéndús helyen mozgással járó tevékenység, különösen, ha az közösségben történik. Ezért előnyt élveznek azok az önkormányzatok, amelyek rendszeresen lehetőséget teremtenek vagy támogatják az idős lakosság szabad levegőn végezhető elfoglaltságait, programjait. A nemzedékek együttműködése szellemében különösen értékelendő, ha a fenti tevékenységi lehetőségeket a fiatalabb generáció bevonásával teszik lehetővé, pl. nagyszülő-unoka túrákat, geocaching programokat támogatva.

ÉS/VAGY

Az alapítók a díjazással kívánnak hozzájárulni ahhoz, hogy a helyi közszolgáltatások biztosítóinak figyelme minél jobban irányuljon az önfejlesztés, a művelődés felé, tegye lehetővé, hogy a településen élő idősek mind nagyobb létszámban és rendszerességgel vehessenek részt – akár ingyenesen vagy kedvezménnyel – különböző ismeretterjesztő és oktató programokon. Tegye lehetővé, támogassa szakemberek által tartott ismeretterjesztő előadásokon való részvételüket (saját szervezés útján vagy a távolabbi településen rendezett programra utaztatás révén), valamint tanfolyamok, továbbképzések vagy senior akadémia, szabadegyetem működését. Az idősödéssel összefüggő egészségügyi és egyéb változások kezelésében sokat segíthet az idősedukáció, de nem elhanyagolható a tanulásnak a mentális frissességre gyakorolt pozitív hatása sem. Értékelendők azok a kezdeményezések is, amelyekben megjelenik a nemzedékek közötti együttműködés, pl. fiatalok által tartott számítógépes tanfolyamok, idősek által bemutatott régi mesterségek stb.

(A pályázatok elbírálását nem befolyásolja, hogy csak az egyik cél vagy mindkettő megvalósulásáról számol be az önkormányzat!)

A Díj adományozásával a miniszterek szándéka elismerni az eddigi eredményeket, és felhívni a figyelmet arra, hogy helyi szinten az önkormányzatok tehetnek legtöbbet az információáramlás és a párbeszéd kialakítása révén az időspolitika érvényesüléséért, az elért eredmények megismertetésével azok elismeréséért és a közösségek fejlődéséért.

A Díjat pályázat útján azok a helyi önkormányzatok nyerhetik el, amelyek:
1. ellátják mindazon feladatokat, amelyeket jogszabály a hatáskörükbe utal, és ezen felül
2. megvalósítják az Idősbarát Önkormányzat Díj alapításáról és adományozásáról szóló 58/2004. (VI. 18.) ESZCSM-BM együttes rendeletben meghatározott alábbi általános követelményeket:
a) aktív tevékenységükkel – például pályázati lehetőségek kihasználásával – elősegítik az időskorúak helyi szervezeteinek működését, illetve hozzájárulnak szabadidős programjaik megszervezéséhez,
b) példamutató együttműködést alakítanak ki az idősügy területén tevékenységet folytató szervezetekkel, illetve személyekkel,
c) a helyi közösségi életbe, közéletbe, illetve annak alakításába széleskörűen bevonják az időskorú polgárokat, illetve szervezeteiket,
d) foglalkoztatási lehetőségek teremtésével ösztönzik, elősegítik az idősek meglévő képességeinek megőrzését, tudásuk, tapasztalataik hasznosulását, életminőségük javítását,
e) az a)-d) pontban meghatározottak megvalósításával kialakították a helyi idősbarát politika azon rendszerét, amely hosszú távon biztosítja e területen az eredményes működést.

A Díj odaítélésekor előnyt jelent:
– olyan jó gyakorlatok bemutatása, amelyek elsősorban nem pénzügyi támogatással, hanem odafigyeléssel, közös összefogással kívánja megvalósítani az adott település 65 éven felüli lakossága társadalmi részvételét, a helyi közösségi életben való részvétel erősítését, véleménynyilvánítását, társadalmi szemlélet fejlesztését a helyi ügyekben és tágabb környezetében, ehhez folyamatos párbeszédet kezdeményez, illetve tart fenn,
– olyan megvalósult közösségi programok bemutatása, mely a település idős lakossága részéről aktivitást igényel, lehetővé teszi a részvételt, az értékteremtés elismerését biztosítja számukra,
– új együttműködési formákat kereső idősügyi civil érdekérvényesítő szerveződések létrehozásának segítése, az Önkormányzati Idősügyi Tanácsok Együttműködési Fórumával való együttműködés vagy tagság.

A díjak és a díjátadás
A fenti célok elérését a következőkkel kívánják elismerni a pályáztatók:
A legjobbnak ítélt tartalmú pályaművek benyújtójának a 2017. évi “Idősbarát Önkormányzat Díj”-at adományozzák és az Idősek Világnapjához kapcsolódóan díjátadó és kitüntetési ünnepség keretében, díjazottanként 1 000 000 Ft jutalomban részesítik. A pénzjutalom az idősügy területén használható fel az önkormányzatok gazdálkodására vonatkozó jogszabályok figyelembevételével.
A beküldött pályázatokat a kiírók által létrehozott bíráló bizottság értékeli, amelynek javaslata alapján a díjakról a díjat alapító két miniszter dönt.

A pályázók köre
– bármely helyi (települési, megyei, kerületi, fővárosi) önkormányzat, amennyiben eleget tesz a jogszabályokban előírt ellátási kötelezettségeinek.

A pályázat tartalma
A pályázó önkormányzat bemutatja a helyi idősügyi tevékenységek rendszerét, a fentiekben meghatározott általános és az értékelésnél előnyt jelentő szempontok teljesülését. A pályázatban kerüljön bemutatásra a helyi önkormányzat kötelező feladatain felül végzett idősügyi tevékenysége, kiemelt figyelmet fordítva az idősek közösségi részvételének erősítésére, társadalmi részvétel elősegítésére és a társadalmi párbeszéd folyamatosságára, közösségépítő tevékenységekre.

Főbb értékelési szempontok
A pontos értékelési szempontokról és az értékelés menetéről az Értékelési szempontok című dokumentumból tájékozódhat, amely a kormányzati portálon (http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma) megtekinthető, onnan letölthető. Alapelv, hogy csak az az önkormányzat díjazható, amely a jogszabályokban előírt kötelezően ellátandó feladatainak eleget tesz, és ezen túlmenően az innovatív, az idősek függetlenségét, társadalmi részvételét, önmegvalósítását, méltóságának megőrzését, aktivitását biztosító tevékenységek megvalósulását és a helyi közösségben való részvételének erősítését segíti.

A pályaműből legyen megismerhető, hogy milyen önkormányzási elvek és koncepciók állnak a helyi időspolitika hátterében, milyen célok határozzák meg az idősek életét érintő önkormányzati döntéshozatalt és döntésvégrehajtást, az önkormányzat az elfogadott idősügyi alapelvekkel összhangban a programokat hogyan valósítja meg, valamint ezek az intézkedések hogyan járulnak hozzá az idősek jóllétéhez. Továbbá a pályázó önkormányzat jelenítse meg, hogy milyen kezdeményezésekkel, konkrét intézkedésekkel élt, illetve milyen kezdeményezéseket támogatott annak érdekében, hogy a településen az idősebb és fiatalabb korcsoportok tagjai egymással folyamatos kapcsolatot tartsanak, információáramlással és párbeszéddel segítsék egymást a társadalmi szemlélet fejlesztése érdekében, mit tesz a helyi közösségi életbe történő bevonás érdekében. A pályáztató az értékelés során figyelembe veszi, hogy a pályázó önkormányzat az adottságaitól – településmérettől, demográfiai helyzettől, rendelkezésre álló erőforrásoktól, stb. – függően hogyan valósítja meg tevékenységét. További előnyt jelent az önkormányzati képviselő-testület kapcsolatainak dokumentálására SZMSZ, önkormányzati rendelet vagy önkormányzat ülésén készült jegyzőkönyvek csatolása mellékletként.

A pályázat benyújtásának módja
A pályaműveket a pályázati űrlap kitöltésével kell elkészíteni, amely a kormányzati portálról (http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma) letölthető.

A pályamű maximum 5 oldal (a tartalmi szempontok megismétlése és az 1.1. pont megválaszolása, a 6. pont és a mellékletek nélkül) terjedelmű – Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel, sorkizárással és szimpla sorközzel elkészített – írás lehet.

Az 5 oldal terjedelembe nem számítanak bele az esetleges mellékletek – például: idősügyi szervezetek, önkormányzati idősügyi tanácsok véleménye a helyi önkormányzat idősügyi munkájáról, önkormányzatok közötti együttműködési megállapodás az idősügyhöz kapcsolódóan, az önkormányzatok idősügyi programja, testületi döntések, konkrét események dokumentálása -, amely mellékletek száma maximum 10 db lehet. A mellékleteknek a pályázatban benyújtott tevékenységekhez kell szorosan kapcsolódniuk (a képek mérete egyenként nem haladhatja meg az 1280*1024-es méretet és a 2 MB file méretet, a dokumentumoknál pedig a DOC, esetleg PDF formátumot részesítsék előnyben).

A pályaművet az aláírásra jogosult személy (közgyűlési elnök, polgármester) aláírásával ellátva, elektronikus módon, és 1 nyomtatott példányban tértivevénnyel, postai úton kérjük benyújtani.

Cím:
Emberi Erőforrások Minisztériuma, Idősbarát Önkormányzat Díj Bíráló Bizottság
1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
(A díj elnyerésére készített pályázat személyesen nem nyújtható be!)
Kérjük a borítékon az “Idősbarát Önkormányzat Díj” feliratot szíveskedjenek feltüntetni!

Elektronikus cím:

A postára adás és az elektronikus benyújtás határideje: 2017. május 8. 24.00 óra.
http://www.kormany.hu/hu